Teimladau Hunanladdol

Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rhywun ffonio ar eich rhan. Gallwch hefyd gysylltu â’r Samariaid ar y llinell radffon Gymraeg 0808 164 0123 rhwng 7pm ac 11pm bob nos neu ar y llinell radffon Saesneg 116 123, sydd ar gael 24 awr y dydd.

teimladau-hunanladdol1Hunanladdiad yw’r weithred o gymryd eich bywyd eich hun yn fwriadol. 

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd, teimlo y byddai pobl yn well eu byd hebddoch, meddwl am ffyrdd o ladd eich hun, neu wneud cynlluniau clir i gymryd eich bywyd eich hun.

 


Llun: BBCY Boen Eithaf

Ym mis Medi 2015, bu farw Elfed Hughes ar ei fferm yn Ynys Môn. Roedd o wedi lladd ei hun. Aeth ei fab, y newyddiadurwr Stephen Hughes, i chwilio am atebion i rai o’r cwestiynau oedd yn wynebu’r teulu yn eu profedigaeth.

“Roedd Dad yn gweithio mor galad – doedd o byth yna mewn nosweithia’ rhieni yn yr ysgol, er enghraifft, achos oedd Dad yn gweithio. O’n i’n edmygu hynny, o’n i’n dallt hynny – oeddan ni’n uned gref fel teulu.

Ar y wyneb, roedd bob dim i weld yn iawn. Fysa’ chi byth wedi ystyried, o’i weld o tri mis cynt, y bydda fo wedi lladd ei hun.

Nesh i erioed, erioed, erioed feddwl y byddwn i’n cael galwad ffôn yn d’eud bod ‘na rwbath wedi digwydd. Roedd o ond wedi bod yn diodda’ o salwch meddwl ers tri mis.

Oedd gyna fo gywilydd bod o’n ddigon gwan i ddioddef o iselder, cywilydd o’r ffaith fod o methu ffarmio ddim mwy, ac o be’ fysa pobl yn ei dd’eud. Dwi yn meddwl – yn achos Dad heb os – stigma laddodd Dad, a’i salwch o’n rhan mawr ohono fo yn galluogi fo i ‘neud be’ ‘nath o. Ma’n lladd gormod o bobl – mae ‘na ormod o deuluoedd yn gorfod wynebu be’ ydan ni’n wynebu bob dydd a dydi o ddim yn iawn. Nath ‘na arbenigwr dd’eud wrtha’ i bod hunanladdiad yn rwbath allwch chi ei osgoi… pam felly dyda ni ddim yn osgoi’r peth?”

Hunanladdiad sy’n achosi’r mwyafrif helaeth o farwolaethau ymysg dynion yng Nghymru a Phrydain. Yn ôl y ffigyrau gan elusen Samaritans Cymru, roedd 81% o bobl wnaeth gyflawni hunanladdiad yng Nghymru yn 2014 yn ddynion – 5% yn uwch na’r ffigwr ar draws Prydain.

(testun BBC)


Mewn argyfwng? Gall y 12 gweithred hyn helpu

Weithiau, gall ein hiselder ein harwain i stryglo â meddyliau a theimladau am hunanladdiad. Mae teimlo fel’na yn ofnadwy.

Gall fod yn eithriadol o anodd delio ag ef a gall arwain at wneud i ni deimlo’n bell iawn oddi wrth bawb arall. Dydyn ni ddim yn gwybod sut i gario mlaen.

Waeth pa mor dywyll mae pethau’n ymddangos, mae angen i ni ddal ati. Dydyn ni byth ar ein pen ein hun. Mae yna bethau y gallwn ni eu gwneud i helpu…’

(Darllen rhagor)


Myfyrdodau Perthnasol

dianetteIselder

“”Wyt ti wir yn cysidro hunanladdiad?” Dwi’n cofio chwerthin – chwerthin cofiwch – wrth atab mod i’n ffeindio hi’n anodd meddwl am ddim byd arall, ond na fyddwn i’n gneud hynny i’m rhieni.” (darllen mwy)

 


Mwy o Wybodaeth


Canllawiau i’r Cyfryngau gan y Samariaid


Newyddion ac Erthyglau


Dolenni eraill