Salwch meddwl: gallai anifeiliaid helpu

Mae llawer ohonom yn caru anifeiliaid, a gall ein hanifeiliaid anwes wir ein helpu i deimlo’n well am ein hunain, ac am fywyd. Gall eu presenoldeb godi ein hwyliau a bod yn gysur i ni.

Sut maen nhw’n helpu?

Mae nifer y ffyrdd y gall anifeiliaid ein helpu. Gallant wella ein hwyliau, ein tawelu, a bod yn ffrind gorau i ni.

Daearu (grounding)

Weithiau gallwn deimlo ‘allan ohoni’, neu wedi ein datgysylltu oddi wrth y byd. Gall rhoi mwythau, neu gysylltu ag anifail wir helpu i’n daearu a’n hail-gysylltu ni â’r byd o’n cwmpas.

Lleihau teimladau o unigrwydd

Gall salwch meddwl ein hynysu ni. Gall ei wneud yn anodd i ni i weld pobl ac i wneud pethau. Weithiau, gall bod yng nghwmni ein cyfaill blewog leihau pa mor unig y teimlwn. Yn ychwanegol, gall ein hanifeiliaid ein cyflwyno i bobl eraill sydd â rhywbeth yn gyffredin â ni – bydd cŵn yn aml yn gwneud ffrindiau â chŵn eraill, sy’n medru ein cyflwyno ni i’w perchnogion. Gall anifeiliaid mwy, fel ceffylau, ein cyflwyno i bobl eraill yn y stablau. Mae cyfarfod â’r bobl hyn yn wych gan fod gennym bwnc trafod hawdd – ein hanifeiliaid.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Gwelliannau iechyd meddwl yn Sir Conwy yn ‘rhy araf’ : BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Conwy wedi penderfynu i barhau gyda chytundeb i gydweithio gyda’r bwrdd iechyd lleol i wella gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol, er gwaethaf rhwystredigaeth bod y gwelliannau yn cael eu gweithredu “yn araf”.

Roedd adroddiad o flaen cabinet y cyngor ddydd Mawrth yn trafod pa gynnydd sydd wedi bod ers iddyn nhw ofyn am gymorth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i wella rhai elfennau o’r gofal iechyd meddwl yn Sir Conwy.

Mae’r adroddiad yn dweud bod problemau “diwylliannol” a “rheolaethol” a materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth y bwrdd yn amharu ar sicrhau “cynnydd boddhaol”.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Angen taclo problem tlodi yng Nghymru : Samariaid Cymru

Gwyddom fod tlodi’n gysylltiedig â phobl yn lladd eu hunain. Gwyddom hefyd nad yw hunanladdiad yn anochel a bod yna gamau y gallwn eu cymryd fel nad yw adegau anodd yn arwain at farwolaethau pobl.

Erbyn hyn mae yna dystiolaeth ddiymwad o gysylltiad cryf rhwng amddifadedd economaidd gymdeithasol ac ymddygiad hunanladdol. Mae ardaloedd o anfantais economaidd gymdeithasol uwch yn tueddu i fod â chyfraddau hunanladdiad uwch, a pho uchaf yw’r lefel amddifadedd mae unigolyn yn ei phrofi, uchaf yw’r risg ymddygiad hunanladdol.

Mae tlodi’n golygu wynebu ansicrwydd di-baid. Mae ei nodweddion yn cynnwys tai annigonol, iechyd meddwl gwael, cyflawniad addysgol isel, diweithdra, unigedd a symudedd cymdeithasol isel.’

Darllen rhagor : Samariaid Cymru


Rhannu

10 Celwydd y Bydd Iselder yn ei Ddweud Wrthym

Bwli yw iselder. Mae’n dweud celwydd wrthym ni o hyd ac o hyd. Mae’n dweud pethau ofnadwy wrthym.

Gallwn anwybyddu’i eiriau am dipyn bach, ond pan fydd iselder yn ailadrodd y celwydd drosodd a throsodd, byddwn ni’n dechrau’i gredu. Ymhen dim o dro, gall deimlo fel pe bai ein pen yn llawn o gelwyddau.

 

1. Mae iselder yn ceisio ein darbwyllo nad ydym ni’n sâl mewn gwirionedd

Bydd iselder yn ceisio ein darbwyllo’n aml ein bod ni ddim yn sâl. Mae’n dweud wrthym nad oes iselder arnom ni, mai dim ond diog ydyn ni. Ein bod ni’n gorymateb ac yn gwneud ffws. Ein bod ni’n gwneud hyn i ennill sylw. Ac am nad ydym ni’n sâl, taw ein bai ni yw’r ffordd rydym ni’n teimlo. Am nad ydyn ni’n sâl, dydyn ni ddim yn haeddu cael help na chymorth.

Dyma gelwydd peryglus. Salwch yw iselder, ac nid ein bai ni. Dydyn ni ddim wedi dyfeisio hwn ar gyfer rhesymau hunanol. Dydyn ni ddim yn dyfeisio’r peth. Rydym ni’n sâl ac mae angen help arnom ni, ac mae angen cefnogaeth arnom ni i wella. Efallai y bydd angen moddion arnom ni i’n helpu i ddygymod. Efallai y bydd angen i ni gael amser o’r gwaith nes i ni ddod i le ble gallwn ni weithio eto. Mae salwch arnom ni.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Ymwybyddiaeth Ofalgar

(Gwybodaeth o’r Sefydliad Iechyd Meddwl)

Dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud honno, sy’n defnyddio technegau fel myfyrdod, anadlu ac ioga yw ymwybyddiaeth ofalgar (Mindfulness). Mae’n ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau er mwyn ein rhoi mewn sefyllfa gwell i’w rheoli, yn hytrach na chael ein llethu ganddynt.

Sut gall ymwybyddiaeth ofalgar helpu?

Gellir defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel modd i reoli ein lles a’n iechyd meddwl. Er bod gwaith ymchwil ym maes ymwybyddiaeth ofalgar yn parhau, mae tystiolaeth wedi awgrymu ei fod yn llesol i iechyd a lles: dengys y canlyniadau effeithiau cadarnhaol ar sawl agwedd ar iechyd, gan gynnwys y meddwl, yr ymennydd, y corff, ymddygiad, a pherthnasoedd pobl ag eraill.

Dangoswyd hefyd fod ymwybyddiaeth ofalgar yn helpu i atal nifer o gyflyrau, gan gynnwys straen, gorbryder, iselder, ymddygiadau caethiwus tebyg i gam-drin alcohol neu sylweddau, gamblo, problemau corfforol fel gorbwysedd, clefyd y galon a phoen cronig.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cyfreithiau a Strategaethau ynghylch Iechyd Meddwl

Mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o’r deddfau, y strategaethau a’r canllawiau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Y prif gyfreithiau sy’n effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yw:

 • Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
 • Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid
 • Deddf Iechyd Meddwl 1983 (a gafodd ei diwygio yn 2007)

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddarnau eraill o ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar wasanaethau iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl mewn ysgolion : Golwg360

Mae cannoedd o athrawon ledled gwledydd Prydain yn dweud eu bod nhw’n cael trafferth darparu gwasanaethau iechyd meddwl i’w disgyblion, yn ôl arolwg newydd.

Er bod yr arolwg gan yr elusen i blant, Place2Be, yn dangos bod 85% o ysgolion uwchradd a 56% o ysgolion cynradd yn darparu rhyw fath o wasanaeth gwnsela i blant, dywedodd bron hanner o’r ffigwr hwnnw eu bod nhw’n cael problemau darparu gwasanaethau ehangach.

Mae’r elusen yn dadlau bod gwasanaethau iechyd mewn ysgolion yn “hanfodol.”

“Mae ein tystiolaeth a’n profiad yn dangos bod sefydlu arbenigwyr iechyd meddwl mewn ysgolion, fel rhan o amcanion yr ysgol gyfan, yn cael effaith positif enfawr ar ddisgyblion, teuluoedd a staff,” meddai Catherine Roche, Prif Weithredwr Place2Be.

“Mae arweinwyr ysgolion yn barod o dan bwysau mawr i ddarparu cynnydd academaidd, a dylwn ni ddim disgwyl iddyn nhw ddod yn arbenigwyr ar iechyd meddwl hefyd.”


Rhannu

Arddangosfa i godi ymwybyddiaeth o anhwylder deubegwn : BBC

Cerys Knighton

Mae artist, sydd ag anhwylder deubegwn (bipolar disorder) ers iddi fod yn 11 oed, yn gobeithio bydd ei harddangosfa gyntaf yn helpu pobl i ddeall y cyflwr yn well.

Mae Cerys Knighton, sy’n 23 oed o Borthcawl, yn creu gwaith celf o oed ifanc, ac ar ôl brwydro â’i salwch meddwl, sylweddolodd cymaint o gymorth a fu celf iddi.

Mae ei harddangosfa, ‘Drawing Bipolarity’, i’w gweld yng Nghwrt Insole yng Nghaerdydd.

Dywedodd Cerys: “Rwy’n dioddef yn bennaf â chyfnodau o iselder, a gall y cyfnodau hynny barhau rhwng chwe mis a deunaw mis. Maen nhw’n episodau hir, parhaus.”


Rhannu

Arian ac Iechyd Meddwl

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig. Gall iechyd meddwl gwael wneud rheoli arian yn anoddach, ac mae poeni am arian yn gallu gwneud eich iechyd meddwl yn waeth.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am y berthynas rhwng problemau ariannol ac iechyd meddwl, ynghyd ag awgrymiadau am sut i’w wynebu.

Dyma rai enghreifftiau o sut all eich iechyd meddwl a phroblemau ariannol effeithio ar ei gilydd:

 • Os nad ydych yn gallu gweithio neu’n gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith, efallai bydd eich incwm yn cael ei effeithio.
 • Os ydych yn teimlo’n ‘uchel’ yn ystod cyfnod o mania neu hypomania, gall hyn arwain at benderfyniadau brys am arian sy’n gwneud synnwyr ar y pryd ond sy’n eich gadael mewn dyled.
 • Efallai byddwch yn gwario arian i wneud eich hun deimlo’n well. Gall wario arian roi teimlad ‘uchel’ dros dro i chi.
 • Efallai eich bod yn teimlo’n bryderus am wneud pethau fel siarad ar y ffôn, mynd i’r banc neu agor amlenni.
 • Efallai byddwch yn teimlo dyletswydd i wneud swydd nad ydych yn mwynhau er mwyn talu’r biliau neu’r ddyled.
 • Efallai byddwch yn colli’r cymhelliant i gadw rheolaeth o’ch arian.
 • Efallai bydd gwario arian neu bod mewn dyled yn gwneud i chi deimlo’n bryderus iawn – hyd yn oed os oes digon o arian gennych.
 • Gall ddefnyddio’r system buddion neu fod mewn dyled wneud i chi deimlo straen neu bryder am y dyfodol.
 • Efallai nad oes digon o arian gennych am bethau angenrheidiol neu bethau sy’n sicrhau eich llesiant fel cartref, bwyd, a gwres.
 • Gall problemau ariannol effeithio ar berthnasau a’ch bywyd cymdeithasol, sy’n gallu cael effaith uniongyrchol ar eich iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu