Pynciau

Gofalwyr

Carers

Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu cefnogaeth a gofal, yn ddi-dâl, i rywun sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Gwaith

Cyngor a gwybodaeth am ymdopi â phroblemau iechyd meddwl yn y gweithle.

Hil a Hiliaeth

Race & Racism

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Hormonau a’r Mislif

Bydd unrhyw un sy’n cael mislif yn gwybod y gall chwarae hafoc gyda’n hwyliau. Gall ein gadael yn teimlo’n ddagreuol, yn flin, yn isel ac yn bryderus.

Iaith

Mae ymchwil a phrofiadau personol wedi dangos bod mynegi a thrafod materion fel iechyd meddwl yn brofiad llawer haws wrth allu gwneud hynny yn ein mamiaith.

LHDTC+

LGBTQ+

Os wyt ti’n LHDTC+ ac yn profi anhwylderau iechyd meddwl, dwyt ti ddim ar ben dy hun.

Perffeithiaeth

Perfectionism

Mae perffeithiaeth yn golygu’r duedd i osod safonau sydd mor uchel nad oes modd eu cyrraedd, neu eu bod yn cael eu cyrraedd drwy gryn drafferth.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Pobl Hŷn

Gall y broses o fynd yn hŷn a’r digwyddiadau mewn bywyd yn ystod y cyfnod hwn achosi problemau iechyd meddwl.

Poen Corfforol

Gall poen corfforol hirdymor effeithio ar ein hiechyd meddwl yn sylweddol.

Profedigaeth a Galar

Bereavement and Grief

Profedigaeth yw’r profiad o golli rhywun sy’n bwysig i ni.

Teulu a Ffrindiau

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind neu aelod o’r teulu sy’n profi problemau iechyd meddwl.