Diffygion mewn uned iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Tŷ Llidiard, ar safle Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Mae adroddiad beirniadol o uned iechyd meddwl lle bu merch o Gaerdydd farw yn dweud bod “diffygion sylweddol a niferus” yng ngofal cleifion.

Daeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) i’r casgliad llynedd bod problemau gyda dulliau diogelwch, y ffordd roedd meddyginiaeth yn cael ei rhoi, a chynnal awyrgylch diogel i gleifion ar ward Enfys a Seren yn Nhŷ Llidiard ym Mhen-y-bont.

Mae Tŷ Llidiart yn uned iechyd meddwl gafodd ei hagor yn 2011 ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi ei lleoli yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont.

Tra bod Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg yn gyfrifol am Ysbyty Tywysoges Cymru, Cwm Taf sy’n gyfrifol am yr uned Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), sy’n gwasanaethu cleifion ar draws de Cymru.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Chwaraewyr yn gwawdio pêl-droediwr am ei iselder : BBC

David Cox

Mae pêl-droediwr wedi disgrifio sut y bu i gyd-chwaraewyr a chefnogwyr ei wawdio wedi iddo siarad yn gyhoeddus am ei broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd David Cox, sy’n chwarae i Cowdenbeath iddo gael ei alw’n ‘psycho.’

Mae David Cox wedi galw ar awdurdodau’r gêm i weithredu ar y gamdriniaeth yn yr un modd ag y byddent yn gweithredu yn erbyn hiliaeth.

Dywedodd David Cox iddo gael ei gam-drin gan gefnogwyr pêl-droed a chyd-weithwyr wedi iddo ddatgelu ei fod wedi hunan-niweidio a cheisio cymryd ei fywyd. Dywedodd hefyd fod gwrthwynebwyr wedi defnyddio ei iselder i danseilio ei ymdrechion yn ystod gemau ar y cae.

Cred y pêl-droediwr y dylai’r un ymdrech fynd i’r afael â’r stigma sydd ynghlwm wrth iechyd meddwl, ag sydd i herio materion cymdeithasol eraill, megis hiliaeth a rhagfarn.

“Dw’i wedi bod drwy gyfnod gwaethaf fy mywyd, ac mae cael pobl yn gwneud jôc o’r peth, ac i feddwl ei fod yn iawn i ysgwyd eich llaw ar ddiwedd y gêm ac anghofio am y peth, dyw hynny ddim yn iawn.”   [cyfieithiad]

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Caiff pyliau o banig effaith fawr arnoch – David Melding AC : BBC

Mae’r Aelod Cynulliad Ceidwadol, David Melding, wedi siarad am ei brofiadau o byliau o banig ofnadwy, gan ddweud eu bod yn cael “effaith fawr ar eich hyder”.

Dywedodd Mr Melding, a oedd yn cyfrannu i ddadl ar iechyd meddwl yn y Senedd ar 15 Chwefror:

“Pan ‘rydych chi’n dod drwy’r pyliau, a phan rydych chi wedi cael y driniaeth, y gefnogaeth, neu beth bynnag, mae’r teimlad o gyflawniad, lles a’r sefydlogrwydd yn rhywbeth y tu hwnt i’w fesur.

Rwy’n credu bod unrhyw wasanaethau sy’n helpu pobl i gyrraedd y cyflwr gwell hwnnw yn hynod o werthfawr.

Gorbryder ac iselder a phyliau o banig: efallai y byddant yn digwydd gyda salwch mwy difrifol, ond mae pobl nad ydynt yn ddifrifol wael o ran eu hiechyd meddwl dal yn medru profi’r pethau hyn.”

Roedd Mr Melding yn un o bedwar Aelod Cynulliad a rannodd eu profiadau o iechyd meddwl yn 2012.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Lansio gwefan iechyd meddwl newydd : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Lansiwyd gwefan newydd lleol sy’n cynnig gwybodaeth a chanllawiau hunan-gymorth i bobl gyda problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Cyhoeddodd tîm Gwasanaethau Cefnogi Iechyd Meddwl Cynradd Lleol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lansiad y wefan newydd yn y Gynhadledd Iechyd Meddwl, wedi’i gynnal gan Gomisiynydd Trosedd a Heddlu Dyfed-Powys yng Nghaerfyrddin ar 1 Mawrth 2018.

Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru, defnyddwyr y gwasanaeth a staff, mae’r wefan yn adnodd cwbl ddwyieithog, gyda datblygiadau pellach wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Liz Carroll, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Interim ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym wrth ein bodd yn lansio’r adnodd gwerthfawr newydd hwn i bobl sy’n chwilio am wybodaeth a chanllawiau hunangymorth ynghylch problemau iechyd meddwl ysgafn a chymedrol. Rydym yn bwriadu datblygu’r wefan ymhellach ar sail adborth wrth ddefnyddwyr ac rydym yn gobeithio datblygu ‘app’ rywbryd yn y dyfodol agos.

Gallwch weld y wefan yma

Darllen rhagor : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Rhannu

Nifer o oedolion ddim yn gwybod arwyddion anhwylderau bwyta : BBC

Darganfu arolwg gan YouGov na allai traean o oedolion enwi symptomau seicolegol anhwylderau bwyta, megis hunan-barch isel neu dysmorffia’r corff.

Dywedodd yr elusen anhwylderau bwyta, Beat, bod cysylltiad rhwng diffyg ymwybyddiaeth o arwyddion cynnar cyflyrau megis anorecsia a bwlimia, ac oedi cyn triniaeth a risg gynyddol o’r salwch yn dod yn beryg bywyd.

