‘Colli Rheolaeth’ – Lowri Cêt

Lowri Cêt

Dwi’n ganol cael anxiety attack so plis forgive me os di hwn ddim yn neud llawer o sens.

Dwi di bod yn teimlo hwn yn dod drw’r wsos. rwbath bach yn nigglio yn cefn fy mhen, methu consentratio, gor-feddwl am betha sydd ddim yn bwysig neu byth am ddigwydd constantly – dim brec.

Nai deipio fflat out, a tydi hwn ddim yn anxiety attack lle dwi mewn pel yn gwely yn hyperventalatio a crio a wedyn cal riw fath o spasms – odd mam yn meddwl mod i’n cal seizure un tro, ond na, jyst anxiety fi odd o, LOL.

Dwi’n ofn os ai i gwely neith hwn droi yn un o’r rhei yna. Ond dwi’n edrach yn hollol fine o’r tu allan. ‘Sa chi’m yn deud bod na’m byd yn bod heblaw fyswn i ddim yn siarad efo chi.

Dwi meddwl na “high-functioning anxiety” ma nhw’n galw un felma. Mae o bron fel bod yr anxiety fatha “oce da ni mewn public place rwan, os ydan ni am neud hyn, rhaid bod yn broffesiynol”.

Darllen rhagor o flog Lowri


 

Rhannu

Y Meddwl

Mae gen i ‘social anxiety’, wbath ddigon cyffredin erbyn hyn, ond pan ddechreuais i deimlo felma, oni’n teimlo mor unig a ‘gwahanol’. Ond yn ddiweddar dwi wedi gweld lot o bobl o fy nghwmpas yn teimlo y run peth, a dwi isho trio helpu nhw, dwi ddim yn dda efo geiria, felly neshi feddwl ella sa sgwennu petha lawr mewn blog yn syniad gwell.

Cwestiwn sy’n cael ei ofyn i mi yn aml, gan ffrindia neu deulu ydi, be ydi anxiety? sud beth ydi o? A’r ateb dwi’n roi bob tro ydi, sgenai’m syniad sut i egluro i chi achos dwi ddim yn hollol siwr fy hun.

Mae o’n anodd egluro i rhywun sydd ddim yn cael yr un teimlada’ be ydi o, ella gan ei fod o yn wahanol ac mor bersonol i bob unigolyn. Un peth dwi’n sicr o ydi mai fy meddwl sydd yn ei reoli.

Ar y funud dwi’n gwneud gradd mewn Seicoleg, ac mewn ffordd mae o wedi dangos i mi faint o bwysig ydi y meddwl, a pha mor bwerus ydi o.

Y meddwl sydd yn rheoli pob dim ‘da ni yn ei wneud ac er ei fod o mor bwysig, mae o’n beth mor anodd i’w hastudio gan fod pawb mor wahanol.

Y broblem gyda fy meddwl i ydi, mod i’n gor-feddwl bob dim. A tydi gor-wneud unrhyw beth byth yn dda. Rhyw noson wsos dwytha pan doeddwn i methu cysgu, ddoishi fyny efo dipyn o syniada’ o sut allwn i egluro be ydi y meddwl, neu sut beth ydi fy meddwl i…”

Darllen rhagor o flog Peth Meddal yw’r Meddwl


Rhannu

‘Dw i erioed ‘di neud blog o’r blaen…’ – Lowri Cêt

Blog ydi hwn lle fyddai’n trafod byw efo iselder a pryder (neu depression ac anxiety os ‘da chi’n slightly llai posh fatha fi) wrth delio efo petha bob dydd, gwaith, prifysgol, cariad, teulu a ffrindia.

Blwyddyn dwytha oedd y shitshow fwya hyd yn hyn, a tydi blwyddyn yma ddim yn mynd yn ace chwaith deud gwir. Dolig 2016, o’n i’n teimlo tha crap de. honestly, doeddwn i ddim yn malio dim am neb na ddim byd. es i fyny 3 seis dillad, a dwi DAL yn trio cael nol lawr i lle o’n i ond dw i’n ofn nai ddim achos ma merched ochr teulu dad yn tueddu bod reit big-boned de.

Ath hi ‘mond yn waeth o fana. o’n i’n jibio ar nights out, ddim yn ateb texts, snapchats na fb mails. o’n i’n isolatio fy hyn ond r’un pryd yn panicio bod pobol yn slagio fi off achos hynny. Ma hyn i gyd yn swnio mor ffocin boring, sori. ond doeddwn i wirioneddol ddim yn meddwl bod ddim byd yn bod efo fi adeg yma. o’n i’n jyst meddwl bo fi’n hogan afiach, rude, diog… jyst hen bitch bach rili. a dyna o’n i’n edrych fel hefyd, i pobol doedd ddim yn rili nabod fi. (which ar y pryd oedd lot o bobol achos o’n i’n cloi fy hyn i mewn mentally)

Dw i’n diolch i’r nefoedd am dair ffrind, nath ddeutha fi: “lowri, ti ddim dy hun. ti angen help.”

