“Rhaid i wasanaethau Cymraeg gael eu trin fel mater o angen” : Golwg360

logo-diwrnod-iechyd-meddwlMae angen sicrhau bod darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei weld fel “mater o angen” o fewn y gwasanaeth iechyd meddwl.

Dyna yw safbwynt Sophie Ann sydd yn aelod o dîm ‘meddwl.org’, sef gwefan sy’n darparu gofod i bobol rannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn y Gymraeg.

 hithau’n ‘Ddydd Iechyd Meddwl’ mae Sophie Ann a ‘meddwl.org’ yn galw am newid agweddau fel bod darpariaeth Gymraeg ddim yn cael ei ystyried yn “fraint.”

“Ar hyn o bryd dydy’r agweddau ddim yn ddigon aeddfed,” meddai Sophie Ann wrth golwg360. “Yn gyffredinol mae angen lot fwy o gydnabyddiaeth ymysg y byrddau iechyd ac ymysg yr ymarferwyr meddygol, bod iaith yn rhan o’r gwasanaeth.

“Mae’n ffactor yn yr un modd a phenderfynu pa therapi sydd orau i rywun, neu pha gyffuriau sydd orau i rywun. Dydy o ddim yn rhywbeth ar wahân a dydy o’n bendant ddim yn fraint neu’n luxury.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Diwrnod Iechyd Meddwl : Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg

logo-diwrnod-iechyd-meddwlAr Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr gwefan iechyd meddwl yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016 mewn ymgais i fynd i’r afael â’r diffyg cymorth a gwybodaeth sydd ar gael i bobl sy’n byw gyda salwch meddwl. Mae’r wefan yn darparu gofod i bobl drafod, rhannu profiadau a chael gwybodaeth am iechyd meddwl yn Gymraeg.

Dywedodd Hedd Gwynfor, un o sylfaenwyr gwefan meddwl.org:

“Mae’r sefyllfa yn gwbl annigonol. Mae darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg yn fater o angen, nid dewis. Rydyn ni’n gobeithio bod y profiadau sy’n cael eu rhannu ar meddwl.org yn dystiolaeth i’r Byrddau Iechyd a llunwyr polisïau pa mor bwysig, ac angenrheidiol, yw derbyn gofal iechyd meddwl yn Gymraeg.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cymru â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol : Golwg360

Cam-drin1

Cymru yw un o’r ardaloedd sydd â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol am bob 100,000 o bobol sy’n byw yn y wlad.

Dim ond 6 seiciatrydd iechyd meddwl y Gwasanaeth Iechyd (GIG) sydd ar gael ar gyfer 100,000 o bobol yng Nghymru o gymharu â 10 yn yr Alban, 13 yn Llundain, 8 yng Ngogledd Iwerddon a’r rhan fwyaf o Loegr.

Er hyn dim ond 5 ymgynghorydd seiciatryddol sydd ar gael am bob 100,000 o bobol yn nwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi “ymrwymo at welliannau parhaus” o ran mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

£½m i wella’r gofal i bobol ifanc ag anhwylderau bwyta : Golwg360

doctor1Fe fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £500,000 ychwanegol y flwyddyn i wella’r gofal y mae pobol ifanc ag anhwylderau bwyta yn ei dderbyn wrth droi’n 18 oed.

Nod yr arian yw cynorthwyo pobol ifanc a’u teuluoedd wrth drosglwyddo o ofal Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i Wasanaethau Oedolion ar gyfer trin anhwylderau bwyta.

Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd, yn cefnogi gwell hyfforddiant i staff presennol, ac yn cynorthwyo sefydlu amryw o raglenni therapi.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn buddsoddi £1.25m y flwyddyn mewn gwasanaethau trin anhwylderau bwyta ehangach i blant ac oedolion ledled Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Rhestr aros iechyd meddwl wedi dyblu mewn chwe blynedd : BBC Cymru Fyw

Llun BBC Cymru Fyw
Llun BBC Cymru Fyw

Mae nifer y bobl sy’n aros am driniaeth iechyd meddwl yng Nghymru wedi dyblu dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ystadegau gan Lywodraeth Cymru.

Dangosodd ffigyrau ar gyfer mis Mai 2017 fod 1,820 o gleifion yn aros am driniaeth, o’i gymharu â 916 ym mis Mai 2011.

Mae nifer sylweddol o’r cleifion hyn yn gorfod aros hyd at chwe mis, ac mae rhai yn teimlo nad oes dewis ganddyn nhw ond talu am driniaeth breifat.

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud eu bod nhw’n gwario mwy ar iechyd meddwl nag ar unrhyw ran arall o’r gwasanaeth iechyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Fideo perthnasol ar Newyddion9

Rhannu

Lansio ymchwiliad i wasanaethau iechyd meddwl i blant : Golwg360

cam-drin1

Mae ymchwiliad fydd yn canolbwyntio ar y cymorth iechyd emosiynol a meddyliol sydd ar gael i blant a phobol ifanc yng Nghymru, wedi cael ei lansio gan un o bwyllgorau’r Cynulliad heddiw.

Nod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yw ystyried a ydy’r rhaglen i newid gwasanaethau’r maes yma ar y trywydd iawn, ac i sicrhau gweithredu’r “newid sylweddol sydd ei angen.”

Daw lansiad yr ymchwiliad yn sgil cyhoeddi adroddiad gan y pwyllgor tair blynedd yn ôl, oedd wedi mynegi pryderon am wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed yng Nghymru.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bwriad i adolygu a moderneiddio’r sustem yn fuan wedi cyhoeddiad yr adroddiad.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

‘Tan-gyfeirio’ pobol hŷn â phroblemau iechyd meddwl : Golwg360

henDyw llawer o gleifion iechyd meddwl sy’n hŷn ddim yn cael y driniaeth fwyaf effeithiol, yn ôl arbenigwyr.

Mae astudiaeth newydd yn honni nad yw cleifion oedrannus yn cael eu cyfeirio’n ddigonol ar gyfer therapïau siarad, er bod tystiolaeth yn awgrymu eu bod nhw’n elwa mwy o’r rheiny na phobol iau.

Mae’r ymchwil wedi’i arwain gan Dr Sophie Pettit o Brifysgol Gorllewin Llundain gan archwilio 80,000 o gleifion.

Roedd eu hastudiaeth yn dangos fod 23% o bobol 20 – 24 oedd â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu cyfeirio at therapïau siarad.

Ond dim ond 6% o bobol rhwng 70 a 74 oedd yn cael eu cyfeirio at therapïau o’r fath.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Heddlu yn cael eu defnyddio fel y ‘cam cyntaf’ ar gyfer gofal iechyd meddwl : BBC

heddlu

Mae heddluoedd yng Nghymru a Lloegr cael eu defnyddio fel y “cam cyntaf” i ddelio â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, rhybuddia corff gwarchod.

Yn ei adroddiad blynyddol ar blismona, dywedodd Syr Thomas Winsor, Prif Arolygydd Constabulary: “Mewn rhai heddluoedd mae swyddogion yr heddlu yn ymddwyn fel yr ymatebwyr cyntaf pan na fydd ambiwlans ar gael…mae hyn yn duedd bryderus.”

Wrth gyhoeddi’r adroddiad ar Sefyllfa Plismona, dywedodd bod rhai achosion o bobl sydd â salwch meddwl nad oeddent wedi troseddu yn treulio noson yng nghelloedd yr heddlu gan nad oes gwelyau gofal iechyd ar gael.

“Mae hyn yn wariant annerbyniol ar adnoddau’r heddlu ac mae’n ffordd hynod o amhriodol i drin pobl fregus.”

Mae’r ffigyrau yn awgrymu i heddluoedd y Deyrnas Gyfunol ymdrin â bron i 300,000 o ddigwyddiadau yn ymwneud â phobl â phroblemau iechyd meddwl llynedd.

Darllen rhagor: BBC (Saesneg)

Rhannu