Anweledig : Cwmni’r Frân Wen

Drama afaelgar Aled Jones Williams am brofiad dynes sy’n byw gydag iselder dwys.

“Mae gwella’n beth blêr. A salwch yn od o daclus.

Dyma gynhyrchiad cignoeth a dirdynnol sy’n dilyn taith Glenda (Ffion Dafis), dynes sy’n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â salwch anweledig.

Dilynwn ornest bersonol Glenda wrth iddi brofi gwellhad a mentro i fywyd tu hwnt i’r ysbyty. Sut mae Glenda, ei theulu a’i ffrindiau yn ymdopi â realiti’r gwellhad? Oes goleuni ym mhen draw’r twnnel?

Dyma benllanw cyfres Anweledig sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol yr hen ysbyty iechyd meddwl Dinbych yng Ngogledd Cymru.”

Cast: Ffion Dafis
Cyfarwyddo: Sara Lloyd
Awdur: Aled Jones Williams

Perfformiadau a thocynnau : Cwmni’r Frân Wen


Rhannu

Hunan-ofal : Sionedigaeth

Sioned Mills yn siarad gyda Bryn Salisbury am les, hunan-ofal, straen yn y gwaith a defnyddio improv fel therapi, ar ei phodlediad, ‘Sionedigaeth’.


Rhannu

Roedd defnyddio Facebook yn ‘gwaethygu fy ngorbryder a phyliau o banig’ : BBC

Flwyddyn yn ôl, roedd Paul Allen, sy’n gynhyrchydd cyfryngau digidol yng Nghaerdydd, yn edrych ar bostiadau ar Facebook sawl gwaith y dydd, fel y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol yn y DU.

Ond mae’n dweud bod y fersiwn afreal hyn o fywyd wedi gwaethygu ei orbryder a’i byliau o banig.

Yn hytrach na rhoi’r gorau i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, creodd ffilm yn dangos nad ydy pobl wirioneddol fel maent yn ymddangos ar-lein.

Dywedodd Mind Cymru ei fod yn “hanfodol defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel” gan ei fod yn gallu arwain at hunan-barch isel.

I Paul, sy’n 39 oed, roedd defnyddio Facebook fel bwyta “bwyd parod” gan ei fod yn ei adael yn “teimlo’n rybish” heb iddo wybod pam.

Parhau i ddarllen

Rhannu

“Does dim un teimlad yn barhaol.” – Manon Elin

Nes i sgwennu’r darn yma wrth wella o gyfnod gwael yn ddiweddar, er mwyn atgoffa fy hun nad yw’r cyfnodau, neu’r dyddiau, gwael yn parhau am byth, er ei fod yn teimlo felly ar y pryd. Dyma neges i unrhyw un sy’n mynd drwy amser caled ar hyn o bryd…

Ti’n meddwl bod y byd yn dy erbyn di, ond ti sydd yn erbyn dy hun.

Ti’n gwrthod credu y gall pethau wella, ond dyna natur y salwch, mae’n llenwi dy feddwl â chelwyddau; ‘gall pethau ddim gwella’, ‘fedri di ddim ymdopi.’ Buan y cei di’r cryfder i herio’r meddyliau hyn a chredu dy lais dy hun.

Gad i bobl dy helpu. Paid â chadw hyn i dy hun, rwyt ti wedi gwneud hynny am rhy hir. Ti’n teimlo dy fod di ar ben dy hun, ond mae ‘na bobl sy’n ysu i dy helpu. Gad nhw i mewn, dwyt ti ddim yn fwrn.

Dwyt ti ddim eisiau gwneud dim ac mae popeth yn ymdrech, ond fydd pethau ddim wastad mor anodd â hyn. Does dim un teimlad yn barhaol.

Gwna beth bynnag ti angen i fynd drwy’r diwrnod, a phaid â theimlo’n euog am hynny. Bydd digon o amser i weithio pan fyddi di’n teimlo’n well.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Effaith nosweithiau hir y gaeaf ar iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Wrth i’r diwrnod ddechrau ymestyn yn araf bach, mae nifer o bobl yn ei chael hi’n anoddach na’r gweddill i ymdopi gyda nosweithiau hirion.

Mae’r diffyg golau’n effeithio’n aruthrol ar unigolion â’r cyflwr Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Esboniodd Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru:

“Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gweld newid tywydd a hinsawdd yn cael effaith ar ein hiechyd meddwl ni, ond mae SAD yn rhywbeth mwy dwys ac yn peri i bobl fynd yn wirioneddol isel eu hysbryd ac i gorbryderu.

Mae golau’n benodol yn rhywbeth sy’n gallu effeithio ar y newid hwnnw. Mae golau yn rheoleiddio pryd rydym yn cysgu a deffro ac mae’r newid yn hyd y dydd yn ystod y gaeaf yn amharu ar hynny hefyd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Galw am newid agweddau pobl tuag at OCD : BBC Cymru Fyw

Mae pobl sydd ag OCD yn galw ar bobl i fod yn fwy ystyriol o unigolion sydd â’r cyflwr, ac i waredu’r stigma sydd ynghlwm ag ef.

Anhwylder gorbryder yw anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD) a nodweddir gan feddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen OCD Action:

“Mae OCD yn gyflwr sy’n cael ei gamddeall yn aml, ac yn anffodus mae hi’n hynod gyffredin clywed pobl yn defnyddio’r cyflwr fel ansoddair i ddisgrifio rhywun sy’n daclus, ond mae’r gwirionedd i bobl sy’n byw gydag OCD yn dra gwahanol. Mae’r portreadau ffug yma yn gallu rhwystro pobl sydd wir yn cael eu heffeithio gan y cyflwr rhag edrych am gymorth.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad, yn ôl ffigyrau diweddar gan Mind Cymru.

Mae’r nifer o swyddogion yr heddlu yng Nghymru sydd yn sâl o’r gwaith oherwydd straen wedi dyblu dros y pedair mlynedd ddiwethaf.

Mae staff y gwasanaethau brys yn wynebu trawma yn ddyddiol – fel cael eu galw i ddelio a damweiniau ffyrdd erchyll, hunanladdiadau a phobl wedi niweidio eu hunain.

Yn ôl tystiolaeth gan y swyddogion eu hunain, mae nifer ohonyn nhw yn mynd a’u pryderon gyda nhw gartref ar ddiwedd eu shifft neu ddim yn cael amser i ddelio gyda’u straen cyn cael eu galw allan at ddigwyddiad arall.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

20 cofnod mwyaf poblogaidd 2018

Dyma restr o’r erthyglau a’r blogiau gwreiddiol mwyaf poblogaidd a gyhoeddwyd ar meddwl.org yn ystod 2018.

 

1. ‘Torri tabŵ galar’ – Caryl Bryn (20 Medi)

“Rŵan, efallai fod y darn nesa’ ‘ma’n mynd i fod yn un na fyddwch chi isho’i ddarllen ond mae marwolaeth yn dal i gael ei drîn fel tabŵ ac mae angen sgwrs agored amdano a dw i’n mynd i adrodd yr union ddigwyddiadau yr es i, a Mam drwyddyn nhw wedi marwolaeth Dad gan obeithio, y gwnaiff o roi hyder i ambell un leisio’u profiadau – a dydw i’m yn dweud hynny’n wag, chwaith… dw i eisiau bod yn glust, yn gymorth ac yn ffrind i unrhyw un sydd angen hynny.”


2. ‘Mynd reit lan at ddrws marwolaeth a chanu’r cloch a llwyddo dianc cyn odd hi’n rhy hwyr’ – Sioned Martha (9 Gorffennaf)

“Dechreues i off just yn bwyta’n iach a mynd i’r gym am awr neu ddwy ar ôl ysgol diwrnod neu ddau yr wythnos. Yna, oni’n bwyta llai, a llai, wedyn osgoi bwyta brecwast a mynd trw orie o ysgol tan adeg cinio lle o’n i bron llewygu angen cinio. Ar ôl rhyw hanner blwyddyn o dorri lawr bob dim o dan yr haul ro ni’n byw o ddydd i ddydd ar un afal, un fanana a photel o ddŵr. Collais lot lot o bwysau, a ro’n i’n dal i feddwl bo fi’n dew.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cynhadledd Lles & Iechyd Meddwl yn y Gweithle 2019 : Canna Consulting

Cynhadledd drwy gyfrwng y Gymraeg yn edrych ar les ac iechyd meddwl yn y gweithle.

Cyfle unigryw i ddysgu mwy, datblygu sgiliau newydd a chymryd amser i feddwl am eich lles chi ac eraill yn y gweithle. Y siaradwyr gwadd fydd Stifyn Parri a Nia Bennett (effectus HR). E-bostiwch info@cannaconsulting.co.uk er mwyn sicrhau eich lle.

24 Ionawr 2019, 10am – 3pm, Gwesty Radisson Blu, Caerdydd


 

Rhannu