Yr uwch reolwr sy’n mynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle : Canna Consulting

19702165_1333657503420403_5494990382194209078_nPan syrthiodd Andrew Tamplin yn sâl i iechyd meddwl ddwy flynedd yn ôl, doedd ganddo ddim syniad y byddai’n dechrau menter busnes newydd – Canna Consulting.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad recriwtio, arweinyddiaeth, a rheoli pobl yn y sector preifat a chyhoeddus roedd Andrew yn rhagori yn ei yrfa. Pan ddioddefodd o salwch meddwl daeth fel sioc iddo fo a’i deulu. Teimlodd fel petai ei gorff a’i feddwl wedi ei fethu, a thaniodd hwn gwestiwn pwysig – ydy cyflogwyr yn y DU yn gwneud digon i fuddsoddi yn iechyd meddyliol a lles eu staff?

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae lles meddyliol yn y gweithle wedi dod yn fwy amlwg ym mhenawdau papur newydd ar draws y DU. Gall iechyd a lles meddyliol yn y gweithle fod yn gysylltiedig â nifer o ffactorau megis ymgysylltiad â gwaith, cynhyrchiant, a boddhad eich swydd a bywyd. Mae cyflogwyr yn chwarae rôl allweddol yn dylanwadu ar les eu staff, ac felly hefyd yn gallu chwarae rôl allweddol mewn atal afiechyd. Fodd bynnag, yn ôl adroddiad Iechyd Meddwl yn y Gweithle 2016 gan Fusnes yn y Gymuned mae 3 o bob 4 o weithwyr wedi dioddef symptomau o iechyd meddwl gwael, ac mae ysgolheigion yn esbonio bod hyn o achos diffyg arweinyddiaeth. Heddiw mae miloedd o bobl yn dioddef o iechyd meddwl ar ben eu hunain, ac maent yn teimlo na allant rannu eu cyflwr neu salwch gyda chydweithwyr a rheolwyr yn y gwaith. Felly mae angen i gyflogwyr ddechrau meddwl yn ddynamig am iechyd meddwl.

Yn ogystal ag achosi cost bersonol, mae iechyd meddwl hefyd yn effeithio ar fusnesau yn ariannol. Yn ôl Mindful Employer, y gost ariannol i fusnesau Prydeinig o salwch meddwl yw tua £26 biliwn y flwyddyn, sy’n cyfateb i £1035 am bob gweithiwr. Nid yw’r gost hyn wedi cael ei anwybyddu ac mae wedi arwain sawl busnes i geisio cynyddu eu safonau lles a chynhyrchiant. Mae astudiaethau diweddar wedi dangos trwy gymryd camau cadarnhaol i wella’r rheolaeth o iechyd meddwl yn y gweithle gall cyflogwyr arbed o leiaf 30% o gost cynhyrchu a gollwyd o drosiant staff – mae’n amlwg fod iechyd da yn arwain at fusnes da! Fodd bynnag, mae dal angen gwneud mwy i fynd i’r afael ag iechyd a lles meddyliol yn y byd corfforaethol.

Sefydlwyd Canna Consulting oherwydd angen personol Andrew i fynd i’r afael â’r salwch meddyliol yn y gweithle y gwnaeth ef ei hun ddioddef yn ystod ei yrfa yn y byd corfforaethol. Diben craidd y cwmni yw cael gwared â’r rhwystrau sydd yn aml yn gysylltiedig ag iechyd meddyliol er mwyn cynyddu’r wybodaeth o amgylch y pwnc a chefnogi eraill. Ers ei sefydlu, mae’r cwmni wedi caniatáu i sefydliadau roi lles meddyliol ar eu hagenda gyda seminarau a arweinir gan Andrew sydd yn gallu siarad ar y pwnc o safbwynt personol ei hun. Ffocws pwysig i’r cwmni yw archwilio’r cysylltiad rhwng arddulliau arwain a lles y gweithlu. Un o gredoau craidd Canna Consulting yw wrth ymdrin â chamau gweithredu arweinwyr, gallwch gael effaith uniongyrchol ar les, ymgysylltiad a chynhyrchiant tîm. Mae seminarau megis Arweinyddiaeth ac Iechyd Meddwl yn delio gyda’r credoau craidd hyn ac wedi bod yn boblogaidd iawn mewn cyfarfodydd, fforymau a sgyrsiau cynhadledd er mwyn gosod lles meddyliol ar yr agenda. Heddiw, mae’r cwmni yn parhau i gefnogi, datblygu ac ysbrydoli eu cleientiaid i gyflawni eu nodau lles personol a phroffesiynol gydag amrywiaeth o wasanaethau mentora a hyfforddiant sydd wedi’i anelu at sefydliadau ac unigolion.

Dywedodd Andrew Tamplin, Cyfarwyddwr Canna Consulting,

“Mae angen i newid a dealltwriaeth mewn cwmni i gychwyn ar lefel y Bwrdd a gyda’r arweinwyr. Trwy ddatblygu’r diwylliant cywir sy’n rhoi pobl yn gyntaf ac yn caniatáu i drafodaeth ddigwydd o gwmpas iechyd meddwl, bydd hyn yn creu sefydliad cryfach ac iachach.

 “Roedd cywilydd gen i am fy salwch meddwl, ac nid oeddwn yn ei gydnabod. Ond ni ddylai hynny fod yr achos. Mewn unrhyw sefydliad, dylem fod yn ymwybodol o’r camau gweithredu a’r arferion a allai rwystro lles gweithwyr. Rwy’n credu’n gryf yn y cyfrifoldeb corfforaethol sydd gan sefydliadau tuag at eu pobl.”

 

Gallwch ddarllen hanes Andrew yma.

Am fwy o wybodaeth am Canna Consulting neu’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt ewch i’w gwefan neu anfonwch e-bost.