Casgliad Prosiect Pryder

Pryder, Celf a Natur

Tŷ Tarasovo – penseiri ZROBYM
Clapton Tram – Llundain

Mae Prosiect Pryder wedi bod yn brosiect ymchwil sydd wedi ei ariannu gan grant Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r grant yn rhoi’r cyfle i artistiaid datblygu syniadau newydd ac i gyd-weithio hefo person neu sefydliad creadigol. Bues i (Teleri Lea) yn cydweithio hefo’r pensaer ac yr artist Huw Meredydd Owen.

Tri phrif nod y prosiect oedd dylunio gofodau sydd yn lleddfu pryder, datblygu gosodiadau sydd yn manteisio ar rinweddau therapiwtig natur a datrys heriau adeiladwaith creu gwaith ar raddfa fawr.

Er mwyn dylunio gofodau sydd yn lleddfu pryder, roedd hi’n bwysig i mi hel ymatebion at wahanol fathau o ofodau gan bobl sydd yn dioddef o bryder. Roedd gennai fy syniadau fy hun am y math o lefydd sydd yn lleddfu fy mhryder i ond roeddwn i’n awyddus i ddarganfod be fysa ymatebion pobl arall at y llefydd hyn. Gofynnais i’r cyfranogwyr sgorio nifer o ddelweddau allan o 5, hefo 1 yn llesol a 5 yn achosi straen.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Beth yw’r gyfrinach i gael noson dda o gwsg? : BBC Cymru Fyw

Amy McClelland, ymgynghorydd cysgu

Mae nifer fawr o bobl yn methu â chael noson dda o gwsg na dod i batrwm cysgu effeithiol, ac mae eu hiechyd yn dioddef o ganlyniad i hynny.

Mae Amy McClelland yn ymgynghorydd cysgu yng Nghaerdydd ac yn helpu pobl i ddod dros eu hanawsterau cysgu drwy ddefnyddio dulliau seicolegol. Dywedodd Amy:

“Yn fy swydd i rydw i wedi dysgu bod diffyg cwsg yn dipyn o dabŵ. Yn aml dydyn ni ddim eisiau dweud ein bod yn ei ffeindio hi’n anodd cysgu oherwydd yr ofn o gael ein barnu.

Straen yw’r prif reswm, ynghyd â materion iechyd meddwl (gorbryder ac iselder). Mae patrymau cwsg hefyd yn ffactor, sydd yn ynghlwm i lifestyle rhywun.

Dwi o’r farn bod modd trin insomnia cronig. Yn amlwg, dydi poen cronig sy’n arwain at gwsg gwael er enghraifft falle ddim yn hawdd i’w drin, ond gyda diffyg cwsg oherwydd straen, gor-bryder am gysgu, problemau iechyd meddwl, neu arferion cwsg gwael – yndi mae’n bosib ei drin.

Fy neges graidd i yw… os yn bosib, sicrhewch fod eich cwsg a’ch iechyd yn flaenoriaeth.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

“Cofio’r cyfnod pan o’n i methu siarad” : BBC Cymru Fyw

Pan oedd Erin Gruffydd yn yr ysgol gynradd, doeth hi’n methu siarad am ei bod yn byw gyda’r cyflwr ‘mudandod dethol’ (selective mutism).

“Es i i’r ysgol feithrin yn dair oed, a dyna pryd ddechreuodd y cyfan. O’n i’n blentyn eitha’ sensitif ac yn cymryd sylw o bopeth. Ro’n ni’n byw yng Nghaerdydd bryd hynny ac roedd yr ysgol feithrin yn fawr, roedd lot o blant, lot o sŵn a rhedeg o gwmpas, ac fe wnaeth hynny effeithio arna i. O’n i’n swil a do’n i ddim yn gallu siarad.

O’n i’n gallu teimlo fy ngwddwg i yn cau lan. Teimlad o anxiety, o’n i’n panicio gymaint, odd e’n eitha’ scary i ddweud y gwir. O’n i ddim yn gwybod pam oedd e’n digwydd.

Yn yr ysgol, do’n i’n methu dweud dim byd o gwbl. Os o’n i eisiau tŷ bach, neu wedi cael dolur – do’n i ddim yn dweud dim.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Atgofion Ysbyty Meddwl Dinbych : BBC Cymru Fyw

Mae’r ddrama ‘Anweledig’ gan Aled Jones Williams, sy’n sôn am brofiad menyw sy’n byw gydag iselder dwys, wedi ei hysbrydoli gan gofnodion hen ysbyty iechyd meddwl Dinbych yn y gogledd.

Mae hen Ysbyty Gogledd Cymru wedi bod yn rhan bwysig o hanes tref Dinbych ers ei agor yn 1848, ond erbyn hyn, mae perygl y bydd rhan ohono’n dymchwel yn dilyn cyfres o danau ar y safle.

Fe gaeodd yr ysbyty yn 1996 ac er bod galwadau wedi bod i’w adfer dyw hynny heb ddigwydd.

Aeth Cymru Fyw i holi rhai o drigolion y dref am eu hatgofion nhw o’r ysbyty…

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Sut fedrith celf gyfrannu at leddfu pryder?

Skyspace – Turrell, Austin, 2013

Teleri Lea – artist o Lanfrothen, ger Penrhyndeudraeth, sy’n cyflwyno ei phrosiect diweddaraf…

 

Mae yna nifer o wahanol fathau o bryder; o bryder cymdeithasol i bryder sydd yn ganlyniad i drawma. Gall effeithio ar bob rhan o fywyd neu medrith fod yn deimlad aciwt sydd yn achosi straen achlysurol. Mae’r math o bryder sydd gennym yn effeithio ar y math o amgylchedd sydd yn llesol i ni.

Wrth gwestiynu sut gall y byd celf gyfrannu ar leddfu pryder, mae’n ddefnyddiol ystyried y gofodau creadigol sydd ar gael. Mae’r galeri yn lle amlwg i gychwyn ac mae’n cynnig y posibiliad o greu gwaith ar ‘lechen lan’. Ond dydi’r galeri ddim yn lle hollol niwtral. Gall eu waliau gwyn a’u ffurf sgwâr fod yn oeraidd a diwydiannol. Gall hefyd gael cynodiadau elitaidd ac anhygyrch. Felly sut fedrwn fuddsoddi o’u gofod gwag er mwyn creu profiad deniadol?

 

Darllenwch mwy….

Rhannu

Hunanladdiad: Torcalon tad o golli dau fab : BBC Cymru Fyw

Mae tad a gollodd dau o’i feibion i hunanladdiad wedi penderfynu siarad yn agored am ei brofiad yn y gobaith y gallai helpu i godi’r tabŵ o gwmpas y pwnc.

Mae Taffy, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Maiwyn neu Bob, yn dweud ei fod dal mewn sioc ac yn gwybod na chaiff o fyth ateb i’r un cwestiwn y mae o eisiau ei wybod, sef ‘Pam?’

Cymerodd Clive, mab hynaf Taffy, ei fywyd ei hun ym mis Mawrth 2015. Diwedd mis Tachwedd 2018, gwnaeth ei ail fab, Jamie, yr un peth. Roedd y ddau yn 32 oed pan fuon nhw farw.

Er fod Taffy’n gobeithio y bydd rhannu ei stori yn annog eraill i drafod pwnc mor anodd, mae’n gwybod fod yna lwybr hir o’i flaen wrth geisio galaru am ei feibion.

“Yr unig beth allwch chi wneud ydi meddwl amdanyn nhw, caru nhw, a ffordd yna fyddan nhw’n fyw yn eich pen. A’r ffordd yna dwi’n delio efo fo.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

“Y chwalfa feddyliol a newidiodd fy mywyd” – Andrew Tamplin : BBC Cymru Fyw

Mewn byd sy’n prysur newid, gydag oriau gwaith yn cynyddu, technoleg ar flaenau ein bysedd a nifer o bobl yn gweithio o’u cartrefi, mae angen ystyried yr effaith ar ein lles meddyliol, yn ôl Andrew Tamplin o’r Barri.

“Bues i am flynydde yn gorweithio enbyd ac yn rhoi y masg yma mlaen. Ro’n i’n uwch reolwr mewn banc, yn gweithio lot ac yn teithio. Ro’n i’n gweithio ar benwythnosau ac yn cael cyfarfodydd yn gynnar yn y bore ac yn hwyr yn y nos.

Roedd pobl yn meddwl bod Andrew yn grêt drwy’r amser. Ond y gwirionedd yw, doeddwn i ddim yn grêt drwy’r amser, o’n i’n dda iawn yn cuddio’r pethe yma.

Mae’n swnio’n ddramatig… y chwalfa feddyliol ges i. Oedd hi’n chwarter wedi 10, yn y gawod, un bore Sul, a phenderfynodd fy nghorff a’n feddwl i ddweud ‘digon yw digon’.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Yr AS Chris Evans yn trafod Anhwylder Dysmorphia’r Corff: ‘Doeddwn i ddim yn teimlo’n ddigon da’ : BBC

Ar ôl cael ei fwrw gan gar yn ei arddegau ac ysgariad ei rieni, dechreuodd Chris Evans ddioddef o salwch meddwl.

Wrth i’w bwysau gynyddu a’i hunan-hyder leihau, dechreuodd wneud ymarfer corff, ond trodd hyn yn gyflwr iechyd meddwl – Anhwylder Dysmorphia’r Corff (BDD). 

Mae’r AS ar gyfer Islwyn yn annog unrhyw un sy’n profi rhywbeth tebyg i siarad â rhywun.

Dywedodd “Mae’n ffordd o gael rheolaeth dros rywbeth, yn enwedig pan fo rhannau o dy fywyd allan o reolaeth”.

Cyflwr seicolegol yw Anhwylder Dysmorphia’r Corff lle mae dioddefwyr yn datblygu pryderon eithafol am y “diffygion” maent yn gweld yn eu hunain ac yn delio â nhw mewn ffyrdd eithafol iawn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Prosiect Pryder : Teleri Lea

Mae’r artist Teleri Lea yn chwilio am bobl yng Ngwynedd sydd â phrofiad o orbryder ar gyfer prosiect cyffrous.

Nod ‘Prosiect Pryder’ yw dylunio gofodau sydd yn lleddfu pryder, a chaiff y prosiect ei hyrwyddo mewn cydweithrediad â meddwl.org.

Os oes gennych chi brofiad o orbryder, ac yn byw yng Ngwynedd, byddai Teleri wrth ei bodd yn clywed gennych. Mae hi’n awyddus i dderbyn adborth ar ddyluniadau, ac i glywed am y math o amgylchiadau a sefyllfaoedd sydd yn eich helpu chi.

Am ragor o wybodaeth am gymryd rhan yn y prosiect, e-bostiwch Teleri  neu ewch i’w gwefan.

Rhannu