Straen – Sut alla’i helpu?

Os oes rhywun rydych chi’n agos ato o dan straen, mae llawer o bethau ymarferol rydych chi’n gallu eu gwneud er mwyn eu cynorthwyo nhw – er gwaetha’r ffaith nad ydych chi’n debygol o allu newid y sefyllfa y maen nhw ynddi.

Helpwch nhw i ystyried a oes straen arnynt

Mae pobl yn aml yn methu sylweddoli mai arwyddion straen yw rhai symptomau corfforol a mathau o ymddygiad (megis methu cysgu neu yfed mwy nag arfer). Weithiau, byddwch chi’n gallu gweld hynny cyn iddynt ei sylweddoli eu hunain. Os ydych chi wedi sylwi fod rhywun i’w weld yn hynod o brysur, yn orbryderus neu yn wael, gallwch chi roi gwybod hynny iddynt yn dyner a gofyn sut gallwch chi helpu.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cyfweliad ar wefan parallel.cymru

Yn ddiweddar, fe wnaeth y cylchgrawn dwyieithog parallel.cymru holi rhai cwestiynau i ddysgu rhagor am iechyd meddwl a gwefan meddwl.org.

Rwyt ti’n helpu i redeg y wefan meddwl.org. Pam wnaeth y tîm ei sefydlu?

Y prif reswm dros sefydlu’r wefan oedd teimlo bod ‘na wagle o ran gwybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg ar y We. Roedd ‘na ychydig o ddeunydd Cymraeg ar wefannau gwahanol eisoes, ond roedd popeth ar wasgar ac yn anodd dod o hyd iddo, felly mae meddwl.org yn ceisio dod â phopeth ynghyd i un lle…

Darllenwch y cyfweliad yn llawn ar parallel.cymru

Rhannu

Sut i gysgu’n well?

Mae llawer o bobl yn cael trafferth syrthio i gysgu gyda’r nos. Gall meddwl am bobl neu ddigwyddiadau wneud i chi deimlo’n aflonydd.

Gall eich diet neu eich amserlen o ddydd i ddydd effeithio ar eich cwsg, ond mae pethau y gallwch eu gwneud i geisio cysgu’n well.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys awgrymiadau ar sut i gysgu’n well, pethau i’w hosgoi, ac awgrymiadau i’ch helpu os ydych yn cael trafferth codi yn y boreau.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mewn Argyfwng? Gall y 12 gweithred hyn helpu

RHYBUDD: Darllenwch gyda gofal gan fod yr erthygl hon yn sôn am deimladau hunanladdol a allai eich atgoffa o deimladau anodd. Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999.


Weithiau, gall ein hiselder ein harwain i stryglo â meddyliau a theimladau am hunanladdiad. Mae teimlo fel’na yn ofnadwy.

Gall fod yn eithriadol o anodd delio ag ef a gall arwain at wneud i ni deimlo’n bell iawn oddi wrth bawb arall. Dydyn ni ddim yn gwybod sut i gario mlaen.

Waeth pa mor dywyll mae pethau’n ymddangos, mae angen i ni ddal ati. Dydyn ni byth ar ein pen ein hun. Mae yna bethau y gallwn ni eu gwneud i helpu.

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999.

 

Parhau i ddarllen

Rhannu

Hunan-niweidio – Sut alla’i helpu?

RHYBUDD: Darllenwch gyda gofal gan fod yr erthygl hon yn sôn am hunan-niweidio a allai eich atgoffa o deimladau anodd. Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’r Samariaid neu’r gwasanaethau brys ar 999.


P’un ai yw rhywun yn dweud wrthoch chi yn uniongyrchol, neu os ydych chi’n amau bod rhywun yn niweidio eu hunain, gall fod yn anodd gwybod beth i ddweud a sut i ymdrin â’r sefyllfa. Efallai eich bod yn teimlo sioc, yn flin, yn ddiymadferth, yn gyfrifol neu nifer o emosiynau anodd eraill.

Bydd person sy’n hunan-niweidio yn aml yn meddwl nad ydynt yn niweidio pobl eraill drwy gymryd eu poen emosiynol arnyn nhw eu hunain. Wrth gwrs bydd eu hunan-niweidio yn brifo’r rhai sy’n poeni amdanynt, ond cofiwch nad dyma yw eu bwriad.

Cofiwch fod hunan-niweidio fel arfer yn ffordd i rywun ymdopi â theimladau neu brofiadau anodd iawn, ac yn y rhan fwyaf o achosion mae’n wahanol i deimladau hunanladdol.  Parhau i ddarllen

Rhannu

Dwy ffrind yn chwalu ‘delwedd berffaith’ Facebook : BBC Cymru Fyw

Llun: Rebecca Rosser

Mae dwy ffrind wedi dod at ei gilydd i greu cyfres o luniau sy’n portreadu gorbryder, wedi iddyn nhw ddarganfod trwy gyfryngau cymdeithasol bod y ddwy yn brwydro’r un salwch.

