Cyflyrau

Anhwylderau Datgysylltiol

Dissociative disorders

Mae datgysylltu yn un ffordd mae’r meddwl yn ymdopi â gormod o straen.

Anhwylderau Personoliaeth

Personality Disorders

Cyflwr lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiad yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Ffobiâu

Phobias

Pan fydd unigolyn yn profi gorbryder mewn sefyllfa benodol iawn nad yw’n beryglus.

Gorbryder

Anxiety

Emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Gorbryder Cymdeithasol

Social Anxiety

Ofn sefyllfaoedd cymdeithasol sy’n cynnwys cyfathrebu â phobl eraill. 

Gorbryder Iechyd

Health Anxiety

Pryderon difrifol am iechyd hyd yn oed pan nad oes rhywbeth o’i le.

Iselder

Depression

Hwyliau isel sy’n para am amser hir ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Postnatal depression and perinatal mental health

Gellir ei gael unrhyw bryd rhwng yr adeg rydych chi’n canfod eich bod yn feichiog hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth.

Mudandod Dethol

Selective Mutism

Anhwylder gorbryder difrifol lle nad yw person yn gallu siarad mewn sefyllfaoedd cymdeithasol penodol.

Orthorecsia

Orthorexia

Mae Orthorecsia’n cael ei ddiffinio fel obsesiwn â bwyta’n iach.

Pyliau o Banig

Panic Attacks

Llif o symptomau seicolegol a chorfforol dwys sy’n dechrau’n sydyn.

Sgitsoffrenia

Schizophrenia

Cyflwr sy’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n meddwl ac yn amharu ar eich bywyd o ddydd i ddydd.