Profiad erchyll un fam yn dangos pa mor wael all bethau fod ar ôl rhoi genedigaeth : WalesOnline

Dechreuodd Sarah Hayes brofi rhithweledigaethau a chlywed lleisiau ar ôl i’w mab Alex gael ei eni. 

Mae hyd at un mewn pump o fenywod yn profi problem iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu o fewn y flwyddyn gyntaf o roi genedigaeth.

Yn yr achosion gwaethaf, gall hyn fod yn gyflwr prin ond difrifol o’r enw seicosis ôl-enedigol.

Yn ôl y canllawiau diweddaraf, dylai menywod sy’n profi seicosis ôl-enedigol gael eu derbyn i uned Mamau a Babanod lle y gallant dderbyn gofal arbenigol heb gael eu gwahanu o’u plentyn. Er hyn, cafodd Sarah eu gwahanu o’i babi a’i derbyn i ysbyty seiciatrig cyffredinol, oherwydd y diffyg gwelyau.

Mae seicosis ôl-enedigol yn salwch difrifol sy’n gallu dechrau yn y dyddiau neu’r wythnosau yn dilyn genedigaeth.

Mae amrywiaeth eang o symptomau, ond maent fel arfer yn cynnwys coelion anarferol na allant fod yn wir, dryswch difrifol, clywed, gweld neu arogli pethau nad ydynt yn bodoli, a hwyliau uchel lle’r ydych yn colli ymdeimlad o realiti.

Darllen rhagor : WalesOnline (Saesneg)


Rhannu

‘Es i nôl i’r gwaith y diwrnod ar ôl i mi geisio lladd fy hun oherwydd roeddwn i’n ofn cymryd diwrnod i ffwrdd’ : WalesOnline

Georgia Lawson

Cafodd Georgia Lawson ei rhyddhau o’r ysbyty ar ôl ceisio lladd ei hun, ac aeth hi nôl i’r gwaith y diwrnod nesaf.

Y diwrnod ar ôl i’r gweithiwr siop o’r Trallwng geisio lladd ei hun, roedd hi nôl yn y gwaith – yn ofni sut fyddai ei chyflogwyr yn ymateb.

Mae’n rhaid i gyflogwyr drin absenoldeb o’r gwaith o ganlyniad i iechyd meddwl yn yr un modd â chyflwr corfforol, ond mae’r stigma sy’n gysylltiedig yn golygu bod pobl yn aml yn parhau i weithio ac yn gwneud eu cyflyrau’n waeth yn hytrach na chymryd amser i ffwrdd.

Roedd Georgia’n ofn cael eu hystyried yn “wan”, a phan ddychwelodd i’r gwaith, teimlodd nad oedd ei rheolwyr yn deall o gwbl.

Pan ddychwelodd i’r gwaith, bu’n rhaid iddi wynebu’r un broses â rhywun oedd wedi colli’r gwaith o ganlyniad i annwyd.

Mae Mind Cymru’n dweud eu bod am i gyflogwyr greu awyrgylch lle y gall gweithwyr drafod eu problemau iechyd meddwl.

Darllen rhagor : Wales Online (Saesneg)


Rhannu

Yr haf yn gyfnod anodd i bobl sy’n teimlo’n unig : BBC Cymru Fyw

Mae’r haf yn gallu bod yn gyfnod yr un mor anodd i’r rheiny sydd yn dioddef o unigrwydd â misoedd y gaeaf, yn ôl un arbenigwr ar y pwnc.

Dywedodd Dr Deborah Morgan o Ganolfan Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe fod cyfnodau fel y Nadolig yn aml yn cael eu cysylltu â chynnydd mewn unigrwydd. Ond y gwirionedd yw bod yr haf hefyd yn gallu bod yn anodd, wrth i bobl wylio eraill yn “mwynhau eu hunain” yng nghwmni teulu a ffrindiau.

“Nid pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain yw’r unig bobl sy’n unig. Weithiau ‘dych chi’n meddwl bod grŵp mawr o ffrindiau gyda nhw, ond safon y cyfeillgarwch yna sy’n eu gwneud nhw’n unig.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Sut i ymdopi wrth gefnogi rhywun arall

Rydych yn ofalwr os ydych chi’n darparu cefnogaeth a gofal, yn ddi-dâl, i rywun sydd â salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Mae bod yn ‘ofalwr’ mwy na thebyg yn disgrifio un rhan yn unig o’ch perthynas â nhw. Mae’n bosib eich bod chi hefyd yn rhiant, yn bartner, yn chwaer, yn frawd, yn blentyn, yn ffrind neu yn aelod arall o’r teulu iddynt. Gall y berthynas hon fod yr un (neu yn fwy) pwysig i chi.

Gall cefnogi eraill fod yn flinedig yn feddyliol ac yn gorfforol. Gallai’r amser ‘rydych chi’n ei dreulio yn gofalu amrywio yn fawr hefyd – mae rhai pobl yn edrych ar ôl rhywun am amser byr, tra bo eraill yn gofalu am rywun yn hirdymor.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Milwr yn y Meddwl : Theatr Genedlaethol Cymru

Mae cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru, ‘Milwr yn y Meddwl’ gan Heiddwen Tomos, yn ymdrin ag effeithiau rhyfel ar iechyd meddwl milwyr.

“Mae Ned wedi dod adref i orllewin Cymru o faes y gad. Ond mae ei brofiadau diweddar yn rhyfel Irac wedi gadael creithiau dyfnion; rhai’n greithiau gweledol, ac eraill – y rhai dyfnaf – yn anweledig. Dyma ddrama newydd, ddirdynnol sy’n archwilio effaith trawma ar filwr o Gymro, wrth iddo ef a’i deulu geisio dod i delerau â digwyddiadau erchyll o’i orffennol a’r heriau newydd sy’n ei wynebu. Mewn stori oesol am gariad a pherthyn, a fydd cwlwm câr yn drech na’r bwled a’r bom?”

Perfformir Milwr yn y Meddwl am 6pm, 6 – 10 Awst, Theatr y Maes yn yr Eisteddfod.

Rhagor o wybodaeth a thocynnau : Theatr Genedlaethol Cymru


Rhannu

Delio gyda gorbryder ar ôl cael babi : BBC Cymru Fyw

Nesdi Jones

Mae Nesdi Jones o Gricieth wedi gwneud enw i’w hun fel cantores Bhangra gan gyrraedd brig y siartiau Asiaidd ond drwy’r cyfan mae wedi bod yn dioddef o orbryder sydd wedi ei “bwyta’n fyw” ar brydiau.

Erbyn hyn, mae hi’n fam i ferch fach, Cadi-Glyn, ac mae’r pwysau wedi bod yn aruthrol arni wrth geisio ymdopi gyda’i gorbryder sydd weithiau’n ei rhwystro rhag gadael y tŷ.

“Ges i ddiagnosis o PTSD, iselder a gorbryder pan o’n i’n bymtheg oed. Roedd hynny ddeng mlynedd yn ôl, bellach. Wnaeth pethau waethygu pan ro’n i’n feichiog, roedd fy hwyliau i’n uffernol o isel ac roedd y PTSD allan o reolaeth.

“Roedd digwyddiadau o’r gorffennol yn dod yn ôl yn fyw yn aml iawn. Ond wnes i sôn wrth y fydwraig a diolch byth fe wnaeth tîm iechyd meddwl mamolaeth fy helpu.

“Ar fy ngwaethaf dwi’n taflu i fyny ac yn llewygu. Ac mae o’n cymryd tridiau i deimlo’n ‘iawn’ unwaith eto oherwydd mae o’n sugno’r egni allan ohona i jest i gwffio yn erbyn yr attacks.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Adolygiad o ‘Rhyddhau’r Cranc’ – Malan Wilkinson

Aeth Arddun Rhiannon ati i adolygu llyfr Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson ar gyfer gwefan Y Lolfa.

Mae’r llyfr yn cynnwys atgofion Malan sydd wedi byw â chyflyrau iechyd meddwl ers blynyddoedd.


Rwyf wedi dilyn hanes Malan Wilkinson ers peth amser erbyn hyn, felly fel y gallwch ddychmygu, roeddwn ar ben fy nigon o glywed bod Malan yn brysur ysgrifennu a bod llyfr, a fyddai’n trafod ei thaith a’i phrofiadau personol o fyw gyda salwch meddwl, ar y ffordd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Arolwg Cynllunio Gofal a Thriniaeth : Mind Cymru

Mae Mind Cymru wedi lansio arolwg i bobl sydd wedi treulio amser mewn ysbyty iechyd meddwl yng Nghymru.

Yn ôl Mind Cymru:

“Dylai unrhyw un sy’n treulio amser mewn ysbyty iechyd meddwl yng Nghymru gael cynllun gofal a thriniaeth. Mae hyn yn helpu pob sydd wedi profi argyfwng iechyd meddwl i wella unwaith iddynt adael yr ysbyty. Ond rydyn ni’n gwybod nad yw hyn yn digwydd bob amser.

Dyna pham rydyn ni’n casglu profiadau pobl, fel y gallwn ymgyrchu i sicrhau bod unrhyw un â phroblem iechyd meddwl yn cael y cyngor a’r gefnogaeth sydd angen arnynt.

Trwy lenwi’r holiadur hwn, gallwch chi ein helpu i ddeall sut mae cynlluniau gofal a thriniaeth yn cael eu defnyddio a’u gwella. Cymerwch ychydig o funudau i ddweud wrthym am eich profiadau a rhannwch yr arolwg gyda phobl eraill a allent ein helpu ni.”

Arolwg Cynllunio Gofal a Thriniaeth Mind Cymru

Rhannu