“Y Cynnig Rhagweithiol yw’r unig ffordd i sicrhau gwasanaethau ac hawliau heb eu cyfaddawdu.”

Heddiw, yng Nghaerdydd, cynhaliwyd digwyddiad dathlu a gwobrwyo strategaeth Mwy na Geiriau… Llywodraeth Cymru.  Strategaeth yw hon ar gyfer y Gymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cerdd i Meddwl.org: cyfraniad gan fardd Her 100 Cerdd 2017

Yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy am hanner dydd, dydd Mercher y 27ain o Fedi 2017, dechreuodd Her 100 Cerdd 2017 wrth i bedwar bardd ddod ynghyd i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.  Beirdd 2017 yw Karen Owen, Rhys Iorwerth, Iestyn Tyne a Gwynfor Dafydd.

Gyda penblwydd cyntaf y wefan ar ei ffordd ynghyd â Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10fed Hydref), addas oedd gofyn i’r beirdd gyfansoddi cerdd i ddathlu llwyddiant Meddwl.org yn ein hymgais i lenwi’r bwlch mewn gwybodaeth, cyngor a chefngoaeth sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Iestyn Tyne yw’r bardd a gydiodd yn yr her o fynd ati i gyfansoddi ar y testun heriol hwn, ac yn bendant fe lwyddodd.  Cyfansoddodd gerdd hyfryd ac hynod berthnasol, sy’n taro deuddeg ag ystod eang o’n cynulleidfa a’n cefnogwyr.

Hoffem ddiolch o galon i Llên Cymru am greu’r cyfle, ac yn benodol i Iestyn am ymgymryd â’r dasg hon mewn modd mor sensitif.

Mwynhewch, a rhannwch!

Cerdd: Iestyn Tyne
Cerdd: Iestyn Tyne
Rhannu

Recriwtio staff iechyd meddwl i weithio mewn ysgolion : BBC Cymru Fyw

Llun BBC Cymru Fyw
Llun BBC Cymru Fyw

Bydd arbenigwyr iechyd meddwl yn cael eu recriwtio yn benodol i weithio mewn ysgolion fel rhan o gynllun newydd gwerth £1.4m.

Mewn tair ardal wahanol bydd y staff yn gweithio law yn llaw gyda athrawon fel rhan o’r cynllun peilot gan Lywodraeth Cymru.

Byddant yn cynnig cymorth i ddisgyblion sy’n isel eu hysbryd; yn bryderus neu’n bygwth niweidio’u hunain.

Y bwriad ydy cynnig help yn gynnar mewn ysgolion er mwyn atal unrhyw broblemau mwy difrifol wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Elusen yn rhybuddio bod jôcs am OCD yn atal cleifion rhag chwilio am help : BBC

OCDUKLogo2016Mae Elusen wedi rhybuddio bod y modd ysgafn mae cymdeithas yn trin anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD) yn rhwystro dioddefwyr rhag chwilio am yr help sydd ei angen arnynt yn fawr.

Mae rhai o’r 36,000 o bobl yng Nghymru gyda’r anhwylder yn dioddef ar ben eu hun oherwydd y stigma, yn ôl OCD-UK.

Yn y cyfamser, mae darlithydd seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi galw’r cyfnod aros o 5-7 mis rhwng diagnosis a thriniaeth yn broblem fawr.

Cyflwr genetig ydyw, ac mae dioddefwyr, sy’n ofni gall rhywbeth gwael ddigwydd, yn ailadrodd ymddygiadau er mwyn profi rhyddhad – megis brwsio dannedd neu olchi dwylo.

Parhau i ddarllen

Rhannu

A ydi’r awyr agored yn llesol i iechyd meddwl? : Golwg360

llun golwg360
llun golwg360

A ydi treulio amser mewn parciau a thraethau yn medru cael effaith bositif ar ein hiechyd hir dymor ac ar ein cyflwr meddyliol?

Dyna fydd ymchwilwyr o gasgliad o brifysgolion rhyngwladol – gan gynnwys dwy brifysgol yng Nghymru – yn ei holi wrth wneud astudiaeth o effaith yr awyr agored ar iechyd pobol. Mae prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn rhan o’r prosiect ynghyd â Phrifysgol Exeter a Sefydliad Barcelona dros Iechyd Byd-eang.

Bydd academyddion y prosiect yn casglu data 1.7 miliwn o bobol yng Nghymru i ddarganfod sut mae defnydd gwasanaethau iechyd yn newid wrth i amgylcheddau lleol newid.

“Byddwn yn ceisio profi os ydi pobol sydd yn ymweld llefydd fel parciau a thraethau yn adrodd boddhad a chyflwr iechyd gwell,” meddai’r Athro Cysylltiol o Brifysgol Abertawe, Sarah Rodgers.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Chwarter o ferched ifanc 14 mlwydd oed yn ‘arddangos symptomau o iselder’ : BBC

medlYn ôl ymchwilwyr y DU, mae chwarter o ferched a bron i un ym mhob deg bachgen yn arddangos symptomau o iselder mor fuan â 14 mlwydd oed.

Roedd yn ymddangos bod hanu o gefndir tlawd neu o gefndir ethnig gwyn neu gymysg yn cynyddu’r risg.

Yn aml, nid oedd rhieni’n sylwi’r straen yr oedd eu merched yn ei brofi ond roedd ganddynt bryderon am eu meibion nad oedd y bechgyn eu hunain yn eu lleisio.

Dywedodd Dr Praveetha Patalay, y Prif Ymchwilydd o Brifysgol Lerpwl, fod plant yn eu harddegau, ac yn enwedig merched, yn wynebu mwy o anawsterau iechyd meddwl na chenedlaethau blaenorol – er nad oedd yr astudiaeth wedi ymchwilio i hyn.

Creda’r arbenigwyr y gall sawl ffactor gyfrannu, gan gynnwys straen arholiadau a phryderon am ddelwedd corfforol.

Fodd bynnag, gall y cynnydd fod o ganlyniad i well parodrwydd gan gymdeithas i gydnabod problemau iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio : BBC Cymru Fyw

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdbMae plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio mewn ysgolion yng Nghymru, yn ôl ymchwil gan BBC Cymru.

Dywedodd Cyngor Sir Penfro bod 48 digwyddiad yn ei ysgolion yn 2016-17 – wyth oedd y ffigwr yn 2014-15 – a’u bod oll wedi eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol. Roedd yr ieuengaf o’r 48 yn chwe blwydd oed.

Mae undeb addysg yr NEU wedi annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno swyddogion llesiant mewn ysgolion. Dywedodd y llywodraeth bod yr ysgrifennydd addysg a’r ysgrifennydd iechyd wedi cynnal trafodaethau ac y byddan nhw’n gwneud “cyhoeddiad pwysig yn fuan”.

Cymru yw’r unig wlad yn y DU ble mae’n rhaid i ysgolion gynnig gwasanaethau cwnsela i blant ysgol uwchradd, ond dywedodd Comisiynydd Plant Cymru bod hynny bellach “ddim yn ddigon”.

“Rydyn ni, mwy na thebyg, angen therapyddion mewn ysgolion gydag amryw o wahanol sgiliau a chefnogaeth,” meddai’r Athro Sally Holland.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am hunan-niweidio, gan gynnwys manylion ar sut i gael cymorth

Rhannu

Cymru â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol : Golwg360

Cam-drin1

Cymru yw un o’r ardaloedd sydd â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol am bob 100,000 o bobol sy’n byw yn y wlad.

Dim ond 6 seiciatrydd iechyd meddwl y Gwasanaeth Iechyd (GIG) sydd ar gael ar gyfer 100,000 o bobol yng Nghymru o gymharu â 10 yn yr Alban, 13 yn Llundain, 8 yng Ngogledd Iwerddon a’r rhan fwyaf o Loegr.

Er hyn dim ond 5 ymgynghorydd seiciatryddol sydd ar gael am bob 100,000 o bobol yn nwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi “ymrwymo at welliannau parhaus” o ran mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Nifer yr hunanladdiadau yng Nghymru wedi gostwng : Golwg360

Llun golwg360
Llun Golwg 360

Mewn blwyddyn, mae nifer y bobol sy’n marw o hunanladdiad yng Nghymru wedi gostwng ychydig, yn ôl ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol [ONS].

Yn 2015, fe laddodd 350 o bobol eu hunain, ond erbyn 2016, roedd y ffigur wedi cwympo i 322. Er hynny mae’r ffigwr yn sylweddol uwch na’r 247 a fu farw o hunanladdiad yn 2014.

Mae dynion yn dal i fod yn llawer mwy tebygol o ladd eu hunain, gyda thri chwarter o hunanladdiadau yn wrywod.

Darllen rhagor : Golwg360

Gwybodaeth am deimladau hunanladdol, gan gynnwys manylion ar sut i gael cymorth

Rhannu

Galw am wersi iechyd meddwl gorfodol yng Nghymru

Samaritans_Cymru_RGB_logoDylai gwersi am iechyd meddwl ac emosiynol fod yn orfodol ymhob ysgol uwchradd yng Nghymru, yn ôl un elusen blaenllaw.

Dywedodd Samaritans Cymru y dylai disgyblion ddysgu sut i ymdopi gyda hynt a helynt bywyd a medru gofyn am gefnogaeth emosiynol er mwyn lleihau straen a dileu’r stigma am iechyd meddwl.

Bu pum ysgol uwchradd yng Nghaerdydd yn rhan o gynllun peilot gyda’r gwersi’n cael eu paratoi gan yr elusen.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw’n gwneud cyhoeddiad ar y mater yn fuan.

Darllenwch fwy: BBC

Rhannu