Gorbryder a Phyliau o Banig

gorbryder1

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn.

Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan yn bryderus neu’n nerfus am rywbeth.

Gall rywun gael pwl o banig pan y bydd chwydd yn ymateb arferol y corff i ofn, straen neu gyffro.

Bydd tua 1 o bob 10 unigolyn yn profi pryder neu ffobia sy’n eu poeni ar ryw ben yn ystod eu bywydau, ond lleiafrif sy’n gofyn am driniaeth.  Gall yr achos y tu ôl i’r pryder fod yn amlwg ac yn glir ar adegau ac felly bydd y pryder hwnnw’n diflannu wrth i’r broblem ddiflannu.  Fodd bynnag, pan bydd unigolyn mewn amgylchiadau sy’n eithriadol o ofidus a bygythiol iddynt, yn aml bydd y pryder a achosir yn parhau am yn hir yn dilyn y digwyddiad/sbardun.  Yn aml iawn, bydd y mathau yma o sefyllfaoedd yn rai sydd wedi peri perygl i fywyd, fel damweiniau car, trais neu danau.  Gall hyn effeithio’r unigolyn am fisoedd neu flynyddoedd ar ôl y digwyddiad, hyd yn oed os na brofwyd anaf corfforol. Erbyn hyn, cydnabyddir fod y math yma o beth yn rhan o’r hyn a elwir yn anhwylder straen ôl-drawmatig.

Rhai symptomau cyffredin gorbryder:

 • Cyhyrau’n teimlo’n dynn
 • Pyliau o banig
 • Bob amser ofn y gwaethaf
 • Problemau cysgu
 • Anadlu’n cyflymu
 • Cur pen neu deimlo’n benysgafn
 • Profi tensiwn, byw ar eu nerfau neu ar bigau drain
 • Teimlo bod eich pen yn llawn meddyliau ac nad oedd modd dianc ohonynt
 • Teimlo’n aflonydd a phrofi trafferthion canolbwyntio

Pyliau o banig

Rhai symptomau cyffredin pyliau o banig:

 • Chwysu’n anarferol
 • Profi poen yn y frest
 • Teimlo’n benysgafn
 • Teimlo eich bod methu anadlu
 • Teimlo’n ddatgysylltiedig o’r corff
 • Cryndod neu theimlad llipa yn y breichiau neu goesau
 • Teimlad y byddwch yn colli rheolaeth, yn llewygu, neu’n cael trawiad ar y galon a marw

(Darllen rhagor : Mind)


Gorbryder : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Gorbryder yw’r teimlad rydym yn ei gael pan yw ein corff yn ymateb i brofiad brawychus neu fygythiol. Mae wedi’i alw yr ymateb ymladd neu ffoi. Mae ond yn golygu bod eich corff yn paratoi i weithredu, naill ai i ymladd yn erbyn perygl neu i redeg i ffwrdd cyn gynted â phosibl. Felly pwrpas symptomau corfforol gorbryder yw paratoi’ch corff i ymdopi â bygythiad. (darllen rhagor)


Pryder Iechyd : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Rydym i gyd yn poeni am ein hiechyd o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os oedd rhaid inni fynd i’r ysbyty i gael llawdriniaeth, neu os ydym yn cael ein hadalw gan ein meddyg ar ôl profion. Gall poeni ynghylch ein hiechyd ein harwain at wella ein ffordd o fyw, er enghraifft, trwy roi’r gorau i ysmygu neu drwy fwyta deiet iach. Gall ofalu am ein iechyd a chael gwiriadau iechyd rheolaidd a body n ymwybodol o newidiadau yn ein corf fod yn ddefnyddiol iawn. Mae pryderon ynghylch iechyd yn mynd yn broblem pan ydynt yn dechrau rhwystro bywyd normal hyd yn oed pan nad oes rheswm i feddwl bod rhywbeth difrifol o’i le. (darllen rhagor)


Sut i ddelio â phyliau o banig23415983_10155753919625011_275648689_n

     1. Arafwch eich anadlu
Ceisiwch anadlu’n araf. Anadlwch drwy eich trwyn ac allan drwy’ch ceg. Peidiwch dal eich anadl. Ceisiwch gymryd anadl wedi’i rheoli yn lle – ble rydych yn ffocysu ar wneud pob anadl yn ddwfn ac yn araf. Gwnewch hyn am tua munud, yna dychwelwch at anadlu arferol.

     2. Ymlaciwch eich corff
Ffocyswch ar ymlacio gwahanol gyhyrau yn eich corff. Dechreuwch o fysedd eich traed a gweithiwch i fyny at eich pen. Meddyliwch am ymlacio pob un yn eu tro.

     3. Trowch eich meddwl at rywbeth arall
Er mwyn helpu â gorbryder a phyliau panig gallwch:

 • gyfrif pethau o’ch amgylch fel cadeiriau, ffenestri neu bensiliau
 • cyfansoddi cerdd yn eich pen
 • meddwl am y geiriau i’ch hoff gân
 • dychmygu hafan lle teimlwch yn sâff a thawel eich meddwl
 • cyfrif yn ôl o 100

     4. Atgoffwch eich hunan o’r rhain:

 • dim ond gorbryder yw hyn
 • ni all gorbryder fy niweidio
 • bydd yn mynd heibio
 • rydw i mewn rheolaeth

Darllen rhagor : Sut i reoli pyliau o banig


Gorbryder a Phyliau o Banig – Sut gall pobl eraill helpu?helpu gorbryder

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun annwyl i chi yn profi gorbryder neu byliau o banig, ond mae pethau y gallwch chi eu gwneud i’w helpu.

 • Peidiwch â rhoi pwysau arnynt
 • Ceisiwch ddeall
 • Gofynnwch sut gallwch chi helpu
 • Cefnogwch nhw i gael cymorth
 • Edrychwch ar ôl eich hun

Darllen rhagor : Gorbryder a phyliau o banig – sut gall pobl eraill helpu?


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.


Myfyrdodau ac Erthyglau Perthnasol

‘Y Meddwl’

“Mae gen i ‘social anxiety’, wbath ddigon cyffredin erbyn hyn, ond pan ddechreuais i deimlo felma, oni’n teimlo mor unig a ‘gwahanol’. Ond yn ddiweddar dwi wedi gweld lot o bobl o fy nghwmpas yn teimlo y run peth, a dwi isho trio helpu nhw, dwi ddim yn dda efo geiria, felly neshi feddwl ella sa sgwennu petha lawr mewn blog yn syniad gwell.” (darllen rhagor)

 

‘Dyddiau hapusaf eich bywyd?’ – Arddun Rhiannon (erthygl Cymru Fyw)

“Cael fy mwlio i’r fath eithaf ym mlwyddyn 7 wnaeth achosi i mi ddatblygu gorbryder cymdeithasol, a dwi ddim yn gorddweud pan dwi’n datgan mai delio efo hwnnw ydi un o’r heriau mwyaf dwi wedi gorfod ei wynebu erioed.Heb amheuaeth, dwi wedi gorfod dechrau o’r dechrau pan mae’n dod at fy hunan hyder. Cafodd ei chwalu yn llwyr pan o’n i’n 12 oed, a dim ond ers y llynedd ac eleni dwi wedi dechrau teimlo’n falch o bwy ydw i eto.” (darllen rhagor)

 

‘Dw i erioed ‘di neud blog o’r blaen…’ – Lowri Cêt

“Diwrnod wedyn, ma’r doctor yn rhoi fi ar tabledi anti-depressants ac anti-anxiety, a seinio fi fyny am cownsela i ddelio efo fo. Hold on, medda fi. Anxiety? Sgen i ddim anxiety. Iselder, on i’n dallt. On i’n gwbod ddim jyst bod yn drist odd hynny. Ac o’n i wedi ama am flynyddoedd mod i’n diodda ohono fo, ond pawb o’n i’n trio siarad efo, “hormonal teenager” oeddwn i de. Growing pains. Odd anxiety yn swnio’n wirion i fi. Fatha dwi’n lyfio bod ar lwyfan. Nes i lefel A perfformio a drama, sut bo fi efo anxiety? Doedd o ddim yn neud sens. (darllen rhagor)

 

‘Calon yn curo’n galed. Mygu. Llewygu’

“Ers 2015, rwyf wedi camu ymlaen rywfaint ond er fy mod bellach yn gallu mentro o’r tŷ, fedra i ddim gwneud hynny ar fy mhen fy hun. Rydw i dal i fod yn 90% ddibynnol ar fy mhartner, ond mae hynny’n ddipyn o gyflawniad o’i gymharu â’r 100% oeddwn i’n arfer bod. Dydw i dal methu cerdded yn bell hyd yn oed gyda fy mhartner. Mae gen i ofn mentro’n rhy bell o’r llefydd dwi’n gyfarwydd â hwy ac yn gyfforddus ynddynt, fel ein tŷ neu’r car.” (darllen mwy)

 

‘PTSD a fi’ PTSD a fi

“Dechreuodd y pyliau o banig ddigwydd yn fwy aml, ac nid yn unig yn yr ysgol. Mewn siopau. Ar y bws i’r ysgol. Ar drenau. Yn y car. Mewn bwytai. Yn ystod partïon. Mewn awyrennau. Hyd yn oed yn gorwedd yn y gwely. Roedd fy myd yn cyfyngu’n ara’ deg wrth i mi ddechrau ofni unrhyw sefyllfa lle’r oeddwn yn teimlo’n gaeth. ” (darllen mwy)

 

‘Gor-bryder’ – Arddun Rhiannonarddun-300x300

“Y gwahaniaeth ydi bod anxiety disorder yn amharu ar fywyd pob dydd ac yn rhywbeth fwy hir-dymor. Mae’n cael effaith ddwys arnoch chi, ac yn atal chi rhag byw bywyd cyffredin. Mae o’n lais bach sydd wastad yn cefn eich meddwl sy’n ama’ popeth, ac sy’n eich rhwystro chi rhag ymlacio. Un pwynt dwi’n meddwl sy’ wir angan ca’l ei bwysleisio – nid panicio yn unig ydi anxiety fel ma’ lot fawr o bobl yn ei feddwl. Yn sicr, tydi o ddim mor syml â hynny, ac mae o’n cael effaith llawar fwy anweledig ar unigolyn.” (darllen mwy)

 

‘Fibromyalgia a Gorbryder’ – Siriol Teifi Edwardssiriol

“Y gorbryder ydy fy mhroblem fwyaf i dwi’n credu. Fi’n poeni’n ofnadwy ‘mod i’n gadael pobol i lawr trwy’r amser… hynny achos fy mod i! O achos y poen a’r diffyg egni fi wedi gorfod gadael dwy swydd ac yn yr amser hynny o’n i bant o’r gwaith yn sâl yn amal. Ac yn amal mi fyddai’n gorfod gohirio cwrdd â ffrindiau neu ddim troi lan i rywle ac mae’r teimlad o siomi pawb yn cymryd drosodd. Mae hyn wedyn yn golygu ‘mod i’n osgoi gwneud cynlluniau gyda phobol achos ‘mod i’n ofni gorfod siomi nhw. Mae hyn i gyd yn amal yn arwain at panick attacks eithaf gwael.” (darllen mwy)

 

Gorbryder’ – Manon Elinmanon-elin

“Mae gorbryder yn aml yn cael ei gamgymryd am nerfusrwydd neu boeni gormod, ond mae’n gyflwr llawer mwy difrifol a chymhleth. Mae’r symptomau corfforol yn ddigon gwael: crynu, crychguriadau, coesau’n teimlo’n wan, teimlo ‘mod i ar fin colli rheolaeth, ma ‘nghalon i’n curo’n gynt a dwi’n ysu i ddianc. Ond y symptom gwaetha a fwyaf brawychus o gorbryder a phanig i fi yw dadwireddu.” (darllen mwy)


Mwy o wybodaeth


Newyddion ac Erthyglau


Dolenni eraill

Rhannu