Sut y dylem ni drafod iechyd meddwl gyda’n plant?

Dyma gyngor gan Sarah Kendrick, pennaeth gwasanaethau’r elusen iechyd meddwl i blant Place2Be, i bobl sydd am gefnogi unrhyw blentyn all fod yn dioddef.

Defnyddiwch iaith sy’n addas i’w hoedran

Nid yw byth yn rhy gynnar nac yn rhy hwyr i ddechrau meddwl am iechyd meddwl eich plentyn – ond sicrhewch eich bod yn dewis eich iaith yn ofalus. O oedran ifanc, gall plant ddechrau deall teimladau a phryderon anodd. Gall cyfeirio at gymeriadau mewn llyfrau neu ar y teledu fod yn ffordd ddefnyddiol i’w hannog i feddwl am emosiynau gwahanol a sut i ymdopi â nhw.

Peidiwch â’u gorlwytho â gwybodaeth

Mae’n bwysig bod yn onest â’ch plant drwy ateb eu cwestiynau, ond byddwch yn ofalus i beidio â’u gorlwytho. Awgrymir ateb yn syml ac mewn ffordd sy’n mynd i’r afael â’u pryderon personol. Gofynnwch iddyn nhw beth yn union maent am wybod, fel eich bod yn canolbwyntio ar yr hyn maent yn gofyn.

Arhoswch am yr adeg gywir

Os byddwch chi’n dod yn ymwybodol o broblem, mae’n bosibl byddwch am ruthro a mynnu cael sgwrs ar unwaith – ond weithiau, mae aros i bethau dawelu ychydig yn gallu bod yn ddull da. Gall dod o hyd i ffordd o beidio â rhoi pwysau arnynt, megis siarad yn y car neu dros weithgaredd tawel, helpu’r sgwrs i deimlo’n fwy naturiol a llai fel petaech yn eu holi. Mae hyn yn ddefnyddiol yn enwedig i bobl ifanc yn eu harddegau.

Peidiwch â honni bod gennych yr holl atebion

Yn hytrach na neidio’n syth i awgrymu atebion, ceisiwch feddwl gyda’ch plentyn am yr hyn all fod yn ddefnyddiol a dewch o hyd i’r atebion gyda’ch gilydd. Bydd hyn yn rhoi ymdeimlad o awdurdod a rheolaeth i’ch plentyn dros y sefyllfa.

Rhowch eich ffôn i gadw

Mae hyn yn heriol â ninnau’n byw bywydau mor brysur, ond bydd cael gwared â phethau all dynnu eich sylw yn rhoi gwybod i’ch plentyn bod gennych ddigon o amser iddyn nhw. Bydd ymrwymo i hyn yn rheolaidd yn atgoffa’ch plentyn eu bod yn gallu siarad â chi os ydynt yn poeni am rywbeth.

Peidiwch â dweud wrthynt nad yw’r broblem yn bwysig

Os yw eich plentyn yn dweud wrthych fod rhywbeth yn eu poeni, cymerwch nhw o ddifrif. Gall rywbeth sy’n ymddangos yn fach i ni fel oedolion deimlo’n enfawr i blentyn. Bydd hyn hefyd yn sicrhau cyfathrebu agored pan fydd unrhyw broblemau eraill yn codi yn y dyfodol.

Dangoswch ymddygiad da

Fel rhieni, rydym yn fodelau rôl cyson. Mae’n bwysig i feddwl am ymddygiad eich hun a sut rydych yn ymdopi ag emosiynau fel dicter a rhwystredigaeth o flaen eich plant – gan fydd hyn yn dylanwadu ar sut maent yn ymddwyn ac yn ymdopi â phethau eu hunain. Peidiwch ag anghofio ei bod hi’n naturiol i bawb boeni neu deimlo’n ddig weithiau, ac mae bod yn rhiant yn gallu achosi llawer o straen.

Peidiwch â rhoi’r bai ar eich hun

Gall iechyd meddwl gwael effeithio unrhyw un, gan gynnwys plant a phobl ifanc. Ni fyddem yn teimlo cywilydd petai gan ein plentyn asthma – yr un sy’n wir am broblemau iechyd meddwl.

Gofynnwch am help

Os ydych chi’n siarad â’ch plentyn ac rydych chi o hyd yn poeni, y peth gorau allwch chi wneud yw siarad â rhywun – naill ai rhywun yn ysgol eich plentyn, neu gall eich meddyg teulu argymell sefydliadau lleol all gynnig cymorth.

Peidiwch â rhoi’r gorau iddi

Gall deimlo’n anodd, yn enwedig os yw’r person ifanc yn ymddangos fel pe nad ydynt am siarad, ond byddant yn gwerthfawrogi’r ymdrech yn y tymor hir, a byddant yn cofio eu bod yn gallu siarad â chi pan fydd yr amser yn teimlo’n iawn.

Daeth y wybodaeth yn wreiddiol o erthygl gan The Independent 


image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb