Cyfweliad â Nigel Owens – Iechyd Meddwl

Nigel Owens

Mae Nigel Owens yn ddyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bu criw Gwefan Meddwl yn trafod iechyd meddwl gydag ef yn ddiweddar.

Pryd oedd y tro cyntaf i chi fod yn ymwybodol o’ch iechyd meddwl eich hun, neu iechyd meddwl fel pwnc yn gyffredinol?

I fod yn onest, doeddwn i ddim yn ymwybodol ohono pan oeddwn i’n iau, ond wrth edrych nôl wrth i mi fynd yn hŷn, dechreuais i ystyried beth oedd e. Ar y pryd, nes i ddim feddwl amdano fel salwch meddwl.

Fe ddechreuodd e pan oeddwn i tua 19/20 oed. Roeddwn i’n delio â fy rhywioldeb am y tro cyntaf. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd e, nac unrhyw beth am iechyd meddwl tan oeddwn i’n hŷn ac yn fwy ymwybodol.

Mae hyn yn mynd nôl rhyw 25 mlynedd, cyfnod lle nad oedd llawer o bobl yn gwybod beth oedd salwch meddwl fel maen nhw nawr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Dyddiau hapusaf eich bywyd? : BBC Cymru Fyw

Mae Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl yn rheolaidd ar ei blog, ac yma, mae’n ceisio taflu goleuni ar gyfnod allweddol yn ei bywyd.

Pan dwi’n clywed pobl yn dweud y byddent yn gwneud unrhyw beth i fynd yn ôl i’r ysgol uwchradd, dwi methu uniaethu o gwbl.

Do, mi ges i adegau o chwerthin a malu awyr efo fy ffrindiau, ond negyddol fyswn i’n disgrifio y rhan fwyaf o’n amser i yno – yn enwedig yn ystod yr wythnosau a misoedd cyntaf. Roedd o’n hunllef.

Cael fy mwlio i’r fath eithaf ym mlwyddyn 7 wnaeth achosi i mi ddatblygu gorbryder cymdeithasol, a dwi ddim yn gorddweud pan dwi’n datgan mai delio efo hwnnw ydi un o’r heriau mwyaf dwi wedi gorfod ei wynebu erioed.

Heb amheuaeth, dwi wedi gorfod dechrau o’r dechrau pan mae’n dod at fy hunan hyder. Cafodd ei chwalu yn llwyr pan o’n i’n 12 oed, a dim ond ers y llynedd ac eleni dwi wedi dechrau teimlo’n falch o bwy ydw i eto.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Ymateb i ymgynghoriad ar Safonau’r Gymraeg ym maes iechyd

Llun: UMCB

Yn sgil pasio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae sefydliadau’r sector iechyd yng Nghymru (gan gynnwys Byrddau Iechyd, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolaethau’r GIG) wedi bod yn agored i orfod cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Ers oddeutu dwy flynedd bellach, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiad safonau i Lywodraeth Cymru yn rhoi argymhellion ar y math o safonau ddylid eu cynnwys mewn set o reoliadau ar gyfer y sector.

Ar 27 Chwefror 2018, gosododd y Gweinidog Eluned Morgan AC reoliadau drafft ar gyfer y sector iechyd; Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.  Disgwylir pleidlais ar eu cymeradwyaeth mewn cyfarfod llawn o’r Cynulliad o fewn yr wythnosau nesaf.

Yn y cyfamser, penderfynodd Pwyllgor y Gymraeg, Diwylliant a Chyfathrebu‘r Cynulliad alw’r rheoliadau i mewn er mwyn craffu ar eu cynnwys.  Bydd trafodaeth yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Mawrth 2018, ac fel rhan o’r craffu, penderfynwyd cynnal ymgynghoriad byr ar y rheoliadau.  Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 6 Mawrth 2018.

Ystyriwyd cynnwys y rheoliadau a’u heffaith ar wasanaethau iechyd meddwl ac isod, gellir darllen ymateb meddwl.org i’r ymgynghoriad. 


Annwyl Gadeirydd,

Cyflwynwn drwy’r llythyr hwn dystiolaeth ysgrifenedig ar ran tîm rheoli meddwl.org mewn ymateb i’ch ymgynghoriad byr ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 arfaethedig (rheoliadau rhif 7).

Mudiad gwirfoddol yw meddwl.org â’i waith pennaf yn ymwneud â rhedeg y wefan gyntaf i ddarparu gwybodaeth a chyngor am iechyd meddwl, a gofod i rannu profiadau, yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg. Mae’r gwaith hefyd yn ymestyn yn gynyddol i gymryd rhan mewn trafodaethau a chodi ymwybyddiaeth ymysg eraill ar fater pwysigrwydd gofal iechyd meddwl Cymraeg.

Parhau i ddarllen

Rhannu

PMDD ac iechyd meddwl

Mae Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (Premenstrual Dysphoric Disorder – PMDD) yn fath difrifol iawn o Syndrom Cyn Mislif (Premenstrual Syndrome – PMS), sy’n medru achosi nifer o symptomau emosiynol a chorfforol bob mis yn ystod, neu’r wythnos neu ddwy cyn i chi ddechrau, eich misglwyf.

Er y bydd nifer o bobl sy’n cael misglwyf yn profi symptomau PMS ysgafn, mae symptomau PMDD yn llawer gwaeth, a gallant gael effaith difrifol ar eich bywyd. Gall PMDD ei gwneud hi’n anodd gweithio, cymdeithasu a chynnal perthnasau iach. Mewn rhai achosion, gall hefyd arwain at feddyliau hunanladdol.

Ydy PMDD yn broblem iechyd meddwl?

Yn gyffredinol, diffinnir PMDD fel anhwylder endocrin, sy’n golygu ei fod yn anhwylder sy’n gysylltiedig â hormonau. Fodd bynnag, yn ogystal â symptomau corfforol, mae pobl sydd â PMDD hefyd yn profi amrywiaeth o symptomau iechyd meddwl gwahanol megis iselder a theimladau hunanladdol. Oherwydd hynny, mae PMDD yn ddiweddar wedi ei gofnodi fel problem iechyd meddwl yn y DSM-5 – un o’r prif lawlyfrau y mae meddygon yn ei ddefnyddio i roi diagnosis o broblemau iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cymorth i frodyr a chwiorydd

Os ydy dy frawd neu dy chwaer newydd gael diagnosis o salwch meddwl, neu os ydy dy deulu wedi bod yn byw gyda salwch meddwl ers peth amser bellach, mae hi’n debygol fod gen ti dipyn o gwestiynau a phryderon.

Efallai y byddi di’n profi amrywiaeth o emosiynau neu faterion ymarferol pan fo dy frawd neu dy chwaer yn dangos symptomau o salwch meddwl, neu pan fo ganddyn nhw salwch meddwl. Mae’r rhain yn debygol o newid wrth i ti fynd yn hŷn ac wrth i amgylchiadau newid. Mae hi’n bwysig cofio nad wyt ti ar dy ben dy hun.

Mae’n bosib dy fod ti wedi teimlo fel hyn:

 • Yn ofnus, yn llawn cwestiynau, yn poeni am sut bydd dy berthynas â’th frawd neu dy chwaer yn newid ac yn ansicr sut i helpu dy frawd neu dy chwaer pan mae’n wael.
 • Yn ansicr ble bydd cymorth neu wybodaeth ar gael
 • Yn poeni am dy rieni a sut maen nhw’n ymdopi, a theimlo bod rhai cwestiynau nad wyt ti’n gyfforddus yn eu gofyn iddyn nhw
 • Yn teimlo colled a gofid am y gorffennol ac yn ansicr am y dyfodol
 • Â chymysgedd o deimladau o ddicter neu euogrwydd pam fod hyn wedi digwydd i dy frawd neu dy chwaer
 • Yn poeni y gallai’r un peth ddigwydd i ti. Er enghraifft, poeni am eneteg a salwch meddwl, a phoeni y gallet ti neu dy blant ddatblygu salwch meddwl yn y dyfodol
 • Yn teimlo cywilydd am ymddygiad dy frawd neu dy chwaer o flaen dy ffrindiau,  neu yn ansicr am sut i siarad â’th ffrindiau a dy deulu am salwch meddwl dy frawd neu dy chwaer

Parhau i ddarllen

Rhannu

Meddyginiaeth

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am:

