Pynciau

Gofalwyr

Carers

Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu cefnogaeth a gofal, yn ddi-dâl, i rywun sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Gwaith

Cyngor a gwybodaeth am ymdopi â phroblemau iechyd meddwl yn y gweithle.

Hil a Hiliaeth

Race & Racism

Gall cael ein trin yn wahanol neu’n annheg oherwydd ein hil, lliw croen neu’n ethnigrwydd gael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl.

Iaith

Mae ymchwil a phrofiadau personol wedi dangos bod mynegi a thrafod materion fel iechyd meddwl yn brofiad llawer haws wrth allu gwneud hynny yn ein mamiaith.

LHDTC+

LGBTQ+

Os ydych chi’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol neu’n cwestiynu ac yn profi anhwylderau iechyd meddwl, nid ydych ar ben eich hun.

Nadolig

Gall cyfnod y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawen, ond gall hefyd fod yn adeg heriol iawn o’r flwyddyn.

Perffeithiaeth

Perfectionism

Mae perffeithiaeth yn golygu’r duedd i osod safonau sydd mor uchel nad oes modd eu cyrraedd, neu eu bod yn cael eu cyrraedd drwy gryn drafferth.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Pobl Hŷn

Gall y broses o fynd yn hŷn a’r digwyddiadau mewn bywyd yn ystod y cyfnod hwn achosi problemau iechyd meddwl.

Poen Corfforol

Gall poen corfforol hirdymor effeithio ar ein hiechyd meddwl yn sylweddol.

Profedigaeth a Galar

Bereavement and Grief

Profedigaeth yw’r profiad o golli rhywun sy’n bwysig i ni.

Teulu a Ffrindiau

Gwybodaeth ar sut i gefnogi ffrind neu aelod o’r teulu sy’n profi problemau iechyd meddwl.