Dechrau yn y Brifysgol

dechrau-yn-y-brifysgolGall dechrau yn y brifysgol fod yn brofiad arbennig a chyffrous, ond gall hefyd ddod â’i heriau unigryw.

Mae’n naturiol i deimlo’n nerfus neu wedi eich llethu yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, a gall gymryd dipyn o amser i ddod i arfer.

Ein prif gyngor ydy: edrychwch ar ôl eich hun.

Yn ystod prysurdeb a newydd-deb bywyd prifysgol mae’n hawdd anghofio edrych ar ôl eich hun, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys cyngor ac adnoddau i’ch helpu wrth i chi ddechrau yn y brifysgol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

A ydi’r awyr agored yn llesol i iechyd meddwl? : Golwg360

llun golwg360
llun golwg360

A ydi treulio amser mewn parciau a thraethau yn medru cael effaith bositif ar ein hiechyd hir dymor ac ar ein cyflwr meddyliol?

Dyna fydd ymchwilwyr o gasgliad o brifysgolion rhyngwladol – gan gynnwys dwy brifysgol yng Nghymru – yn ei holi wrth wneud astudiaeth o effaith yr awyr agored ar iechyd pobol. Mae prifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn rhan o’r prosiect ynghyd â Phrifysgol Exeter a Sefydliad Barcelona dros Iechyd Byd-eang.

Bydd academyddion y prosiect yn casglu data 1.7 miliwn o bobol yng Nghymru i ddarganfod sut mae defnydd gwasanaethau iechyd yn newid wrth i amgylcheddau lleol newid.

“Byddwn yn ceisio profi os ydi pobol sydd yn ymweld llefydd fel parciau a thraethau yn adrodd boddhad a chyflwr iechyd gwell,” meddai’r Athro Cysylltiol o Brifysgol Abertawe, Sarah Rodgers.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio : BBC Cymru Fyw

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdbMae plant mor ifanc â chwech oed wedi hunan niweidio mewn ysgolion yng Nghymru, yn ôl ymchwil gan BBC Cymru.

Dywedodd Cyngor Sir Penfro bod 48 digwyddiad yn ei ysgolion yn 2016-17 – wyth oedd y ffigwr yn 2014-15 – a’u bod oll wedi eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol. Roedd yr ieuengaf o’r 48 yn chwe blwydd oed.

Mae undeb addysg yr NEU wedi annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno swyddogion llesiant mewn ysgolion. Dywedodd y llywodraeth bod yr ysgrifennydd addysg a’r ysgrifennydd iechyd wedi cynnal trafodaethau ac y byddan nhw’n gwneud “cyhoeddiad pwysig yn fuan”.

Cymru yw’r unig wlad yn y DU ble mae’n rhaid i ysgolion gynnig gwasanaethau cwnsela i blant ysgol uwchradd, ond dywedodd Comisiynydd Plant Cymru bod hynny bellach “ddim yn ddigon”.

“Rydyn ni, mwy na thebyg, angen therapyddion mewn ysgolion gydag amryw o wahanol sgiliau a chefnogaeth,” meddai’r Athro Sally Holland.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am hunan-niweidio, gan gynnwys manylion ar sut i gael cymorth

Rhannu

Cymru â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol : Golwg360

Cam-drin1

Cymru yw un o’r ardaloedd sydd â’r nifer lleiaf o seiciatryddion ymgynghorol am bob 100,000 o bobol sy’n byw yn y wlad.

Dim ond 6 seiciatrydd iechyd meddwl y Gwasanaeth Iechyd (GIG) sydd ar gael ar gyfer 100,000 o bobol yng Nghymru o gymharu â 10 yn yr Alban, 13 yn Llundain, 8 yng Ngogledd Iwerddon a’r rhan fwyaf o Loegr.

Er hyn dim ond 5 ymgynghorydd seiciatryddol sydd ar gael am bob 100,000 o bobol yn nwyrain Lloegr, Swydd Efrog a Humber.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi “ymrwymo at welliannau parhaus” o ran mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Nifer yr hunanladdiadau yng Nghymru wedi gostwng : Golwg360

Llun golwg360
Llun Golwg 360

Mewn blwyddyn, mae nifer y bobol sy’n marw o hunanladdiad yng Nghymru wedi gostwng ychydig, yn ôl ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol [ONS].

Yn 2015, fe laddodd 350 o bobol eu hunain, ond erbyn 2016, roedd y ffigur wedi cwympo i 322. Er hynny mae’r ffigwr yn sylweddol uwch na’r 247 a fu farw o hunanladdiad yn 2014.

Mae dynion yn dal i fod yn llawer mwy tebygol o ladd eu hunain, gyda thri chwarter o hunanladdiadau yn wrywod.

Darllen rhagor : Golwg360

Gwybodaeth am deimladau hunanladdol, gan gynnwys manylion ar sut i gael cymorth

Rhannu

Galw am wersi iechyd meddwl gorfodol yng Nghymru

Samaritans_Cymru_RGB_logoDylai gwersi am iechyd meddwl ac emosiynol fod yn orfodol ymhob ysgol uwchradd yng Nghymru, yn ôl un elusen blaenllaw.

Dywedodd Samaritans Cymru y dylai disgyblion ddysgu sut i ymdopi gyda hynt a helynt bywyd a medru gofyn am gefnogaeth emosiynol er mwyn lleihau straen a dileu’r stigma am iechyd meddwl.

Bu pum ysgol uwchradd yng Nghaerdydd yn rhan o gynllun peilot gyda’r gwersi’n cael eu paratoi gan yr elusen.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw’n gwneud cyhoeddiad ar y mater yn fuan.

Darllenwch fwy: BBC

Rhannu

Canlyniadau arholiadau: mwy yn chwilio am gymorth oherwydd pryder : Golwg360

unnamedMae nifer cynyddol o bobol ifanc yn chwilio am gymorth er mwyn ymdopi â phwysau canlyniadau arholiadau, yn ôl ystadegau newydd.

Yn ôl ffigyrau’r elusen NSPCC, fe ddarparodd eu gwasanaeth Childline dros 1,000 o sesiynau cwnsela yn ystod 2016/2017 i bobol oedd yn pryderu am arholiadau.

Mae hyn yn gynnydd o 21% o gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol.

Cafodd 110 o’r sesiynau cwnsela yma eu cynnal gan wirfoddolwyr y llinell gymorth mewn dwy ganolfan yng Nghymru – yng Nghaerdydd a Phrestatyn.

Daw’r ystadegau ddiwrnod cyn y bydd pobol ifanc yn eu harddegau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn derbyn eu canlyniadau lefel A.

Mae’n debyg yr oedd nifer o bobol ifanc bu’n siarad â chwnsleriaid, yn teimlo’n isel a’n bryderus, ac yn poeni am ymateb eu rhieni i’w canlyniadau.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

£½m i wella’r gofal i bobol ifanc ag anhwylderau bwyta : Golwg360

doctor1Fe fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £500,000 ychwanegol y flwyddyn i wella’r gofal y mae pobol ifanc ag anhwylderau bwyta yn ei dderbyn wrth droi’n 18 oed.

Nod yr arian yw cynorthwyo pobol ifanc a’u teuluoedd wrth drosglwyddo o ofal Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i Wasanaethau Oedolion ar gyfer trin anhwylderau bwyta.

Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd, yn cefnogi gwell hyfforddiant i staff presennol, ac yn cynorthwyo sefydlu amryw o raglenni therapi.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn buddsoddi £1.25m y flwyddyn mewn gwasanaethau trin anhwylderau bwyta ehangach i blant ac oedolion ledled Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu

Meddwl am y stori : BBC Cymru Fyw

_97243078_captureMae’n bwnc sy’n cael sylw’n rheolaidd ar y newyddion, ond un cwestiwn sydd ddim yn cael ei ofyn yn aml yw sut mae’r newyddiadurwyr eu hunain yn delio gydag iechyd meddwl?

Un sydd wedi mynd ati i ganfod atebion i’r cwestiwn yma ydy Jacob Dafydd Ellis o Fro Morgannwg, aelod o dîm Newyddion 9.

Ers 2016 mae o wedi bod yn sgwrsio gyda newyddiadurwyr yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol fel rhan o brosiect On Your Mind Cymru.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Mae angen mwy o gefnogaeth ar bobl sydd ar wrthiselyddion : Mind

Mind-logoMae ymchwil gan Mind yn dangos nad yw pobl yn cael digon o wybodaeth am sgil effeithiau.

Mae Mind wedi galw am gefnogaeth well i bobl sy’n cymryd gwrthiselyddion i’w helpu i ymdopi â’r effaith ar berthnasau, gwaith a bywyd cymdeithasol, gan fod dadansoddiad newydd o ymchwil yr elusen o 2012 yn cael ei gyhoeddi yng nghylchgrawn Psychiatry Research y mis hwn.

Mae’r ymchwil, sy’n seiliedig ar arolwg o dros 1,000 o bobl sy’n cymryd gwrthiselyddion, yn dangos bod bron dau-draean (60%) o bobl sy’n cymryd gwrthiselyddion yn teimlo bod y feddyginiaeth yn effeithio ar o leiaf un o bum maes allweddol yn eu bywydau: eu bywyd rhywiol; gwaith neu astudiaethau; bywyd cymdeithasol; perthnasau agos; ac annibyniaeth.

Teimlodd llai na hanner (48%) yr ymatebwyr iddynt gael digon o wybodaeth am sgil effeithiau eu meddyginiaeth gan y gweithiwr iechyd proffesiynol a ragnododd y feddyginiaeth iddynt.

Dywedodd Stephen Buckley, Pennaeth Gwybodaeth Mind: “Mae mwy o bobl yn cymryd gwrthiselyddion nag erioed o’r blaen ac, er y gallant fod yn effeithiol i drin iselder, gall y sgil effeithiau gael effaith fawr ar ansawdd bywydau pobl.

Darllen rhagor : Mind

Rhannu