“Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion” : Golwg360

Mae angen gwneud mwy mewn ysgolion yng Nghymru i atal bechgyn rhag lladd eu hunain, yn ôl y Samariaid yng Nghymru.

Yn 2017, bu farw 360 o bobol yng Nghymru o ganlyniad i hunanladdiad, gyda 77% o’r rheiny’n ddynion.

Er bod y Samariaid yng Nghymru yn croesawu’r cwricwlwm addysg newydd a fydd yn cael ei gyflwyno i ysgolion yng Nghymru cyn hir, maen nhw galw am addysg orfodol ar iechyd meddwl.

Mae angen hyn, medden nhw, er mwyn lleihau’r pwysau emosiynol ar blant a phobol ifanc ac i roi hyder i athrawon allu trafod materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl gyda’u disgyblion.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Pryder am lefel hunan-niweidio ymysg troseddwyr ifanc : BBC Cymru Fyw

Carchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd ag un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niweidio ymysg troseddwyr ifanc yng Nghymru a Lloegr, yn ôl ffigyrau newydd.

Dangosodd cais rhyddid gwybodaeth (FOI) – sydd wedi’u dadansoddi gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru – fod 160 achos o hunan-niweidio yno yn 2017.

Roedd 113 achos o drais yno hefyd – y gyfradd uchaf yng Nghymru a Lloegr ymhlith carchardai cyffelyb.

Yn ôl Dr Robert Jones, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r data’n dangos y “niferoedd brawychus o hunan-niwed a thrais sy’n cael ei brofi gan blant yn y ddalfa”.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Dros hanner o bobl LHDT wedi profi iselder

Canfu ymchwil newydd gan Stonewall bod 52% o’r 5,000 o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol a holwyd mewn arolwg wedi profi iselder yn y flwyddyn ddiwethaf, a bod gan 61% ohonynt orbryder.

Mae’r sefyllfa yn arbennig o bryderus i bobl trawsryweddol. Dros y 12 mis diwethaf yn unig, ceisiodd dros 1 o bob 10 person traws (12%) gymryd eu bywydau eu hunain, o gymharu â 2% o bobl LHD nad ydynt yn draws. Mae bron i hanner o bobl traws (46%) wedi cael meddyliau hunanladdol.

Canfu’r ymchwil hefyd fod:

  • Profiadau o gam-drin a chamwahaniaethu gwrth-LHDT ar y stryd, yn y cartref ac yn y gwaith yn cynyddu’r risg o iechyd meddwl gwael yn sylweddol.
  • 2 o bob 3 (69%) o bobl LHDT sydd wedi dioddef trosedd casineb wedi profi iselder.
  • Nifer o bobl LHDT yn wynebu lefel syfrdanol o uchel o elyniaeth a thriniaeth annheg wrth geisio gwasanaethau gofal iechyd.
  • 1 o bob 7 (14%) person LHDT yn osgoi ceisio gofal iechyd oherwydd ofn cael eu gwahaniaethu gan staff.

Darllen rhagor : Mental Health Today (Saesneg)


Rhannu

Dros 2 filiwn o bobl yn y DU yn gorfod cyfyngu eu gwaith yn sgil iechyd meddwl gwael : Iechyd Meddwl Cymru

Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl wedi canfod fod 2.3 miliwn o bobl yn y DU yn profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd, sydd yn effeithio ar faint o waith cyflogedig y maent yn medru ei wneud, gyda llawer yn profi caledi ariannol difrifol yn sgil hynny.

Mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn galw am newidiadau sydd yn cynnwys:

  • Cynyddu hyblygrwydd o ran tâl salwch er mwyn caniatáu absenoldeb salwch ataliol, rhan amser yn ogystal â dychwelyd i’r gwaith dros gyfnod.
  • Cynyddu’r lefel o Lwfans Cymorth Cyflogaeth (neu’r elfen ‘gallu cyfyngedig i weithio’ o’r Credyd Cynhwysol) sydd yn cael ei dalu yn ystod y cyfnod asesu 13 wythnos i’r un lefel â’r Tâl Salwch Statudol.
  • Cynyddu’r mynediad at ffyrdd o ddiogelu incwm, yn enwedig i bobl sydd eisoes â chyflyrau iechyd.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Mwy o fyfyrwyr yn gofyn am gymorth iechyd meddwl : BBC

Mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth iechyd meddwl wrth astudio mewn prifysgol yn y DU wedi cynyddu gan dros 50% mewn pum mlynedd.

Gofynnodd y BBC i brifysgolion ar draws y DU am niferoedd y myfyrwyr sy’n ceisio cymorth o ryw fath. O’r 83 prifysgol a ddarparodd bum mlynedd o ddata llawn, rhwng 2012 a 2017, cynyddodd y nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth o 50,900 i 78,100. Gostyngodd y nifer o fyfyrwyr sy’n mynd i brifysgol yn yr un cyfnod.

