‘Madi’ – nofel newydd am anhwylderau bwyta : Atebol

Nofel i oedolion a phobl ifanc yw Madi gan yr awdur a’r dramodydd amryddawn, Dewi Wyn Williams. Dyma gyfrol ddirdynnol a chignoeth sy’n adrodd stori merch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia ac yn cuddio’r salwch.

Gydag arlunwaith lliwgar a manwl Niki Pilkington yn addurno’r clawr ac ambell i dudalen o fewn y gyfrol, dyma stori gan awdur sy’n ysgrifennu’n onest am bwnc sy’n bersonol iawn iddo.

Perffeithrwydd, hunaniaeth, rheolaeth. Sut gall Madi ddod o hyd i’r rhain mewn byd amherffaith, cystadleuol ac afreolus, a dim ond unigrwydd iddi yn gwmni? Nid yw stori Madi’n ddarllen cyfforddus, ac er bod y nofel yn llawn hiwmor tywyll a sylwadau crafog, mae’r cynnwys yn gignoeth. Dyma nofel heriol i’n cymdeithas fodern, a’i harddull a’i themâu anghonfensiynol yn torri cwys newydd.

Dywedodd Dewi:

“Mae’r cyflwr yn cynyddu ar draws y byd, yn cael ei fwydo gan gymdeithas sydd yn edrych fwyfwy i’r drych ac mae’n rhaid codi ymwybyddiaeth am y cyflwr seicolegol erchyll hwn sydd yn dinistrio unigolion a theuluoedd.”.

Bydd Madi ar gael i’w brynu ar ddiwedd mis Mawrth am £8.99 yn eich siop lyfrau leol neu’n uniongyrchol oddi wrth y cyhoeddwyr, Atebol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

£2m i ofal iechyd meddwl ym mhrifysgolion Cymru : BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn buddsoddi £2m mewn gofal iechyd a lles myfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru.

Bwriad y buddsoddiad yw darparu cymorth ariannol i hyfforddi staff ym maes lles ac iechyd meddwl, gan gryfhau’r gwasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr.

Dywedodd Gethin Morgan, sy’n swyddog gydag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ac UCMC, ei fod yn croesawu’r newyddion ond ychwanegodd “ar ôl dweud hynny mae angen bod yna flaenoriaeth yn cael ei roi i ddarparu gwasanaethau Cymraeg trwy Gymru”.

“Mae angen i’r Gymraeg gael ei wneud yn flaenoriaeth, Rydym yn gwybod o fewn cymunedau Cymraeg fod yna lai o barodrwydd i fynd am gymorth a bod yna deimlad o fwy o stigma, felly mae angen gwasanaethau Cymraeg.

Mae arweinwyr undebau myfyrwyr yn y gorffennol wedi galw am wasanaethau Cymraeg ac mae’n hen bryd fod rhywbeth yn cael ei wneud am y peth.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Grant Ras yr Iaith i meddwl.org

Rydym yn hynod o falch i gael rhannu ein bod yn derbyn grant o £500 gan Ras yr Iaith eleni!

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn cydweithio gyda’r Anna Freud National Centre for Children and Families i addasu pecyn cymorth iechyd meddwl i athrawon uwchradd i’r Gymraeg. Gellir cael blas o gynnwys y pecyn drwy gael cip ar y fersiwn Saesneg ar wefan y ganolfan. Mae’r pecyn yn seiliedig ar animeiddiad ac yn llawn adnoddau cynorthwyol megis posteri, cynlluniau gwersi a chyflwyniadau parod, taflenni gweithgareddau a llyfrynnau gwybodaeth defnyddiol i rieni ac i athrawon ynghylch sut y gallent gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc. Mae’r pecyn wedi ei anelu at ddisgyblion uwchradd cyfnod allweddol 3 (blynyddoedd 7-9).

Cyflawnwyd yr holl waith cyfieithu gan ein gwirfoddolwyr hael, ac mae criw meddwl.org wedi bod wrthi’n cysoni, golygu a phrawf ddarllen y pecyn (hefyd yn wirfoddol). Yn ogystal, rydym wedi bod yn ffodus iawn o dderbyn cymorth tri o unigolion (dau ohonynt yn bobl ifanc) i recordio a golygu’r troslais Cymraeg ar gyfer yr animeiddiad. Bydd grant Ras yr Iaith yn ein helpu i orffen golygu’r animeiddiad, i argraffu, hyrwyddo ac anfon y pecyn i ysgolion, ac i gynnal digwyddiad i’w lansio.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Bron i hanner myfyrwyr yn troi at alcohol a chyffuriau i ymdopi : Golwg360

Mae bron i hanner myfyrwyr prifysgol yn defnyddio alcohol a chyffuriau i ddelio â phroblemau yn eu bywydau, yn ôl canlyniadau ymchwil newydd.

Seicolegwyr a seiciatryddion yn The Insight Network oedd yn gyfrifol am greu’r holiadur, ac fe’u dosbarthwyd drwy gronfa ddata Dig In.

Dywedodd 44.7%, o’r 37,645 o fyfyrwyr a holwyd, eu bod yn troi at y sylweddau i ymdopi, gyda bron i un ym mhob 10, 9.5%, yn cyfaddef eu bod yn gwneud hyn yn aml neu drwy’r amser.

Dywedodd 50.4% eu bod wedi meddwl am hunan-niweidio, tra bod 9.% yn meddwl amdano yn aml neu drwy’r amser. Yn ôl casgliadau’r  ymchwil, mae meddwl am hunan-niwedio yn arferol iawn ymysg myfyrwyr, ac mae’r tuedd yma wedi ei ddyblu ers adroddiadau 2017.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Senedd Ieuenctid Cymru yn pleidleisio i flaenoriaethu Cymorth Iechyd Meddwl ac Emosiynol : Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Senedd Ieuenctid cyntaf Cymru wedi pleidleisio i ddewis iechyd meddwl ac emosiynol fel un o’u prif themâu dros y ddwy flynedd nesaf.

Siaradodd Arianwen Fox-James, Aelod SIC dros Brycheiniog a Maesyfed, yn ystod sesiwn ar gymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl a ennillodd 41% o’r bleidlais. Dywedodd:

“Fe fydd pawb yn yr ystafell hon yn ymrafael gydag hyder ar rhyw bwynt yn eu bywydau ond mae gan bawb yma nod cyffredin o sicrhau ein bod ni gyd yn cael ein gwerthfawrogi a chydnabod.

Mae pobl yn eu harddegau ym mhobman yn teimlo’n unig ac nid oes ganddynt unrhyw le i droi. Os mai hunanladdiad yw un o brif achosion marwolaeth pam nad ydym yn cefnogi pobl ifanc?”

Darllen rhagor : Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Rhannu

PTSD yn effeithio ar 1 o bob 13 person ifanc

Mae 1 o bob 13 person ifanc dan 18 oed yng Nghymru a Lloegr yn profi PTSD, yn ôl ymchwil newydd.

Canfu astudiaeth o fwy na 2,000 o bobl ifanc 18 oed bod bron traean ohonynt wedi profi trawma yn ystod eu plentyndod, a datblygodd chwarter o’r rhain PTSD.

Dywedodd Professor Andrea Danese o King’s College London, a gynhaliodd yr ymchwil, y dylai’r ymchwil fod yn “rybudd i ni ddeffro” wrth ystyried y diffyg cefnogaeth i’r bobol ifanc hyn.

Credir mai dyma’r ymchwil gynhwysfawr gyntaf i edrych ar PTSD ymhlith pobol ifanc yn y DU.

Darllen rhagor: Golwg360 a BBC


Rhai o brif symptomau PTSD

  • Ail-fyw’r digwyddiad drwy ôl-fflachiadau neu hunllefau
  • Osgoi lleoliadau neu phethau sy’n ymwneud â’r digwyddiad
  • Problemau cysgu
  • Diffyg gallu canolbwyntio
  • Pyliau o banig
  • Gorbryder ac anniddigrwydd
  • Teimlo’n euog neu â chywilydd

Rhannu

Lansio ymgyrch ‘Mae Siarad yn Hollbwysig’ i ddynion : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru wedi lansio ymgyrch newydd yn ddiweddar i annog dynion i drafod eu hiechyd meddwl heb ofni cael eu beirniadu.

Nod yr ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig yw grymuso dynion i drafod eu trafferthion ag iechyd meddwl yn agored.

Dywedodd June Jones, Arweinydd Ymgyrchoedd a Strategaeth yr ymgyrch:

“Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.”

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru


Rhannu

‘Anffafriaeth’ i rentwyr â salwch meddwl : BBC Cymru Fyw

Gall pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl wynebu anffafriaeth wrth geisio rhentu’n breifat, yn ôl Sefydliad Tai Siartredig Cymru (CIH).

Mewn adroddiad mae’r corff yn galw am roi mwy o wybodaeth am iechyd meddwl i landlordiaid, a chael cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth gorfodol.

Dywedodd Catherine May o Tai Siartredig Cymru bod bron i hanner y landlordiaid y gwnaethon nhw eu holi yn credu nad oes digon o gyngor a gwybodaeth ar gael i’w helpu i gefnogi tenantiaid.

“Dylai gwybodaeth fod yn hawdd i’w ganfod i landlordiaid a thenantiaid sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac ry’n ni angen modiwl hyfforddi ar-lein fel rhan o’r achrediad gyda Rhentu Doeth Cymru.

Ry’n ni’n meddwl bod angen gweithredu ar frys, ac mae ‘na bryder bod landlordiaid yn dirwyn tenantiaethau i ben am nad ydyn nhw’n deall problemau iechyd meddwl tenantiaid.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

£500,000 y flwyddyn i ddelio â hunanladdiadau a hunan-niweidio : Golwg360

Mae Llywodraeth Cymru yn addo £500,000 y flwyddyn i gefnogi cynlluniau i fynd i’r afael ag achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio.

Mae £644m wedi cael ei wario ar iechyd meddwl yn ystod blwyddyn ariannol 2018-2019.

Ar hyn o bryd mae o gwmpas 300 i 350 o fywydau bob blwyddyn yn cael eu colli o ganlyniad i hunanladdiadau.

Mae strategaeth Talk to Me 2 wedi arwain at ffocws cynyddol ar gydweithio i atal hunanladdiadau ar draws Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Gwellhad merch ifanc o anorecsia yn denu miliynau o wylwyr : BBC Cymru Fyw

Mae ffilmiau Lara Rebecca am ei brwydr i oresgyn anorecsia wedi denu miliynau o wylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Lara ei bod wastad wedi bod yn blentyn hapus ond pan roedd yn ei harddegau fe wnaeth hi gyfyngu ar ei deiet er mwyn delio gyda’i theimladau.

“Yr unig ffordd oedd yn bosib i mi ddeall a delio gyda’r teimladau oedd cael rhyw reolaeth wrth fwyta ond yn anffodus fe arweiniodd hynny at fy nghwymp – anorecsia.”

“Roedd e’n ofnus a nawr dwi isie neidio ‘nôl mewn amser a rhoi cwtch i fi fy hun.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu