Ffobiâu

Ffobiau1Mae ffobiâu yn disgrifio grŵp o gyflyrau ble y caiff gorbryder ei brofi yn unig, neu yn bennaf, mewn sefyllfaoedd penodol a diffiniedig nad ydynt yn beryglus.

O ganlyniad i hyn, caiff y sefyllfaoedd hyn eu hosgoi neu eu goddef ag arswyd. Gall pryder y person ganolbwyntio ar symptomau unigol fel crychguriadau’r galon.

Mae llawer o bobl yn teimlo’n lled bryderus neu’n anesmwyth pan eu bod yn gorfod ymdrin â gwrthrychau neu sefyllfaoedd penodol, ond mae hyn yn wahanol iawn i ffobia. Mae ffobia’n ofn llethol sydd allan o gyfrannedd â’r lefel wirioneddol o risg sy’n ymwneud â beth bynnag sy’n codi ofn arnoch.

Os oes gennych ffobia, byddwch yn ymwybodol bod eich ofn yn afresymol, ond ni fyddwch yn medru rhesymu serch hynny. Ni fydd eich pryder yn lleihau o wybod nad yw’r bobl sydd o’ch cwmpas yn ystyried bod y gwrthrych neu’r
sefyllfa dan sylw yn beryglus nac yn fygythiol iawn.

Credir bod cannoedd o wahanol ffobiâu’n bodoli. Mae’n bosib bod y cyhoedd yn fwy parod i ddeall rhai, megis ofn uchder, ofn y deintydd neu ofn nadroedd. Efallai bod eraill, megis ofn blodau neu fotymau’n fwy anodd eu deall, ond i’r bobl sydd â ffobiâu mae’r ofn yn angerddol o real.

Mwy o wybodaeth

Myfyrdodau Perthnasol

“Datblygodd hynny i fod yn agoraffobia – ofn, neu deimlo pryder, mewn sefyllfaoedd lle byddai’n anodd i ddianc neu i gael cymorth (nid ofn llefydd agored nac ofn gadael y tŷ fel mae’n aml yn cael ei ddisgrifio!) I fi, mae hynny’n golygu ‘mod i o hyd yn meddwl pa mor bell ydw i o adre, a sut fydden i’n dianc neu’n gadael sefyllfa petai angen.” (darllen mwy)

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu