Paranoia

paranoiaMae paranoia yn symptom o broblemau iechyd meddwl ac nid yw’n ddiagnosis ynddo’i hun.

Peth cyffredin yw teimladau o amheuaeth neu bryder ynghylch pobl eraill o dro i dro, ond pan maent yn ddifrifol gelwir y teimladau a’r ofnau hyn yn Paranoia ac mae’n fygythiad i iechyd meddyliol unigolyn.

Mae paranoia yn golygu meddwl a theimlo fel pe baech dan fygythiad er nad oes llawer o dystiolaeth, os o gwbl, fod hynny’n wir.

Gellid hefyd ddisgrifio meddyliau paranoiaidd fel amheuon gormodol. Er enghraifft, gwnaeth rhywun sylw cas amdanoch unwaith, ac rydych yn credu eu bod yn arwain ymgyrch casineb yn eich erbyn.

Mae meddyliau amheus yn fwy tebygol o fod yn rhai paranoiaidd os yw’r canlynol yn wir:

  • nid oes neb arall yn rhannu’r un meddwl amheus
  • nid oes tystiolaeth bendant o’r meddwl amheus
  • mae tystiolaeth yn erbyn y meddwl amheus
  • mae’n annhebygol y byddech yn cael eich neilltuo
  • mae’r amheuon gennych o hyd er bod pobl eraill wedi ceisio eich cysuro
  • mae eich amheuon yn seiliedig ar deimladau a digwyddiadau amwys

Efallai y byddwch yn gwneud neu’n teimlo pethau penodol o ganlyniad i’ch meddyliau paranoiaidd. Gall y pethau hyn deimlo’n ddefnyddiol ar y pryd – ond yn yr hirdymor gallent waethygu eich paranoia. Ymddygiadau diogelwch (neu ymddygiadau sy’n ceisio diogelwch) yw pethau sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel. Er enghraifft, efallai eich bod yn osgoi pobl neu lefydd penodol, yn aros yn y tŷ neu’n gwisgo dillad diogelwch.

(Darllen rhagor : Mind)


Myfyrdodau Perthnasol

dianetteIselder

“Cychwynnais ddioddef o paranoia a gorbryder ofnadwy. Doeddwn i’n methu gadael y tŷ am ddyddiau ac ar yr adegau hynny ble roeddwn i’n ddigon hyderus i gerdded drwy’r drws ffrynt, troi’n ôl fyddwn i am fy mod i’n siŵr fod pawb o ‘nghwmpas i’n siarad amdanai ac yn chwerthin ar fy mhen. Dyma gychwyn cylch dieflig o byliau o banig cyhoeddus yn dilyn pwl o baranoia, a phryder ac ymateb y bobl o nghwmpas i wedyn fel tanwydd i’r paranoia eto.” (darllen mwy)


Rhagor o wybodaeth


Dolenni eraill

Rhannu