Llifo’n Llawen: Ioga i Blant

 

Emma ydw i, Athrawes Cyfnod Sylfaen yng Ngwynedd, ac ers i mi gychwyn fy ngyrfa fel Athrawes mae iechyd a lles plant wedi bod yn ddiddordeb mawr i mi. Mae’r cyfnod yma wedi bod yn anodd i bawb, ond mae o wedi peri pryder i ni ynghylch iechyd meddwl plant oherwydd newidiadau mawr yn eu bywydau. Ond, o dan amgylchiadau anodd fel y cyfnod clo – rhaid meddwl yn bositif gan gadw ein hunain a phlant yn iach ac yn hapus. O ganlyniad, cychwynais ffilmio fideos ioga a meddwlgarwch drwy’r Gymraeg i blant fy nosbarth, ond yn fuan rhanwyd y fideos gyda nifer o ysgolion a meithrinfeydd dros ardaloedd gwahanol- a dyma gychwyn Llifo’n Llawen!

Mae’r fideos wedi eu targedu ar gyfer plant ifanc, ond mae pawb yn y teulu yn gallu cymryd rhan er mwyn dod a ‘chydig o hapusrwydd a thawelwch i’r ty.

Mi fyddai’n cwblhau fy hyfforddiant i fod yn Athrawes Ioga Cymwysedig i blant 2-11 oed diwedd yr haf, er mwyn hybu iechyd meddwl mewn ffordd hapus a hwyliog!

Yn y blog hwn, mi fydda i’n rhannu ambell siâp ioga allwch chi eu gwneud gyda phlant – neu ymarfer nhw eich hunain!

Siâp: ‘Yr Haul’

Buddion: Creu egni hapus, ymestyn, annog sgiliau canolbwyntio.

Pryd?: Yn y bore, amser deffro.

Beth am lenwi’r corff gydag egni hapus a phositif gyda siâp ‘Yr Haul’. Mae’r siâp yma yn wych i blant ymestyn y corff yn hir, wrth i’r egni drafeilio o fodiau’r traed reit i fyny at flaenau’r bysedd wrth i ni edrych i fyny at ‘Mr Haul’.

Drwy drio’r siâp yma ar ôl deffro, mae’n helpu plant i ganolbwyntio a theimlo’n dda ar gyfer y diwrnod sydd o’u blaenau.

Gallwch hybu sgiliau canolbwyntio drwy annog eich plentyn i gysylltu anadl gyda symudiad- sefyll yn gryf ac anadlu i fewn gyda’r trwyn wrth godi y breichiau yn syth i’r awyr, ac anadlu allan yn araf drwy’r ceg wrth ddod a’r breichiau i lawr. Ailadrodd hyn ddwy waith cyn ymestyn y corff allan yn llydan gan agor y frest a’r galon a chymryd gwynt mawr i fewn ac allan.

Sialens: Ymarfer sgiliau canolbwyntio ymhellach drwy symud ffocws o un ochr y corff i’r llall drwy siglo o un goes i’r goes arall, neu siglo yn ôl ac ymlaen o’r sodlau i flaenau’r traed.

        

Siâp: Ci

Buddion: Rhyddhau emosiynau negatif

Pryd?: Unrhyw adeg o’r dydd neu os yn teimlo’n bryderus

Mae siâp y ‘Ci’ yn siâp cyffredin sy’n cael ei ddefnyddio rhwng llawer o siapiau eraill yn ystod ‘llif’ ioga. Mae’n helpu’r corff ‘ail-setio’ a chreu ffocws.

Wrth i blant ymarfer y siâp yma, mae’n helpu i gryfhau’r coesau a’r breichiau wrth sicrhau pwysau cyfartal rhyngddynt. Yn arbennig, mae’n siâp buddiol iawn ar gyfer plant sy’n dioddef o boenau meddwl/ teimlo’n bryderus/ neu wedi gweithio ei hunain i fyny. Wrth i’r gwaed lifo i lawr tuag at y pen, mae’n creu’r teimlad o ryddhau meddyliau a theimladau negatif.

