Problem hunan-ddelwedd ymhlith merched ar ei gwaethaf erioed : Golwg360

Mae’r straen sy’n gysylltiedig â’r ffordd y mae merched ifanc yn edrych arnyn nhw’u hunain a’u cyrff, wedi cyrraedd ei lefel gwaethaf erioed.

Mae mwy na phedair o bob deg o fenywod (42%) rhwng 16 a 24 oed wedi profi straen yn gysylltiedig â’r ffordd y maen nhw’n edrych – canran sydd wedi cynyddu 26% ers 2016.

Yn ôl yr adroddiad gan ddadansoddwyr Mintel:

“Mae’r chwilio cyson am ddelfrydau anarferol o brydferthwch yn cael effaith gadarn ar ferched ifanc, sy’n adrodd yn gynyddol am eu hymddangosiad corfforol fel ffactor o straen ac anfodlonrwydd.”

Yn gyffredinol, eleni, mae 91% o bobol 16 i 24 oed wedi profi straen o ganlyniad i’r ffordd maen nhw’n edrych, o gymharu â 77% o bobol dros 55 oed.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

‘Cyfeirio gormod o blant’ at wasanaethau iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru “dan bwysau anferthol” am fod ysgolion yn cyfeirio gormod o bobl atynt, yn ôl elusen.

Dywedodd Hafal fod y rheiny oedd wir angen cymorth yn cael eu hatal oherwydd “pryder” gan athrawon oedd yn cyfeirio eraill oedd ddim wir ei angen.

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod ysgolion wedi cyfeirio tua 1,800 o blant at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) y llynedd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod ganddyn nhw gynllun peilot ble mae arbenigwyr yn rhoi cyngor a chefnogaeth i ysgolion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

‘Gwasanaeth eilradd’ i gleifion iechyd meddwl y gogledd : BBC Cymru Fyw

Mae adroddiad newydd wedi beirniadu’r rheolaeth o wasanaethau iechyd meddwl yng ngogledd Cymru, gan ei ddisgrifio fel gwasanaeth eilradd.

Mae adolygiad annibynnol Donna Ockenden yn dweud bod arweinyddiaeth yn “hollol amhriodol a hynod wallus” ers i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gael ei greu yn 2009.

Dywedodd yr adroddiad bod y bwrdd yn “brin o staff”, a’u bod yn ddibynnol ar “ewyllys da” eu gweithwyr.

Wrth groesawu’r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr y byddan nhw’n ei ddefnyddio er mwyn gwella gwasanaethau a rheolaeth y bwrdd.

Dywedodd yr ysgrifennydd iechyd, Vaughan Gething y bydd ef ac aelodau’r bwrdd nawr yn canolbwyntio ar sicrhau’r gwelliannau angenrheidiol ar fyrder i gleifion a staff.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Ymateb llywodraeth i adroddiad ‘ddim digon da’ : BBC Cymru Fyw

Mae ymateb Llywodraeth Cymru i alwadau i wneud iechyd meddwl ac emosiynol plant yn flaenoriaeth wedi cael ei wrthod gan grŵp o aelodau’r Cynulliad, ddywedodd nad oedd yn “ddigon da”.

Cafodd adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei gyflwyno yn gynharach eleni gan awgrymu newidiadau i’r ddarpariaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle AC, doedd y dystiolaeth a’r awgrymiadau gafodd eu cyflwyno ddim wedi derbyn “y parch yr oeddent yn ei haeddu”.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, nid oedd yr ymateb yn cyd-fynd â gofynion yr adroddiad am newid yn y dull gweithredu.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Dros 300 o blant yn derbyn cymorth i ymdopi ag unigrwydd : Golwg360

Mae dros 300 o blant yng Nghymru wedi derbyn sesiynau cwnsela dros y ffôn er mwyn mynd i’r afael ag unigrwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’, yn ôl ystadegau newydd.

Mae’r ffigurau wedi cael eu cyhoeddi gan yr eluesen i blant, NSPCC, sy’n nodi bod 313 o blant wedi defnyddio’r llinell gymorth, Childline, yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’, sef 159 yn 2016/2017 a 154 yn 2017/2018.

Yn ôl NSPCC, y rhesymau y tu ôl i unigrwydd nifer o’r plant oedd problemau iechyd meddwl, bwlio ac effaith y cyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Hunanladdiad ymhlith myfyrwyr ar gynnydd : Golwg360

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999

Mae’r gyfradd hunanladdiad ymhlith myfyrwyr yn uwch nag yr oedd hi ddegawd yn ôl, yn ôl yr ystadegau diweddaraf.

Yn 2016/17, roedd yna 4.7 marwolaeth trwy hunanladdiad am bob 100,000 myfyriwr addysg uwch – cyfanswm o 95 marwolaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Rydym yn pryderu am y cynnydd mewn hunanladdiadau ymhlith myfyrwyr dros y blynyddoedd diwethaf, a hoffwn ddeall pam bod hyn yn digwydd, a phwy sy’n wynebu’r risg mwyaf o fewn y boblogaeth. Credwn fod angen dybryd am ddata cyfredol a chynhwysfawr ar y mater. Hoffwn weld hyn yn cael ei drin yn flaenoriaeth.”

Darllen rhagor : Golwg 360


Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999


Rhannu

Mamau’n gorfod teithio hyd at 10 awr am ofal amenedigol : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd angen gofal seiciatrig yn teithio hyd at 10 awr i’r ysbyty gan nad oes cyfleusterau addas yng Nghymru, yn ôl adroddiad.

Mae cynlluniau ar gyfer uned arbenigol i Gymru yn cael eu hystyried ers Gorffennaf 2017 ond does dim penderfyniad hyd yma.

Caeodd yr unig uned arbenigol yng Nghymru ar gyfer mamau a babanod yng Nghaerdydd yn 2013, ac mae ymgyrchwyr wedi bod yn galw am uned newydd ers hynny.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Obsesiwn â gemau cyfrifiadurol “yn gyflwr iechyd meddwl”

Mae’r anallu i stopio chwarae gemau cyfrifiadurol bellach yn cael ei ystyried yn gyflwr iechyd meddwl gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

‘Anhwylder Chwarae Gemau’ neu ‘gaming disorder’ yw’r term sydd wedi’i fathu am y cyflwr, ac yn ôl y WHO mae’r broblem i’w weld mewn “sawl rhan o’r byd”.

Dywedodd Dr Henrietta Bowden-Jones o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion:

“Rydym yn dod ar draws rhieni sydd mewn trallod, wedi i’w plant gefnu ar yr ysgol [oherwydd gemau cyfrifiadurol]. Maen nhw’n gweld strwythur cyfan eu teuluoedd yn chwalu’n ddarnau.”

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Her feicio 310 milltir dros gyn-filwyr : BBC Cymru Fyw

[Llun : Jess Davies]
Yn ddiweddar bu Neil a Jess Davies yn beicio dros 300 milltir dros bum niwrnod yn y Big Battlefield Bike Ride er mwyn codi arian i achos sy’n agos iawn at galonnau’r ddau.

Mae Neil yn gyn-aelod o’r Awyrlu a’r Heddlu a wynebodd broblemau wrth ddygymod â natur anodd y swyddi. Mae ef bellach yn gweithio i elusen sy’n helpu cyn-filwyr yn y gymuned i ymdopi â phroblemau meddyliol.

Dywedodd Neil:

“Gall [PTSD] fod yn gysylltiedig â marwolaeth, camddefnyddio sylweddau, problemau gyda pherthynas, unigrwydd a methu gadael y tŷ.

Rydych chi’n gweld digwyddiadau trawmatig pan rydych chi yn y lluoedd arfog. Yn fy achos i, yn anffodus, fe ddes i ar draws pethau fel aelod o’r heddlu milwrol ac roedd rhaid inni ddelio gyda digwyddiadau.

Os nad ydych chi’n delio gyda trawma ar y pryd fe all ddod nôl i’ch brathu a dyna ddigwyddodd imi ac fe es i’n sâl iawn o’i herwydd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Cerdyn dwyieithog i gynnig cymorth i ffermwyr dan bwysau : BBC Cymru Fyw

Mae ysbyty yng Ngwynedd wedi mynd ati i gyhoeddi cardiau dwyieithog mewn ymdrech i gynnig cymorth i ffermwyr sy’n teimlo dan bwysau.

Penderfynodd staff uned allanol Ysbyty Dolgellau gynhyrchu’r cardiau ar ôl siarad ag amaethwyr am y materion sy’n eu poeni.

Mae’r cardiau’n cynnwys rhif ffôn i wasanaeth cymorth sy’n cael ei reoli gan y Farming Community Network, a’r nod yw eu dosbarthu i bob rhan o Gymru yn y pendraw.

Llinell gymorth ydi hon sy’n cael ei rhedeg gan ffermwyr i ffermwyr. Y nod ydi dosbarthu’r cardiau mewn llefydd cyhoeddus drwy Gymru, fel bod ffermwyr yn gallu cael gafael arnyn nhw ym mhob man, ac yn gallu ffonio’r llinell gymorth os ydyn nhw angen gair efo rhywun am bob math o broblemau.

Rhif ffôn y linell arbennig: 03000 111 999

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu