Straen

straen

Mae straen yn rhan normal o fywyd pob dydd i’r mwyafrif ohonom. Ond pan fydd yna ormod o straen sydd yn cael effaith niweidiol ar ein bywydau o ddydd i ddydd, dyma pryd mae angen i rywbeth newid.

Y peth cyntaf i’w wneud, os nad yw’n hollol amlwg yn barod, ydy adnabod beth sydd yn achosi’r straen. Efallai ei fod yn llawer o bethau bach yn dod at ei gilydd, fydda ddim yn broblem fawr ar ben ei hun, neu efallai mai un peth penodol ydyw. Unwaith i chi adnabod y broblem yna mae’n syniad da i feddwl am beth ellir ei wneud i newid pethau. Nid yw hyn yn hawdd bob tro wrth gwrs ac weithiau nid yw’n bosib.

Mewn realiti, bydd yna rai sefyllfaoedd sydd wastad yn mynd i achosi lefel penodol o straen. Y peth pwysig ydy i wybod sut i ddelio gyda’r straen yma a darganfod ffyrdd i ymdopi â nhw’n haws.

Dyma rai syniadau ar sut i drechu straen:

 • Cadw cydbwysedd bywyd-gwaith dda
 • Treulio amser gyda’r bobl sydd yn gwneud i chi deimlo’n hapus
 • Diffodd y teledu a gwneud rhywbeth arall
 • Cael bath
 • Chwilio am hobi newydd
 • Ymarfer corff
 • Cael noson dda o gwsg
 • Cael gwared ar annibendod
 • Bwyta diet cytbwys iach
 • Dysgu a defnyddio technegau anadlu syml

Yn anffodus nid oes wialen hud pan ddaw at straen. Ond, mae bod yn ymwybodol o beth sydd yn achosi’r straen a gwybod beth allwn ni ei wneud i reoli’n lefelau straen yn hanner y frwydr.

(Darllen rhagor : Pwynt Teulu)


DNjm9h2VwAE_7RM

DNjm9jNVAAA3mp6

DNjm9k6V4AARQf8DNjm9s9VQAU77V1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(delweddau Mind Cymru)


Straen – sut alla’i helpu?

Os oes rhywun rydych chi’n agos ato o dan straen, mae llawer o bethau ymarferol rydych chi’n gallu eu gwneud er mwyn eu cynorthwyo nhw – er gwaetha’r ffaith nad ydych chi’n debygol o allu newid y sefyllfa y maen nhw ynddi.

 • Eu helpu i ystyried a oes straen arnynt
 • Gwrando ar sut maen nhw’n teimlo
 • Eu sicrhau bod sefyllfaoedd straenus yn debygol o basio
 • Eu helpu i fynd i’r afael â rhai achosion straen
 • Eu helpu i ddysgu ac ymarfer technegau ymlacio
 • Eu cefnogi i chwilio am gymorth proffesiynol

Darllen rhagor : Straen – Sut alla’i helpu?


Mwy o wybodaeth


Dolenni eraill

Rhannu