Dechrau yn y Brifysgol

dechrau-yn-y-brifysgolGall dechrau yn y brifysgol fod yn brofiad arbennig a chyffrous, ond gall hefyd ddod â’i heriau unigryw.

Mae’n naturiol i deimlo’n nerfus neu wedi eich llethu yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, a gall gymryd dipyn o amser i ddod i arfer.

Ein prif gyngor ydy: edrychwch ar ôl eich hun.

Yn ystod prysurdeb a newydd-deb bywyd prifysgol mae’n hawdd anghofio edrych ar ôl eich hun, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys cyngor ac adnoddau i’ch helpu wrth i chi ddechrau yn y brifysgol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Chwarter o ferched ifanc 14 mlwydd oed yn ‘arddangos symptomau o iselder’ : BBC

medlYn ôl ymchwilwyr y DU, mae chwarter o ferched a bron i un ym mhob deg bachgen yn arddangos symptomau o iselder mor fuan â 14 mlwydd oed.

Roedd yn ymddangos bod hanu o gefndir tlawd neu o gefndir ethnig gwyn neu gymysg yn cynyddu’r risg.

Yn aml, nid oedd rhieni’n sylwi’r straen yr oedd eu merched yn ei brofi ond roedd ganddynt bryderon am eu meibion nad oedd y bechgyn eu hunain yn eu lleisio.

Dywedodd Dr Praveetha Patalay, y Prif Ymchwilydd o Brifysgol Lerpwl, fod plant yn eu harddegau, ac yn enwedig merched, yn wynebu mwy o anawsterau iechyd meddwl na chenedlaethau blaenorol – er nad oedd yr astudiaeth wedi ymchwilio i hyn.

Creda’r arbenigwyr y gall sawl ffactor gyfrannu, gan gynnwys straen arholiadau a phryderon am ddelwedd corfforol.

Fodd bynnag, gall y cynnydd fod o ganlyniad i well parodrwydd gan gymdeithas i gydnabod problemau iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Diwrnod Canlyniadau ac edrych ar ôl eich iechyd meddwl

canlyniadauDwi’n cofio Diwrnod Canlyniadau blwyddyn ddiwethaf yn glir. Ar ôl blwyddyn heriol gyda fy iechyd meddwl, roedd amser arholiadau wedi bod yn andros o anodd hyd yn oed gyda’r gefnogaeth oedd gennai o fy nghwmpas.

Roeddwn yn ofnus iawn o ddiwrnod canlyniadau. Roedd disgwyliadau andros o uchel ohonai ag ni oeddwn yn sicr fy mod yn gallu cyrraedd y disgwyliadau yna na fy ngraddau disgwyliedig.

Roedd y wythnosau yn arwain at y diwrnod yn ofnadwy heb siawns i ddianc o’r ffaith fod fy nyfodol am gael ei benderfynu ar y diwrnod yna. Roeddwn wedi cynllunio sut i daclo’r diwrnod er mwyn osgoi pyliau o banig a chrio o flaen unrhyw un.

Ar ôl jyst ychydig o oriau o gwsg aeth fy larwm i ffwrdd. Roedd yn amser i edrych ar UCAS. Roeddwn yn teimlo’n sâl gyda’r pryder wrth i mi logio i mewn i edrych. Wrth logio i mewn gwelais fy mod wedi derbyn lle ym Mhrifysgol Caerdydd ond nid yn fy newis cyntaf. Roeddwn yn andros o anhapus ag wnes i fyrstio i mewn i ddagrau. Roedd yn golygu fy mod i ddim wedi cyrraedd fy ngraddau disgwyliedig. Roeddwn wedi gwneud digon i gael lle mewn prifysgol ond ddim digon i gyrraedd y disgwyliadau ohonai…

Darllen yn llawn: Adnabod yr Arwyddion

Rhannu

Canlyniadau arholiadau: mwy yn chwilio am gymorth oherwydd pryder : Golwg360

unnamedMae nifer cynyddol o bobol ifanc yn chwilio am gymorth er mwyn ymdopi â phwysau canlyniadau arholiadau, yn ôl ystadegau newydd.

Yn ôl ffigyrau’r elusen NSPCC, fe ddarparodd eu gwasanaeth Childline dros 1,000 o sesiynau cwnsela yn ystod 2016/2017 i bobol oedd yn pryderu am arholiadau.

Mae hyn yn gynnydd o 21% o gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol.

Cafodd 110 o’r sesiynau cwnsela yma eu cynnal gan wirfoddolwyr y llinell gymorth mewn dwy ganolfan yng Nghymru – yng Nghaerdydd a Phrestatyn.

Daw’r ystadegau ddiwrnod cyn y bydd pobol ifanc yn eu harddegau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn derbyn eu canlyniadau lefel A.

Mae’n debyg yr oedd nifer o bobol ifanc bu’n siarad â chwnsleriaid, yn teimlo’n isel a’n bryderus, ac yn poeni am ymateb eu rhieni i’w canlyniadau.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

£½m i wella’r gofal i bobol ifanc ag anhwylderau bwyta : Golwg360

doctor1Fe fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £500,000 ychwanegol y flwyddyn i wella’r gofal y mae pobol ifanc ag anhwylderau bwyta yn ei dderbyn wrth droi’n 18 oed.

