Hel Meddyliau – Louise Tribble

Bu criw meddwl.org yn holi Louise Tribble, awdur llyfr ‘Mili Meddwl’, am ei phrofiadau hi o iechyd meddwl a’r ysgogiad i ysgrifennu’r llyfr yma i blant.

Pryd oedd y tro cyntaf i chi fod yn ymwybodol o’ch iechyd meddwl eich hun, neu iechyd meddwl fel pwnc yn gyffredinol? Beth yw eich profiadau chi?

Ers yn blentyn dw’i wedi dioddef ag iselder a phryder, ond roedd pawb yn galw fi’n “worrier” a doedd dim byd y gallen nhw neud. Nes i ddioddef â meddyliau hunanladdol am flynyddoedd. Ar ôl cwrdd â bachgen lyfli, aeth e a fi i weld y meddyg pan oeddwn i yn 17 mlwydd oed.

Dechreuais i gymryd meddyginiaeth pan es i i’r brifysgol, ond yn anffodus cymerodd e tan i mi symud i Sweden yn 23 mlwydd oed i fi gael help seiciatrydd.

Yn lwcus i mi, ffeindiais i lyfr amdano Mindfulness ac fe helpodd hynny lawer. Dewisais ysgrifennu llyfr o’r enw ‘Mili Meddwl’ sydd yn helpu plant bach i ddysgu sut i fod yn ‘Mindful’ ac felly yn eu helpu nhw i adeiladu iechyd meddwl positif.

Oes gennych chi brofiad o dderbyn cymorth ar gyfer eich iechyd meddwl? Pa fath o gymorth, a sut brofiad oedd hwn?

Pan es i at y meddyg yn 17, ffoniodd y meddyg yr ysgol a gofyn iddyn nhw drefnu i’r cynghorydd ysgol siarad â fi. Es i unwaith, ac ar ôl iddi hi ofyn i fi arwyddo ffurflen yn gofyn os oeddwn i yn hunan-niwedio neu’n hunanladdol, mi redais o’r ‘stafell mewn ofn – yn ofn bydde rhieni fi yn ffeindio mas.

Yn y brifysgol ges i help gan gynghorydd ond roedd ei gwasanaeth yn wael – roedd hi jyst yn edrych arna i, ddim yn siarad nac yn gofyn unrhyw beth.

Dechreuais wirfoddoli gyda Samye Foundation Wales yng Nghaerdydd, elusen sydd yn gweithio gyda iechyd meddwl ac sy’n dysgu Mindfulness. Cwrddais â CBT practitioner yno a’i gweld hi tua 10 gwaith, ond roedd rhaid i mi dalu ac roedd e yn ddrud iawn.

Ar ôl symud i Sweden ges i help gan y tîm seiciatryddol, ac nawr rwy’n cael sesiynau seicdreiddiad.

 

Sut fyddwch chi’n ymdopi â’ch iechyd meddwl o ddydd i ddydd? Oes unrhyw beth penodol ydych chi’n ei wneud o ran hunanofal?

Mae e’n anodd iawn ond rydw i yn gwneud yn siŵr fy mod i yn ymarfer “self care” pob dydd, ac yn defnyddio technegau Mindfulness.

 

Oes unrhyw beth cadarnhaol wedi dod o’ch profiad o anawsterau iechyd meddwl?

Rydw i yn gallu deall mwy o’r hyn mae bobl eraill yn mynd drwyddo ac felly mae gen i sgiliau gwell i’w helpu nhw. Mae’r profiadau wedi helpu fi i helpu eraill trwy siarad am fy iechyd meddwl, gwirfoddoli gydag elusennau ac hefyd ysgrifennu fy llyfr Mili Meddwl.

 

Oes angen mwy o godi ymwybyddiaeth? Sut mae gwneud hynny?

Oes – mae hyn yn bwysig iawn i helpu bobl i ddeall, i fod yn empathetig, ac er mwyn perswadio bobl i fynd at y meddyg a chael gwared o’r stigma. Mae siarad amdano iechyd meddwl a rhannu profiadau yn le da i ddechrau!

 

Pa gyngor fyddech chi’n ei gynnig i chi eich hun pan oeddech chi’n iau, neu i rywun sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl ar hyn o bryd?

Paid ag aros i fynd am help – cer at y meddyg neu siarad â rhywun ti’n ymddiried ynddynt!


Darllen rhagor:

Rhannu

Gadael Ymateb