Anhwylder Dysmorphia’r Corff (BDD)

corff1Mae Anhwylder Dysmorffia’r Corff (BDD) yn anhwylder gorbryder sy’n achosi person i gamfarnu sut maen nhw’n edrych ac i dreulio llawer o amser yn poeni am eu hymddangosiad.

Er enghraifft, efallai y bydd yn argyhoeddedig bod craith sydd bron yn anweladwy yn nam corfforol y mae pawb yn syllu arno, neu fod eu trwyn yn edrych yn annormal.

Nid yw cael BDD yn golygu bod person yn ymffrostgar neu gydag obsesiwn am eu hunan. Gall BDD effeithio ar fywyd bob dydd mewn modd difrifol ac yn aml mae’n effeithio ar waith, bywyd cymdeithasol a pherthynas person â phobl eraill.

Mae Galw Iechyd (2017) yn amcangyfrif bod 1 ymhob 100 o bobl yn y DU yn dioddef o BDD a gall y ffigwr yma fod yn uwch, gan ei fod yn hawdd ei guddio. Gall delwedd corff negyddol gael effaith ar iechyd meddwl ac mae wedi’i gysylltu i gyflyrau fel iselder, pryder a hunan-niwed.


Symptomau cyffredin

  • Cymharu eu pryd a’u gwedd â phobl eraill yn gyson
  • Treulio amser maith o flaen y drych, ond ar adegau eraill osgoi drychau yn gyfan gwbl
  • Treulio amser maith yn cuddio’r hyn maent yn ystyried yn nam corfforol
  • Teimlo yn dorcalonnus am ran benodol o’u corff (fel arfer eu hwyneb)
  • Bod yn gyfrinachol iawn ac yn amharod i ofyn am gymorth, oherwydd y credant y bydd pobl eraill yn meddwl eu bod yn ymffrostgar neu gydag obsesiwn am eu hunan
  • Chwilio am driniaeth feddygol ar gyfer y nam corfforol canfyddedig – er enghraifft, efallai y byddant yn cael llawdriniaeth gosmetig, sy’n annhebygol o leddfu eu trallod
  • Colli pwysau ac ymarfer corff gormod

Mwy o wybodaeth

Dolenni eraill

Rhannu