Lansio cynllun newydd i amddiffyn pobl ifainc sy’n hunan-niweidio : Cambrian News

aj230317-self-harmBydd gan bob ysgol uwchradd yn Nwyfor Meirionnydd o leiaf dau aelod o staff sydd wedi eu hyfforddi i helpu myfyrwyr sydd mewn perygl o niweidio eu hunain. Bob blwyddyn bydd cannoedd o bobl ifanc yng Nghymru yn hunan-niweidio, ac yn aml yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw le i fynd i ofyn am gymorth.

Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, bydd pob ysgol uwchradd yn yr etholaeth yn cyd-weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn ogystal â gwasanaethau addysg Gwynedd a Môn, er mwyn gwella’r gofal a ddarperir i fyfyrwyr sydd mewn perygl o hunan-niweidio. Bydd yr ysgolion yn cyd-weithio gyda Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) y bwrdd iechyd lleol er mwyn adnabod myfyrwyr sydd mewn perygl, a sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth fwyaf effeithiol.

Wrth siarad yn lansiad y cynllun yn ddiweddar, dywedodd Elin Sanderson, uwch ymarferydd addysg / CAMHS sydd ynghlwm â’r cynllun:

“Gall hunan-niweidio olygu bod pobl ifainc yn niweidio eu hunain fel ffordd i ddygymod â theimladau anodd, atgofion poenus neu sefyllfaoedd llethol a phrofiadau sy’n teimlo allan o’u rheolaeth. Rydyn ni’n gwybod bod hunan-niweidio ymhlith pobl ifainc yn broblem sy’n cael ei chuddio i raddau helaeth, ac ymddengys ei fod ar ei waethaf yn ystod llencyndod, felly mae’n hanfodol bwysig ein bod ni’n gweithio gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ar y cyfle cynharaf posib.”

Erthygl wreiddiol : Cambrian News

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb

Hunan-niweidio

RHYBUDD: Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999.

niweidio1Weithiau, bydd unigolyn yn brifo eu hunain gan ei fod yn eu helpu i ddelio â theimladau anodd iawn, atgofion poenus neu sefyllfaoedd a phrofiadau llethol sy’n teimlo y tu hwnt i’w rheolaeth. Dyma yw hunan-niweidio.

Yn aml, bydd pobl yn hunan-niweidio gan eu bod yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall.

Mae 400 o bob 100,000 o boblogaeth y Deyrnas Unedig wedi ymddwyn yn hunan-niweidiol, sydd ymysg y cyfraddau uchaf o hunan-niwed yn Ewrop, ac mae cysylltiad cryf rhwng yr ymddygiad yma â phroblemau iechyd meddwl.

Bydd pobl sy’n hunan-niweidio yn gwneud hynny gan amlaf fel ffordd o geisio ymdopi â phoen maent yn ei deimlo.  Gallent hefyd fod yn ceisio dangos bod rhywbeth o’i le, yn benodol os ydynt yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt. Mae’n hanfodol i’w cymryd o ddifrif. 

Fodd bynnag, mae’n hollbwysig pwysleisio nad ceisio sylw yw’r rheswm dros hunan-niweidio. Mae’n arwydd cryf bod rhywbeth o’i le, rhywbeth yn eich poeni neu yn peri gofid dwys i chi.  Nid yw’n golygu eich bod yn wallgof.  Mae ymddygiad hunan-niweidiol yn aml yn gallu gwreiddio o iselder, diffyg hunanhyder, problemau perthnasau neu gamdriniaeth.

(rhagor…)