Darllen rhagor o flog Lowri

Rhannu

Fy mhrofiad o hunan-niweidio

RHYBUDD: Darllenwch gyda gofal gan fod y blog hwn yn trafod hunan-niweidio. Cysylltwch gyda’ch meddyg teulu i gael cymorth, ac os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid (llinell Gymraeg: 0808 164 0123, 7pm-11pm; llinell Saesneg: 116 123, 24/7), neu’r gwasanaethau brys ar 999. Gallai’r tudalennau hyn fod o gymorth yn ogystal: CymorthTechnegau ymdopi gyda hunan-niweidio. 


Roeddwn i’n 16 oed pan niweidiais fy hun yn fwriadol am y tro cyntaf. Noson cyn arholiad TGAU a minnau’n teimlo’r pwysau anferth arnaf ac yn llawn ofn fy mod am fethu, neu nad oeddwn am wneud yn ddigon da.

Roeddwn i’n teimlo dan gymaint o straen, a fu’n cynyddu ers rai misoedd, ond ni wyddwn sut i gael gwared ohono.

Dw’i ddim yn gwybod o ble daeth y syniad i niweidio fy hun y tro cyntaf hwnnw. Mae’n bosib i mi ddarllen amdano mewn cylchgrawn neu ar y we. Yn sicr, nid wrth fy nghyfoedion y clywais am hunan-niweidio. Doedd pynciau mor ddwys â salwch meddwl byth yn codi yn ein sgyrsiau arwynebol.

Yr eiliad y niweidiais fy hun y tro cyntaf, teimlais ryddhad anferth. Rhyddhad o’r straen a’r pwysau a fu’n cynyddu ers misoedd. Ond, ni pharhaodd y rhyddhad am hir. Teimlais gywilydd, euogrwydd, ac ofn am yr hyn yr oeddwn wedi ei wneud.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gwthio pobl i ffwrdd

Mae iselder yn gwneud i mi bellhau fy hun oddi wrth y bobl sydd agosaf ata’i ac ar adegau yn gwneud i mi eu gwthio i ffwrdd. Does gennai’m syniad pam ac ar adegau mae’n beth dryslyd a poenus.

Dwi’n derbyn bod hyn yn anodd i’r rhai o fy nghwmpas hefyd – os nad ydw i’n gwybod pam mod i’n eu gwthio i ffwrdd, does dim disgwyl iddyn nhw wybod na deall be sy’n mynd ymlaen. Dwi’n brifo fy hun a’u brifo nhw.

Weithiau mae’n haws gwthio pobl i ffwrdd yn hytrach na trio smalio mod i’n iawn neu rhoi gwyneb ymlaen. Mae’n haws na gwynebu pa mor bell dwi wedi disgyn i ffwrdd o’r person oeddwn i’n arfer bod a pa mor dywyll mae pethau yn medru bod. Mae smalio i rhywun arall gymaint anoddach na smalio i fi’n hun. Wrth fod o gwmpas pobl eraill, mae’n fy atgoffa pa mor bell ydw i o beidio bod yn iawn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gofyn am help

Dydi gofyn am help, dim bwys help am be – boed o’n help i newid bylb, problem efo’r car neu rhywbeth llawer anoddach – ddim yn wendid. Ond mae cyfaddef eich bod angen help gyda’ch iechyd meddwl – gyda’ch ymennydd chi eich hun – yn un o’r pethau anodda.

Er bod ‘na gymaint mwy o gyhoeddusrwydd ynglŷn ag iechyd meddwl rŵan i gymharu efo’r hyn oedd ‘na flynyddoedd yn ôl, dwi’n teimlo fod ‘na dal elfen o gywilydd a bod pobl methu bod yn gwbl onest eu bod yn cael problemau gyda’u iechyd meddwl. Mae’n grêt fod ‘na gyhoeddusrwydd yn y wasg ac ar y cyfryngau cymdeithasol ond dydi pobl sydd heb gael y profiad, unai eu hunain neu drwy rhywun sy’n agos iddyn nhw, ddim yn wirioneddol deall sut beth ydi o.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Deuparth gwella ei dderbyn… – Sioned

‘ma jyst mynd mas am wâc, hyd yn oed, yn neud byd o les!’

Weda’i ddi fel hyn – ma’i ‘di bod yn gyfnod anodd. Yn gyfnod blydi anodd a heriol.

Ma crafangau iselder wedi gafael yn dynn yndda i ers rhai misoedd bellach o ganlyniad i berthynas yn torri lawr. Ma’r peth yn anodd i’w drafod, ond dwi’n teimlo bod angen siarad mas, a dangos ei bod hi’n oce i deimlo braidd yn rybish weithie.

Dwi’n berson hynod sensitif ac felly, pan ma ‘na rhywbeth gwael yn digwydd, dwi’n ei gweld hi’n anodd iawn ymdopi â’r peth ac felly ma fy iechyd meddwl yn dioddef yn ofnadwy yn sgil hynny hefyd.

Nath fy nghariad cheato arnai. A do, nath e lot o ddolur. Ma’n dal i neud lot o ddolur. Dwi’n aml yn cwestiynnu ‘Pam fi?’, ‘Beth nes i o’i le i haeddu hyn?’, a dw’i ‘di teimlo straen ofnadwy yn dilyn yr hyn sy’ wedi digwydd imi.

Dw’i ‘di teimlo mor ddi-werth, mor isel, ac weithie, dw’i ddim am godi mas o’r gwely yn y bore. Ma rhoi dillad mlan yn y bore a chyrradd darlithoedd yn gyflawniad yn ei hun weithie, ond bob tro dwi’n neud hynny, dwi’n teimlo mor falch o fy hunan achos ma hyd yn oed camau bach fel ‘na yn gamau pwysig i mi.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anhwylder bwyta – a byw efo nhw

Ers blynyddoedd bellach dwi wedi dioddef o anhwylder bwyta. Mi es i o fod yn ferch ifanc oedd yn mwyhau bywyd (a bwyd!), oedd yn malio dim am fy mhwysau i fod efo obsesiwn mwya’ efo ymarfer corff, colli pwysau a rheoli faint oeddwn i’n fwyta. I fod yn onest, doeddwn i ddim yn bwyta – roeddwn i’n dweud wrth fy rhieni mod i’n bwyta allan a dweud wrth fy ffrindiau mod i wedi bwyta adra cyn dod allan.

Doeddwn i ddim yn fy arddegau ifanc pan gychwynnodd hyn chwaith. Dwi’n meddwl mai’r adeg pan oeddwn i’n 19 ydi’r adeg olaf i mi gofio i mi fod yn “iawn” o gwmpas bwyd – dwi’n cofio bod ar wyliau efo ffrindiau yn Magaluf a doedd y math o fwyd neu faint oeddwn i’n fwyta ddim yn obsesiwn bryd hynny. Mae’n rhaid mai rywben ar ôl hynny y dechreuodd bethau slipio.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cymryd pob dydd fel mae’n dod

Cymryd pob dydd fel mae’n dod

Dwi’n teimlo mod i ddim yn ffitio mewn yn nunlla nac efo neb. Dwi’n bodoli ond ddim yn byw.

Be dwi isio neud? Be dwi isio bod – pwy dwi isio bod?

Dwi’n teimlo mod i wedi methu mewn bywyd.

Er mod i’n gwybod y dylwn i ddim, dwi’n aml yn cymharu fy hun i eraill. Ac mae hyn yn cnoi i ffwrdd arna i. Pam mod i heb gyflawni gymaint a rhai o’r bobl o nghwmpas? Ai fi sy’n dal fy hun yn ôl? Ond dal fy hun yn ôl o gyflawni be, dwn i ddim. Dwi hyd yn hyn heb ddarganfod be dwi isio mewn bywyd. Ac mae’r cwmwl tywyll ‘ma sydd uwch ym mhen i yn gwneud y dasg gymaint yn anoddach.

Mae gen i ffrindiau ac mae gen i deulu, a rheiny yn rhai da a dwi’n meddwl y byd ohonynt ac yn eu caru fwy na fedra’i ddeud. OND. Be ydi’r ‘ond’ yna? Dwi’n casau fy hun fod na ‘ond’. Pam mod i’n teimlo fel ydw’i, fel mod i ddim yn ddigon a fel mod i methu mynd mlaen dim mwy, pan mae gen i’r bobl arbennig ‘ma o nghwmpas?

Dwi’n casau teimlo felma. Pam na fedra’i “snap out of it” neu rhoi cic fyny nhîn? Ai dyna dwi angen? Ai fi sydd ddim yn trio digon? Dwi yn trio, coeliwch chi fi.

Parhau i ddarllen

Rhannu