‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym nac yn ddigon eang, yn ôl undebau.

Yn ystod wythnos iechyd meddwl, mae swyddogion o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), sy’n cynrychioli holl undebau myfyrwyr Cymru, wedi sgwennu at Lywodraeth Cymru’n mynegi pryderon am gyllido, diffyg staff cymwys a diffyg gwasanaethau digidol.

 

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mae UCMC yn dweud eu bod yn “croesawu ymrwymiad y llywodraeth i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel, a bod y Gymraeg yn greiddiol i hynny”.

“Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynnydd yn y maes hwn yn digwydd yn ddigon cyflym ac yn ddigon eang er mwyn diwallu anghenion y Gymru fodern sydd ohoni,” meddai’r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn “allweddol” i’w gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllen rhagor: NUS connect a BBC Cymru Fyw


Rhannu

Rhedeg i wella iechyd meddwl…

RhedwyrMae grŵp rhedeg wedi cael ei sefydlu yn Sir Gaerfyrddin i helpu pobl sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl, yn cynnwys iselder, gorbryder a PTSD.

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ac mae’r grŵp o unarddeg o redwyr yn cael ei arwain gan hyfforddwyr rhedeg arbenigol o Athletau Cymru, a gweithwyr ym maes iechyd meddwl.

Mae nhw bellach yn paratoi i redeg Hanner Marathon Abertawe ym mis Mehefin.

10 wythnos ers cyfarfod am y tro cyntaf, mae’r grŵp wedi cwblhau rhediad o 10 milltir – y pellter mwyaf cyn y ras.

Darllen rhagor ar BBC Cymru Fyw


Gwybodaeth berthnasol:

Rhannu

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i wella cefnogaeth i bobl sy’n byw â phrofiadau iechyd meddwl

I CAN logo

Lansiwyd ymgyrch newydd i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ar draws gogledd Cymru sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.
Bydd yr ymgyrch ‘I CAN’, a lansiwyd i gyd-redeg â’r Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd meddwl (14-20 Mai), yn anelu at godi ymwybyddiaeth, mynd i’r afael â stigma ac annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl.
Bydd yr arian a godwyd drwy’r ymgyrch yn helpu i ariannu prosiectau cymunedol a fydd yn darparu cefnogaeth yn agosach i’r cartref i bobl sy’n profi argyfyngau iechyd meddwl, yn ogystal â rhaglenni ar gyfer ysgolion ac ymyriadau cynnar gwell.

Darllen rhagor ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

(Daw’r testun uchod o wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

Rhannu

Neges Heddwch ac Ewyllys Da Pobl Ifanc Cymru 2018

Ers 1922, mae neges Heddwch ac Ewyllys Da ieuenctid Cymru wedi bod yn cael ei lunio’n flynyddol gyda’r bwriad o’i anfon at blant y byd. Y Parchedig Gwilym Davies a fu’n gyfrifol am y weledigaeth, a theimlodd mai da o beth fyddai i blant y byd gyfarch ei gilydd ar un diwrnod arbennig bob blwyddyn, gan gymryd brawdgarwch dynol, heddwch ac ewyllys da fel testun i’r neges.

Bydd y neges yn newid bron yn flynyddol er mwyn adlewyrchu barn a theimladau pobl ifanc am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ac/neu yn rhyngwladol.  Pobl ifanc sy’n llunio’r neges ac mae’n neges sy’n annog gweithredu, ymuno ac ymateb.

Eleni, mae pobl ifanc Morgannwg Ganol wedi llunio neges i’w rhannu ar 18 Mai 2018, ac mae’n amlwg bod iechyd meddwl yn bwysig iddyn nhw.  Fe ymunwn â nhw, a gydag Urdd Gobaith Cymru i rannu’r neges isod gan eich gwahodd chi i wneud yr un fath: Parhau i ddarllen

Rhannu

Gweithwyr yn aros yn dawel am iechyd meddwl gwael : Mind

Canfu arolwg gan Mind bod bron hanner y gweithlu (48%) wedi profi iechyd meddwl gwael, fel straen, iselder a gorbryder tra yn eu gweithle presennol.

O’r rheini, dim ond hanner oedd wedi dewis hysbysu eu rheolwyr am eu hanawsterau. Mae’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (14-20 Mai) sy’n pwysleisio sut mae straen yn effeithio ar ein bywydau.

Mae’r canlyniadau hefyd yn dangos bod 84% yn barod i barhau i fynd i’r gwaith tra’n dioddef o iechyd meddwl gwael, tra bod 58% yn barod i barhau i fynd i’r gwaith tra’n dioddef iechyd corfforol gwael

Darllen rhagor : Mind


Rhannu

Estyn prosiect yr heddlu sy’n helpu pobl mewn gwewyr meddwl : Heddlu Dyfed Powys

‘Mae’r gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl, sy’n gweld personél Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio ochr yn ochr â’i gilydd, yn sicrhau bod y rhai sy’n dioddef gwewyr meddwl yn cael y sylw cywir.

Mae’n golygu llai o ymweliadau â chelloedd heddlu ar gyfer unigolion bregus sy’n dioddef gwewyr meddwl – ac arbedion sylweddol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Tan 1 Mai, roedd y gwasanaeth yn weithredol o ddydd Iau i ddydd Sul yn ystod oriau brig disgwyliedig. O 1 Mai, bydd y gwasanaeth yn weithredol 7 diwrnod yr wythnos.’

Darllen rhagor : Heddlu Dyfed Powys

Rhannu

Lansio ap myfyrio Cymraeg ‘Cwtsh’

Lansiwyd ap Cwtsh yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, Ebrill 27) gan Fenter Iaith Abertawe.

Mae’r ap yn cynnwys tair sesiwn myfyrio; un i’r bore, un i’r prynhawn, ac un cyn cysgu. Mae’r ap hefyd yn cynnwys ‘Llyfr Lles’, sef cyfeiriadur cenedlaethol ar gyfer sesiynau myfyrdod a dosbarthiadau ioga yn Gymraeg.

Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim o’r App Store neu Google Play

Dolenni perthnasol ar meddwl.org:

Rhannu

Ymestyn oriau agor llinell Gymraeg y Samariaid

Mae’r Samariaid wedi lansio oriau agor newydd i’w llinell Gymraeg, wrth iddyn nhw gynyddu’r  cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

Sefydlwyd y llinell Gymraeg benodol yn 2010 i helpu siaradwyr Cymraeg yr oedd arnyn nhw angen cymorth emosiynol. Yn sgil y cynnydd yn y galw am y gwasanaeth, mae gwirfoddolwyr y Samariaid wedi gweithio i gynyddu lefel y cymorth.

Mae heddiw’n ddiwrnod pwysig i’r llinell Gymraeg, a fydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos am gyfanswm o 49 awr o hyn ymlaen.

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Oriau agor newydd y llinell Gymraeg

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mamau newydd yn cael eu hannog i geisio cefnogaeth iechyd meddwl : BIPBC

Mae mam oedd yn meddwl ei bod wedi niweidio ei babi newydd-anedig ar ôl datblygu cyflwr iechyd meddwl difrifol yn annog mamau eraill i ofyn am y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Datblygodd Sally Wilson, Seicosis Ôl-enedigol ar ôl rhoi genedigaeth i’w merch Ella ym mis Mai 2015.

Y cyflwr hwn yw’r un mwyaf difrifol o sbectrwm eang o broblemau iechyd meddwl ar ôl geni, a gall arwain at symptomau seicotig yn cynnwys rhithweledigaethau a rhithdybiaethau.

Mae Sally, sydd bellach wedi gwella’n llwyr, yn annog Mamau newydd a merched eraill sy’n disgwyl sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl i gael cefnogaeth.


Rhannu

Dylai iechyd meddwl plant a phobl ifanc fod yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ : Plaid Cymru

Dylai iechyd meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc fod yn ‘flaenoriaeth genedlaethol’ yn ôl Plaid Cymru.

Wrth ymateb i gyhoeddiad adroddiad y Cynulliad ar gymorth iechyd meddwl emosiynol a meddyliol i blant a phobl ifanc yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a dysgu gydol oes ac aelod o’r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg:

“Dyma’r diweddaraf mewn cyfres hir o adroddiadau sy’n tynnu sylw at y ffaith fod diffyg argaeledd gwasanaethau Iechyd Meddwl plant a phobl ifanc. Tynwyd sylw at llawer o’r canfyddiadau hyn mewn adroddiad blaenorol a gyhoeddwyd yn 2014 gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg diwethaf y Cynulliad.” Parhau i ddarllen

Rhannu