Seicosis

seicosis1

Mae ‘Seicosis’ yn disgrifio colli cysylltiad â realiti.

Cysylltir seicosis â sgitsoffrenia, anhwylder sgitsoeffeithiol, seicosis puerperal, iselder difrifol ac yn cael ei brofi’n aml yn ystod y cyfnodau ‘uchel’ o anhwylder deubegynol. Gall cyflyrau eraill fel dementia arddangos symptomau seicotig hefyd.


Symptomau cyffredin

  • Clywed lleisiau
  • Gweld rhywbeth nad yw pobl eraill yn gweld
  • Credu pethau anarferol
  • Profi newidiadau canfyddiad
  • Rhoi ystyr personol i wrthrychau pob-dydd
  • Meddyliau paranoid

(Darllen rhagor : Gofal)


Ynglŷn â seicosis

Defnyddir y gair seicosis i ddisgrifio symptomau neu brofiadau sy’n digwydd ar yr un pryd. Bydd gan bob unigolyn wahanol symptomau, a’r nodwedd gyffredin yw nad ydynt yn profi realiti fel y rhan fwyaf o bobl.

Dim ond un ‘episod’ mae rhai pobl yn ei ddioddef, yna maent yn gwella’n gyfan gwbl; ond mae’n broses hwy i eraill. Mae’n bosib y bydd unigolyn sy’n dioddef seicosis yn:

  • clywed, arogli, teimlo neu weld pethau nad yw eraill yn eu profi (rhith-weld);
  • meddwl am bethau rhyfedd, neu gredu ynddynt, a all wneud i’r unigolyn deimlo fel petai’n cael ei reoli, ei erlid neu ei aflonyddu (rhithdybiau);
  • ymddangos yn gynhyrfus neu’n encilgar ac yn osgoi cysylltiad gyda phobl,
  • ac nid ydynt yn sylweddoli fod unrhyw beth o’i le (diffyg dirnadaeth).

Gwneud diagnosis

Nid oes un prawf penodol am seicosis gan fod y symptomau’n gyffredin i nifer o anhwylderau, gan gynnwys sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn ac iselder seicotig. Gwneir diagnosis drwy siarad â’r unigolyn a pherthynas neu ffrind agos er mwyn deall hanes yr unigolyn yn ogystal â beth arall all fod yn achosi’r symptomau.

Triniaethau

Dylid cychwyn rhoi meddyginiaeth cyn gynted â phosib i helpu gyda’r symptomau mwyaf annifyr a gall hyn ei gwneud yn bosib i fathau eraill o help weithio.  Mae triniaethau eraill, a ddefnyddir ar yr un pryd â chymryd meddyginiaeth, neu ar eu pen eu hunain, yn cynnwys therapïau siarad (seicotherapi) a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT).  Gall therapi teulu fod yn rhan bwysig o’r pecyn gofal.

(darllen rhagor : RCPSYCH)


Mwy o wybodaeth


Dolenni eraill

Rhannu