 • Y mathau gwahanol o feddyginiaeth
 • Pam cymryd meddyginiaeth
 • Pa mor hir i gymryd meddyginiaeth
 • Beth y dylech ei wybod cyn cymryd meddyginiaeth
 • Sgil-effeithiau
 • Dod oddi ar feddyginiaeth

Mathau gwahanol o feddyginiaeth seiciatrig

Cyffuriau gwrth-iselder

Mae’r rhain gan amlaf yn cael eu rhagnodi ar gyfer pobl sy’n profi iselder, er efallai byddwch hefyd yn cael cynnig cyffur gwrth-iselder os ydych yn dioddef o orbryderanhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD), anhwylderau bwyta, neu iselder fel rhan o broblem iechyd meddwl arall.

Rhagor o wybodaeth am gyffuriau gwrth-iselder (Saesneg)


Tawelyddion ysgafn a thabledi cysgu

Gall y rhain eich helpu i gysgu os ydych yn profi problemau cysgu difrifol, neu’n eich tawelu os cewch gorbryder difrifol (a elwir weithiau yn feddyginiaeth lleihau gorbryder).

Rhagor o wybodaeth am dabledi cysgu (Saesneg)


Meddyginiaeth gwrth-seicotig

Caiff y rhain eu rhagnodi i leihau symptomau trallodus seicosis, sgitsoffrenia, anhwylder sgitsoaffeithiol ac weithiau gorbryder difrifol. Weithiau hefyd cânt eu rhagnodi ar gyfer pobl sy’n dioddef o anhwylder deubegwn er mwyn helpu i reoli hypomania a mania.

Rhagor o wybodaeth am feddyginiaeth gwrth-seicotig (Saesneg)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gallai camsyniadau am anhwylderau bwyta fod yn niweidiol : BBC

Nid oes llawer o bobl yn medru adnabod arwyddion anhwylder bwyta.

O’r 2,108 o oedolion a holwyd gan YouGov, nid oedd 79% ohonynt yn medru enwi symptomau seicolegol anhwylderau bwyta, megis hunan-barch isel neu dysmorffia’r corff.

Nid yw hyn yn syndod i’r hyfforddwr ioga James Downs, a’r flogwraig Aliss Bonython.

Maent ill dau yn byw gydag anhwylderau bwyta, ac yn dweud bod camsyniadau ynghylch sut mae anhwylderau bwyta yn edrych yn niweidiol iawn.

Dywedodd James iddo gael diagnosis o anorecsia pan oedd yn 15 oed. Bellach, mae’n 28 oed ac ystyrir fod ei bwysau yn iach, ond dywedodd wrth Newsbeat ei fod yn dal i ymdopi â bwlimia bob dydd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gallai treulio amser gydag anifeiliaid helpu

Mae llawer ohonom yn caru anifeiliaid, a gall ein hanifeiliaid anwes wir ein helpu i deimlo’n well am ein hunain, ac am fywyd. Gall eu presenoldeb godi ein hwyliau a bod yn gysur i ni.

Sut maen nhw’n helpu?

Mae nifer y ffyrdd y gall anifeiliaid ein helpu. Gallant wella ein hwyliau, ein tawelu, a bod yn ffrind gorau i ni.

Daearu (grounding)

Weithiau gallwn deimlo ‘allan ohoni’, neu wedi ein datgysylltu oddi wrth y byd. Gall rhoi mwythau, neu gysylltu ag anifail wir helpu i’n daearu a’n hail-gysylltu ni â’r byd o’n cwmpas.

Lleihau teimladau o unigrwydd

Gall salwch meddwl ein hynysu ni. Gall ei wneud yn anodd i ni i weld pobl ac i wneud pethau. Weithiau, gall bod yng nghwmni ein cyfaill blewog leihau pa mor unig y teimlwn. Yn ychwanegol, gall ein hanifeiliaid ein cyflwyno i bobl eraill sydd â rhywbeth yn gyffredin â ni – bydd cŵn yn aml yn gwneud ffrindiau â chŵn eraill, sy’n medru ein cyflwyno ni i’w perchnogion. Gall anifeiliaid mwy, fel ceffylau, ein cyflwyno i bobl eraill yn y stablau. Mae cyfarfod â’r bobl hyn yn wych gan fod gennym bwnc trafod hawdd – ein hanifeiliaid.

Parhau i ddarllen

Rhannu