Dylai iechyd meddwl plant a phobl ifanc fod yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ : Plaid Cymru

Dylai iechyd meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc fod yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ yn ôl Plaid Cymru.

Wrth ymateb i gyhoeddiad adroddiad y Cynulliad ar gymorth iechyd meddwl emosiynol a meddyliol i blant a phobl ifanc yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a dysgu gydol oes ac aelod o’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg:

“Dyma’r diweddaraf mewn cyfres hir o adroddiadau sy’n tynnu sylw at y ffaith fod diffyg argaeledd gwasanaethau Iechyd Meddwl plant a phobl ifanc. Tynwyd sylw at llawer o’r canfyddiadau hyn mewn adroddiad blaenorol a gyhoeddwyd yn 2014 gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg diwethaf y Cynulliad.”

“Mae’n annerbyniol fod rhaid i blant a phobl ifanc fod yn ddifrifol wael cyn eu bod yn derbyn mynediad at y gwasanaethau iechyd meddwl priodol. Yn llawer rhy aml mae gormod o blant a phobl ifanc yn cael eu gadael heb y gefnogaeth angenrheidiol fyddai’n atal eu salwch meddwl rhag gwaethygu. Mae’n rhaid sicrhau buddsoddiad sylweddol o ran atal ac ymyrryd yn gynharach yn achos rheiny sy’n dangos arwyddion cynnar o broblemau iechyd meddwl ac emosiynol. I’r plant a’r pobl ifanc hynny sydd yn cwrdd â’r meini prawf i gael mynediad at wasanaethau CAMHS, mae’n annerbyniol eu bod hwythau hefyd yn dod ar draws anawsterau gan gynnwys amseroedd aros hir.

“Cred Plaid Cymru y dylai iechyd a lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth genedlaethol. Dyna pam yn ein cynhadledd ddiwethaf, fe wnaethom gyhoeddi y byddem yn darparu adnoddau ychwanegol i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn a gosod dirwy i fyrddau iechyd sydd methu â sicrhau bod yr adnoddau ychwanegol hynny yn arwain at well perfformiad.”


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb