Iselder

iselder1Rydym i gyd yn profi amrywiaeth yn ein hwyliau – boed yn ffordd o feddwl isel yn gyffredinol neu fel ymateb i bethau penodol sy’n digwydd.

Mae hefyd yn gyffredin i glywed pobl yn dweud eu bod yn teimlo’n isel os ydynt yn teimlo’n drist neu’n ddiflas. Ond mae iselder yn broblem iechyd meddwl wirioneddol.

Gall ymyrryd â bywyd bob dydd – dros gyfnodau hir o amser neu mewn cyfnodau byr rheolaidd. Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl, iselder yw’r cyflwr iechyd meddwl mwyaf cyffredin yng Nghymru a gweddill gwledydd Prydain.

Gall iselder fod yn salwch ‘anweledig’, ac o’r herwydd mae rhai pobl yn ei chael hi’n anodd deall yr effaith y gall ei chael. Gallant feddwl am iselder fel rhywbeth dibwys neu ei ddiystyru’n gyfan gwbl. A gall hyn ei gwneud hi’n anoddach i’r rhai sy’n ei brofi siarad yn agored a cheisio’r help sydd ei angen arnynt.

Bydd o leiaf un person ym mhob pump yn ei ddioddef rywbryd yn ystod eu bywydau.  Y peth pwysig i’w  gofio yw bod triniaeth ar gael gyda meddyginiaeth briodol a / neu driniaeth seicolegol.

(Darllen rhagor : Amser i Newid Cymru)


Symptomau cyffredin:

 • Teimlo’n drist ac yn ddiobaith
 • Blinder a diffyg egni
 • Colli diddordeb neu bleser mewn gweithgareddau a arferwyd eu mwynhau
 • Pryderu’n gynyddol
 • Anhawster wrth gofio, canolbwyntio neu wneud penderfyniadau syml
 • Newid mewn arferion bwyta
 • Teimladau o ddiffyg hunan-barch neu euogrwydd heb reswm
 • Teimlo’n ynysig ac unig
 • Meddwl am hunanladdiad neu farwolaeth

Dylai unrhyw un sy’n amau eu bod yn dioddef o iselder siarad â’u Meddyg  Teulu, cyn gynted ag sy’n bosib. Y cynharaf y caiff y salwch ei ganfod, y cynharaf y gellir datrys y broblem.

(Darllen rhagor : WWAMH (pdf))


Sut a phryd i ofyn am gymorth iseldergofynamhelp

Gall iselder fod yn salwch unig iawn. Gall ofyn am gymorth gan eraill ein helpu i gario ymlaen. Fodd bynnag, gall fod yn anodd gwybod pryd i ofyn amdano, a sut i wneud hynny.

Os ydym wedi bod yn profi’r mathau hyn o symptomau am fwy na chwpwl o wythnosau, mae’n werth gweld eich meddyg teulu. Hyd yn oed os nad ydynt yn rhoi diagnosis o iselder i ni – mae’n syniad da i gael sgwrs beth bynnag. Gall fod yna gymorth arall ar gael.

Mae gan bobl gwahanol ffyrdd gwahanol o ran cyfathrebu. Mae rhai ohonom yn hoff o siarad; rydym yn teimlo bod siarad yn helpu i ni brosesu pethau. Mae rhai’n teimlo bod siarad yn anodd; efallai byddwn yn cael hi’n anodd cofio pethau neu’n baglu dros ein geiriau. Yn yr achos hwn, gall fod yn haws i ysgrifennu ein meddyliau ar bapur – gall fod o gymorth wrth brosesu pethau neu i’w cofio. (darllen rhagor)


Iselder – sut alla’i helpu?helpu iselder(1)

Gall cefnogaeth ffrindiau a theulu fod yn hynod o bwysig a gwerthfawr i rywun sy’n gwella o iselder. Dyma rai awgrymiadau ar sut gallwch chi helpu:

 • Eu cefnogi i gael cymorth
 • Bod yn agored am iselder
 • Gwrando
 • Cadw mewn cysylltiad
 • Peidio â beirniadu
 • Cadw cydbwysedd
 • Ceisio deall
 • Edrych ar ôl eich hun

(darllen rhagor)


Anhwylder Dysthymic

Mae dysthymia yn fath ysgafnach, ond eto mwy parhaol, o iselder.
Nid oes llawer o lawenydd, fel arfer, neu ddim llawenydd o gwbl i bobl gyda dysthymia. Mewn gwirionedd mae pethau yn eithaf tywyll iddyn nhw’r rhan fwyaf o’r amser. Os oes dysthymia gyda chi efallai na fyddwch yn gallu cofio adeg pan roeddech yn teimlo’n hapus, llawn cyffro, neu wedi’ch ysbrydoli. Gall ymddangos fel pe baech wedi bod yn isel eich ysbryd trwy gydol eich bywyd. Rhoddir y diagnosis pan fydd person wedi bod mewn hwyliau isel di-dor am o leiaf ddwy flynedd. Gall pobl gyda dysthymia ymddangos yn weddol isel eu hysbryd fel arfer cymaint felly nes ei fod yn ymddangos i fod yn rhan annatod o’r eu personoliaeth. (darllen rhagor)


Myfyrdodau perthnasol

‘Croen Denau’ – Marged ElenMoody_margaret_toon (1)

“Fi di dysgu gymaint dros y blynyddoedd dwetha am sut i gadw’r iselder yn fach a shwt i’w ymladd pan ma’n mynd rhy fawr – a hynny drwy siarad a gwrando ar brofiadau pobl arall.  Fi di bod yn ychwanegu at y blog ‘ma ers dros dwy flynedd ond byth wedi teimlo fel bo fi ishe ei ddangos, ac er bo fi dal yn sgwennu hwn fel rhyw fath o therapi i fy hunan, fi’n gobeithio allith e helpu rhywun.” (darllen mwy)

‘Un Mewn Pedwar’ – Arddun Rhiannon6d5d0SiA_400x400

“Dwi’n dallt. Dwi’n gwbod sut beth ydi deffro heb egni. Dwi’n gwbod sut beth ydi dyheu ca’l mynd yn ôl i baradwys trwmgwsg, lle does ‘na’m cyfrifoldeba’, problema’ na disgwyliada’. Dwi’n gwbod pa mor anodd ydi o i ti beintio’r wên ‘na ar dy wyneb 7 diwrnod yr wythnos. Dwi’n ‘nabod y blinder. Dwi’n ‘nabod y pwysa’. Ma’r tasgau bach yn ymddangos fel mynydd i ddringo ar rai diwrnoda’.” (darllen mwy)

 

‘Fy Ngelyn Pennaf’ – Arddun Rhiannon18813683_10211383724846268_6592034178850789351_n

“Ma’ byw efo iselder fel cael cwmwl du uwch eich pen drwy’r amser, lle mae ‘na wastad risg o law trwm – bob diwrnod. Er bod y salwch yn cael mwy o gyhoeddusrwydd yn ddiweddar, dwi dal i deimlo fel bod pobl yn cam-ddeall be yn union ydi o, neu’n gwrthod ei gymryd o ddifrif. ” (darllen mwy)

‘Ymdrech’llyfrau-beniwaered-swn

“Dydy peidio darllen ddim yn ddiwedd byd ond dychmygwch fod heb eich pleser pennaf, neu unrhyw un arall o ran hynny. Dim ond ar ôl sylwi nad oeddwn i’n darllen bellach y gwnes i sylwi i fi golli diddordeb yn y rhan fwyaf o bethau oeddwn i’n arfer eu gwneud hefyd. Dydy hynny ddim yn rhywbeth sydd yn cael ei gysylltu gydag iselder yn aml. Ond o golli diddordeb ym mhleserau bywyd mae colli diddordeb mewn bywyd hefyd.” (darllen mwy)

Iselderdianette

“Daeth y gwireddiad yn araf bach fy mod i’n torri calon neu’n gwbwl ddideimlad yn barhaol, fy mod i wedi colli pwysau mawr am nad oeddwn i efo unrhyw awydd bwyd, fy mod i wedi cychwyn colli cysylltiad efo’m ffrindiau agosaf, fy mod i’n colli trac ar amser, weithiau am ddyddiau ar gyhyd. Doedd gen i ddim diddordeb yn y pethau hynny oedd ar un adeg wedi cymryd fy mryd.” (darllen mwy)

‘Colled Cudd’ – Jeff Smith14961572_10154693340207070_1962823455_n

“Byddai’n syndod i sawl un sy’n nabod fi fel person gwenog, ond dw i wedi diodde’n fawr o iselder dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf. Yn aml, mae salwch meddwl yn peth preifat iawn, cyn i’r sefyllfa mynd yn annioddefol…Lot o’r amser, ro’n i’n cwestiynu a ydy’n werth byw mwyach yn y fath cyflwr, ac roedd gobaith ar goll yn llwyr.” (darllen mwy)

 

‘Moff-dayae pawb ohonom yn cael ‘off day’ o bryd i’w gilydd’

“Teimlad o ddiffyg egni a blinder, diffyg awydd a diamynedd tuag at bawb a phopeth, a gwaeth na dim, dim awydd o gwbl i adael y tŷ nac i weld neb. Es at y meddyg yn y diwedd – cam mawr a dweud y lleiaf. Eisteddais yn ei stafell, gofynnodd ‘wyt ti’n ok?’ ac agorwyd y llifddorau. Roeddwn wedi bwrw’r gwaelodion.” (darllen mwy)

 


Mwy o wybodaeth


Newyddion


Fideos


Dolenni eraill

Rhannu