‘Anffafriaeth’ i rentwyr â salwch meddwl : BBC Cymru Fyw

Gall pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl wynebu anffafriaeth wrth geisio rhentu’n breifat, yn ôl Sefydliad Tai Siartredig Cymru (CIH).

Mewn adroddiad mae’r corff yn galw am roi mwy o wybodaeth am iechyd meddwl i landlordiaid, a chael cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth gorfodol.

Dywedodd Catherine May o Tai Siartredig Cymru bod bron i hanner y landlordiaid y gwnaethon nhw eu holi yn credu nad oes digon o gyngor a gwybodaeth ar gael i’w helpu i gefnogi tenantiaid.

“Dylai gwybodaeth fod yn hawdd i’w ganfod i landlordiaid a thenantiaid sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac ry’n ni angen modiwl hyfforddi ar-lein fel rhan o’r achrediad gyda Rhentu Doeth Cymru.

Ry’n ni’n meddwl bod angen gweithredu ar frys, ac mae ‘na bryder bod landlordiaid yn dirwyn tenantiaethau i ben am nad ydyn nhw’n deall problemau iechyd meddwl tenantiaid.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

£500,000 y flwyddyn i ddelio â hunanladdiadau a hunan-niweidio : Golwg360

Mae Llywodraeth Cymru yn addo £500,000 y flwyddyn i gefnogi cynlluniau i fynd i’r afael ag achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio.

Mae £644m wedi cael ei wario ar iechyd meddwl yn ystod blwyddyn ariannol 2018-2019.

Ar hyn o bryd mae o gwmpas 300 i 350 o fywydau bob blwyddyn yn cael eu colli o ganlyniad i hunanladdiadau.

Mae strategaeth Talk to Me 2 wedi arwain at ffocws cynyddol ar gydweithio i atal hunanladdiadau ar draws Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Gwellhad merch ifanc o anorecsia yn denu miliynau o wylwyr : BBC Cymru Fyw

Mae ffilmiau Lara Rebecca am ei brwydr i oresgyn anorecsia wedi denu miliynau o wylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Lara ei bod wastad wedi bod yn blentyn hapus ond pan roedd yn ei harddegau fe wnaeth hi gyfyngu ar ei deiet er mwyn delio gyda’i theimladau.

“Yr unig ffordd oedd yn bosib i mi ddeall a delio gyda’r teimladau oedd cael rhyw reolaeth wrth fwyta ond yn anffodus fe arweiniodd hynny at fy nghwymp – anorecsia.”

“Roedd e’n ofnus a nawr dwi isie neidio ‘nôl mewn amser a rhoi cwtch i fi fy hun.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Galw ar gwmnïau i wirio oedran plant i atal hunan-anafu : BBC Cymru Fyw

Mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol gryfhau systemau gwirio oedran a dileu cynnwys niweidiol i geisio atal plant rhag anafu eu hunain, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru.

Dywed Sally Holland bod sefyllfa gwefannau fel Facebook a Snapchat yn debyg i’r “Gorllewin Gwyllt” oherwydd y diffyg rheolau sy’n berthnasol i’r cyfryngau traddodiadol, a bod rhieni ac athrawon yn cael trafferth sicrhau eu bod â’r wybodaeth ddiweddaraf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cymryd camau i warchod unigolion bregus, a bod y cyfryngau cymdeithasol â’r potensial i fod o les ac i achosi niwed.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


 

 

Rhannu

Lonydd gwael a pharcio yn effeithio iechyd meddwl gyrwyr faniau : Golwg360

Mae ymchwil newydd yn dangos bod lonydd gwael a phroblemau parcio yn cael effaith estynedig ar iechyd meddwl gyrwyr faniau gwledydd Prydain.

Roedd yr ymchwil gan Mercedes-Benz Vans yn datgan fod 35% o yrwyr fan yn dweud eu bod yn profi straen yn eu gwaith, ynghyd a 14% yn dioddef iselder, a 21% o or-bryder.

Yn ôl 90% o yrwyr, mae parcio yn broblem fawr yng ngwledydd Prydain. Mae 55% yn dweud bod y mwyafrif o leoliadau parcio yn rhy fach a 27% yn honni nad oes digon o hyblygrwydd yn yr amser mae rhywun yn cael aros mewn bae parcio.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Cerdded y ci yn llesol i iechyd meddwl dros draean o bobl : Golwg360

Mae 35% o berchnogion cŵn yng Nghymru wedi datgan bod cael ci wedi gwella eu hiechyd meddwl ac yn lleihau lefelau straen.

Yn ôl yr ymchwil a gafodd ei gomisiynu gan gwmni bwyd ci Lintbells, mae’r rheini sydd â chŵn yn cerdded dros 15 milltir yr wythnos a thua 870 milltir y flwyddyn yng Nghymru.

Mae 15% yn dweud eu bod yn teimlo’n fwy cymdeithasol ac yn fwy o ran o’r gymuned hefyd, tra mae 28% yn dweud eu bod yn cerdded mwy ar ôl cael ci nag oedden nhw heb gi.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Credyd Cynhwysol yn taro pobl â phroblemau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae’r system Credyd Cynhwysol yn rhy gymhleth ac nid yw’n cynnig cefnogaeth i bobl sydd ddim yn ei ddeall, yn ôl cyfarwyddwr Mind Cymru.

Mae nifer o gwynion wedi bod ynglŷn â’r system newydd, ac yn ôl cyfarwyddwr Mind Cymru, Sara Moseley, mae angen datrys y sefyllfa “ar frys”.

Dywedodd bod angen “ystyried anghenion iechyd meddwl mewn achosion perthnasol”, a “chynnig rhagor o gefnogaeth wyneb-yn-wyneb”.

Ychwanegodd Ms Moseley bod y taliadau’n rhy araf yn cyrraedd y rhai sy’n eu hawlio, a bod hynny’n achosi problemau iddynt:

“Os ydi pobl yn byw o’r llaw i’r genau p’run bynnag, mae gorfod aros er mwyn talu’r rhent, talu am fwyd, talu biliau – mae hynny’n gallu drysu eich bywyd yn llwyr.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Pobl yn anghyfforddus wrth drafod eu hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Dim ond 2 o bob 5 o bobl yng Nghymru sy’n teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl.

Mae ffigyrau newydd yn datgelu bod llai na hanner (39%) o bobl yng Nghymru yn teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl gyda’u ffrindiau a’u teulu, a dim ond 7% sy’n teimlo’n gyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl mewn sgyrsiau grŵp ar-lein.

Comisiynwyd yr arolwg annibynnol o dros 5,300 o oedolion yn y DU, sy’n cynnwys 1,260 o oedolion yng Nghymru, i nodi Diwrnod Amser i Siarad – ymgyrch i annog pobl i siarad yn fwy agored am iechyd meddwl. Mae’r arolwg hefyd yn datgelu data sy’n dangos bod dros hanner (51%) o bobl yn y DU yn meddwl nad oes angen i ni siarad â ffrindiau ‘mewn bywyd go iawn’ oherwydd ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf o’r cyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru

Rhannu

Cŵn yn lleihau’r straen ar fyfyrwyr adeg arholiadau : BBC Cymru Fyw

Mae myfyrwyr yn un o brifysgolion Cymru’n cael cymorth o le annisgwyl i’w helpu gyda’u harholiadau.

Mewn partneriaeth unigryw, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn defnyddio cŵn i leihau’r straen ar fyfyrwyr adeg eu harholiadau.

Trwy gydol Ionawr, mae’r elusen Achub Milgwn Cymru (AMC) wedi dod â chŵn i gampws Singleton y coleg er mwyn helpu’r myfyrwyr ymlacio rhwng arholiadau.

Mae’r sesiynau Cymorth Astudio hefyd yn helpu rhai o’r cŵn i “ddechrau ymddiried mewn pobl eto”, meddai un o wirfoddolwyr yr elusen.

Y sesiynau gyda’r cŵn yw’r mwyaf poblogaidd o holl raglen Cymorth Astudio’r undeb.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Y seren rygbi, Dafydd James, yn cael pyliau o banig : BBC

Dywedodd y cyn-chwaraewr rygbi i Gymru a’r Llewod, Dafydd James, iddo ddechrau dioddef o orbryder a phyliau o banig wedi iddo ymddeol o chwarae rygbi.

Torrodd Dafydd James asgwrn yn ei wddf a arweiniodd at ddiddymu ei gytundeb â’r Scarlets yn 2009, gan ddod â’i yrfa i ben. Dywedodd:

“Collais fy hunaniaeth. Roedd hi’n anodd. Roeddwn i’n teimlo’n unig, wedi fy ngwrthod, ac yn ei chael hi’n anodd. Roeddwn i’n teimlo’n flin a gwnes i ddioddef yn wael – gorbryder, pyliau o banig, ‘beth os…?’. A dwi’n dal i gael hynny.” [cyfieithiad]

Dywedodd Dr Mikel Mellick, uwch ddarlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon gymhwysol ac iechyd meddwl athletwyr ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, bod ymddeol fel galar a phrofedigaeth:

“Dyma farwolaeth pwy oedden nhw, mae eu hunaniaeth fel chwaraewr rygbi wedi mynd. Mae eu hunaniaeth gyfan yn gysylltiedig â bod yn chwaraewr rygbi o 13, 14 neu 15 mlwydd oed. Pan fydd hynny’n cael ei gymryd oddi wrthynt, yn enwedig os yw’r ymddeoliad hwnnw wedi ei orfodi arnynt… nid yw’n syndod ein bod yn gweld ymateb seicolegol i golled.” [cyfieithiad]

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu