Astudiaeth newydd yn dangos effaith arwyddocaol profiadau plentyndod ar iechyd meddwl

Llun: Global Observatory for Inclusion

Yn ôl astudiaeth newydd a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor, mae’r canran o unigolion sydd wedi cael profiadau plentyndod negyddol ac sydd wedi cael triniaeth ar gyfer salwch meddwl wedi cynyddu o 23% y 64%.  Yn ogystal, mae’r canran sydd wedi teimlo eisiau lladd eu hunain neu hunan-niweidio wedi cynyddu o 6% i 39%.

Roedd y math o brofiadau yn cynnwys pethau fel cam-drin, esgeulustod a thrais domestig, ac mae’r astudiaeth yn dangos sut y gall profiadau fel hyn effeithio ar eu hiechyd meddwl drwy gydol eu bywydau.

Darllen rhagor : Golwg 360

Gwybodaeth berthnasol: Pobl ifanc – meddwl.org

Rhannu

Galw ar y Llywodraeth i wella gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg : meddwl.org

Llun: UMCB

Isod y mae llythyr yr anfonwyd oddi wrthym at y Gweinidog Iechyd ynghylch ein gwefan, meddwl.org, a gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg. Galwn ar y Llywodraeth i weithredu i sicrhau’r ddealltwriaeth o rôl iaith wrth ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl, ac i roi cynlluniau cadarn mewn lle i fynd i’r afael â diffyg ymarferwyr sy’n gallu darparu gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Annwyl Weinidog Iechyd,

Hoffem dynnu eich sylw at wefan meddwl.org. Dyma’r wefan uniaith Gymraeg gyntaf i’w sefydlu at y diben o ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar faterion iechyd meddwl, yn ogystal â gofod i rannu ac i drafod profiadau.

Yr adran fwyaf poblogaidd ar y wefan yw’r adran brofiadau. Mae’r adran hon yn cynnwys cyfraniadau’n ymwneud ag iechyd meddwl gan wahanol unigolion ar ffurf blogiau, fideos, neu waith creadigol. Rydym wedi ein synnu â’r nifer o unigolion sy’n dymuno rhannu eu profiadau. Rydyn ni’n credu felly bod yma dystiolaeth glir iawn bod siaradwyr Cymraeg eisiau, yn gwerthfawrogi, ac yn cael budd o rannu a darllen am brofiadau iechyd meddwl yn eu hiaith eu hunain.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Beirniadu S4C am beidio rhoi rhybudd cyn dangos hunan-niweidio : Golwg360

Ymwadiad: Mae’r erthygl hon yn cyfeirio at hunan-niweidio. Gallai’r tudalennau yma fod o gymorth: cymorthTechnegau ymdopi gyda hunan-niweidio. 

Llun: S4C

Mae S4C wedi cael ei chyhuddo o fod yn “ansensitif” ac yn “anghyfrifiol”, ar ôl peidio â rhoi rhybudd i wylwyr ar ddechrau cyfres ddrama newydd sy’n cynnwys golygfeydd o hunan-niweidio.

Yn ôl un gwyliwr, mae un olygfa yn y rhaglen sy’n dangos cymeriad yn niweidio ei hun mewn ôl fflachiad, wedi achosi gofid iddi, ac mae’n gresynu nad oedd S4C wedi rhoi rhybudd i’r gwylwyr ar ddechrau neu ar ddiwedd y rhaglen.

Yn ôl Hedydd Elias o Aberystwyth, er iddi gael ei rhybuddio gan ffrind am yr olygfa dan sylw, roedd y profiad o’i gwylio yn dal yn “sioc” iddi:

“Dw i’n ei weld braidd yn anghyfrifol ac ansesitif i ddangos yr olygfa heb roi rhybudd ar ddachre’r rhaglen. Gallith e fod yn trigger i rywun. Mae’n rhywbeth anodd i’w weld os ydych chi mewn lle bregus – gallith e wir effeithio ar rywun.

