Cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl…

Oherwydd y nifer o geisiadau rydyn ni’n ei dderbyn, prinder amser a’r ffaith ein bod yn fudiad hollol wirfoddol â phob un ohonom yn gweithio/astudio llawn amser fel arall hefyd, ni allwn fynd ati i ddarganfod siaradwyr ar ran eraill. Dyma sut allwn ni gynnig helpu:

1. Os ydych chi’n creu neges ar Twitter neu Facebook yn chwilio am gyfranwyr, tagiwch ni ynddo. Gallwn wedyn ail-drydar/rannu’r neges ar ein tudalennau ni.

2. Mae nifer fawr o flogiau  ar ein gwefan, mae teclyn ‘chwilio’ ar waelod y dudalen, a thudalen A i Y o faterion iechyd meddwl. Gobeithiwn felly y gallwch ddefnyddio ein gwefan er mwyn ceisio dod o hyd i unigolion sydd wedi cyfrannu mewn perthynas â chyflyrau/materion penodol.

3. Os ydych chi’n dymuno cysylltu ag unigolyn penodol ar ôl i chi ddod ar eu traws ar ein gwefan ac nad oes modd i chi wneud hynny drwy Twitter neu gyfrwng tebyg, ni allwn rannu manylion cyswllt gyda chi am resymau cyfrinachedd ond pe baech yn anfon y neges yr hoffech i’r awdur ei weld atom ni gydag esboniad byr, byddwn yn hapus i’w anfon ymlaen atynt. Fodd bynnag, os yw’r cyfraniad sydd wedi cymryd eich sylw ar ein gwefan yn ddienw, dylid parchu hynny, ac ni fyddem yn anfon unrhyw negeseuon ymlaen at y cyfranwyr hynny.

Petaech yn llwyddo i ddod o hyd i gyfranwyr drwy’n gwefan ni yn unol â’r opsiynau uchod, byddem yn ddiolchgar iawn petai modd i chi roi cydnabyddiaeth mewn unrhyw ffordd drwy gyfeirio at y wefan.

Gobeithiwn fod yr uchod o gymorth a phob hwyl i chi wrth ddod o hyd i gyfranwyr.

Os ydych chi am gysylltu gyda ni ar ran y wasg ac eisiau siaradwr ar ran meddwl.org, mae croeso i chi gysylltu drwy ddefnyddio’r ffurflen gysylltu, neu drwy e-bostio post@meddwl.org. Gofynnwn i chi beidio â chysylltu ag aelodau o’r tîm rheoli yn bersonol. Gofynnwn hefyd i chi gofio ein bod yn fudiad gwbl wirfoddol â phob un ohonom yn gweithio/astudio llawn amser fel arall hefyd, felly ni allwn ymateb i geisiadau ar fyr rybudd.

Diolch yn fawr,
Criw meddwl.org

Canlyniadau triniaeth iechyd meddwl yn aneglur serch gwariant : Plaid Cymru

Mae canlyniadau gwasanaethau iechyd meddwl yn aneglur er fod 11% o holl gyllideb GIG Cymru yn cael ei gwario ar y gwasanaethau hynny, yn ôl adroddiad newydd gan Blaid Cymru.

Mae’r adroddiad, Meddwl am iechyd meddwl, yn cymharu gwasanaethau GIG Cymru gyda gwledydd eraill megis yr Iseldiroedd, Sweden, a mannau eraill yn yr Ynysoedd Prydeinig.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith fod gan Gymru llai o welyau mewnglaf iechyd meddwl na gwledydd eraill, gweithlu arbenigol gymharol llai, a rhybudd o effaith y ‘canol coll’ ar ofal iechyd meddwl plant a’r glasoed.

Dywedir yn yr adroddiad:

‘…byddai persbectif sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn cydnabod bod canlyniadau’r gwasanaeth yn well yn iaith y defnyddiwr gwasanaethau, ac y byddai’n well ganddyn nhw dderbyn y gwasanaethau yn eu dewis iaith. Mae’n hanfodol fod gan y byrddau iechyd lleol weithlu wedi’u hyfforddi sy’n gallu darparu’r gwasanaeth sy’n adlewyrchu’r iaith ddewisol.’

Darllen rhagor : Plaid Cymru
Elusen iechyd meddwl i ffermwyr yn ehangu i’r gogledd : Golwg360

Fe fydd elusen iechyd meddwl, sy’n darparu gwasanaethau i bobol yng nghefn gwlad, yn ehangu i ogledd Cymru ar ôl derbyn bron £50,000 o nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd y DPJ Foundation ei sefydlu tair blynedd yn ôl gan Emma Picton-Jones o Sir Benfro er cof am ei gŵr, Daniel, a fu farw trwy hunanladdiad.

Prif nod yr elusen yw helpu pobol o fewn y gymdeithas wledig sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig ffermwyr.

Ar hyn o bryd, mae’r elusen ond yn cynnig gwasanaethau yn Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

Fe fydd yr arian hefyd yn helpu’r DPJ Foundation i ehangu ei gwasanaeth ‘Rhannu’r Baich’, sy’n darparu chwe sesiwn cwnsela personol am ddim, i siroedd y gogledd.

Darllen rhagor : Golwg360

Yr Asiantaeth Ddarllen yn dathlu cynllun iechyd meddwl a lles yn yr Eisteddfod : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Dathlodd yr Asiantaeth Ddarllen ei chynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Bellach, gall gweithwyr iechyd proffesiynol Cymru roi presgripsiwn am lyfrau llyfrgell am ddim i helpu pobl i reoli eu hiechyd meddwl neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru:

“Rydyn ni’n falch o gael gweithio gyda’r Asiantaeth Ddarllen ar y cynllun yma, ac mae cael llyfrau o’r math yma yn Gymraeg yn hanfodol. Rydyn ni wrth ein boddau bod y pedwar llyfr cyntaf ar gael mewn llyfrgelloedd a siopau llyfrau ledled Cymru i gynnig help a chymorth i ddarllenwyr. Y gobaith yw y bydd y llyfrau yma’n ysbrydoli gwaith gwreiddiol yn y Gymraeg, yn ogystal â chynnig cyngor ac arweiniad i’r rhai sy’n dymuno eu defnyddio fel darllen hunan-gymorth i ddeall amrywiaeth o gyflyrau iechyd meddwl.”

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Elusen newydd i roi gofal iechyd meddwl integredig : BBC Cymru Fyw

Mae elusen newydd wedi cael ei lansio i helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan gyfuniad o gamddefnydd alcohol neu gyffuriau a phroblemau iechyd meddwl.

Nod elusen Adferiad yw cefnogi pobl sy’n camddefnyddio sylweddau fel ffordd o ymdopi â salwch meddwl.

Fe gafodd y corff cenedlaethol newydd ei greu gan aelodau blaenllaw o dair elusen arall – Hafal, CAIS a WCADA.

Cafodd yr elusen newydd ei lansio gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ar faes yr Eisteddfod yn Llanrwst ddydd Mawrth (6 Awst 2019).

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw
Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gydag elw yn mynd tuag at meddwl.org, diolch i Eden!

Gallwch brynu crys am £15 (+cost postio) drwy gysylltu’n uniongyrchol gydag  Eden.
Mind Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud iechyd meddwl a lles yn rhan statudol o’r cwricwlwm cenedlaethol

Mae un o bob saith person ifanc yn disgrifio’u hiechyd meddwl fel ‘gwael’ neu ‘gwael iawn’, yn ôl ymchwil newydd gan Mind Cymru.

Mae’r elusen yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud iechyd meddwl a lles yn rhan statudol o’r cwricwlwm cenedlaethol.

Canfu arolwg Mind hefyd:

  • Bod 80% o bobl ifanc yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod eu hysgol yn meddwl ei bod yn bwysig cael iechyd meddwl a lles da i bawb yng nghymuned yr ysgol, ond mae 56% o bobl ifanc yn dweud nad ydyn nhw’n dysgu am iechyd a lles yn yr ysgol;
  • Dywedodd 48% o’r holl bobl ifanc na fydden nhw’n gwybod i ble i fynd i gael cymorth yn yr ysgol, a dywedodd 56% na fydden nhw’n teimlo’n hyderus i fynd at athrawon neu aelodau eraill o staff yr ysgol pe bai angen help arnynt.

Darllen rhagor : Mind Cymru

Anfon cleifion iechyd meddwl ‘yn ddiangen’ i Loegr : BBC Cymru Fyw

Mae yna bryderon bod cleifion iechyd meddwl yn cael eu hanfon i Loegr am driniaeth, er bod gwelyau ar gael yng Nghymru.

Yn ôl Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, mae rhai byrddau iechyd yn anfon cleifion mor bell â Llundain a Portsmouth yn rheolaidd.

Dywed yr elusen iechyd meddwl Hafal bod nifer o’r gwelyau yn eu canolfan yng Nghwm Tawe heb eu defnyddio o gwbwl ers ei hagor dwy flynedd yn ôl gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.

Y llynedd cafodd tua 30% o 1,000 o gleifion iechyd meddwl o Gymru eu hanfon i ysbytai yn Lloegr.

Dywed Hafal nad ydyn nhw’n deall sut mae modd cyfiawnhau’r ffigyrau, pan maen nhw’n methu â llenwi gwelyau yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd ger Pontardawe.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw
Teulu merch yn codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl pobol ifanc : Golwg360

Mae teulu merch ifanc o Gaerdydd a fu farw trwy hunanladdiad yn creu sefydliad i helpu pobol ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl.

Roedd Manon Jones yn ddisgybl yn Ysgol Plasmawr yn y brifddinas ac mae ei marwolaeth wedi cael effaith ddwys ar ei theulu, ffrindiau a’r gymuned ehangach.

Nawr mae ei rhieni, Jeff a Nikki Jones, a’i chwaer Megan, yn creu Sefydliad Manon Jones fydd yn cynnig cymorth a gwybodaeth i bobol ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Darllen rhagor : Golwg360
Llyfrau ar bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl : Darllen yn Well

Fel rhan o’r cynllun llwyddiannus, Darllen yn Well, mae The Reading Agency a Chymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru yn lansio rhestr o lyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru.

Datblygwyd y cynllun gyda chyrff iechyd blaenllaw, ynghyd â phobl sydd â phrofiad o salwch meddwl a’r bobl sy’n gofalu amdanynt.

Mae The Reading Agency yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru er mwyn cyfieithu llyfrau sydd ar y rhestr i’r Gymraeg; bydd casgliadau o lyfrau a deunyddiau cefnogi ar gael oddi wrth lyfrgelloedd, yn Gymraeg a Saesneg.

Mae ymchwil rhyngwladol a thystiolaeth gan ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn pwysleisio’r angen i ddarparu gwasanaethau seiciatryddol a therapiwtig yn y Gymraeg. Mae’n anodd i lawer o bobl sy’n siaradwyr Cymraeg cynhenid ddefnyddio Saesneg i drafod eu teimladau a’u hemosiynau, ac nid yw triniaeth drwy gyfrwng y Saesneg o anghenraid yn briodol nac o gymorth iddynt.

Mae’r rhestr o 37 o lyfrau’n darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion gydag anghenion iechyd meddwl, ac mae’n cynnwys llyfrau yn ymdrin ag ymwybyddiaeth ofalgar, therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT), dicter, profedigaeth a cholled, gorbryder, straen, iselder, anhwylderau bwyta a chyflyrau eraill.

Gall gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n cynnig cefnogaeth i bobl gydag anghenion iechyd meddwl ddefnyddio’r cynllun i argymell deunydd darllen fyddai o gymorth. Gall pobl hefyd gyfeirio eu hunain at y gwasanaeth i gael cymorth. Bydd y llyfrau ar gael ar y silffoedd agored yn y llyfrgell gyhoeddus leol, er mwyn i unrhyw un allu eu benthyca.

Darllen rhagor : Darllen yn Well (pdf)

Rhestr o lyfrau Cymraeg sy’n ymwneud ag iechyd meddwl : meddwl.org