Anhwylder Dysmorphia’r Corff (BDD)

corff1Mae Anhwylder Dysmorffia’r Corff (BDD) yn anhwylder gorbryder achosi person i gamfarnu sut maen nhw’n edrych ac i dreulio llawer o amser yn poeni am eu hymddangosiad.

Er enghraifft, efallai y bydd yn argyhoeddedig bod craith sydd bron yn anweladwy yn nam corfforol y mae pawb yn syllu arno, neu fod eu trwyn yn edrych yn annormal.

Nid yw cael BDD yn golygu bod person yn ymffrostgar neu gydag obsesiwn am eu hunan. Gall BDD effeithio ar fywyd bob dydd mewn modd difrifol ac yn aml mae’n effeithio ar waith, bywyd cymdeithasol a pherthynas person â phobl eraill.

Efallai y cewch ddiagnosis o BDD os ydych chi’n poeni’n ormodol am un neu fwy o bethau rydych chi’n meddwl sy’n ddiffygion yn eich ymddangosiad corfforol; ni all pobl eraill weld y diffygion hyn.

Gall delwedd corff negyddol gael effaith ar iechyd meddwl ac mae wedi’i gysylltu i gyflyrau fel iselder, pryder a hunan-niwed.

Mae Galw Iechyd (2017) yn amcangyfrif bod 1 ymhob 100 o bobl yn y DU yn dioddef o BDD a gall y ffigwr yma fod yn uwch, gan ei fod yn hawdd ei guddio.

Mwy o wybodaeth:

Rhannu