“Dw i’n deall pam nethon nhw ddangos e, achos bo pobol ishe shock factor ac yn y blaen, ond ro’n i’n meddwl ei fod e’n ddiangen. Os oedden nhw’n mynnu cadw’r olygfa yn y rhaglen, sef yr hyn naethon nhw, fe ddylen nhw’n bendant wedi dweud bod yna olygfeydd anodd i’w gwylio yn y rhaglen, jyst er mwyn i bobol fod yn ymwybodol a gallu gwneud y penderfyniad, ‘wel dw i ddim eisiau gweld rhywbeth na fydda i’n gallu ymdopi ag e’.

“Fe ddylai’r rhybudd fod yna, dw i’n credu.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Heddlu’n galw am wersi iechyd meddwl ‘mwy cadarn’ : BBC Cymru Fyw

Mae’r heddlu’n galw am wella addysg iechyd meddwl mewn ysgolion, ar ôl cynnydd sylweddol mewn un ardal yn nifer y bobl ifanc sy’n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Cafodd 48 o blant a phobl ifanc eu cadw gan Heddlu De Cymru yn 2016/17, cynnydd o 33% ers y flwyddyn flaenorol.

Dywed y llu fod angen i addysg yng Nghymru “fod yn fwy cadarn”, a bod angen i gartrefi gofal nodi arwyddion o broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod cadw plant a phobl ifanc dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn ddewis olaf i swyddogion. Y dewis cyntaf yw mynd â phlant i fan diogel yn hytrach na’u gorfodi o dan y ddeddf, a hynny er mwyn “peidio â stigmateiddio’r plant”.

Mewn adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan bwyllgor Cynulliad, dywedodd y llu: “Yn rhy aml, mae swyddogion yn cael eu gadael heb unrhyw ddewis ond i orfodi adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, a hynny er lles y plentyn neu’r person ifanc. Mae arnom angen system addysg llawer mwy cadarn yn ein hysgolion a’n cartrefi gofal i nodi arwyddion iechyd meddwl a strategaethau a chefnogaeth ar waith i helpu’r plant a’r bobl ifanc hyn.”


Rhannu

Blog Cymraes am iechyd meddwl yn cyrraedd 40 uchaf y we : Golwg360

Llun: Malan Wilkinson

Mae blog Cymraes am iechyd meddwl wedi cyrraedd y seithfed safle allan o’r 40 uchaf ar restr Feedspot.com ar y we sy’n canolbwyntio ar anhwylder personoliaeth.

Malan Wilkinson sy’n gyfrifol am y blog, a hynny wedi iddi dreulio cyfnod mewn uned seiciatryddol.

“Y bwriad,” meddai, “oedd i nodi ac archwilio taith bersonol o ymdopi ag iselder ac Anhwylder Ffiniol Personoliaeth (BPD),” meddai wrth golwg360.

“Ond mi ddois i sylwi yn fuan bod rhai yn anghyfforddus iawn efo’r blog. ‘Pam cyhoeddi gwendid o fath i’r byd ar betws?’ oedd ymateb rhai. ‘Mi wnei di ddychryn pobol, ffrindiau, cyflogwyr a rhoi ti dy hun dan anfantais yn dy yrfa yn y dyfodol’, oedd barn ambell un arall…

“Y peth ydi, dydw i ddim yn gweld BPD fel gwendid, ffaith bywyd ydi fy mod i’n dioddef o’r cyflwr,” meddai Malan Wilkinson wedyn. Mae rhai yn dweud fy mod i’n ddewr yn rhannu’r fath brofiad, ond dw i ddim yn credu fy mod i’n ddewr o gwbwl – dw i’n gwneud beth sydd rhaid i mi wrth geisio gwneud synnwyr o’r cyflwr o ddydd i ddydd. Does dim cywilydd yn hynny.

“Mae ysgrifennu’n beth synhwyrol i’w wneud! Gobeithio wir y bydd y blog yn parhau i fynd o nerth i nerth! Mae angen rhagor i raannu profiadau fel hyn, gan agor y llifddorau i drafod iechyd meddwl.”


Rhannu

Pobl ifanc yn lansio ymgyrch iechyd meddwl : sirgar.gov

Llun: Cyngor Sir Gaerfyrddin

Daeth dros 100 o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o ysgolion, colegau a phrosiectau ieuenctid ar draws Sir Gaerfyrddin i’r Gynhadledd Ieuenctid eleni.

‘Diwrnod gwael, dim bywyd gwael’ oedd teitl y gynhadledd, a’i thema oedd Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

Cafodd y gynhadledd ei threfnu ar y cyd gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Thîm Cyfranogiad a Hawliau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin a’i chynnal ym Mharc y Scarlets.

Yn ystod y digwyddiad, gwrandawodd pobl ifanc ar areithiau gan gymryd rhan mewn gweithdai a thrafodaethau ynghylch Iechyd Meddwl â phobl ifanc eraill, pobl sy’n gwneud penderfyniadau a phobl broffesiynol o’r sector iechyd ac addysg. Roedd yr ymgyrch newydd ar gyfer iechyd meddwl, a sefydlwyd gan bobl ifanc Sir Gaerfyrddin, yn cael ei lansio yn y Gynhadledd Ieuenctid flynyddol eleni.


Rhannu

Mwy o arian at gymorth iechyd meddwl i gyn-filwyr Cymru : BBC Cymru Fyw

Mae gwasanaeth sy’n cefnogi cyn-aelodau o’r lluoedd arfog sydd â phroblemau iechyd meddwl wedi cael ei ehangu.

Bydd gwasanaeth GIG Cymru i Gyn-filwyr yn derbyn £900,000 yn ychwanegol er mwyn sicrhau bod unigolion yn cael cymorth gan therapyddion penodedig.

Cafodd 633 o bobl gymorth gan y gwasanaeth y llynedd, o’i gymharu â 191 yn 2010.

Dywedodd Tom Adamson, cyn-filwr 59 oed o Ynys Môn a gafodd yr anhwylder PTSD ar ôl gwasanaethu yng Ngogledd Iwerddon, bod y “therapi wedi gwneud byd o les” iddo.

Ond mae therapydd seicolegol gyda’r gwasanaeth yn credu bod llawer o unigolion angen cymorth, sydd ddim eto wedi gofyn amdano.

Dywedodd Karen Hawkings: “Mae stigma o amgylch cael cefnogaeth iechyd meddwl a gall pobl fod yn ei chael hi’n anodd am ychydig flynyddoedd cyn iddyn nhw ddod ‘mlaen a chael cefnogaeth. Rydym eisiau sicrhau bod pob cyn-filwr yng Nghymru yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain, a gallwn ddarparu’r cymorth y maen nhw ei angen i’w helpu i ddelio â’u problemau a symud ‘mlaen gyda’u bywydau.”


Rhannu

Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

Elusennau’n cael mwy o alwadau am hunanladdiad gan blant : BBC Cymru Fyw

_99286027_5fbb1bc7-3413-4c03-958d-9c19d359bca7Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n cysylltu â llinellau cymorth elusennau ynglŷn â hunanladdiad.

Dywedodd Childline Cymru wrth raglen Newyddion 9 eu bod wedi delio ag 20% yn fwy o alwadau’n ymwneud â hunanladdiad dros y flwyddyn diwethaf. Maen nhw hefyd yn poeni fod natur y galwadau yn fwy difrifol, gyda phlant mor ifanc a 10 oed yn cysylltu â nhw. Dywedodd elusen arall, MEIC, fod nifer y galwadau wedi bron â dyblu o fewn y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Lisa Vranch o Childline:

“Yn y dechre o’dd plant yn dod i siarad am deimlo yn isel falle. Lot o broblemau yn digwydd ond falle roedden nhw yn hunan frifo i ymdopi gyda’r teimladau yna. Ond nawr mae plant yn dod yn syth i ddweud bod nhw isie lladd eu hun a dyna lle ni wedi gweld y gwahaniaeth fwyaf.”

Rhannu

Celf yn cynnig therapi i heriau emosiynol a chymdeithasol : BBC Cymru Fyw

dfsdfsdfMae artist o Gaerfyrddin gafodd driniaeth am ganser ar yr ymennydd nawr yn defnyddio celf wrth gyd-weithio gyda phobl ifanc sy’n wynebu heriau emosiynol a chymdeithasol.

Mae adroddiad Iwan Griffiths yn dechrau gyda stori Miriam merch 16 oed wnaeth droi at ffotograffiaeth i daclo iselder.

Gwylio’r eitem newyddion (BBC Cymru Fyw)

Rhannu