Hafal yn lansio gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian : Iechyd Meddwl Cymru

“Mae Hafal, fel rhan o Mental Health UK, wedi lansio’r gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn ddiweddar.

Dyma’r gwasanaeth cyntaf sydd ar gael ar draws y DU sydd yn benodol ar gyfer cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl gan gynnwys gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol o fewn yr ardal.

Mae ein gwefan yn daprau gwybodaeth, cymorth a chyngor am ddim ac sy’n wrthrychol i unrhyw un sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl ac arian. Mae hyn yn cynnwys cymorth i ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio yn yr ardal.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Gwyddonwyr yng Nghaerdydd yn gwneud datblygiad enfawr i ddeall sgitsoffrenia : WalesOnline

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud datblygiad sylweddol i ddeall, ac o bosib, i drin, sgitsoffrenia.

Edrychodd yr astudiaeth fwyaf o’i fath ar 100,000 o bobl, gan gynnwys 40,000 oedd â diagnosis o sgitsoffrenia, gan ddarganfod bod rhai ‘ardaloedd’ penodol mewn genynnau yn cynyddu’r risg o ddatblygu’r cyflwr iechyd meddwl.

Darganfu’r ymchwilwyr hefyd bod rhai o’r genynnau a adnabuwyd fel rhai sy’n cynyddu’r risg o sgitsoffrenia eisoes wedi eu cysylltu ag anhwylderau niwroddatblygiadol, gan gynnwys anabledd deallusol ac anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth.

Darllen rhagor : WalesOnline (Saesneg)


Rhannu

Y para-athletwr Aled Sion Davies yn trafod ei frwydr â’i iechyd meddwl : BBC

Dychwelodd Aled Sion Davies o Rio 2016 ar ben ei ddigon. Roedd wedi ennill llu o fedalau, ac yn bencampwr y byd, ond roedd eto i wynebu ei frwydr fwyaf – ei iechyd meddwl.

“Ar ôl cyrraedd ‘nôl, rwy’n cofio eistedd ar y soffa, rhoi fy magiau yn y gegin i wneud ychydig o olchi a meddwl ‘dyna’r cyfan’…dyna ddechrau’r cyfnod gwael. Mi wnes i gau fy hun i ffwrdd a mynd i stad o iselder.

“Roedd yn rhyfedd iawn oherwydd roeddwn yn gwneud yn wych yn nhermau fy mod wedi ennill pob gwobr, roedd gen i noddwyr gwych, roedd fy mywyd personol yn wych. Nid oeddwn yn deall pam oeddwn i’n teimlo mor isel.”    [cyfieithiad o’r Saesneg]

Dywedodd mai’r darn gwaethaf oedd na allai feddwl am reswm, na deall, pam oedd ei iechyd meddwl yn dirywio.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Cyffuriau gwrth-iselder – galw am fwy o gefnogaeth : BBC Cymru Fyw

James Moore

Mae diffyg cefnogaeth a thriniaeth i bobl sy’n ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, yn ôl ymgyrchwyr yng Nghymru.

Dywedodd James Moore, 46 o Sir Fynwy, ei fod yn mynd yn sâl os nad yw’n eu cymryd bellach. Mae ef wedi dioddef gyda diffyg cwsg, panig a gor-bryder ar y tri achlysur mae wedi ceisio rhoi’r gorau i’w cymryd.

Dechreuodd eu cymryd yn 2012 i ddelio â phanig, ond dyw ddim wedi gallu stopio. Ychwanegodd, pe bai wedi cael ei rybuddio am beryglon mynd yn ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, na fyddai wedi eu cymryd o gwbl.

Ond mae meddygon eraill yn dweud bod y da mae cyffuriau gwrth-iselder yn gallu ei wneud yn fwy na’r peryglon. Dywedodd Dr Adarsh Shetty o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ei fod yn gweld “pobl sydd wedi cael budd anferth ohonyn nhw. Mae’n bwysig i bwysleisio nad yw’r cyffuriau’n rhai sy’n gwneud llawer o bobl yn gaeth.”Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu

Ymchwil yn dangos effeithiolrwydd tabledi gwrth-iselder : BBC

Mae gwyddonwyr yn dweud eu bod wedi datrys un o ddadleuon mwyaf byd meddygol, ar ôl i astudiaeth mawr ganfod bod tabledi gwrth-iselder yn effeithiol.

Canfu’r ymchwil, a oedd yn dadansoddi data o 522 o achosion yn cynnwys 116,477 o bobl, bod 21 o dabledi gwrth-iselder cyffredin i gyd yn effeithiol wrth leihau symptomau iselder difrifol, o gymharu â thabledi ffug.

Dangosodd yr ymchwil hefyd gwahaniaeth mawr rhwng effeithiolrwydd pob cyffur.

Dywedodd awduron yr adroddiad, a gyhoeddwyd yn Lancet, y gallai mwy o bobl fuddio o gymryd y cyffuriau.  Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu

Cynllun newydd i atal hunanladdiad a hunan niwed : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Bydd cynllun newydd i atal hunanladdiad a hunan-niwed yn y gogledd yn ceisio gwneud y mater yn ‘fater o bwys i bawb’.

Mae sefydliadau yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, awdurdodau lleol, Heddlu Gogledd Cymru a grwpiau’r trydydd sector yn cynnwys y Samariaid wedi dod ynghyd i ddatblygu cynllun gweithredu strategol i leihau hunanladdiad a hunan niwed dros y tair blynedd nesaf.

Dynodwyd y cynllun fel blaenoriaeth allweddol yn strategaeth iechyd meddwl Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a gyhoeddwyd yn ddiweddar – sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar draws Gogledd Cymru.


Rhannu

Gwelliannau iechyd meddwl yn Sir Conwy yn ‘rhy araf’ : BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Conwy wedi penderfynu i barhau gyda chytundeb i gydweithio gyda’r bwrdd iechyd lleol i wella gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol, er gwaethaf rhwystredigaeth bod y gwelliannau yn cael eu gweithredu “yn araf”.

Roedd adroddiad o flaen cabinet y cyngor ddydd Mawrth yn trafod pa gynnydd sydd wedi bod ers iddyn nhw ofyn am gymorth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i wella rhai elfennau o’r gofal iechyd meddwl yn Sir Conwy.

Mae’r adroddiad yn dweud bod problemau “diwylliannol” a “rheolaethol” a materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth y bwrdd yn amharu ar sicrhau “cynnydd boddhaol”.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Angen taclo problem tlodi yng Nghymru : Samariaid Cymru

Gwyddom fod tlodi’n gysylltiedig â phobl yn lladd eu hunain. Gwyddom hefyd nad yw hunanladdiad yn anochel a bod yna gamau y gallwn eu cymryd fel nad yw adegau anodd yn arwain at farwolaethau pobl.

Erbyn hyn mae yna dystiolaeth ddiymwad o gysylltiad cryf rhwng amddifadedd economaidd gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol. Mae ardaloedd o anfantais economaidd gymdeithasol uwch yn tueddu i fod â chyfraddau hunanladdiad uwch, a pho uchaf yw’r lefel amddifadedd mae unigolyn yn ei phrofi, uchaf yw’r risg ymddygiad hunanladdol.

Mae tlodi’n golygu wynebu ansicrwydd di-baid. Mae ei nodweddion yn cynnwys tai annigonol, iechyd meddwl gwael, cyflawniad addysgol isel, diweithdra, unigedd a symudedd cymdeithasol isel.’

Darllen rhagor : Samariaid Cymru


Rhannu

Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl mewn ysgolion : Golwg360

Mae cannoedd o athrawon ledled gwledydd Prydain yn dweud eu bod nhw’n cael trafferth darparu gwasanaethau iechyd meddwl i’w disgyblion, yn ôl arolwg newydd.

Er bod yr arolwg gan yr elusen i blant, Place2Be, yn dangos bod 85% o ysgolion uwchradd a 56% o ysgolion cynradd yn darparu rhyw fath o wasanaeth gwnsela i blant, dywedodd bron hanner o’r ffigwr hwnnw eu bod nhw’n cael problemau darparu gwasanaethau ehangach.

Mae’r elusen yn dadlau bod gwasanaethau iechyd mewn ysgolion yn “hanfodol.”

“Mae ein tystiolaeth a’n profiad yn dangos bod sefydlu arbenigwyr iechyd meddwl mewn ysgolion, fel rhan o amcanion yr ysgol gyfan, yn cael effaith positif enfawr ar ddisgyblion, teuluoedd a staff,” meddai Catherine Roche, Prif Weithredwr Place2Be.

“Mae arweinwyr ysgolion yn barod o dan bwysau mawr i ddarparu cynnydd academaidd, a dylwn ni ddim disgwyl iddyn nhw ddod yn arbenigwyr ar iechyd meddwl hefyd.”


Rhannu

Arddangosfa i godi ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn : BBC

Cerys Knighton

Mae artist, sydd ag anhwylder deubegwn (bipolar disorder) ers iddi fod yn 11 oed, yn gobeithio bydd ei harddangosfa gyntaf yn helpu pobl i ddeall y cyflwr yn well.

Mae Cerys Knighton, sy’n 23 oed o Borthcawl, yn creu gwaith celf o oed ifanc, ac ar ôl brwydro â’i salwch meddwl, sylweddolodd cymaint o gymorth a fu celf iddi.

Mae ei harddangosfa, ‘Drawing Bipolarity’, i’w gweld yng Nghwrt Insole yng Nghaerdydd.

Dywedodd Cerys: “Rwy’n dioddef yn bennaf â chyfnodau o iselder, a gall y cyfnodau hynny barhau rhwng chwe mis a deunaw mis. Maen nhw’n episodau hir, parhaus.”


Rhannu