triniaethau

triniaethauMae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi. Isod ceir rhestr o rai o’r triniaethau mwyaf cyffredin.

Triniaethau Siarad

Math o driniaeth yw triniaethau siarad sy’n cynnwys siarad â therapydd am eich meddyliau a’ch teimladau. Diben triniaethau siarad yw eich helpu i ddeall eich teimladau a’ch ymddygiad yn well ac, os ydych yn dymuno, i newid eich ymddygiad neu’r ffordd rydych yn meddwl am bethau.

Mae triniaethau siarad yn gweithio drwy roi cyfle i chi siarad am eich meddyliau, ofnau ac ymddygiad gyda rhywun sydd wedi cael hyfforddiant proffesiynol er mwyn eich helpu i ddeall y pethau hyn yn well, a’ch helpu i ddod o hyd i ffyrdd o newid y pethau rydych am eu newid.

Efallai y byddwch yn teimlo’n orbryderus neu’n ofidus ar y dechrau hefyd. Gall hyn fod am eich bod yn gorfod canolbwyntio ar deimladau anodd y byddai’n well gennych eu hanwybyddu. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drafod unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch sut rydych yn ymateb i’r therapi – ar unrhyw gam.

Mae llawer o fathau gwahanol o driniaethau siarad, sy’n defnyddio arddulliau a dulliau gwahanol i’ch helpu, ond mae gan bob un ohonynt yr un nod: eich helpu i deimlo y gallwch ymdopi’n well â’ch emosiynau a’r pethau sy’n digwydd yn eich bywyd.

Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol. Bydd cwnsler hyfforddedig yn gwrando arnoch chi ac yn eich helpu i ddelio ag unrhyw feddyliau a theimladau negyddol sydd gennych chi drwy eich annog i siarad am yr hyn sy’n eich poeni a dod â’ch teimladau i’r wyneb… Darllen rhagor (dewis.cymru)

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Gall CBT eich helpu i newid y ffordd yr ydych yn meddwl (gwybyddol) ac yn ymddwyn (ymddygiadol). Yn wahanol i rai triniaethau siarad, mae’n canolbwyntio ar broblemau ac anawsterau’r foment bresennol ac, yn hytrach na chanolbwyntio ar achosion eich pryderon neu eich symptomau yn y gorffennol, mae’n edrych am ffyrdd o wella cyflwr eich meddwl yn awr… Darllen rhagor (mental-health-matters.org)

Therapi Ymddygiad Dilechdidol (DBT)

Bydd therapyddion DBT yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy’n ysgogi eich emosiynau anodd a beth sy’n amharu ar eu rheoli hyd yma. Bydd y tîm DBT yn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd i reoli eich emosiynau’n well heb i chi ddefnyddio ymddygiad sy’n achosi niwed i chi. Darllen rhagor (mental-health-matters.org)

Mae rhagor o wybodaeth am yr holl fathau gwahanol o driniaethau siarad ar wefan Mind Cymru.

Meddyginiaeth

Gall meddyginiaeth gael ei ragnodi gan feddyg i drin gwahanol fathau o afiechydon iechyd meddwl neu i leihau symptomau. Darllen rhagor (mind.org. Saesneg yn unig)

Therapiau cyflenwol ac amgen

Mae dulliau amgen a chyflenwol yn deillio o’r gred y gall y corff wella ei hun. Mae llawer o fferyllwyr a siopau iechyd yn gwerthu meddyginiaethau gwahanol a dylent fod mewn sefyllfa i gynnig cyngor. Darllen rhagor (mind.org. Saesneg yn unig)

 

Cyfnod mewn ysbyty

Mewn rhai achosion, gall feddygon proffesiynol benderfynu bod angen i chi dreulio cyfnod mewn ysbyty er mwyn sicrhau’r cyfle gorau am wellhad llawn.  Bydd nifer o’r triniaethau uchod hefyd yn cael eu defnyddio tra y byddwch yn yr ysbyty.

Tra bod cyfnod mewn ysbyty yn fuddiol iawn ac yn angenrheidiol mewn nifer o sefyllfaoedd, gall hefyd fod yn gyfnod ddigon anodd i nifer ohonom; cyfnod o addasu.  Ac mae’r un peth yn wir am y cyfnod yn dilyn dychwelyd adref o’r ysbyty.

Sut ydw i’n ymdopi ar ôl gadael yr ysbyty?

Mae Mind Cymru wedi mynd ati i lunio llyfryn newydd er defnydd unrhyw un sy’n gadael ysbyty ar ôl argyfwng iechyd meddwl.

Gellid lawrlwytho’r llyfryn “Cynllunio ar gyfer gwella” yma.

Rhannu