Dywedodd yr Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol bod pobl ifanc dan bwysau cynyddol i lwyddo.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Pobol ifanc yn troi at y we am gymorth iechyd meddwl : Golwg360

At y rhyngrwyd mae pobol ifanc yn fwyaf tebygol o droi os ydyn nhw am gael cymorth â phroblemau iechyd meddwl.

Dyna yw casgliad arolwg o 1,000 o bobol gan Censuswide, dan gomisiwn tootoot – cyfleuster ar lein i gynorthwyo pobol sy’n cael eu bwlio.

Mae’n debyg bod 65% o bobol 16 i 24 blwydd oed yn dewis troi at y we, yn hytrach na throi at eu teuluoedd a’u ffrindiau am gymorth.

Google yw’r ffynhonnell wybodaeth fwyaf poblogaidd, ond mae fforymau anhysbys, apiau ffôn, a chyfryngau cymdeithasol hefyd yn cael eu defnyddio.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Seiciatryddion yn penodi bardd i drin salwch meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae’r bardd a’r dramodydd Patrick Jones wedi’i benodi’n artist preswyl i Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.

Bydd ei waith gyda’r Coleg Brenhinol yn cynnwys annog seiciatryddion a meddygon eraill i drio eu llaw ar ysgrifennu creadigol.

Mae Patrick Jones yn angerddol am y budd sy’n dod o ddefnyddio’r celfyddydau fel rhan o’r driniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl. Dywedodd:

“Yn y cyfnod sydd ohoni, gyda’r llymder ariannol a’r toriadau i wasanaethau cyhoeddus, mae pobl yn chwilio am ffyrdd newydd o gynnig cefnogaeth, yn enwedig i bobl mewn sefyllfaoedd bregus, y rhai efallai fyddai’n cael eu gwthio i ffwrdd gan gymdeithas. Dwi’n gobeithio bydd modd creu gŵyl newydd flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a’r celfyddydau.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Lansio ymgyrch i drafod ‘problem gynyddol’ unigrwydd : BBC Cymru Fyw

Mae un o weinidogion Llywodraeth Cymru wedi dweud y gallai unigrwydd fynd yn “argyfwng mawr o ran iechyd y cyhoedd” os nad oes mwy yn cael ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem.

Dywedodd Huw Irranca-Davies fod angen i gymunedau “weithio gyda’n gilydd i daclo’r broblem” os nad oedd pethau am waethygu.

Daw hynny wrth i’r llywodraeth lansio sgwrs genedlaethol i edrych ar y camau y gellir eu cymryd i ddelio â’r mater.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf mae unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn effeithio bron i un o bob pum person yng Nghymru. Fe wnaeth Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 2016-17 ganfod bod tua 440,000 o bobl yn dweud eu bod yn teimlo’n unig, a bod pobl ifanc yn fwy tebygol o fod yn unig na phobl hŷn.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

£1,000,000 i Mind Cymru a’r Groes Goch Brydeinig : Y Cymro

Dyfarnwyd £1,351,066 i Mind Cymru a’r Groes Goch Brydeinig er mwyn cyflawni prosiectau iechyd meddwl ar draws Cymru.

Bydd y Groes Goch Brydeinig yn cynnal cynlluniau peilot ar gyfer oedolion sydd â phroblemau iechyd meddwl isel i gymedrol ac sy’n defnyddio gwasanaethau meddyg teulu neu ambiwlans yn rheolaidd yn Sir Benfro a Chaerffili.

Fe fydd Mind Cymru yn gweithio gydag oedolion sydd wrth eu hunain, yn unig ac mewn perygl o ddioddef iechyd meddwl gwael yn ardaloedd Taf Elai, De Powys a Gogledd Sir Ddinbych.

Darllen rhagor : Y Cymro

Rhannu

Diffyg adnoddau i helpu pobl ifanc â galar yn y Gymraeg : BBC Cymru Fyw

Mae yna ddiffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael i helpu pobl ifanc ymdopi â galar, yn ôl awdures.

Daw’r sylw gan Ann Atkin wrth i lyfr newydd o’r enw ‘Popeth yn Newid’ gael ei lansio er mwyn helpu plant a phobl ifanc i ddelio â cholled.

Cyfieithiad o ‘Everything’s Changing’ gan yr un awdur yw’r llyfr newydd, adnodd a ddefnyddiwyd gan nifer o wasanaethau sy’n cefnogi pobl ifanc a phlant mewn profedigaeth.

Dywedodd Ms Atkin, sy’n gweithio yn Hosbis Sant Cyndeyrn:

“Drwy fy ngwaith gyda’r hosbis dwi’n deall pa mor bwysig yw hi i blant ddefnyddio eu hiaith gyntaf mewn amser o brofedigaeth. Hyd y gwn i, nifer fach iawn o adnoddau sydd ar gael i blant sydd yn galaru yn yr iaith Gymraeg.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu