Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

Elusennau’n cael mwy o alwadau am hunanladdiad gan blant : BBC Cymru Fyw

_99286027_5fbb1bc7-3413-4c03-958d-9c19d359bca7Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n cysylltu â llinellau cymorth elusennau ynglŷn â hunanladdiad.

Dywedodd Childline Cymru wrth raglen Newyddion 9 eu bod wedi delio ag 20% yn fwy o alwadau’n ymwneud â hunanladdiad dros y flwyddyn diwethaf. Maen nhw hefyd yn poeni fod natur y galwadau yn fwy difrifol, gyda phlant mor ifanc a 10 oed yn cysylltu â nhw. Dywedodd elusen arall, MEIC, fod nifer y galwadau wedi bron â dyblu o fewn y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Lisa Vranch o Childline:

“Yn y dechre o’dd plant yn dod i siarad am deimlo yn isel falle. Lot o broblemau yn digwydd ond falle roedden nhw yn hunan frifo i ymdopi gyda’r teimladau yna. Ond nawr mae plant yn dod yn syth i ddweud bod nhw isie lladd eu hun a dyna lle ni wedi gweld y gwahaniaeth fwyaf.”

Rhannu

Brawd a ffrind agos i Dafydd Dafis yn trafod ei farwolaeth : BBC Cymru Fyw

_99062473__95453929_dafydd_dafis-2Ym mis Ebrill eleni, bu farw’r cerddor ac actor Dafydd Dafis yn 58 oed. Roedd o wedi lladd ei hun.

Mae ei frawd wedi bod yn siarad am farwolaeth Dafydd ar raglen Y Byd ar Bedwar, sy’n cael ei darlledu nos Fawrth.

Dywedodd Rhys Davies, sy’n rhedeg theatr Y Stiwt yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam, bod ei frawd wedi diodde’ o iselder ers rhai blynyddoedd.

“Oedd y broses mor araf ddaru neb sylwi be’ oedd yn digwydd,” meddai. “Ond ar ôl dipyn oedd pawb wedi gweld bod o’n dipyn bach mwy withdrawn am bethau.

“Does neb yn gwybod sut ‘nath o gychwyn… wyrach bod o’n rhywbeth i ‘neud hefo gwaith, wyrach oedd o ddim yn cael y gwaith oedd o isio.  Oedd gwaith wedi mynd bach yn brin iddo fo a dyna be’ oedd y pwynt troi iddo fo.”


 

Rhannu

Hunanladdiadau: ‘O leiaf un yr wythnos’ : BBC Cymru Fyw

_95453931_dafydd_dafis-3Mae crwner gogledd orllewin Cymru wedi dweud ei fod yn delio gyda o leiaf un achos o hunanladdiad yr wythnos gyda phob un ohonynt yn ddynion.

Fe wnaeth y crwner Dewi Pritchard-Jones y sylwadau yn ystod cwest i farwolaeth yr actor a’r canwr Dafydd Dafis ym mis Mehefin. Cafodd ei gorff ei ddarganfod ym Mhorthaethwy ym mis Ebrill eleni. Y gred yw ei fod wedi lladd ei hun. Roedd yn 58 oed.

Ar raglen Y Byd ar Bedwar mae ei frawd a’i ffrind yn siarad am yr iselder yr oedd yn dioddef ohono ers blynyddoedd.

Hunanladdiad yw’r achos mwyaf cyffredin o farwolaeth ymhlith dynion o dan 45 oed ym Mhrydain ac yng Nghymru dynion 30-34 oed sydd fwyaf tebygol o ladd eu hunain. Yn 2016 fe gafodd elusen y Samariaid 5.7m o alwadau, sy’n gynnydd o 300,000 ers 2015.

Dywedodd brawd Dafydd Dafis, Rhys Davies, ei fod wedi ei synnu pan gafodd wybod bod y crwner yn delio gyda achosion o hunanladdiadau mor gyson.


Rhannu

Argyfwng iechyd meddwl: yr heddlu yn achub menyw yn y Trallwng : BBC

_98760004_18155886_10154311899196946_6109691431171044972_o-2Mae heddlu ar draws y DU wedi gweld cynnydd o 40% yn y galwadau i helpu pobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl dros y pum mlynedd diwethaf, yn ôl y Prif Gwnstabl Mark Collins.

Roedd Georgia Lawson, sy’n 25 oed o’r Trallwng ym Mhowys, yn un o’r rhai a wnaeth ddibynnu ar yr heddlu pan oedd hi’n teimlo’n hunanladdol. Nawr, mae hi eisiau canolfannau arbenigol i helpu pobl sydd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Darllenwch ei hanes ar wefan y BBC (Saesneg yn unig)


 

Rhannu

Annog teithwyr i helpu atal hunanladdiadau drwy sgwrsio : BBC

Small Talk Saves LivesMae’r erthygl hon yn trafod hunanladdiad. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid.

Fel rhan o ymgyrch i atal hunanladdiad, caiff teithwyr eu hannog i gamu i mewn os ydynt yn gweld pobl fregus ger traciau rheilffyrdd.

Mae Network Rail, British Transport Police (BTP) a’r Samariaid yn gobeithio bydd yr ymgyrch yn rhoi hyder i deithwyr i ymyrryd petai angen.

Dywed y Samariaid y gallai rhywbeth syml fel gofyn cwestiwn dorri’r cylch o feddyliau am hunanladdiad. Maent yn awgrymu gofyn cwestiynau fel, ‘Mae’n noswaith gynnes, on’d yw hi?’ a ‘Ydych chi angen help?’ Mae gofyn beth yw enw rhywun neu gyflwyno eich hun hefyd yn ffordd o ddechrau sgwrs.


Rhannu

Neil McEvoy: “Mae angen trafod hunanladdiad ymysg dynion” : Golwg360

galwad-am-help-hunanladdiad-afiechyd-meddwl-llun-CC0-640x426

Mae angen siarad am hunanladdiad ymysg dynion yn ôl Aelod Cynulliad sy’n trefnu digwyddiad yn y Senedd ddydd Gwener (Tachwedd 17) i drafod y pwnc.

“Mae yna lawer o bethau sydd angen siarad amdanyn nhw a dw i’n meddwl y bydd y digwyddiad yn helpu pobol i wneud hynny.” meddai Neil McEvoy.

“Mae e’n dabŵ, dyw pobol ddim yn siarad amdano. Mae yna stereoteipiau rhywiaethol bod rhaid i chi “ymddwyn fel dyn” a delio â phob dim, felly mae dynion yn dueddol o beidio siarad am bethau wedyn.”

Hunanladdiad yw prif achos marwolaethau dynion rhwng 20 a 34 oed ac mae Neil McEvoy yn dweud ei fod am weld mwy o gymorth ar gael sydd wedi’i deilwra ar eu cyfer.

Rhannu

Nifer yr hunanladdiadau yng Nghymru wedi gostwng : Golwg360

Llun golwg360
Llun Golwg 360

Mewn blwyddyn, mae nifer y bobol sy’n marw o hunanladdiad yng Nghymru wedi gostwng ychydig, yn ôl ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol [ONS].

Yn 2015, fe laddodd 350 o bobol eu hunain, ond erbyn 2016, roedd y ffigur wedi cwympo i 322. Er hynny mae’r ffigwr yn sylweddol uwch na’r 247 a fu farw o hunanladdiad yn 2014.

Mae dynion yn dal i fod yn llawer mwy tebygol o ladd eu hunain, gyda thri chwarter o hunanladdiadau yn wrywod.

Darllen rhagor : Golwg360

Gwybodaeth am deimladau hunanladdol, gan gynnwys manylion ar sut i gael cymorth

Rhannu

Y boen eithaf : BBC

poeneithafYm mis Medi 2015, bu farw Elfed Hughes ar ei fferm yn Ynys Môn. Roedd o wedi lladd ei hun.

 hithau’n wythnos i godi ymwybyddiaeth iechyd meddwl, aeth ei fab a’r newyddiadurwr, Stephen, i chwilio am atebion i rai o’r cwestiynau oedd yn wynebu’r teulu yn eu profedigaeth.

Pam fod gymaint o stigma a chywilydd ynghlwm â hunanladdiad? Ydy hunanladdiad ar gynnydd? Ac oes yna broblem fwy dwys yng nghefn gwlad Cymru?

“Roedd o ond wedi bod yn diodda’ o salwch meddwl ers tri mis. Oedd gyna fo gywilydd bod o’n ddigon gwan i ddioddef o iselder, cywilydd o’r ffaith fod o methu ffarmio ddim mwy, ac o be’ fysa pobl yn ei dd’eud. Nesh i erioed ystyried y bydda fo o bawb yn dioddef o hynna.”

Darllen rhagor : BBC

Rhaglen ‘Meddwl am Dad’ : BBC Radio Cymru

Rhannu