Anhwylderau Personoliaeth

personoliaeth1Mae anhwylderau personoliaeth yn fath o broblem iechyd meddwl lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiadau yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Efallai y cewch ddiagnosis o anhwylder personoliaeth os yw’r tri pheth hyn yn gymwys:

 • Mae’r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol i chi neu eraill yn eich bywyd bob dydd.
 • Mae’r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd. Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd gwneud neu gadw ffrindiau, rheoli eich teimladau a’ch ymddygiad neu ddod ymlaen gyda phobl yn y gwaith, er enghraifft.
 • Mae’r problemau hyn yn para am amser hir. Efallai fod y patrymau anodd hyn wedi dechrau pan oeddech yn blentyn neu yn eich arddegau, a gallant barhau pan fyddwch yn oedolyn.

Mae sawl math gwahanol o anhwylderau personoliaeth, a threfnir hwy yn dri chategori:

Amheus: paranoid, sgitsoid, sgitsofathaol, gwrthgymdeithasol

Emosiynol a byrbwyll: ffiniol (BPD), histrionig, narsisaidd

Gorbryder: osgoaol, dibynnol, obsesiynol cymhelleol (OCPD)

(Darllen rhagor : Mind)


Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (BPD)

Symptomau cyffredin:

 • Teimlo’n bryderus iawn am bobl yn eich gadael, ac yn barod i wneud unrhyw beth i osgoi hynny
 • Emosiynau cryf iawn sy’n para am ychydig oriau neu ddiwrnodau, a allant newid yn gyflym (er enghraifft, gallwch fynd o deimlo’n hapus ac yn hyderus yn y bore i deimlo’n isel ac yn drist yn y prynhawn)
 • Dim ymdeimlad cryf o hunaniaeth
 • Anodd methirin a chynnal cydberthnasau sefydlog
 • Ymddwyn yn fyrbwyll a gwneud pethau a allai eich niweidio (e.e. gorfwyta, defnyddio cyffuriau neu yrru’n beryglus)
 • Meddwl am hunanladdiad neu’n hunan-niweidio
 • Teimlo’n wag ac yn unig iawn
 • Mynd yn flin iawn ac yn ei chael hi’n anodd rheoli eich tymer
 • Pan fyddwch dan straen, efallai y byddwch yn teimlo’n paranoid, cael profiadau seicotig, a/neu teimlo’n ddideimlad neu ddim ‘o gwmpas eich pethau.’

Am mai dim ond pump o’r symptomau posibl hyn sydd angen i chi eu profi cyn cael eich diagnosio, gall diagnosis o BPD fod yn eang iawn, a gall gynnwys llawer o bobl wahanol gyda llawer o brofiadau gwahanol.

(Darllen rhagor : Mind)


Mwy o wybodaeth


Dolenni eraill

Rhannu