Anhwylderau Personoliaeth

personoliaeth1Mae anhwylderau personoliaeth yn fath o broblem iechyd meddwl lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiadau yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Efallai y cewch ddiagnosis o anhwylder personoliaeth os yw’r tri pheth hyn yn gymwys:

  • Mae’r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol i chi neu eraill yn eich bywyd bob dydd.
  • Mae’r ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn yn peri problemau sylweddol mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd. Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd gwneud neu gadw ffrindiau, rheoli eich teimladau a’ch ymddygiad neu ddod ymlaen gyda phobl yn y gwaith, er enghraifft.
  • Mae’r problemau hyn yn para am amser hir. Efallai fod y patrymau anodd hyn wedi dechrau pan oeddech yn blentyn neu yn eich arddegau, a gallant barhau pan fyddwch yn oedolyn.

Mae sawl math gwahanol o anhwylderau personoliaeth, a threfnir hwy yn dri chategori:

Amheus: paranoid, sgitsoid, sgitsofathaol, gwrthgymdeithasol

Emosiynol a byrbwyll: ffiniol (BPD), histrionig, narsisaidd

Gorbryder: osgoaol, dibynnol, obsesiynol cymhelleol (OCPD)

(Darllen rhagor : Mind)


Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (BPD)

Anhwylder Personoliaeth Ffiniol (Borderline Personality Disorder – BPD) yw’r anhwylder personoliaeth mwyaf cyffredin, ac mae’n effeithio ar sut bydd rhywun yn meddwl, yn teimlo, yn cysylltu ag eraill, ac ar eu canfyddiadau.

Gellid grwpio symptomau BPD i bedwar prif maes:

  1. Ansefydlogrwydd emosiynol
  2. Ansadrwydd mewn patrymau meddwl a chanfod
  3. Ymddygiad byrbwyll
  4. Perthnasau dwys ond ansefydlog gydag eraill

Darllen rhagor am Anhwylder Personoliaeth Ffiniol


Mwy o wybodaeth


Dolenni eraill

Rhannu