dolenni

dolenniIsod ceir rhestr o ddolenni at wybodaeth, llinellau cymorth, elusennau a thudalennau ar y cyfryngau cymdeithaso defnyddiol.

Gwybodaeth:


Llinellau Cymorth:

 • C.A.L.L: Gwybodaeth a Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru – 0800 132 737
 • CALM: Llinell gymorth sy’n cynnig cefnogaeth i ddynion sydd mewn argyfwng – 0800 58 58 58
 • ChildLine Cymru: Llinell ffôn ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol sydd ar agor 24 awr y dydd – 0800 1111
 • Cyngor ar BopethGwybodaeth a chyngor ynghylch unrhyw broblem – 03444 77 20 20
 • DAN 24/7: Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â chyffuriau neu alcohol – 0808 808 2234
 • Galw Iechyd Cymru: Llinell gymorth os oes angen cyngor meddygol cyflym arnoch chi, ond nid yw’n argyfwng – 0845 46 47
 • Mind: Llinell wybodaeth Gymraeg – 0300 123 3393
 • Meic Cymru: Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru – 080880 23456 / 84001
 • Papyrus: Cyngor a chefnogaeth ynghylch atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc – 0800 068 4141
 • Samaritans Cymru: Gwasanaeth llinell gymorth Cymraeg a Saesneg – 0808 164 0123
 • Shout: Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth – 85258
 • The Mix: Cefnogaeth i bobl ifanc o dan 25 – 0808 808 4994
 • Tir Dewi: Cefnogi’r rhai sy’n gweithio ym myd amaeth – 0800 121 47 22
 • Ymddiriedolaeth DPJ: Cefnogi’r rhai sy’n gweithio ym myd amaeth – 0800 587 4262

Elusennau a Mudiadau:

 • Amser i Newid Cymru:  Ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl.
 • Anxiety Care UK: Cefnogaeth a gwybodaeth am fyw gyda gorbryder.
 • Anxiety UK: Cymorth i bobl sy’n byw gydag anhwylderau gorbryder a ffobiâu.
 • APNI: Cyngor a chefnogaeth ynghylch salwch ôl-enedigol.
 • Area43: Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 30.
 • beat: Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.
 • Black Minds Matter: Elusen sy’n darparu therapi am ddim i unigolion Du yn y Deyrnas Unedig.
 • Blurt: Cefnogaeth i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan iselder.
 • Cynnal: Gwasanaeth cwnsela am ddim i Glerigwyr, Gweinidogion a’u teuluoedd.
 • Cruse: Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun agos atynt yn marw.
 • Doctors’ Support Network: Cefnogaeth iechyd meddwl feddygon a myfyrwyr meddygol.
 • Diverse Cymru: Cefnogaeth iechyd meddwl i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru.
 • Elefriends: Cymuned gefnogol ar-lein.
 • Ffrind i Mi: Menter i fynd i’r afael ag unigrwydd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan a phartneriaid.
 • Hafal: Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.
 • Hearing Voices Network Cymru: Darparu gwybodaeth a chefnogaeth i’r rhai sy’n clywed lleisiau ac i’r rhai sy’n eu cefnogi nhw.
 • HUTS (Help us to Survive): Sefydliad elusennol yng Ngorllewin Cymru sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i oedolion gyda sialensiau iechyd meddwl i archwilio eu creadigrwydd drwy mynegiad artistig.
 • Hyfforddiant mewn Meddwl: Menter gydweithredol yn darparu hyfforddiant ym maes iechyd meddwl, yn cynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl.
 • Maytree: Cefnogaeth i bobl sy’n profi meddyliau hunanladdol.
 • Men’s Sheds Cymru: Grwpiau cefnogi i ddynion.
 • Mind Cymru: Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl yng Nghymru.
 • No Panic: Cymorth i bobl sy’n profi gorbryder, pyliau o banig, ffobiâu ac OCD.
 • National Self Harm Network: Cefnogi unigolion sy’n hunan niweidio.
 • OCD Action: Cefnogi pobl sy’n byw gydag OCD.
 • PANDAS: Cefnogaeth i unigolion a’u teuluoedd sy’n byw gyda iselder ôl a chyn enedigol.
 • Parabl: Partneriaeth therapïau siarad yn y Gogledd.
 • Platfform: (‘Gofal’ gynt) “Dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol”.
 • Project 13: Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.
 • RCS (Gogledd Cymru): Cefnogaeth yn y gwaith.
 • SANE: Gweithio i wella ansawdd bywyd unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl.
 • SupportLine: Cefnogi oedolion sydd wedi goroesi camdriniaeth pan yn blant.
 • Turning Point: Darparu ystod o wasanaethau ar gyfer pobl ag anghenion iechyd meddwl.
 • TOP UK: Rhwydwaith o grwpiau hunan-gymorth sy’n dysgu pobl sut i reoli ffobiâu ac OCD.
 • WWAMH (Gweithredu dros iechyd meddwl gorllewin Cymru): Gweithio i wella safonau iechyd meddwl ledled gorllewin Cymru.
 • Ymwybyddiaeth Gwynedd: Cywaith o athrawon seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar yng Ngogledd Cymru.
 • Ystafell Fyw Caerdydd: Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.

Tudalennau Facebook:

Cyfrifon Twitter:

Cyfrifon Instagram:


Os oes gennych argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu broblem sy’n fygythiad i fywyd ffoniwch 999.

Rhannu