Lansio cynllun newydd i amddiffyn pobl ifainc sy’n hunan-niweidio : Cambrian News

aj230317-self-harmBydd gan bob ysgol uwchradd yn Nwyfor Meirionnydd o leiaf dau aelod o staff sydd wedi eu hyfforddi i helpu myfyrwyr sydd mewn perygl o niweidio eu hunain. Bob blwyddyn bydd cannoedd o bobl ifanc yng Nghymru yn hunan-niweidio, ac yn aml yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw le i fynd i ofyn am gymorth.

Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, bydd pob ysgol uwchradd yn yr etholaeth yn cyd-weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn ogystal â gwasanaethau addysg Gwynedd a Môn, er mwyn gwella’r gofal a ddarperir i fyfyrwyr sydd mewn perygl o hunan-niweidio. Bydd yr ysgolion yn cyd-weithio gyda Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) y bwrdd iechyd lleol er mwyn adnabod myfyrwyr sydd mewn perygl, a sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth fwyaf effeithiol.

Wrth siarad yn lansiad y cynllun yn ddiweddar, dywedodd Elin Sanderson, uwch ymarferydd addysg / CAMHS sydd ynghlwm â’r cynllun:

“Gall hunan-niweidio olygu bod pobl ifainc yn niweidio eu hunain fel ffordd i ddygymod â theimladau anodd, atgofion poenus neu sefyllfaoedd llethol a phrofiadau sy’n teimlo allan o’u rheolaeth. Rydyn ni’n gwybod bod hunan-niweidio ymhlith pobl ifainc yn broblem sy’n cael ei chuddio i raddau helaeth, ac ymddengys ei fod ar ei waethaf yn ystod llencyndod, felly mae’n hanfodol bwysig ein bod ni’n gweithio gydag ysgolion er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt ar y cyfle cynharaf posib.”

Erthygl wreiddiol : Cambrian News

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb