Dynion yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl yn gysylltiedig â gwaith : Mind

Mind-logoMae ymchwil newydd gan Mind yn dangos bod dynion ddwywaith yn fwy tebygol o gael problemau iechyd meddwl o ganlyniad i’w gwaith, i gymharu â phroblemau tu allan i’r gwaith.

Mae 1 o bob 3 dyn (32%) yn cysylltu iechyd meddwl gwael gyda’u gwaith, i gymharu â 1 o bob 7 dyn (14%) yn dweud mai problemau y tu allan i’r gwaith sy’n achosi iechyd meddwl gwael. Mae menywod ar y llaw arall, yn dweud bod eu swydd a phroblemau y tu allan i’r gwaith yn cyfrannu’r un faint at iechyd meddwl gwael; 1 o bob 5 menyw yn dweud mai eu swydd yw’r rheswm am eu hiechyd meddwl gwael, yr un nifer â’r rhai sy’n dweud mai problemau y tu allan i’r gwaith sydd ar fai (19%).

Mae’r data hefyd yn dangos bod dynion yn llai parod i ofyn am gymorth a chymryd amser i ffwrdd o’r gwaith na menywod. Mae ymchwil blaenorol gan Mind yn awgrym bod dynion yn aml yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i ymdopi â’u problemau yn annibynnol yn hytrach na gofyn am gymorth a rhannu.

Darllen rhagor : Mind

Rhannu

Dwi’n cael chwalfa feddyliol: Pan fo’n fwy na geiriau

Di-deitlSawl un ohonom sydd wedi defnyddio termau fel ‘rwy’n cael melt down’ neu ‘dwi’n mynd yn byserc?’ Beth am ‘mae fy mhen yn mynd i fyrstio’ neu ‘dwi’n cael chwalfa feddyliol?’ Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi defnyddio’r ymadroddion hyn ryw bryd i’w gilydd – roeddwn i’n arfer defnyddio nhw hefyd. Chi’n gweld, roeddwn i’n byw yn y byd corfforaethol o straen gredadwy, o bobl yn dychmygu roeddynt yn dioddef chwalfa feddyliol. Roedd y derminoleg oedd yn cael i daflu o amgylch y swyddfa pob dydd yn awgrymu roedd y byd yn dod i ben.

Fodd bynnag, y drafferth yw i rai mae’r byd yn dod i ben.

I rai o’ch cwmpas heddiw bydd y geiriau hyn yn dod yn fwy na mynegiant. Bydd y derminoleg ni’n defnyddio i ddisgrifio ein straen yn dod yn fwy na dim ond geiriau i rai o’n cydweithwyr. Byddant yn dod yn realiti, ac yn newid eu bywydau a bywydau eu teulu a ffrindiau am amser hir iawn.

Mae 98% o bobl sydd yn dioddef o iselder yn rhy ofnus i rannu eu cyflwr gyda’u cyflogwyr oherwydd eu bod yn poeni y gallai effeithio ar eu gwaith. Tra bydd ¾ ohonom yn dioddef o ryw fath o salwch meddwl yn ystod ein bywyd, a bydd hyn fwy na thebyg yn digwydd yn ystod ein blynyddoedd yn y gweithle.

Y cwestiwn mae’n rhaid gofyn yw, sut byddai eich cwmni chi yn delio gyda salwch meddwl?

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mwy o blismyn yn absennol o’r gwaith oherwydd straen : BBC Cymru Fyw

[llun BBC]
[llun BBC]

Mae nifer y plismyn sy’n absennol o’r gwaith oherwydd straen wedi mwy na dyblu yn y pedair blynedd ddiwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Mae cais rhyddid gwybodaeth yn dangos fod 86 swyddog ar draws Cymru yn rhy sâl i weithio yn ystod mis Mehefin eleni, a hynny oherwydd materion yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Ym Mehefin 2013, 37 oedd y nifer – gan olygu bod cynnydd o dros 130% wedi bod ers y cyfnod hwnnw.

Ond roedd y nifer eleni wedi gostwng o’i gymharu â Mehefin 2016, pan oedd 97 o swyddogion yn absennol o’r gwaith.

Dywedodd is-gadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, Calum Macleod, bod y gostyngiad yn nifer y staff ers 2009 wedi cynyddu’r pwysau ar swyddogion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Fy mywyd gyda fy nghythreuliaid: Sut beth yw dioddef o chwalfa feddyliol

Di-deitl

Ychydig o amser yn ôl gofynnodd ffrind i mi geisio egluro sut mae’n teimlo i ddioddef o chwalfa feddyliol. Roedd hi eisiau deall, i geisio dychmygu sut deimlad yw hi i ddioddef o salwch meddwl. Beth mae iselder a phryder yn edrych fel ac yn teimlo fel pan mae’n dod yn ormod i reoli?

Roedd yn gwestiwn diddorol.

Pan wnes i ddechrau dioddef o broblemau iechyd meddwl dwy flynedd yn ôl, roedd yn annisgwyl iawn. Ar y pryd roeddwn yn uwch reolwr gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector preifat a chyhoeddus, roeddwn yn rhagori yn fy ngyrfa ac wastad yn mynd tu hwnt i alwad y ddyletswydd. Fi oedd y person a ddisgwylir lleiaf i ddioddef o broblemau iechyd meddwl, ond nid yw’n gwahaniaethu, a gwnaeth fy nghorff a fy meddwl gau lawr arnaf.

Y gwir yw, mae’n anodd i roi mewn i eiriau sut mae’n teimlo i ddioddef o broblemau iechyd meddwl. Ond ar ôl gwneud gwaith ymchwil, siarad â phobl, darllen ac edrych ar wahanol bapurau gan ysgolheigion – mae’n amlwg na allwch fyth ddisgrifio yn gwbl gywir sut mae iselder a phryder yn teimlo gan eu bod yn wahanol o berson i berson. Mae gan bob unigolyn fersiwn eu hunain o’r cythraul, mae’r ymwybodol yn ymddangos ac yn effeithio ar bawb mewn ffordd unigol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Yr uwch reolwr sy’n mynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle : Canna Consulting

19702165_1333657503420403_5494990382194209078_nPan syrthiodd Andrew Tamplin yn sâl i iechyd meddwl ddwy flynedd yn ôl, doedd ganddo ddim syniad y byddai’n dechrau menter busnes newydd – Canna Consulting.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad recriwtio, arweinyddiaeth, a rheoli pobl yn y sector preifat a chyhoeddus roedd Andrew yn rhagori yn ei yrfa. Pan ddioddefodd o salwch meddwl daeth fel sioc iddo fo a’i deulu. Teimlodd fel petai ei gorff a’i feddwl wedi ei fethu, a thaniodd hwn gwestiwn pwysig – ydy cyflogwyr yn y DU yn gwneud digon i fuddsoddi yn iechyd meddyliol a lles eu staff?

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae lles meddyliol yn y gweithle wedi dod yn fwy amlwg ym mhenawdau papur newydd ar draws y DU. Gall iechyd a lles meddyliol yn y gweithle fod yn gysylltiedig â nifer o ffactorau megis ymgysylltiad â gwaith, cynhyrchiant, a boddhad eich swydd a bywyd. Mae cyflogwyr yn chwarae rôl allweddol yn dylanwadu ar les eu staff, ac felly hefyd yn gallu chwarae rôl allweddol mewn atal afiechyd. Fodd bynnag, yn ôl adroddiad Iechyd Meddwl yn y Gweithle 2016 gan Fusnes yn y Gymuned mae 3 o bob 4 o weithwyr wedi dioddef symptomau o iechyd meddwl gwael, ac mae ysgolheigion yn esbonio bod hyn o achos diffyg arweinyddiaeth. Heddiw mae miloedd o bobl yn dioddef o iechyd meddwl ar ben eu hunain, ac maent yn teimlo na allant rannu eu cyflwr neu salwch gyda chydweithwyr a rheolwyr yn y gwaith. Felly mae angen i gyflogwyr ddechrau meddwl yn ddynamig am iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Problemau meddyliol yn waeth yn y sector gyhoeddus : Golwg360

Mind-logoMae bron i 50% o weithwyr y sector gyhoeddus wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd problemau iechyd meddwl, yn ôl arolwg newydd.

Yn ôl yr elusen iechyd meddwl Mind, mae eu hymchwil yn dangos fod problemau iechyd meddwl yn waeth ymysg gweithwyr y sector gyhoeddus a hefyd bod yna ddiffyg cymorth.

Fe gafodd dros 12,000 o weithwyr eu holi ledled gwledydd Prydain, a dywedodd 48% o weithwyr y sector gyhoeddus eu bod wedi colli gwaith oherwydd problemau iechyd meddwl, o gymharu â 32% yn y sector breifat.

Mae angen mwy o drafod ar broblemau iechyd meddwl, yn ôl Prif Weithredwr Mind.

“Rhan allweddol o newid bywydau pobol â phroblemau iechyd meddwl yw mynd i’r afael â’r diwylliant o ofn â distawrwydd yn y gweithle,” meddai Paul Farmer.

“Trwy gefnogi staff sydd yn wynebu problemau iechyd meddwl gall sefydliadau helpu pobol yn y gweithle a chreu gweithleoedd iachus lle gall bobol berfformio ar eu gorau.”

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Gorbryder a straen: galw am drin staff y Gwasanaeth Iechyd yn gynt – Golwg360

ward-ysbytyAchosion yn ymwneud ag iechyd meddwl yw’r prif reswm pam y mae staff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn gofyn am ddiwrnodau i ffwrdd o’r gwaith, yn ôl cais rhyddid gwybodaeth gan y Ceidwadwyr Cymreig.

Roedd y cais yn dangos fod gorbryder, straen, iselder ac anhwylderau seiciatryddol eraill wedi effeithio ar 7,946 o staff y gwasanaeth iechyd yn ystod 2015/16.

Roedd hyn yn gyfrifol am fwy na 345,000 o ddiwrnodau o absenoldeb o’r gwaith, gyda gweithwyr yn cymryd tua 46 diwrnod i ffwrdd, ar gyfartaledd.

Am hynny, mae Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig, Angela Burns, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno system sy’n galluogi gweithwyr y gwasanaeth iechyd i gael triniaeth yn gynt.

Darllen mwy : Golwg360

Rhannu

Cymorth ychwanegol i staff gwasanaethau brys sy’n dioddef â phroblemau iechyd meddwl

heddluBydd cymorth ychwanegol i barafeddygon, swyddogion yr heddlu a staff y gwasanaeth tân sy’n dioddef â phroblemau iechyd meddwl, diolch i fuddsoddiad newydd.

Cyhoeddodd Canghellor y DU Philip Hammond yn Natganiad yr Hydref y bydd arian ar gael i gefnogi Rhaglen ‘Blue Light’ elusen Mind.

Bydd y cyllid o £1.5m, a weinyddir gan Swyddfa’r Cabinet, yn caniatáu i’r elusen ddarparu cymorth iechyd meddwl i staff a gwirfoddolwyr ar draws gwasanaethau’r heddlu, tân, ambiwlans a chwilio ac achub ledled Cymru a Lloegr.

Mwy: walesonline.co.uk (Saesneg yn unig)

Rhannu