Cychwyn drwy sicrhau fod y bysedd wedi lledaenu ac yn pwsio i mewn i’r llawr, pengliniau wedi plygu ac wedyn pwsio reit i fyny gyda’r cluniau i’r awyr. Anogwch eich plentyn i gadw’r breichiau yn syth a phwsio’r traed a dwylo i mewn i’r llawr. Os ydi hyn yn rhy anodd neu’n teimlo’n rhy boenus ar gefn y coesau, mae posib codi y sodlau oddi ar y llawr. Anogwch eich plentyn i ganolbwyntio ar yr anadl drwy edrych drwy’r coesau ac anadlu i fewn gyda’r trwyn ac allan gyda’r geg dair gwaith.

Sialens: Mynd â’r ci am dro drwy blygu un benglin ar y tro ac wedyn ymestyn yn syth, neu siglo y cluniau ychydig o un ochr i’r llall yn ofalus gan gadw’r bol yn dyn (cogio tynnu botwm bol i fewn).

 

 

Siâp: ‘Cwch’

Buddion: Creu egni, cryfhau cyhyrau, cydbwysedd

Pryd: Yn ystod y prynhawn ar ôl bwyta

Mae siâp y ‘Cwch’ llawn egni, felly’n un da os ydy’ch plentyn angen llosgi ychydig o egni ar ôl amser bywiog – ond hefyd os oes angen rhyddhau teimlad o straen. Mae’r siâp yn canolbwyntio ar gryfhau cyhyrau’r bol; cyhyrau sydd yn holl bwysig i blant ddatblygu er mwyn annog osgo corff da, ynghyd â datblygu sgiliau motor mân a mawr. Er mwyn canolbwyntio ar y cyhyrau yma, annogwch eich plentyn i ganolbwyntio ar eu botwm bol a’i gogio tynnu i mewn tuag at y cefn. Hefyd wrth ganolbwyntio ar ran yma’r corff, mae’n helpu gyda threuliad y corff.

Wrth ymarfer y siâp yma, mae’n bwysig ei dorri mewn i gamau, gan stopio ar unrhyw gam os oes teimlad o straen / poen ar y cefn.

Cychwyn drwy eistedd gyda chefn syth a phengliniau wedi plygu, yna canolbwyntio ar dynnu y botwm bol i fewn wrth ddod i eistedd yn nôl ac ymestyn y breichiau ymlaen. Rhwyfo’r gwch dros donnau’r môr drwy dynnu’r breichiau yn ôl i ddod a’r corff i fyny (anadalu i fewn), ac yn nôl i lawr gan wthio’r breichiau ymlaen (chwythu allan). Ailadrodd tair gwaith gan amrywio cyflymder i adeiladu mwy o egni.

Sialens: Os ydy’ch plentyn yn teimlo’n hyderus, gallwch eu hannog i godi traed / coesau oddi ar y llawr wrth rwyfo’n nôl ac ymlaen. Neu herio cydbwysedd drwy godi un braich i fyny fel hwyl ar y gwch ac wedyn newid drosodd.

Siâp: ‘Adenydd Angel’

Buddion: Ymlacio, tawelu, canolbwyntio

Pryd?: Amser gwely

Mae’r siâp olaf yma’n berffaith i drio ar ddiwedd y dydd cyn amser gwely! Mae’n helpu’r corff i ymlacio’n llwyr wrth ganolbwyntio ar symud y breichiau fel adenydd yr Angel wrth arafu’r anadlu. Wrth i’r plentyn ganolbwyntio ar symudiad yr adenydd mae’n helpu’r corff i deimlo’n ysgafn ac arafu bob dim i lawr.

Wrth ochr y gwely, sefyll yn syth a chau’r llygaid. Codi’r breichiau i’r ochr ac i fyny gan gymryd gwynt mawr i fewn, a chwythu allan yn hir ac yn araf wrth ddod a’r breichiau i lawr. Ailadrodd set o 3 o leiaf.

***

Dilynwch dudalen Llifo’n Llawen ar Facebook ar gyfer mwy o fideos ioga a meddwlgarwch i blant neu drwy’r sianel YouTube.

https://www.facebook.com/LlifonLlawen

https://www.youtube.com/channel/UC3dlufj-1WBLOaoTrb3ya_A?view_as=subscriber

 

 

Rhannu

Gadael Ymateb