Fel ffotograffydd, mae Rebecca Rosser yn hen gyfarwydd â dal eiliadau hapus ar gamera, a chreu lluniau perffaith – ac mae hi ei hun yn dewis dangos ei hun yn ‘hapus’ ym mhob llun wrth eu postio ar gyfryngau cymdeithasol.

Ond penderfynodd ddangos yr ochr arall ohoni – yr un sy’n dioddef yn dawel bach o salwch sy’n gwneud iddi deimlo’n ddiwerth. Postiodd lun o’i hun, a bod yn onest am ei gorbryder…

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Athrawon: sut mae cefnogi disgyblion sydd â chyflwr iechyd meddwl

Daw’r wybodaeth isod o wefan Blurt

Tra bo ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl o fewn y system addysg yn gwella, bydd maint y gefnogaeth a roir i athrawon ac i fyfyrwyr fel ei gilydd yn amrywio o ysgol i ysgol.

I athrawon, mae lles a buddiannau myfyrwyr yn flaenoriaeth amlwg. O’r herwydd, mae ar athrawon angen teimlo’n ddigon hyderus i gefnogi pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl. Os ydych yn athro neu’n athrawes, gall yr erthygl hon fod o fudd i chi.

Polisi ar draws yr ysgol

Bydd gan lawer o ysgolion bolisi iechyd meddwl. Gall hynny gynnwys gwybodaeth ynglŷn â beth i’w wneud mewn argyfwng, cadw cofnodion, cyfeirio a chyfrinachedd. Mae’n fuddiol adolygu’r polisi hwn yn rheolaidd er mwyn i chi ddod yn gyfarwydd â’r drefn weithredu os ydych yn poeni am berson ifanc.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Bryn Fôn a PTSD : BBC Cymru Fyw

Mae Bryn Fôn yn chwarae rhan Dr Elgan Pritchard, sy’n dioddef gyda chyflwr PTSD, yn yr opera sebon Pobol y Cwm.

Mae PTSD (Anhwylder Straen Wedi Trawma) yn gyflwr sy’n cael ei gysylltu’n aml gyda chyn-filwyr a phobl sydd wedi bod mewn sefyllfaoedd hynod o beryglus. Ond mae’n gallu effeithio ar bobl o wahanol gefndiroedd.

Bydd Bryn Fôn yn cyflwyno rhaglen ddogfen yn trafod PTSD a fydd yn cael ei darlledu ar S4C am 21.30 nos Fercher, 18 Ebrill.

Darllenwch gyfweliad BBC Cymru Fyw gyda Bryn Fôn yma.


Rhannu

Y straeon sy’n cyfri – Catrin Dafydd

Mae Catrin Dafydd yn ysgrifennu i gyfres Pobol y Cwm, sydd wedi portreadu nifer o straeon yn ymwneud ag iechyd meddwl dros y blynyddoedd.


Mae gan gyfres sebon fel Pobol y Cwm sawl cyfrifoldeb. Cyfrioldeb i greu adloniant sy’n tanio dychymyg gwyliwr a’i ddenu yn ôl ond cyfrifoldeb hefyd i greu straeon y mae modd uniaethu gyda nhw. Yn aml, y straeon hynny sy’n denu pobol yn eu holau beth bynnag.

Mae uniaethu’n aml yn meddwl fod y gwyliwr neu rhywun maen nhw’n ei nabod wedi profi sefyllfa debyg i’r hyn maen nhw’n ei weld ar y sgrîn. A dyma sy’n gwneud cyfrifoldeb cymdeithasol y gyfres mor eglur. Wrth ymdrin â straeon sensitif neu brofiadau dirdynnol y cymeriadau, rhaid gwneud yn siŵr fod Pobol y Cwm yn darlunio sefyllfaoedd mewn modd cyfrifol. Wedi’r cyfan, gallasai dewis y gyfres i ymdrin â stori effeithio ar wyliwr mewn sawl ffordd. Yn aml, mae’r straeon mwyaf dirdynnol yn ymdrin â iechyd corfforol, iechyd meddwl neu faterion cymdeithasol. Yn achos straeon fel hyn, mae rheidrwydd fod y gyfres yn siarad gydag arbenigwyr gan wneud popeth posibl i ddarlunio sefyllfa cymeriad mewn modd sy’n driw gyda’r modd y byddai’n effeithio ar berson go iawn.

Diolch byth, ry’n ni’n byw mewn oes lle mae ‘na gydnabyddiaeth fod gennym ni i gyd iechyd meddwl. Yr unig gwestiwn yw sut mae ein iechyd meddwl ar hyn o bryd. Braint Pobol y Cwm yw cyflwyno sawl agwedd ar bwnc iechyd meddwl gan roi cyfle i gynulleidfa Gymraeg archwilio sefyllfaoedd cignoeth a gonest trwy gyfrwng eu hiaith. Wrth gwrs, nid siaradwyr Cymraeg yn unig sy’n gwylio. Mae gan y gyfres ddilyniant cryf ymhlith gwylwyr di-Gymraeg hefyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu