Enwogion yn apelio i’r cyfryngau i newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei drafod

Mae ffigyrau cyhoeddus megis gwleidyddion, awduron ac actorion yn apelio am newid yn y ffordd y mae pobl yn trafod hunanladdiad.

Mae’r awdur Ian Rankin, maer Llundain Sadiq Khan, y darlledwr Stephen Fry a’r DJ Lauren Laverne ymysg 130 o bobl sydd wedi llofnodi llythyr yn gofyn i’r cyfryngau arwain y ffordd wrth newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei bortreadu.

Mae’r llythyr, sydd wedi cael ei gefnogi gan aelodau seneddol a’r sefydliadau iechyd meddwl Samaritans a Mind, yn nodi na ddylid defnyddio’r term “commit suicide” / “cyflawni hunanladdiad”, sy’n awgrymu bod hunanladdiad yn drosedd a bod meddyliau hunanladdol yn bechadurus, er nad yw wedi bod yn drosedd yn y DU ers 1961.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Goroeswr Hunanladdiad yn dathlu Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd gyda phle emosiynol i bobl eraill mewn gofid

Nododd Malan Wilkinson o Gaernarfon Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10 Medi) drwy annog pobl eraill sy’n teimlo nad yw bywyd yn werth ei fyw i estyn allan i bobl y gallent ymddiried ynddynt fel y cam cyntaf ar y daith i wellhad.

Dywedodd Malan, a achubwyd o ymgais i ddiweddu ei bywyd gan ddieithryn a oedd yn pasio, ei bod yn hanfodol bod pobl eraill sydd mewn argyfwng yn sylweddoli y gallant wella gyda’r gefnogaeth gywir.

“Does dim un ateb i ddatrys pob argyfwng, ond drwy’r gefnogaeth gywir a chael sgyrsiau pwysig gall pobl ddod o hyd i atebion a all eu helpu drwy gyfnodau anodd a chyfnodau o drallod yn eu bywydau.

Mae’n bwysig iawn bod pobl sy’n cael trafferth yn estyn allan i bobl y gallent ymddiried ynddynt. Mae angen i bobl wybod na fydd eu teimladau’n diflannu dros nos. Drwy gymryd un cam ar y tro a rhoi un droed o flaen y llall mi fyddant yn llwyddo.

Wrth edrych yn ôl ar ble roeddwn chwe wythnos yn ôl ni fuaswn byth wedi gallu dychmygu bryd hynny y buaswn yn gallu cyrraedd y pwynt rwyf arno heddiw.”

Darllen rhagor: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr


Rhannu

Pecyn Samariaid Cymru i sicrhau tosturi yn y gweithle

Ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, cyhoeddodd Samariaid Cymru becyn cymorth newydd i weithleoedd yng Nghymru.

Mae’r pecyn yn cynnig awgrymiadau i staff ar sut i wrando’n well a gwybod beth i wneud pan fo cydweithiwr yn cael argyfwng iechyd meddwl.

Bwriad ‘Gweithio gyda Thosturi – Pecyn Cymorth i Gymru’ yw hybu diwylliant lle mae gan bobl hyder i ofyn am help, ac i roi help i eraill pan fo angen.

Mae’r pecyn yn cynnwys ffeithiau a gwybodaeth ynghyd ag awgrymiadau a gweithredoedd y gellir eu defnyddio yn eich bywyd gwaith. Gall y pecyn cymorth hwn eich cynorthwyo wrth ichi siarad a helpu rhywun sy’n profi iechyd meddwl gwael neu drallod emosiynol, a beth y dylid ei wneud mewn argyfwng iechyd meddwl.

Darllen rhagor: BBC a Samariaid

Darllen y pecyn ‘Gweithio gyda Thosturi’


Rhannu

Y Samariaid yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o ddynion sy’n lladd eu hunain

Mae ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos fod y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain ar ei lefel isaf ers deng mlynedd ar hugain.

Roedd gyfradd hunanladdiad yn 2017 ar gyfer dynion yn y DU yn 15.5 ymhlith pob 100,000 o’r boblogaeth, yn cynrychioli 4,382 achos o hunanladdiad. Dyma’r gyfradd isaf ers 1981. Fodd bynnag, mae dynion dal teirgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Nid yw hunanladdiad yn anochel, ac mae modd ei atal. A phan mae rhywun yn lladd ei hun, mae bywydau pawb sydd yn weddill yn cael ei chwalu.

Mae’n galonogol i weld gostyngiad yn y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain. At hyn, mae lleihau’r stigma o ran iechyd meddwl i ddynion ac annog dynion i fod yn fwy agored a pharod i ofyn am help wedi helpu. Ond os oes un person marw yn sgil hunanladdiad, mae hyn yn ormod.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Cymorth a chyngor iechyd meddwl arbenigol bellach ar gael yn Heddlu Gwent

Mae tîm pwrpasol bellach yn gweithio yn ystafell reoli Heddlu Gwent i roi cymorth i swyddogion a staff ymdrin â digwyddiadau sy’n ymwneud â phobl sy’n profi problemau gyda’u hiechyd meddwl.

Yn ystod galwadau o unrhyw fath, o 999 i 101, bydd y Tîm Brysbennu Iechyd Meddwl yn barod i gynorthwyo mewn achosion sy’n ymwneud â phobl sydd yn sâl yn feddyliol neu wedi dod yn sâl yn feddyliol.

Mae cael y staff arbenigol hwn yn gweithio yn yr ystafell reoli ar yr adegau prysuraf, bob dydd o’r wythnos, yn golygu bod y wybodaeth a’r arweiniad gorau posibl ar gael pan fydd pobl yn profi gofid neu niwed oherwydd eu bod yn sâl yn feddyliol.

Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth newydd yn arwain at lai o garcharu dan Adran 136, a llai o angen i ddefnyddio grym gyda phobl sy’n dioddef argyfwng difrifol a mynediad gwell at ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol priodol trwy gysylltiad â’r gwasanaethau perthnasol.

Darllen rhagor : Heddlu Gwent

Rhannu

Brwydr hyfforddwr i sicrhau dyfodol clwb bocsio iechyd meddwl : BBC

Mae hyfforddwr mewn clwb bocsio sy’n helpu plant sydd â phroblemau iechyd meddwl i fagu hyder wedi dweud y byddai’n “ddinistriol” petai’n rhaid i’r clwb gau.

Dywedodd yr hyfforddwr Mark Field, sy’n helpu pobl ifanc i fagu hyder drwy focsio ers 23 mlynedd, fod y clwb fel ail gartref i’w aelodau.

“Does dim byd arall ar gael ar gyfer y plant hyn. Maen nhw’n dod atom, maen nhw’n teimlo’n ddiogel, maen nhw’n teimlo’n rhan ohoni. Byddaf yn ymladd yn yr holl ffordd, ni fyddaf yn ildio.”

Daw’r brydles ar gyfer Clwb Bocsio Bwcle, ar Ystâd Ddiwydiannol Drury, i ben yn 2021. Mae Mark Field yn poeni na fydd y clwb cryf o 200 o aelodau, sydd ag aelodau mor ifanc â 5 oed, yn gallu goroesi pe na bai Cyngor Sir y Fflint yn ymestyn ei brydles. Mae’r Cyngor wedi cynnig adeilad arall iddynt ond dywed y clwb na all fforddio’r gwaith atgyweirio sylweddol.

Darllen rhagor : BBC


Rhannu

Chwarter o ferched 14 oed yn ‘hunan-niweidio’

RHYBUDD: Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999.

Mae bron i chwarter o ferched 14 oed yn hunan-niweidio, yn ôl adroddiad gan Gymdeithas y Plant.

Yn sgil arolwg o 11,000 o blant ar hyd y Deyrnas Gyfunol, mae’r elusen wedi darganfod bod y broblem yn waeth ymhlith merched nag ymhlith bechgyn – gyda dwyaith yn fwy o ferched yn hunan-niweidio. Mae’n debyg bod y broblem ar ei gwaethaf ymhlith plant sy’n hoyw, lesbiaidd neu’n ddeurywiol – dywedodd 46% o’r grŵp yma eu bod wedi hunan-niweidio. Yn ôl yr adroddiad mae stereoteipio rhyw a phoeni am ddelwedd yn cyfrannu at anhapusrwydd.

Mae’r ystadegau hunan-niweidio wedi’u cynnwys yn Adroddiad Plentyndod Da blynyddol yr elusen, sy’n archwilio cyflwr lles plant yn y DG. Dadansoddwyd y data ar hunan-niwed gan Gymdeithas y Plant ar ôl iddo gael ei gasglu yn 2015 yn Astudiaeth Carfan y Mileniwm, sef prosiect ymchwil parhaus sy’n dilyn bywydau 19,000 o blant a anwyd yn y DG rhwng 2000 a 2001. Atebodd mwy na 11,000 o’r plant hyn holiadur ynghylch a oeddent wedi anafu eu hunain ar bwrpas mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. O’r 5,624 o ferched a ymatebodd, dywedodd 1,237 eu bod wedi niweidio eu hunain.

Hunan-niwed yw pan fydd pobl yn anafu eu hunain fel ffordd o ymdopi â theimladau anodd, atgofion poenus neu sefyllfaoedd a phrofiadau llethol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Y Samariaid yn hyrwyddo oriau estynedig y llinell Gymraeg yn yr Eisteddfod

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, wrth iddyn nhw gynyddu lefel y cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

O’r blaen roedd llinell gymorth Gymraeg y Samariaid ar agor 28 awr yr wythnos ond yn awr bydd ar agor 49 awr yr wythnos.

Hefyd mae’r Samariaid wedi cyhoeddi eu gwasanaeth gohebiaeth Gymraeg newydd. Gall unrhyw un y mae arno angen cymorth emosiynol yn Gymraeg anfon llythyr Rhadbost.

Bydd gwirfoddolwyr ar stondin 307 yn Eisteddfod 2018 i hyrwyddo Llinell Gymraeg y Samariaid. Byddan nhw hefyd yn dosbarthu gwybodaeth am y cymorth emosiynol mae’r Samariaid yn ei ddarparu ac am wirfoddoli gyda’r elusen.

Darllen rhagor : Samariaid

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cymorth i fyfyrwyr ag alcoholiaeth yn undeb Caerdydd : BBC Cymru Fyw

Mae myfyriwr wedi sôn am ei brwydr ag alcoholiaeth, wrth i sesiynau Alcoholics Anonymous wythnosol gael eu sefydlu yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Yn ystod ei chyfnod gwaethaf, roedd Marie – nid ei henw iawn – yn yfed 15 peint o seidr y dydd:

“Ro’n i’n teimlo na allen i fyw gyda’r peth ddim rhagor, ro’n i jest eisiau iddo ddod i ben.

Fe gollais fy ffrindiau, ro’n i’n unig, ac ro’n i’n teimlo nad oeddwn i eisiau parhau fel hyn. Fe gafodd effaith negyddol ar fy iechyd meddwl, gorbryder ac iselder ofnadwy, a meddyliau am orffen fy mywyd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu