dolenni

dolenniIsod ceir rhestr o nifer o ddolenni at wybodaeth, llinellau cymorth, elusennau defnyddiol a chysylltiadau at dudalennau Facebook a Twitter.

Gwybodaeth:

Llinellau Cymorth:

 • Samaritans Cymru: Gwasanaeth llinell gymorth Cymraeg a Saesneg – samaritans.org / 0808 164 0123
 • C.A.L.L: Gwybodaeth a Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru – callhelpline.org.uk / 0800 132 737
 • CALM: Cynnig cefnogaeth i ddynion sydd mewn argyfwng drwy ein llinell gymorth – thecalmzone.net / 0800 58 58 58
 • ChildLine Cymru: Llinell ffôn ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol sydd ar agor 24 awr y dydd – childline.org.uk / 0800 1111
 • THE MIX: Cefnogaeth hanfodol i bobl o dan 25 – themix.org.uk / 0808 808 4994
 • DAN 24/7: Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â chyffuriau neu alcohol – dan247.org.uk / 0808 808 2234
 • Elefriends: Cymuned gefnogol ar-lein ar gyfer pobl dros 18 oed – elefriends.org.uk
 • SupportLine: Cefnogi oedolion sydd wedi goroesi camdriniaeth pan yn blant – supportline.org.uk
 • Cyngor ar Bopeth: – 03444 77 20 20
 • Ymddiriedolaeth DPJ: Cefnogi’r rhai sy’n gweithio ym myd amaeth – 0800 587 4262 (24/7, gellir siarad â chwnsler yn Gymraeg)

Elusennau:

 • Mind Cymru: Darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl yng Nghymru.
 • Hafal: Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.
 • Gofal: Elusen iechyd meddwl a lles yng Nghymru sy’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau.
 • Diverse Cymru: Cefnogaeth iechyd meddwl i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.
 • Ystafell Fyw Caerdydd: Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.
 • HUTS (Help us to Survive): Sefydliad elusennol yng Ngorllewin Cymru ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i oedolion gyda sialensiau iechyd meddwl i archwilio eu creadigrwydd drwy mynegiad artistig.
 • Hyfforddiant mewn Meddwl: Menter gydweithredol yn darparu hyfforddiant ym maes iechyd meddwl, yn cynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl.
 • Ffrind i Mi: Menter i fynd i’r afael ag unigrwydd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan a phartneriaid.
 • SANE: Gweithio i wella ansawdd bywyd unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl – sane.org.uk
 • Depression UK: Sefydliad Hunan-Gymorth sy’n helpu pobl i ymdopi â’u iselder – depressionuk.org
 • Turning Point: Darparu ystod o wasanaethau ar gyfer pobl ag anghenion iechyd meddwl – turning-point.co.uk
 • No Panic: Cymorth i bobl sy’n dioddef o Pyliau o Banig, Ffobia, Anhwylderau Obsesiynol a gorbryder – nopanic.org.uk
 • Anxiety Alliance: Elusen sy’n helpu a chefnogi’r rhai sy’n dioddef o orbryder – anxietyalliance.org.uk
 • Anxiety UK: Cymorth i bobl sy’n dioddef o anhwylderau gorbryder a ffobiâu – anxietyuk.org.uk
 • Anxiety Care UK: Cefnogaeth drwy wasanaeth e-bost a ystafell sgwrsio – anxietycare.org.uk
 • APNI: Cynnig cyngor a chefnogaeth i ddioddefwyr a’u teuluoedd a ffrindiau am salwch ôl-enedigol – apni.org
 • PANDAS: Cefnogaeth i unigolion a’u teuluoedd sy’n byw gyda iselder ôl a chyn enedigol – pandasfoundation.org.uk
 • beat: Cefnogi unrhyw un a effeithir gan anhwylderau bwyta – b-eat.co.uk
 • Men’s Sheds Cymru: grwpiau cymdeithasol neu fentrau wedi eu sefydlu mewn cymunedau lleol er budd dynion.
 • National Self Harm Network: Cefnogi unigolion sy’n hunan niweidio i leihau straen emosiynol – nshn.co.uk
 • PAPYRUS: Elusen Brydeinig ar gyfer atal hunanladdiad ymysg yr ifanc – papyrus-uk.org
 • The Seasonal Affective Disorder Association: Sefydliad i roi cymorth i ddioddefwyr SAD – sada.org.uk
 • TOP UK: Rhwydwaith o grwpiau hunan-gymorth sy’n dysgu pobl sut i reoli eu ffobiau ac OCD – topuk.org
 • OCD Action: Gwneud gwahaniaeth parhaol i unrhyw un sy’n byw gyda OCD – ocdaction.org.uk
 • Blurt: Cynnig cefnogaeth i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan iselder – blurtitout.org
 • RCS (Gogledd Cymru)Helpu bobl i gael gwaith ac aros mewn gwaith

Tudalennau Facebook:

Cyfrifon Twitter:

Rhannu