Anhwylder Dadbersonoli a Dadwireddu

Depersonalisation and Derealisation Disorder

Mae Anhwylder Dadbersonoli-Dadwireddu yn digwydd pan fyddwch chi o hyd, neu yn aml, yn teimlo eich bod yn gwylio eich hun o du allan i’ch corff, neu yn teimlo nad yw pethau o’ch cwmpas yn real, neu’r ddau.

Gall teimladau dadbersonoli a dadwireddu fod yn drallodus a gall deimlo fel petaech yn byw mewn breuddwyd.

Yn ystod cyfnodau o ddadbersonoli a dadwireddu, rydych chi’n ymwybodol bod eich teimlad o ddatgysylltu yn deimlad yn unig yn hytrach nag yn realiti. Gall profiadau a theimladau’r anhwylder fod yn anodd eu disgrifio.

Gall boeni eich bod yn “mynd yn wallgof” eich gwneud yn bryderus a gwneud i chi wirio eich bod yn bodoli, a cheisio penderfynu beth sy’n real. Gall cyfnodau o dadbersonoli-dadwireddu barhau am oriau, dyddiau, wythnosau neu hyd yn oed misoedd. Gyda rhai pobl, gallai’r cyfnodau hyn fod yn barhaus, neu waethygu gydag amser.

Dadbersonoli

 • Teimlo eich bod wedi eich gwahanu oddi wrth eich corff
 • Teimlo eich bod y tu allan i’ch corff yn edrych ar eich meddyliau, teimladau, a’ch corff – er enghraifft, fel petaech yn hofran yn yr awyr uwch eich pen
 • Teimlo fel petai eich corff wedi ehangu fel ei fod yn teimlo’n fwy nag arfer, neu wedi crebachu’n fach iawn
 • Teimlo fel robot neu fel nad ydych yn rheoli eich lleferydd neu symudiadau
 • Dideimlad emosiynol neu gorfforol i’ch synhwyrau neu eich ymateb i’r byd o’ch cwmpas
 • Teimlad nad oes emosiwn yn eich atgofion, ac efallai nad eich atgofion chi ydyn nhw

Dadwireddu

 • Teimlo nad ydych chi a/neu eich amgylchedd yn real
 • Teimlo eich bod yn profi eich amgylchedd drwy olau tryledol, niwl neu darth
 • Teimlo ar wahân o’ch amgylchiadau neu fod eich amgylchiadau yn ymddangos yn ddieithr – er enghraifft, fel petaech yn byw mewn ffilm neu freuddwyd
 • Teimlo wedi eich datgysylltu yn emosiynol o bobl rydych chi’n poeni amdanynt, fel petaech chi wedi eich gwahanu gan wal o wydr
 • Bod eich amgylchiadau yn ymddangos yn aneglur, yn ddi-liw, fel dau ddimensiwn neu yn artiffisial
 • Ystumiad yn eich canfyddiad o amser, er enghraifft bod digwyddiadau diweddar yn teimlo yn bell yn y gorffennol

Dadwireddu, Dadbersonoli a Phyliau o Banig

Mae Dadbersonoli a Dadwireddu yn symptomau cyffredin iawn o byliau o banig ac maent yn perthyn i grŵp o synwyriadau / teimladau a elwir ar y cyd yn aml yn Ddatgysylltiad.

Mae’r gallu i ddatgysylltu ar raddfa o 0 -10 ac mae pobl sy’n dioddef o anhwylder panig yn tua 4 – 5 ar y raddfa hon. Mae llawer o bobl sy’n dioddef o anhwylder panig yn dweud bod eu pyliau o banig yn cychwyn gyda’r profiad o
ddadbersonoli a/neu ddadwireddu.

Mae’n ddiddorol nodi, er bod symptomau dadbersonoli a dadwireddu’n cael eu cydnabod fel dau o symptomau mwyaf cyffredin pyliau o banig digymell, ni sonnir am y gallu i ddatgysylltu yn y prif ddeunydd darllen ar anhwylder panig. Nid yw’n sôn ychwaith bod llawer o bobl yn datgysylltu yn gyntaf ac yna’n profi pwl o banig mewn ymateb i’r datgysylltu.

Mae’r ffordd rydym ni’n meddwl am ein symptomau’n creu fwy o straen a gorbryder sydd, yn ei dro, yn ein gwneud ni’n fwy agored i gyflyrau datgysylltiedig.

Ffynonellau