Mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

OCD Perthnasau (Relationship OCD) 

Math o OCD yw OCD Perthnasau. Mae pobl sy’n byw â’r cyflwr yn aml yn cwestiynau eu perthynas ac yn pryderu a ydynt mewn perthynas â’r person cywir. Mae cael amheuon a phryderu ynghylch eich perthynas yn hollol naturiol. Mae pawb yn profi hynny i ryw raddau. Serch hynny, i’r sawl sydd â’r math hwn o OCD, gall y meddyliau fod yn afresymol, yn ddi-sail ac yn niweidiol i’w bywyd beunyddiol. Darllen rhagor (Saesneg). 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Adolygiad o ‘Madi’ (Dewi Wyn Williams, Atebol) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru. 

Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny.

Yn ogystal ag addysgu eraill am realiti byw neu ddioddef o anhwylderau bwyta, mae stori Madi yn un y gall nifer o bobl ifanc uniaethu â hi, a chael cysur o fedru darllen am eu profiadau hwy yn y Gymraeg. Dylid hefyd pwysleisio mor werthfawr yw cael nofel wreiddiol sy’n ymdrin â salwch meddwl i bobl ifanc yn Gymraeg.

Nid yw’r awdur yn cuddio oddi wrth bynciau cymhleth a dwys wrth ymdrin ag anhwylderau bwyta. O ddewis pwnc mor ddwys, mae cyfrifoldeb ar yr awdur i wneud cyfiawnder â’r rhai sy’n byw gyda’r salwch gan aros yn driw i’w profiadau hwy, ond llwydda Dewi Wyn Williams i gyflwyno darlun gonest a real, a hynny heb fod yn orddramatig.

Portreadir anorecsia drwy gymeriad ‘Llais’, sy’n dechrau fel ffrind gorau dychmygol i Madi pan mae hi’n blentyn, ond sy’n prysur droi yn fwli ac yn elyn pennaf wrth i gyflwr Madi waethygu. Mae portreadu’r salwch fel cymeriad yn effeithiol ac yn dangos ei hollbresenoldeb gan amlygu pa mor anodd ydyw i’w anwybyddu. Mae’n hawdd i’r darllenwyr anghofio nad yw Llais yn bod, ac mai ‘llais’ ym mhen Madi yn unig ydyw gan fod y portread mor fyw.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ffion Dafis isio trafod alcohol…

Ddwy flynedd yn ôl, mi wnes i ysgrifennu dwy ysgrif yn fy nghyfrol ‘Syllu ar walia’  yn myfyrio ar fy mherthynas gymhleth efo alcohol a pham nad ydw i’n gallu torri y llinyn bogail rhyngof fi a’r hylif. Dyma’r ysgrifau gafodd yr ymateb cryfaf o’r holl ddarnau oedd yn y llyfr ac mi gefais fy synnu gan y negeseuon a dderbyniais a’r anogaeth a gefais am drafod pwnc yr oedd yn amlwg yn agos at galon gymaint ohonom yma yng Nghymru.

Yn sgil yr ymateb , dwi wedi penderfynu gwneud rhaglen deledu sy’n mynd at wraidd fy mherthynas i ag alcohol ac ar y daith byddaf yn cyfarfod unigolion gonest sy’n fodlon rhannu eu stori, lle bynnag yr ydynt ar y daith honno.

A ydych chi’n ystyried fod ganddoch ddibyniaeth o ryw fath neu ydach chi’n bod yn wyliadwrus o’ch arferion yfed oherwydd problemau iechyd meddwl? Efallai eich bod wedi bod mewn lle tywyll ond yn gallu rhoi gobaith i unigolyn arall drwy rannu stori obeithiol o drechu’r ddibyniaeth. A oes aelod o’r teulu neu ffrind wedi ei effeithio ac o’r herwydd, wedi newid eich bywyd chithau? A ydych yn berson sydd erioed wedi yfed ac yn teimlo nad ydych ei angen o gwbl yn eich bywyd?

Efallai mai creu fforwm i drafod ein storiau ydy’r ffordd ymlaen. Faswn i wrth fy modd yn siarad efo unrhyw un fasa’n teimlo eu bod nhw’n gallu cyfrannu. Byddai cael unigolion i siarad ar y rhaglen yn wych, ond dwi’n ymwybodol fod hynny’n gallu bod yn anodd oherwydd gwêad ein cymdeithas… sydd i mi, yn rhan o’r broblem yng Nghymru.

Os mai cysylltu yn breifat i rannu stori heb fod eisiau gwneud hynny yn gyhoeddus yr ydych chi, yna mi faswn i wrth fy modd yn clywed gennych hefyd. Fy mwriad ydy creu lle diogel i chi fod yn rhan o drafodaeth sydd wirioneddol ei hangen arnom ni. Nid pregethu. Nid beirniadu. Dysgu, rhannu, Chwerthin a Chrio.

Cariad,

Ffion

Gallwch ddarllen ysgrifau Ffion yma.

Rhannu

Sut mae ymdopi â straen yn y gweithle : Cyfreithwyr Monaco

Os ydych chi’n weithiwr wedi’ch llethu, ac yn gofyn “ai dim ond fi sydd yn y sefyllfa hon?”, peidiwch â phoeni, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Mae ystadegau blynyddol a gyhoeddwyd gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dangos y nifer o bobl sy’n teimlo fel hyn ac mae’n ddarlleniad diddorol iawn.

Mae’r canfyddiadau‘n nodi’r canlynol:

  • Yn rhyfeddol, cafodd 15.4 miliwn o ddiwrnodau gwaith eu colli yn 2017/2018 o ganlyniad i straen yn y gweithle, iselder a gorbryder. 
  • Roedd 595,000 o weithwyr yn 2017-2018 yn dioddef o straen yn y gweithle, iselder a gorbryder, gan gynnwys achosion newydd a hirdymor.
  • Prif achos straen, iselder a gorbryder yn y gweithle yw llwyth gwaith (44%)
  • Y diwydiant sydd wedi’i heffeithio fwyaf yw addysg, sydd wedi’i ddilyn yn agos gan weithgareddau iechyd a chymdeithasol. 
  • Roedd gan ferched gyfraddau sylweddol uwch o straen, iselder a gorbryder yn y gweithle rhwng 2015 a 2018 gyda 1,950 bob 100,000 i’w gymharu â 1,370 i ddynion. 
  • Roedd cyfraddau uchaf merched i’r rheiny rhwng 35 a 44 mlwydd oed. 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut i helpu eich partner â gorbryder – yn ogystal â’ch hun

Gall byw â gorbryder fod yn anodd – mae’n bosibl bod eich meddyliau ar garlam, eich bod yn ofni tasgau y mae eraill yn eu gwneud yn hawdd ac efallai ei bod hi’n teimlo fel petai nad oes modd dianc o’ch pryderon.

Llun gan Hanna Barczyk

Ond mae caru rhywun â gorbryder yn gallu bod yn anodd hefyd. Efallai eich bod yn teimlo nad ydych yn gallu helpu, neu wedi’ch llethu gyda’r ffordd mae teimladau eich partner yn effeithio eich bywyd bob dydd.

Os felly, nid ydych ar eich pen eich hun: mae sawl astudiaeth yn dangos bod anhwylderau gorbryder yn gallu cyfrannu at broblemau priodasol neu broblemau o fewn perthynas.

Caiff gorbryder ei brofi mewn nifer o wahanol ffyrdd, ar nifer o lefelau gwahanol – o lefel ganolog i lefel gwanychol, o orbryder cyffredinol i ffobiâu – a gall ei effeithiau amrywio. Ond mae seiciatryddion a therapyddion yn dweud bod ffyrdd i helpu eich partner i ddeilio â’r heriau hyn, gan ofalu am eich hun hefyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorflino – a fydd eich gwyliau Haf yn ei ddatrys?

Mae gorflino’n gallu bod yn erchyll – rydych chi’n flinedig, mae’ch corff yn teimlo’n drwm ond yn effro ar yr un pryd, mae’ch meddwl ymhobman ac rydych yn teimlo’n ofnadwy.

Mae’n gyfuniad o ofn, dideimladrwydd ac iselder. Mae’ch cymhelliad yn isel, a hyd yn oed os ydych yn cael amser i ffwrdd o’r gwaith, mae’ch blinder yn parhau ac ni allwch weld ffordd allan. Rydych yn stryffaglu tuag at wyliau haf a fydd yn eich achub…ond a yw hynny’n wir?

Caiff gorflino ei ddiffinio fel hyn: ‘i fethu, neu orflino o ganlyniad i ofynion eithafol o ran egni, cryfder, neu adnoddau’. Gall orflino arwain at anallu i wneud pethau (dros dro neu’n barhaol) a diffyg brwdfrydedd a chreadigrwydd, dibyniaeth ar alcohol a chyffuriau, iselder, gorbryder, symptomau somatig, a salwch corfforol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gwneud yr anweledig yn weladwy : Codeword Pineapple

Diffinnir person ag anabledd fel rhywun sydd â nam corfforol neu feddyliol sydd ag effaith sylweddol ar fywyd, yn enwedig yn y gweithle.

Mae 96% o bobl sy’n byw ag anabledd yn byw ag anabledd anweledig, a nifer sylweddol o’r achosion hynny ynghlwm â phroblemau iechyd meddwl.

Ar ôl symud i Lundain profodd Jess, sylfaenydd Codeword Pineapple, werth amhrisiadwy’r bathodyn TFL Please Offer me a Seat wrth gymudo. O ganlyniad, dechreuodd ystyried mor ddefnyddiol fyddai rhywbeth tebyg ar gyfer gweddill y diwrnod.

Mae gan bobl sydd ag anableddau anweledig yr un hawl i dderbyn addasiadau yn y gweithle â phobl ag anableddau gweladwy.

Yn anffodus, anaml gwneir addasiadau tebyg am ddau reswm. Yn gyntaf, gall dechrau sgwrs o’r fath â chyflogwr fod yn anodd, ac yn ail, yn aml nid yw problemau cronig yn unionlin. O ganlyniad, gall bobl weithiau fod yn amharod i wneud addasiadau yn ôl anghenion y gweithiwr pan nad yw’r addasiadau yn angenrheidiol drwy’r amser. Gall cyfathrebu’r gwahaniaeth rhwng diwrnod da a diwrnod gwael i eraill pan fo angen cymorth ychwanegol fod yn anodd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mae angen deddfwriaeth i gefnogi gofalwyr yng Nghymru – Sian Gwenllian AC

Mewn byd delfrydol byddai plentyndod bob person ifanc yn un heb straen a heb bryder.

Nid dyna fyd y rhan fwyaf o ofalwyr ifanc yn anffodus.

Yn ôl y ffigyrau mwyaf diweddar mae tua 11,000 o ofalwyr ifanc yng Nghymru. Mae’n bosib bod mwy na hyn gan fod angen i berson ifanc ddatgan ei hun fel gofalwr ac os yw’r person wedi byw fel gofalwr am flynyddoedd, efallai nad yw’n adnabod ei hun fel gofalwr – gan mai dyna yw eu norm nhw.

Y gwirionedd amdani, oherwydd diffyg data, nid oes modd i ni wybod yn union faint o ofalwyr ifanc sydd angen cymorth a chefnogaeth yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Rhannu