Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru gyda chyfraniad o’r elw yn mynd i meddwl.org!

Dyma ran o erthygl am y stori o wefan lleol.net:

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor mewn cydnabyddiaeth a Dydd Miwsig Cymru gan hefyd ennyn sylw at elusen iechyd meddwl Cymraeg.

Bydd y gân yn cynnwys aelodau o’r deuddeg ffederasiwn ledled Cymru gan gydweithio a’r gantores a’r gyflwynwraig teledu Lisa Angharad yn ogystal a BBC Radio Cymru. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan adran Gymraeg y Llywodraeth.

Mae CFfI Cymru yn bwriadu rhoi canran o’r arian wrth werthu’r sengl i elusen iechyd meddwl Cymraeg yma yng Nghymru, meddwl.org. Mae’r elusen meddwl wedi’w selio ar wefan ble mae posib dod o hyd gefnogaeth; boed hynny’n darllen am brofiadau eraill, dysgu mwy am iechyd meddwl neu gwybodaeth am ble i gael cymorth.

Bydd y sengl ar gael i’w lawr lwytho ar Spotify o’r 7fed o Chwefror ymlaen gyda lansiad yn cael ei gynnal gyda’r nos ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.

Darllen rhagor : lleol.net
Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Llun: Ffoto Nant

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org. Codwyd cyfanswm o £150!

Dywedodd canwr y band, Dion Jones, ar Golwg360:

“Roedden ni eisiau gwneud gig acwstig ychydig yn fwy syml am wn i, ac mae’r arian i gyd yn mynd i’r elusen Meddwl.org hefyd. Mae’r elusen wedi helpu ni efo PR a phethau felly, mae o’n achos ofnadwy o dda ac yn rhywbeth pwysig i wneud dw i’n meddwl.”

Ysgrifennodd Dion ddarn i’n gwefan yn ddiweddar yn sôn am gefndir y gân ‘Babi Mam’:

“…Yn bersonol fy hoff eiriau gan Iwan sydd ar y recording (ond dim ar y fideo uchod yn anffodus) ydi – ‘Iechyd meddwl, nid pawb sy’n gallu rhoi bloedd’. I mi, mae hwnna mor syml a mor blaen mewn ffordd ond eto mor bwerus. Un bwriad y gân oedd bod yn blaen a’i wneud o’n amlwg. Dwi’n meddwl efo’r gân y bwriad oedd i dynnu sylw at iechyd meddwl ond doeddwn i rili ddim yn meddwl bysa’r gân wedi cael gymaint o sylw. Gafon ni gymaint o bobl yn dod ata ni ar ôl y perfformiad yn pwyntio y gân allan ac roedd hyna wirioneddol yn meddwl gymaint i ni, da ni’n gobeithio bod pobl wedi gallu g’neud cyswllt efo’r gân.” (darllen rhagor)
Samariaid yn cael 9,000 o alwadau adeg Nadolig y llynedd : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig.

Dywedodd llefarydd bod cyfnod Nadolig yn hynod o brysur i’r elusen:

“Ar Noswyl Nadolig 2018 roedd bron 1,650 o wirfoddolwyr y Samariaid yn dechrau ar eu gwaith yn ein canghennau ar draws y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon.

Y diwrnod wedyn, aeth mwy na 1,475 o wirfoddolwyr y Samariaid i’r canghennau ac ymateb i filoedd o alwadau yn gofyn am help gan bobl a deimlai wedi’u gorlethu ar 25 Rhagfyr.”

Mae’r elusen yn gofyn i bobl ledled Cymru i helpu’r Samariaid i fod yno o hyd i’r rhai sydd angen cymorth emosiynol.

Gall unrhyw un gysylltu â’r Samariaid am ddim unrhyw bryd o unrhyw ffôn, hyd yn oed ffôn symudol heb gredyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Lansio ymgyrch ‘Mae siarad yn hollbwysig’ : Amser i Newid Cymru

Mae Amser i Newid Cymru yn ail-lansio’r ymgyrch Mae Siarad yn Hollbwysig i gyd-fynd â mis ymwybyddiaeth iechyd dynion y mis Tachwedd hwn. 

Nod yr ymgyrch yw grymuso dynion i agor fyny am eu trafferthion iechyd meddwl ac mae’n pwysleisio bod siarad am iechyd meddwl yn un o’r pethau mwyaf dewr y gall dyn ei wneud.

Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel ‘bod yn gryf’, ‘peidio â dangos teimladau’ ac ‘nid yw dynion yn crio’ eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy’n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.

Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru

Pan dylse pethau fod yn berffaith… – Angharad Hughes

Roeddwn wastad yn berson nerfus o’r adeg fedrai gofio. Yn 2015 mi wnes i briodi fy ngwr sydd yn gefn imi bob tro. Wedyn yn 2016 ddoth Cian y mab….roedd pob dim yn berffaith. Ty bach clud i deulu bach newydd. Perffaith! Jyst perffaith! 

Meddwl yn ol… doedd labour Cian ddim yn hynod o garedig arna i! (heb fynd i ormod o fanylion!) Roedd Cian mis yn gynnar a roedden ni yn yr ‘sbyty am wythnos. Erbyn diwedd yr wythnos roeddwn jyst isio mynd adre …. dyma oedd y dechre imi o ran heriau iechyd meddwl. Doedd genai ddim awydd ca’l shower… dim awydd neud dim. Jyst isio mynd adref. Dwi’n cofio y nyrs yn dod atai a gofyn imi fynd am dro lawr y coridor (hyn wedi’r nôs ) … nesi ddeuthi… os ai, ddoi ddim yn ol… roeddwn yn bendant am hyn. O’r diwedd, ges i fynd adre. Hwre! Amser enjoio’r cyfnod mamolaeth….

Pan oedd Cian yn 5 wythnos oed, roedd gan Mam apwyntiad yn yr ysbyty. Roedd ganddi ulcer yn ei cheg ac wedi cael biopsy. Doedd y Dr ddim yn poeni dim amdano a dwedodd ‘It’ll be nothing so don’t worry’ felly doedd Mam ddim isio neb fynd efo hi am y canlyniadau gan bod y Dr mor bendant!

Ar y diwrnod hwnnw doeddwn i methu gadael iddi fod yne ar ben ei hun… nesi droi fyny heb iddi wybod… a mewn a ni i weld y Dr.  Peth nesa… ‘ you have mouth cancer’. ….. be?? Sut??? Wel roedd Mam wedi crymblo yn y fan a’r lle, ond mi oni angen gwybod mwy felly drwy’r niwl o gwmwl nesi allu gofyn be oedd y camau nesaf.  Gath Mam op, wedyn yr all clear. Haleliwia.

Ar ôl hyn roeddwn yn stryglo gyda bob dim. Doedd genai ddim mynedd efo Cian, dim mynedd wneud te! Dim mynedd llnau ty! Hitting rock bottom. Ar ol crymblo yn gwaith es i weld y Dr a ges i gwnsela (ac yn dal i fynd hyd heddiw).

Ar ol ‘chydig o amser, roeddwn isio plentyn arall (gan bo fi’n teimlo’n well yn fy hun). ‘Nath fy ail blentyn, Hari, gymryd blwyddyn i’w conceiveio! Nath hyn yrru fi yn hyrt ac i gwestiynnu be oedd yn bod arnai gan bod fy mhlentyn cynta, Cian, dim ond wedi cymryd mis!

Rwyf erbyn wan ar feddyginaeth imi allu bod yn fam da i’r hogie ac imi deimlo yn dda yn fy hun hefyd.

Dwi’n gweld o mor bwysig cael amser i fi’n hun y dyddiau yma… headspace app, neu bath cynnes neu cerdded y ci ar ben fy hyn! Hefyd, dwi nol yn gwaith rwan ac yn cael amser i fod yn fi am y dau ddiwrnod hynny a ddim jyst ‘Mam’!

Mae pethau mewn bywyd yn anodd ond gyda Gwr/ Teulu/ Ffrindiau mor wych sydd genai… ‘anything is possible to get through!’

Angharad Hughes
Sesiynau cwnsela i 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru : BBC Cymru Fyw

Fe gafodd dros 11,000 o bobl ifanc sesiynau cwnsela i ddelio â phryderon yn 2017-18, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Maen nhw hefyd wedi amcangyfrif bod tua thri phlentyn ym mhob dosbarth ar gyfartaledd yn delio â phroblem iechyd meddwl.

Dywedodd elusen Barnado’s Cymru fod cynnydd o 56% wedi bod yn nifer y plant maen nhw wedi’u helpu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn 2018-19 fe wnaeth yr elusen helpu dros 1,000 o blant drwy eu gwasanaethau cynghori yn yr ysgol, sesiynau therapi, a chefnogaeth i adfer ar ôl trawma. Maen nhw hefyd yn dweud bod 3,500 o bobl ifanc yng Nghymru yn dioddef o iselder dwys, gyda 13% yn hunan-niweidio.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Canolfan £10m i ddelio ag iechyd meddwl pobl ifanc : BBC Cymru Fyw

Drwy gydweithio ag ymchwilwyr yn Abertawe, yn ogystal ag ysgolion a’r gwasanaeth iechyd – y gobaith yw y gall Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobol Ifanc daflu goleuni ar y problemau cynyddol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar bum maes ymchwil:

  • Dilyn plant dros gyfnod hir i ddeall yn well sut mae pryder ac iselder yn datblygu;
  • Ystyried rôl ffactorau genetig ac amgylcheddol ar bryder ac iselder ymysg pobl ifanc;
  • Datblygu gwell gwasanaethau a thriniaethau i helpu pobl ifanc i ymdopi’n well lle mae rhiant yn dioddef o iselder.
  • Edrych ar rôl ysgolion yn hyrwyddo iechyd a chasglu data o holl ysgolion uwchradd Cymru;
  • Cydweithio â Phrifysgol Abertawe i ddefnyddio cofnodion meddygol dienw i ddeall effaith problemau iechyd meddwl tymor hir.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw
Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Yr wythnos hon mae Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, yn arwain ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y sector iechyd yng Nghymru.

Dr Llinos Roberts wrth ei gwaith.

Lleisiau cleifion, teuluoedd a gweithwyr iechyd sydd i’w clywed yn yr ymgyrch yn dweud faint o wahaniaeth all gwasanaeth Cymraeg ei wneud i’r diagnosis, y driniaeth a’r gofal.

Un gweithiwr iechyd sy’n rhannu ei phrofiadau yw Dr Llinos Roberts, meddyg teulu yn ardal Cross Hands a’r Tymbl. Mae ganddi nifer o enghreifftiau o achosion lle mae cyfathrebu yn Gymraeg wedi profi’n hollbwysig i’w dealltwriaeth hi o sefyllfa claf. Un enghraifft sy’n sefyll allan yn ei chof oedd pan ddaeth dyn ifanc ati oedd wedi bod yn byw efo symptomau o iselder ers rhai misoedd.

Eglura Dr Llinos:

“Wrth sgwrsio, mi ddywedodd wrtha i ei fod wedi cael teimladau o fod isio niweidio ei hun a theimladau o isio diweddu ei fywyd. Wrth gwrs, roedd rhain yn deimladau sensitif, ac wedi bod yn anodd iawn iddo fo’u mynegi yn ystod y sgwrs efo fi.

Roedd o wedi gweld doctor arall ychydig wythnosau cynt, ac mi wnaeth o gyfaddef wrtha i nad oedd o wedi trafod y teimladau yma efo’r meddyg hwnnw am un rheswm, ac un rheswm yn unig, sef nad oedd y sgwrs yna wedi ei chynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Doedd o ddim wedi teimlo’n gyfforddus a hyderus i drafod y materion yma’n Saesneg.

“Roedd y ffaith ei fod o wedi dweud wrtha i a thrafod y materion yma efo fi wedi ngalluogi fi fel meddyg i gynnig y gofal meddygol gorau iddo fo. Heb wybod y manylion yna, bydden i wedi methu â gwneud hynny.”

Gallwch wylio’r fideo o Dr Llinos Roberts yn siarad yma.

Ers 30 Mai eleni, mae dyletswydd ar fyrddau iechyd yng Nghymru i ddarparu rhai gwasanaethau yn Gymraeg i gleifion. Un o’r pethau sy’n rhaid iddynt ei wneud yw cadw cofnod gyfredol o sgiliau iaith y gweithlu. Ar hyn o bryd mae’r ffigurau yn dangos fod yr wybodaeth am sgiliau iaith y gweithlu’n anghyflawn a phytiog. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd iawn sicrhau fod staff sy’n gallu siarad Cymraeg yn gofalu am y cleifion sydd angen siarad yr iaith.

Mae’r sgiliau ieithyddol yn amrywio o fod yn gallu dweud cyfarchiad syml i fod yn rhugl ond mae’r Comisiynydd yn annog rheiny sydd wedi colli eu hyder i siarad yr iaith i geisio adfer y sgil trwy ddilyn cyrsiau sy’n cael eu cynnig gan y byrddau iechyd.

Meddai Aled Roberts,

“Rydw i wedi cyfarfod â nifer o bobl sy’n gweithio yn y maes gofal a iechyd, sydd unai’n siomedig na chawson nhw addysg cyfrwng Cymraeg neu sydd wedi colli eu hyder i ddefnyddio’r iaith ers gadael yr ysgol. Rwy’n galw arnynt i gysylltu â swyddogion iaith o fewn eu sefydliad a holi am y cyfleoedd sydd yna i ddysgu neu ailddysgu’r iaith.

“Hoffwn hefyd weld plant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ddilyn gyrfa yn y gwasanaeth iechyd, lle mae angen dirfawr amdanynt. Mae’n rhaid i ni gynllunio at y dyfodol i sicrhau fod gennym weithlu dwyieithog all ateb y galw. Wedi’r cyfan, angen nid dewis yw iaith.

#angenniddewis

comisiynyddygymraeg.cymru/maegenihawl
Lansio canllaw ar hunanladdiad a hunan-niwed i gefnogi ysgolion : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar Hunanladdiad a Hunan-niwed newydd i gefnogi athrawon a gweithwyr proffesiynol sy’n dod i gysylltiad â phobl ifanc yn rheolaidd.

Mae’r canllaw’n canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar a rheoli meddyliau am gyflawni hunan-niwed a hunanladdiad yn ddiogel pan fyddant yn codi.

Bydd y canllaw’n darparu ffynhonnell gyflym a hygyrch ar gyfer egwyddorion arfer gorau a bydd yn cyfeirio at ffynonellau cymorth a chyngor eraill.

Darllen rhagor : Llywodraeth Cymru

Gweld y canllaw

Canlyniadau triniaeth iechyd meddwl yn aneglur serch gwariant : Plaid Cymru

Mae canlyniadau gwasanaethau iechyd meddwl yn aneglur er fod 11% o holl gyllideb GIG Cymru yn cael ei gwario ar y gwasanaethau hynny, yn ôl adroddiad newydd gan Blaid Cymru.

Mae’r adroddiad, Meddwl am iechyd meddwl, yn cymharu gwasanaethau GIG Cymru gyda gwledydd eraill megis yr Iseldiroedd, Sweden, a mannau eraill yn yr Ynysoedd Prydeinig.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at y ffaith fod gan Gymru llai o welyau mewnglaf iechyd meddwl na gwledydd eraill, gweithlu arbenigol gymharol llai, a rhybudd o effaith y ‘canol coll’ ar ofal iechyd meddwl plant a’r glasoed.

Dywedir yn yr adroddiad:

‘…byddai persbectif sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn cydnabod bod canlyniadau’r gwasanaeth yn well yn iaith y defnyddiwr gwasanaethau, ac y byddai’n well ganddyn nhw dderbyn y gwasanaethau yn eu dewis iaith. Mae’n hanfodol fod gan y byrddau iechyd lleol weithlu wedi’u hyfforddi sy’n gallu darparu’r gwasanaeth sy’n adlewyrchu’r iaith ddewisol.’

Darllen rhagor : Plaid Cymru