Nod yr arian yw cynorthwyo pobol ifanc a’u teuluoedd wrth drosglwyddo o ofal Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i Wasanaethau Oedolion ar gyfer trin anhwylderau bwyta.

Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd, yn cefnogi gwell hyfforddiant i staff presennol, ac yn cynorthwyo sefydlu amryw o raglenni therapi.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn buddsoddi £1.25m y flwyddyn mewn gwasanaethau trin anhwylderau bwyta ehangach i blant ac oedolion ledled Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Lansio ymchwiliad i wasanaethau iechyd meddwl i blant : Golwg360

cam-drin1

Mae ymchwiliad fydd yn canolbwyntio ar y cymorth iechyd emosiynol a meddyliol sydd ar gael i blant a phobol ifanc yng Nghymru, wedi cael ei lansio gan un o bwyllgorau’r Cynulliad heddiw.

Nod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yw ystyried a ydy’r rhaglen i newid gwasanaethau’r maes yma ar y trywydd iawn, ac i sicrhau gweithredu’r “newid sylweddol sydd ei angen.”

Daw lansiad yr ymchwiliad yn sgil cyhoeddi adroddiad gan y pwyllgor tair blynedd yn ôl, oedd wedi mynegi pryderon am wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed yng Nghymru.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bwriad i adolygu a moderneiddio’r sustem yn fuan wedi cyhoeddiad yr adroddiad.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Disgyblion mor ifanc â phedair oed yn cael pyliau o banig : BBC

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdbMae plant mor ifanc â phedair oed yn dioddef o broblemau iechyd meddwl megis pyliau o banig, gorbryder ac iselder, yn ôl undeb athrawon.

Canfu arolwg gan yr undeb athrawon NASUWT bod:

  • 98% o athrawon wedi dod i gyswllt â disgyblion sy’n profi problemau iechyd meddwl, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn bobl ifanc yn eu harddegau.
  • 18% o’r athrawon a ymatebodd i’r arolwg wedi dod i gyswllt â phlant 4 – 7 oed oedd yn dangos problemau iechyd meddwl, a bod 35% wedi gweld problemau ymhlith plant rhwng 7 – 11.
  • 9 o bob 10 ymatebwr wedi gweld disgybl o unrhyw oed yn dioddef o byliau o banig a gorbryder.
  • 79% yn ymwybodol o ddisgybl oedd yn dioddef o iselder.
  • 64% yn ymwybodol o berson ifanc oedd yn hunan-niweidio.
  • 49% yn ymwybodol o blant ag anhwylderau bwyta, a 47% yn gwybod am berson ifanc ag anhwylder gorfodaeth obsesiynol.

Darllen mwy: BBC (Saesneg)

Rhannu

Unigrwydd: Cannoedd o blant yn ffonio llinell gyswllt : BBC Cymru Fyw

_95627005_mediaitem92445572Mae cannoedd o blant wedi bod yn cysylltu â llinell gyswllt oherwydd eu bod nhw’n unig neu’n teimlo pwysau, yn ôl elusen.

Dywedodd Childline bod eu cwnselwyr wedi derbyn 150 o alwadau gan blant o Gymru yn 2016/17 – gyda’r ffigwr go iawn yn debygol o fod yn llawer uwch gan fod rhai heb ddweud o ble roedden nhw’n ffonio.

Cafodd dros 4,000 o blant a phobl ifanc yn y DU y sesiynau cwnsela gan wasanaeth yr NSPCC yn y flwyddyn ddiwethaf – gyda merched bum gwaith yn fwy tebygol o gysylltu.

Dywedodd Childline mai dyma’r flwyddyn gyntaf iddyn nhw gofnodi unigrwydd fel problem, gyda phlant nawr yn trafod problem sydd yn cael ei gysylltu fwy â chenedlaethau hŷn.

Roedd llawer o blant a phobl ifanc yn cysylltu i ddweud eu bod nhw’n teimlo’n anweledig, fod pobl ddim yn deall eu teimladau, neu fod ffactorau fel y cyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddyn nhw deimlo’n hyll neu amhoblogaidd.

“Does dim un rheswm penodol pam fod cymaint o bobl ifanc yn dioddef o unigrwydd, ac o ganlyniad does dim ateb syml i’r broblem,” meddai Des Mannion, pennaeth NSPCC Cymru. “Beth sy’n amlwg yw bod y byd yn dod yn le mwy cymhleth i dyfu fyny, gyda phlant a phobl ifanc yn teimlo pwysau yn ddyddiol i gyrraedd diffiniad cymdeithas o fywyd llwyddiannus – graddau, perthnasau, sut mae rhywun yn edrych. Mae’n hanfodol felly bod gan blant a phobl ifanc bobl o’u cwmpas, yn enwedig rhieni, y gallan nhw fod yn agored â nhw ynglŷn â sut maen nhw’n teimlo.”

Darllen mwy: BBC Cymru Fyw

Rhannu