Dywed yr elusen Beat mai’r prif arwyddion i edrych amdanynt yw:

  • Datblygu obsesiwn â bwyd
  • Newid mewn ymddygiad
  • Dysmorffia’r corff
  • Blinder ac anhawster canolbwyntio
  • Diflannu i’r tŷ bach ar ôl prydau bwyd
  • Dechrau gwneud ymarfer corff yn ormodol

Os ydych chi’n poeni am rywun agos atoch, siaradwch â nhw a’u hannog i fynd i weld eu meddyg teulu.


Rhannu

Traean o bobol ifanc yn hunan-niwedio : Golwg360

“Mae traean o bobol ifanc yn y Deyrnas Unedig yn hunan-niweidio ar ryw bwynt yn ystod eu hoes, yn ôl arolwg newydd.

Mae’r arolwg, lle cafodd 1,000 o bobol ifanc 16-25 oed eu holi, wedi’i gynnal gan yr elsuenau, Self-Harm UK, The Mix a Young Minds, ac yn datgelu bod 36% o’r rheiny’n hunan-niweidio.

Roedd hefyd yn dangos mai dim ond 46% a fyddai’n gwybod pa gamau i’w cymryd pe bai ffrind yn cyfaddef iddyn nhw eu bod yn hunan-niweidio.

Mae’r elusennau felly wedi mynd ati i gyhoeddi cynghorion i bobol ifanc ar gyfer delio â sefyllfa o’r fath, gyda’r rheiny’n cynnwys gwrando ar eu ffrind, chwilio am gymorth, a’u cefnogi yn y tymor hir.”

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Hafal yn lansio gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian : Iechyd Meddwl Cymru

“Mae Hafal, fel rhan o Mental Health UK, wedi lansio’r gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn ddiweddar.

Dyma’r gwasanaeth cyntaf sydd ar gael ar draws y DU sydd yn benodol ar gyfer cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl gan gynnwys gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol o fewn yr ardal.

Mae ein gwefan yn daprau gwybodaeth, cymorth a chyngor am ddim ac sy’n wrthrychol i unrhyw un sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl ac arian. Mae hyn yn cynnwys cymorth i ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio yn yr ardal.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Gwyddonwyr yng Nghaerdydd yn gwneud datblygiad enfawr i ddeall sgitsoffrenia : WalesOnline

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud datblygiad sylweddol i ddeall, ac o bosib, i drin, sgitsoffrenia.

Edrychodd yr astudiaeth fwyaf o’i fath ar 100,000 o bobl, gan gynnwys 40,000 oedd â diagnosis o sgitsoffrenia, gan ddarganfod bod rhai ‘ardaloedd’ penodol mewn genynnau yn cynyddu’r risg o ddatblygu’r cyflwr iechyd meddwl.

Darganfu’r ymchwilwyr hefyd bod rhai o’r genynnau a adnabuwyd fel rhai sy’n cynyddu’r risg o sgitsoffrenia eisoes wedi eu cysylltu ag anhwylderau niwroddatblygiadol, gan gynnwys anabledd deallusol ac anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth.

Darllen rhagor : WalesOnline (Saesneg)


Rhannu

Y para-athletwr Aled Sion Davies yn trafod ei frwydr â’i iechyd meddwl : BBC

Dychwelodd Aled Sion Davies o Rio 2016 ar ben ei ddigon. Roedd wedi ennill llu o fedalau, ac yn bencampwr y byd, ond roedd eto i wynebu ei frwydr fwyaf – ei iechyd meddwl.

“Ar ôl cyrraedd ‘nôl, rwy’n cofio eistedd ar y soffa, rhoi fy magiau yn y gegin i wneud ychydig o olchi a meddwl ‘dyna’r cyfan’…dyna ddechrau’r cyfnod gwael. Mi wnes i gau fy hun i ffwrdd a mynd i stad o iselder.

“Roedd yn rhyfedd iawn oherwydd roeddwn yn gwneud yn wych yn nhermau fy mod wedi ennill pob gwobr, roedd gen i noddwyr gwych, roedd fy mywyd personol yn wych. Nid oeddwn yn deall pam oeddwn i’n teimlo mor isel.”    [cyfieithiad o’r Saesneg]

Dywedodd mai’r darn gwaethaf oedd na allai feddwl am reswm, na deall, pam oedd ei iechyd meddwl yn dirywio.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Cyffuriau gwrth-iselder – galw am fwy o gefnogaeth : BBC Cymru Fyw

James Moore

Mae diffyg cefnogaeth a thriniaeth i bobl sy’n ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, yn ôl ymgyrchwyr yng Nghymru.

Dywedodd James Moore, 46 o Sir Fynwy, ei fod yn mynd yn sâl os nad yw’n eu cymryd bellach. Mae ef wedi dioddef gyda diffyg cwsg, panig a gor-bryder ar y tri achlysur mae wedi ceisio rhoi’r gorau i’w cymryd.

Dechreuodd eu cymryd yn 2012 i ddelio â phanig, ond dyw ddim wedi gallu stopio. Ychwanegodd, pe bai wedi cael ei rybuddio am beryglon mynd yn ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, na fyddai wedi eu cymryd o gwbl.

Ond mae meddygon eraill yn dweud bod y da mae cyffuriau gwrth-iselder yn gallu ei wneud yn fwy na’r peryglon. Dywedodd Dr Adarsh Shetty o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ei fod yn gweld “pobl sydd wedi cael budd anferth ohonyn nhw. Mae’n bwysig i bwysleisio nad yw’r cyffuriau’n rhai sy’n gwneud llawer o bobl yn gaeth.”Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu