Cyhoeddi adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru

Cyhoeddwyd ‘Busnes Pawb – Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru’ gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ar 5 Rhagfyr.

Prif neges yr adroddiad yw bod atal pobl ifanc rhag cymryd eu bywydau eu hunain yn fusnes i bawb ac ni all siarad â rhywun sy’n ystyried hunan-laddiad fyth wneud pethau’n waeth.

Mae’r Pwyllgor yn gwneud cyfres o argymhellion sy’n canolbwyntio ar well cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol, gofal dilynol gwell i’r rheini sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty a chyflwyno fframwaith hyfforddi cenedlaethol ar gyfer atal hunanladdiad.

Dywedodd Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

“Y neges allweddol rydym wedi’i chlywed yw bod hunanladdiad yn fusnes i bawb; dyna’r neges y mae angen i bawb ohonom ei chofio a’i rhannu. Gall effeithio ar unrhyw un ac nid oes cymuned yng Nghymru lle nad yw hunanladdiad wedi effeithio ar ei phobl.

Mae gan bob un ohonom ein rhan i’w chwarae o ran cynnig cymorth i bobl sydd mewn angen. Rydym ni’n gwybod y gall cymorth gan rywun arall wneud gwahaniaeth mawr i rywun sy’n meddwl am hunanladdiad.

Ni ddylem ddibynnu ar weithwyr proffesiynol meddygol neu’r gwasanaethau brys i ddarparu’r cymorth hwn – gallwn ni i gyd helpu drwy gynnig cyfle i siarad.

Mae angen i ni godi ymwybyddiaeth o’r pethau bach y gallwn ni i gyd eu gwneud a lledaenu’r neges na fydd siarad â rhywun sydd mewn gofid yn gwneud y sefyllfa’n waeth.”

Wrth groesawu’r adroddiad, dywedodd Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru:

“Mae’r adroddiad yn esbonio’n glir nad yw gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn cael eu blaenoriaethu yn yr un modd â gwasanaethau iechyd corfforol a bod y ddarpariaeth yn aml yn anghyson ac yn annigonol. Rhaid rhoi blaenoriaeth i wella mynediad a rhoi adnoddau digonol i wasanaethau gofal ymyrraeth gynnar ac ymatal.

Mae’r adroddiad hwn yn gam pwysig at wella atal hunanladdiad yng Nghymru, a sicrhau bod unrhyw un sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl yn cael yr help a’r gefnogaeth sydd angen arnynt, pan fo’u hangen arnynt. Rydym yn eiddgar i gael clywed ymateb Llywodraeth Cymru.”

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma (pdf)

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Mind


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb