Pam fod cymorth yn dod i ben ar ben-blwydd arbennig? : BBC

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl ifanc sydd â chyflwr iechyd meddwl yn gweld y cymorth y maent yn ei dderbyn yn dod i ben sydyn pan fyddant yn cyrraedd pen-blwydd arbennig.

Ar draws Ewrop, bydd hyn rhywle rhwng 16 a 21 oed, sy’n nodi’r cyfnod y daw gofal gan wasanaethau plant i ben. Yn y DU, mae cymorth Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) fel arfer yn parhau hyd at 18 oed.

Mae angen cefnogaeth a thriniaeth barhaus ar lawer o’r bobl ifanc hyn, ond mae nifer ohonynt sy’n symud i ofal oedolion yn teimlo eu bod wedi eu gadael, eu hesgeuluso neu eu bod yn derbyn gofal gwael. Mae eraill yn methu â chael unrhyw gymorth o gwbl gan wasanaethau oedolion ac mae eu gofal yn dod i ben yn llwyr.

Nid yw rhai pobl ifanc yn gallu mynychu’r ysgol, gweld eu ffrindiau neu hyd yn oed adael eu hystafelloedd gwely.

Parhau i ddarllen

Rhannu

A -> Y o faterion iechyd meddwl

A

Parhau i ddarllen

Rhannu

Beth i wneud mewn argyfwng iechyd meddwl

[Daw’r wybodaeth isod o lyfryn ‘Gweithio gyda Thosturi‘ Samariaid Cymru. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg) neu 116 123 (Saesneg) neu’r gwasanaethau brys ar 999.]

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Pan fydd rhywun yn mynd drwy argyfwng iechyd meddwl, efallai eu bod yn profi:

Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd aros yn ddigyffro os oes rhywun yn cael argyfwng iechyd meddwl ac efallai y byddwch yn ei gael yn frawychus. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio y gall gweithredu’n dosturiol wneud llawer i gynorthwyo rhywun sydd mewn trallod. Byddwch yn hyderus ynghylch eich gallu i’w helpu, a chofiwch nad oes angen i chi fod yn arbenigwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ioan Gruffudd yn delio â gorbryder : BBC Cymru Fyw

Yng Ngwobrau BAFTA Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar, siaradodd Ioan Gruffudd yn agored am ei deimladau o orbryder:

“Dwi’n diodde’ o anxiety yn aml ac mae e’n mynd yn waeth wrth i fi fynd yn hŷn. Felly mae ymarferion ‘ma gen i ar gyfer y math yma o achlysuron.

Mae’n od – ‘sa chi ‘di ngweld i yn y car nawr, o’n i’n gwneud yr holl ymarferion anadlu ‘ma, yna ti’n bwrw’r carped coch a ma’r holl bethe ti wedi eu dysgu yn dod yn ôl ac mae’r wên yn dod ar fy ngwyneb!”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Y ‘corwynt’ meddyliol tu mewn i ben digrifwr : BBC

Mae digrifwr wedi siarad am sut cafodd ei yrfa ei atal am gyfnod yn dilyn chwalfa feddyliol, a sut mae ei orbryder yn teimlo.

Roedd Wes Packer, o Gwm Rhondda, yn llwyddo ym myd comedi pan gafodd ddiagnosis o iselder a gorbryder yn 2012. Erbyn hyn mae’n ceisio dychwelyd at gomedi tra ei fod hefyd yn edrych ar ôl ei iechyd meddwl.

Mewn cyfweliad â BBC Wales dywedodd:

“Pryd mae’r ‘corwynt’ yn cychwyn, dyna’r peth fwyaf swnllyd dw’i erioed wedi clywed, ond mae yn fy mhen. Mae’n frawychus. Mae’r gwynt yn chwyrlio, ac mae yno law, grym dinistriol a sgrechian. Mae dicter a gwrth-frwydro a bai a chywilydd… dwi’n tystio o flaen Duw, mae fel bod o dan ymosodiad. Ac mae’r person chi’n siarad ag yn dweud “Beth sy’n bod gyda ti nawr?” Ble ydw i’n dechrau?!

Parhau i ddarllen

Rhannu

Yr actores sy’n rhedeg er mwyn gwella : BBC Cymru Fyw

Ar ôl brwydro gydag anorecsia mae Manon Vaughan Wilkinson, actores 33 oed o Gaernarfon, yn dweud bod rhedeg wedi newid ei byd a’i helpu i wella.

“Allai ddim ond dweud bod yr apwyntiadau doctor wedi bod yn drawmatig ar brydiau, gyda’r diagnosis Anorexia Nervosa yn anodd. Gair nad oedd gen i fath o syniad beth oedd o’n golygu.

Fel un sydd wastad wedi mwynhau rhedeg, ac yn ystod y cyfnodau anoddaf o ‘fendio’ roedd sylwi beth oedd fy nghorff i’n gallu ei wneud yn anhygoel. O’r funud y rhedais i fy milltir gyntaf mi wyddwn byddai’r gallu i redeg yn fy achub i mewn rhyw ffordd.

Y sylweddoliad fod y pen wedi llwyddo i gael y corff i gwblhau rhywbeth arbennig. Y gallu i adael y meddwl yn rhydd. Yr un pen a fyddai blynyddoedd ynghynt wedi nadu unrhyw garedigrwydd o beth yn y byd i fy nghorff i.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Anorecsia a fi – Mair Elliott : BBC Cymru

Pan oedd Mair Elliott tua chwech oed, dechreuodd sylweddoli ei bod hi’n wahanol i’r plant eraill yn yr ysgol.

Cafodd wybod fod ganddi awtistiaeth, ac yn raddol fe ddechreuodd ddioddef o iselder a gorbryder. Yn sgil hynny, daeth yr anorecsia.

Penderfynodd Mair ei bod hi am drio helpu ei hun i ddelio ag anorecsia. Ar hyn o bryd, mae hi’n dilyn cynllun bwyd pwrpasol mewn ymgais i ddelio â’r cyflwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Profiad erchyll un fam yn dangos pa mor wael all bethau fod ar ôl rhoi genedigaeth : WalesOnline

Dechreuodd Sarah Hayes brofi rhithweledigaethau a chlywed lleisiau ar ôl i’w mab Alex gael ei eni. 

Mae hyd at un mewn pump o fenywod yn profi problem iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu o fewn y flwyddyn gyntaf o roi genedigaeth.

Yn yr achosion gwaethaf, gall hyn fod yn gyflwr prin ond difrifol o’r enw seicosis ôl-enedigol.

Yn ôl y canllawiau diweddaraf, dylai menywod sy’n profi seicosis ôl-enedigol gael eu derbyn i uned Mamau a Babanod lle y gallant dderbyn gofal arbenigol heb gael eu gwahanu o’u plentyn. Er hyn, cafodd Sarah eu gwahanu o’i babi a’i derbyn i ysbyty seiciatrig cyffredinol, oherwydd y diffyg gwelyau.

Mae seicosis ôl-enedigol yn salwch difrifol sy’n gallu dechrau yn y dyddiau neu’r wythnosau yn dilyn genedigaeth.

Mae amrywiaeth eang o symptomau, ond maent fel arfer yn cynnwys coelion anarferol na allant fod yn wir, dryswch difrifol, clywed, gweld neu arogli pethau nad ydynt yn bodoli, a hwyliau uchel lle’r ydych yn colli ymdeimlad o realiti.

Darllen rhagor : WalesOnline (Saesneg)


Rhannu

‘Es i nôl i’r gwaith y diwrnod ar ôl i mi geisio lladd fy hun oherwydd roeddwn i’n ofn cymryd diwrnod i ffwrdd’ : WalesOnline

Georgia Lawson

Cafodd Georgia Lawson ei rhyddhau o’r ysbyty ar ôl ceisio lladd ei hun, ac aeth hi nôl i’r gwaith y diwrnod nesaf.

Y diwrnod ar ôl i’r gweithiwr siop o’r Trallwng geisio lladd ei hun, roedd hi nôl yn y gwaith – yn ofni sut fyddai ei chyflogwyr yn ymateb.

Mae’n rhaid i gyflogwyr drin absenoldeb o’r gwaith o ganlyniad i iechyd meddwl yn yr un modd â chyflwr corfforol, ond mae’r stigma sy’n gysylltiedig yn golygu bod pobl yn aml yn parhau i weithio ac yn gwneud eu cyflyrau’n waeth yn hytrach na chymryd amser i ffwrdd.

Roedd Georgia’n ofn cael eu hystyried yn “wan”, a phan ddychwelodd i’r gwaith, teimlodd nad oedd ei rheolwyr yn deall o gwbl.

Pan ddychwelodd i’r gwaith, bu’n rhaid iddi wynebu’r un broses â rhywun oedd wedi colli’r gwaith o ganlyniad i annwyd.

Mae Mind Cymru’n dweud eu bod am i gyflogwyr greu awyrgylch lle y gall gweithwyr drafod eu problemau iechyd meddwl.

Darllen rhagor : Wales Online (Saesneg)


Rhannu