Cardiau post ar werth!

Ers rhai wythnosau rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i rannu dyfyniadau positif bob dydd Llun. Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod y lluniau bellach ar gael i’w prynu fel cardiau post drwy dudalen Etsy Heledd Owen.





Angen mwy o sylw i anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin : Time to Change

Mae pobl sydd ag anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin yn cael eu ‘gadael ar ôl’ yn yr ymdrechion i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, yn ôl yr elusen Time to Change.

Mae gwaith ymchwil newydd yn dangos, er gwaethaf gwelliant cyffredinol yn agweddau’r cyhoedd, bod stigma a chamddealltwriaeth yn parhau i fod yn fyw o amgylch anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin, fel sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn ac anhwylderau personoliaeth.

Comisiynwyd yr ymchwil gan yr ymgyrch Time to Change, ac mae’n dangos: 

 • Bod 27% o bobl sydd ag anhwylder iechyd meddwl llai cyffredin yn teimlo bod gwahaniaethu yn eu herbyn wedi cynyddu dros y ddegawd ddiwethaf.

 • Nad yw 84% o bobl sydd â phrofiad o salwch meddwl yn credu bod canfyddiadau ynghylch anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin wedi gwella dros y ddegawd ddiwethaf.
 • Bod dealltwriaeth y cyhoedd am iselder yn dda; dywedodd 84% o bobl eu bod yn gwybod o leiaf ychydig am y cyflwr. Fodd bynnag, mae’r nifer o bobl a ddywedodd nad oeddent erioed wedi clywed am gyflwr, neu nad oeddent yn gwybod dim amdano, yn cynyddu’n sylweddol ar gyfer anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin – 50% ar gyfer anhwylder personoliaeth ffiniol, 49% ar gyfer seicosis, a 35% ar gyfer sgitsoffrenia. 

Daw’r ystadegau ar adeg pan fo ‘ymwybyddiaeth’ yn uwch nag erioed o’r blaen.

Mewn gwirionedd, mae agweddau tuag at anhwylderau iechyd meddwl wedi gwella ymhlith 5.4miliwn o bobl yn y 12 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, dywed Time to Change bod y ffigyrau diweddaraf yn amlygu sut mae camsyniadau a diffyg dealltwriaeth ymhlith y cyhoedd yn golygu bod pobl sydd â diagnosis a symptomau penodol yn cael eu ‘gadael ar ôl’. 

Rhybuddia’r elusen fod hyn yn broblem ddifrifol, oherwydd gall stigma iechyd meddwl, neu ofn ynghylch stigma iechyd meddwl, effeithio’n sylweddol ar fywydau’r bobl a gaiff eu heffeithio.

Mae’r ymchwil yn dangos bod 74% o bobl sydd â phrofiad o anhwylder iechyd meddwl llai cyffredin yn dweud bod ofni stigma a chamwahaniaethu yn eu hatal rhag gwneud yr hyn maen nhw eisiau ei wneud. 

Er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch yn y ddealltwriaeth, mae Time to Change yn lansio’r ymgyrch See the Bigger Picture. Mae’r ymgyrch yn cynnwys ffilm fer sy’n cynnwys tri pherson sy’n byw gydag anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin – sgitsoffrenia, anhwylder personoliaeth ffiniol ac anhwylder deubegwn – sy’n rhannu camsyniadau cyffredin am eu cyflyrau.

Dywedodd Jo Loughran, Cyfarwyddwr Time to Change:

“Gellir dadlau bod iechyd meddwl yn cael ei drafod yn fwy nag erioed o’r blaen, ac mae hynny yn sicr yn beth da. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni sicrhau bod y newid hwn mewn agweddau yn digwydd yn gyffredinol, ac o fudd i bobl sydd ag ystod eang o anhwylderau. 

Y gwir yw bod byw gyda chyflyrau fel sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn ac anhwylder personoliaeth ffiniol yn parhau i gael ei gamddeall i raddau helaeth. Rydyn ni’n galw ar bobl i weld y darlun ehangach – i wrando ar brofiadau pobl ac i ddeall sut beth yw byw gydag anhwylder iechyd meddwl.” [cyfieithiad]

Darllen rhagor : Time to Change (Saesneg)





Prosiect adnoddau Iechyd Meddwl Addysg Bellach : Colegau Cymru

Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnwyd £175,000 i Colegau Cymru i weithio gyda cholegau Addysg Bellach yng Nghymru ar brosiectau peilot iechyd meddwl a fyddai’n gwella’r ddarpariaeth bresennol, yn datblygu ymyriadau newydd ac yn bwysig i annog cydweithredu a rhannu arfer gorau ymhlith sefydliadau.

Gyda nawdd Llywodraeth Cymru, mae’r sector wedi creu 25 o adnoddau dwyieithog o ganlyniad i’r prosiect hwn, sydd ar gael ar wefan HWB.

Er mwyn gweld yr adnoddau, dilynwch y ddolen yma: hwb.gov.wales

Darllen rhagor : Colegau Cymru




Senedd Ieuenctid Cymru yn holi pobl ifanc am iechyd meddwl a llesiant : Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Senedd Ieuenctid Cymru wedi agor ymgynghoriad newydd er mwyn casglu barn pobl ifanc am iechyd meddwl a llesiant yng Nghymru. 

Iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc yw un o’r tri phwnc y mae’r Senedd Ieuenctid Cymru wedi dewis eu blaenoriaethu, yn dilyn pleidlais yn ystod eu cyfarfod cyntaf ym mis Chwefror 2019.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 8 Awst 2020 ac, yn ogystal ag arolwg ar-lein, mi fydd y Senedd Ieuenctid yn cynnal gweithdai mewn ysgolion a sefydliadau ieuenctid ledled y wlad er mwyn rhoi’r darlun cliriaf posibl o’r hyn y mae pobl ifanc yn ei feddwl am iechyd meddwl a llesiant, a’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i’w helpu.

Darllen rhagor : Cynulliad Cenedlaethol Cymru





Llifogydd ac iechyd meddwl

Gall profi llifogydd fod yn frawychus, ac yn aml gall darfu ar weithgareddau bywyd o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’r difrod i eiddo, mae yn aml hefyd ergyd feddyliol.

Mewn erthygl ar wefan y BBC, dywedodd Dr Sarah Jones, ymgynghorydd ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol:

“Gall dŵr llifogydd gynnwys pob math o bethau a all achosi niwed i ni, o chwilod i sblintiau a hyd yn oed ceblau trydan, felly mae’n bwysig cadw draw,”

“Rydyn ni’n awyddus iawn bod pawb yn y cymunedau sydd wedi eu heffeithio yn gofalu am ei gilydd,”

“Rydyn ni eisoes yn gweld enghreifftiau gwych o sut mae cymunedau’n dod ynghyd i helpu gyda’r gwaith glanhau, gan ddarparu cawodydd a llefydd cynnes i aros. Mae hwn yn amser i bawb ddod ynghyd.”

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog y rhai sydd wedi eu heffeithio i beidio â thanbrisio’r straen a’r pwysau ar les eu teuluoedd, gan ddweud hefyd:

“Peidiwch â’i gorwneud hi wrth lanhau. Mae blinder, trafferth cysgu a gorbryder yn arferol o dan yr amgylchiadau hyn.”

Mewn taflen ar lifogydd ac iechyd meddwl, dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru y gall digwyddiadau sy’n dilyn y llifogydd hefyd achosi straen, yn ogystal â’r llifogydd ei hun. Maent yn cynnwys:

 • Anhawster cael gofal iechyd parhaus a meddyginiaethau presgripsiwn;
 • Anhawster cael gofal iechyd ar gyfer problemau iechyd newydd;
 • Amharu ar weithgareddau arferol y cartref a chael eich rhannu oddi wrth deulu a ffrindiau;
 • Colli adnoddau, ac amharu ar bresenoldeb, yn yr ysgol;
 • Teimladau o golli rheolaeth a phoeni y gall llifogydd ddigwydd eto;
 • Ceisio iawndal, adfer ac ailadeiladu cartrefi, ymgeisio am yswiriant, colli gwaith a / neu incwm, a cholli eiddo.

Er bod llifogydd yn peri gofid a straen, lleiafrif bach yn unig sydd mewn perygl o ddatblygu anhwylder iechyd meddwl. Os bydd eich symptomau’n parhau, dylech ymweld â’ch meddyg teulu a all helpu i ddod o hyd i gymorth pellach.


Ffynonellau (Saesneg)




£1.4 miliwn i fynd i’r afael ag unigrwydd o fewn y gymuned : Golwg360

Bydd strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i daclo unigrwydd a theimlo’n ynysig o fewn y gymuned yn derbyn cyllid o £1.4 miliwn dros y dair mlynedd nesaf.

Lansiodd y Llywodraeth adroddiad ‘Cymunedau Cysylltiedig: strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’ ar 11 Chwefror.

Bydd sefydliadau yn ymgeisio am gyfran o’r gronfa i ddarparu ac arbrofi gyda dulliau gwahanol o ddelio gydag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol.

Darllen rhagor : Golwg360

Darllen rhagor am unigrwydd ar meddwl.org




Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru

Bydd canolfannau galw heibio’n ei gwneud hi’n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles.

Mae’r Canolfannau Mi Fedraf yn lleoliadau cymunedol sy’n rhoi cyfle i bobl siarad am eu problemau gyda phobl sy’n gwrando heb farnu, a chael mynediad at y gwasanaethau a’r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Bydd rhagor o Ganolfannau Mi Fedraf yn cael eu hagor ar draws Gwynedd, Ynys Môn, Sir Y Fflint a Wrecsam yn yr wythnosau nesaf.

 • Canolfan y Rhyl: Adeiladau Clwyd, Stryd Clwyd, Y Rhyl, dydd Gwener i Ddydd Llun rhwng 11am a 6pm.
 • Canolfan Prestatyn: Neuadd yr Eglwys Uwch, Dydd Llun i Ddydd Gwener.
 • Canolfan Conwy: 3 Sgwâr y Drindod, Llandudno, Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener bob wythnos rhwng 11am a 3pm.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru




Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio eu trydedd ymgyrch flynyddol, Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl.

Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant heddiw, yn ôl 84% o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed, ac mae 85% o ffermwyr ifanc yn credu bod cysylltiad penodol rhwng iechyd meddwl a diogelwch cyffredinol y ffermwyr.

Mae’r diwydiant ffermio yn wynebu llawer o bethau sy’n achosi straen, ac yn gosod pwysau cynyddol ar weithwyr, sy’n golygu eu bod mewn mwy o beryg o brofi anawsterau iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys cyfnodau hir o weithio ar ben eu hunain, methu gwahanu bywyd gwaith a bywyd adref, ac ansicrwydd ariannol. Mae Brexit, newid yn arferion cwsmeriaid, a’r argyfwng hinsawdd hefyd yn fygythiadau ychwanegol i’r diwydiant.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru





Cyhoeddi cyfrol o lythyrau am brofiadau byw gydag iselder : Y Lolfa

Cyhoeddir llyfr newydd yr wythnos hon gyda’r nod o fedru cynnig negeseuon o obaith i bobl sy’n byw ag iselder. Mae Llythyrau Adferiad (Y Lolfa) yn gyfieithiad o’r fersiwn wreiddiol lwyddiannus The Recovery Letters, a golygwyd gan James Withey ac Olivia Sagan a gafodd ei gyhoeddi yn 2012.

Cyhoeddwyd y gyfrol i gyflwyno cyfres o lythyrau ar-lein gan bobl a oedd yn dod dros iselder at bobl a oedd yn dal i fod yn ei chanol hi. Wedi’u crynhoi’n gasgliad am y tro cyntaf ar gyfer pobl sy’n byw gydag iselder, mae’r llythyrau ysbrydoledig a didwyll hyn, sy’n seiliedig ar brofiadau personol, yn cynnig gobaith a chefnogaeth ac yn tystio bod adferiad yn bosib.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru:

“Mewn cyfnod o drafod cynyddol am broblemau iechyd meddwl, rydyn ni yn y Cyngor Llyfrau yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r Asiantaeth Ddarllen a Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cynllun Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn yng Nghymru. Mae pob un o’r llyfrau hunangymorth yn y gyfres hon wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd ac mae sicrhau bod deunydd safonol o’r fath hefyd ar gael yn y Gymraeg yn hollbwysig.”

Darllen rhagor : Y Lolfa





Byddai’n well gan 53% o bobl yng Nghymru beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl : Amser i Newid Cymru

Mae data ymchwil newydd a ryddhawyd ar Ddiwrnod Amser i Siarad (6 Chwefror) yn datgelu amharodrwydd Cymru i siarad am iechyd meddwl.

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr i’r arolwg (53%) y byddai’n well ganddynt beidio â dweud wrth unrhyw un os oeddent yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Er mwyn annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl ac i fynd i’r afael â’r pryderon a amlygwyd yn yr ymchwil, mae Amser i Newid Cymru wedi llunio rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer siarad:

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru