Ail-ddysgu sut i gymdeithasu (pan fyddwn ni allan o ymarfer)

Mae’r erthygl hon yn wreiddiol am sut i gymdeithasu eto ar ôl cyfnod o iselder, ond mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer y rhai ohonom sy’n dechrau dod i’r arfer â chymdeithasu eto ar ôl y cyfnod cloi.

Pan fyddwn ni wedi bod yn byw efo iselder neu gyflwr iechyd meddwl arall ers tro, mae’n hawdd teimlo’n ynysig. Yn aml gall pobl drio aros mewn cysylltiad â ni, ond efallai byddwn yn eu gwthio i ffwrdd ac yn stopio mynd i ddigwyddiadau cymdeithasol. Yn y pen draw, efallai ein bod yn dymuno dechrau cymdeithasu eto, ond pan nad ydym wedi cymdeithasu ers tro gallwn deimlo ychydig ‘allan o ymarfer’.

Mae dychwelyd i gymdeithasu yn anodd. Pan fyddwn ni’n sâl, gall ein byd fynd yn llai a llai. Gall ein ardal gysur (comfort zone) leihau i waliau ein tŷ, neu hyd yn oed ein ystafell wely. Gall y byd tu allan deimlo’n swnllyd, prysur ac anrhagweladwy.

Gall cychwyn gadael y tŷ eto ar ôl cymaint o amser yn ein amgylchedd rheoledig ein llenwi gyda gorbryder. Gallwn boeni ein bod wedi anghofio beth i’w wneud, beth i’w ddweud a sut i ymddwyn.

Mae cymdeithasu yn cymryd egni, yn enwedig ar y dechrau. Gall ein ymenydd orfod prosesu sawl peth ar unwaith – sŵn, arogl, pobl, sgwrsio a hyd yn oed blas.

Gall yr holl bethau hyn fod yn hollol flinedig, yn enwedig i ddechrau, ac ar ôl cyfnod byr o amser, efallai y bydd yn rhaid i ni fynd adref i orffwys. Mae’n bwysig bod gennym ddigon o amser i ymlacio yn dilyn ein amser yng nghwmni pobl er mwyn ein galluogi i ni ddod yn ôl at ein hunain.

Dechreuwch yn araf

Pan y byddwn yn ail-ddysgu cymdeithasu, mae angen i ni ystyried o ble’r ydym yn dechrau. Mae’n syniad da dechrau’r araf.

Gallai fod yn neis gwahodd un neu ddau o ffrindiau draw i gychwyn (a hynny o fewn rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru). Fel hyn gallwn reoli’r amgylchedd, ac osgoi teimlo wedi’n llethu

Os ydych chi’n teimlo’n hyderus i fynd allan yn gyhoeddus, beth am gyfarfod mewn lleoliad tawelach neu ar adeg mwy tawel o’r diwrnod, yn hytrach ‘na cheisio mynd yn syth i ganol lle prysur ar brynhawn Sadwrn?

Gall adeiladu’n araf ar y nifer o bobl y byddwn yn ei weld, hyd yr amser y byddwn yn eu gweld, prysurdeb y llefydd y byddwn yn mynd iddyn nhw a faint mor aml y byddwn yn mynd, fod o gymorth i gymdeithasu beidio teimlo mor bryderus ac ofnus. Mae angen i ni wrando ar ein corff. Efallai y bydd adegau lle byddwn yn teimlo’n rhwystredig gyda pha mor araf y mae pethau yn symud, ond os byddwn yn ceisio gwthio pethau yn rhy gyflym rydym yn debygol o orflino.

Gwnewch gynllun

Er nad ydym yn gallu cynllunio ar gyfer pob sefyllfa mewn bywyd, yn enwedig yn ystod y cyfnod sydd ohoni, mi fedrwn ni gynllunio rhai pethau penodol er mwyn gwneud digwyddiadau cymdeithasol ychydig yn haws. Gall fod yn help i gynllunio ein taith, a’i ysgrifennu ar bapur i leihau rhywfaint o’r straen. Rhowch gynnig ar ymarferion rheoli gorbryder, fel anadlu, neu myfyrdod. Efallai y bydd cael ‘cynllun ymadael brys’ yn ddefnyddiol hefyd– h.y. cynllun er mwyn gadael y sefyllfa petai popeth yn mynd yn ormod.

Trefnwch weithgaredd

Gall cwrdd â ffrindiau am sgwrs fod yn anodd i rai. Os yn bosibl, gall cyfarfod i wneud rhywbeth mwy actif fod yn llawer llai dwys na sgwrsio cyson. Gallwn drio rhywbeth fel mynd am dro, mynd i ddosbarth ymarfer corff neu weithgaredd arall.

Meddyliwch am bynciau i gychwyn sgwrs

Un o’r pethau all fod yn anodd pan fyddwn yn cychwyn cymdeithasu eto ydy gwybod beth i’w ddweud wrth pobl neu sut i gychwyn sgwrs. Gall feddwl am syniadau o bynciau i gychwyn sgwrs cyn mynychu digwyddiad cymdeithasol ein helpu. A ydym wedi gwylio rhywbeth ar y teledu yn ddiweddar? Wedi gwylio ffilm? Wedi darllen llyfr? Beth mae ein teulu wedi bod yn ei wneud? Os nad oes gennym fawr o ddim i’w ddweud am ein bywyd ein hunain, gall fod o help i siarad am fywydau ein ffrindiau neu ein teulu. Gallai cael y pynciau hyn i law fod o helpu i osgoi distawrwydd lletchwith.

Cofiwch nad oes brys i ddychwelyd nôl i gymdeithasu, ac mae pawb yn wahanol. Gwnewch bethau yn y ffordd sydd fwyaf cyfforddus i chi, un cam ar y tro.


Daw’r wybodaeth uchod o wefan Blurt (Saesneg)

Rhannu

Gadael Ymateb

Gadael Ymateb