Ymgyrch newydd #GallwnaGwnawn : Amser i Newid Cymru

gallwn a gwnawn 3
Amser i Newid Cymru

Mae #GallwnAGwnawn yn ymgyrch iechyd meddwl i bobl ifanc sy’n geisio newid agweddau at iechyd meddwl a chreu mudiad sy’n dod â phawb ynghyd mewn ymdrech i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu.

Fel cenhedlaeth y dyfodol, mae gan bobl ifanc rym i newid agweddau a rhoi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn pobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl.

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin na’r hyn mae pobl yn eu sylweddoli. Bydd problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un ym mhob 10 person ifanc – sef tri pherson mewn dosbarth cyffredin. Mae’r effeithiau mor real â thorri braich, er nad oes sling na phlaster i’w dangos. Mae’r cywilydd a’r cyfrinachedd ynghylch iechyd meddwl nid yn unig yn ei gwneud hi’n anoddach siarad amdano ond gall ein harwain ni i allgau eraill, gwneud rhagdybiaethau a thrin pobl mewn ffyrdd negyddol.

Ar y llaw arall, gall siarad amdano’n agored ddileu’r tabŵ o rywbeth sy’n effeithio arnom ni i gyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Tabŵ diwylliannol’ am iechyd meddwl mewn cymunedau BME : BBC

_98767335_asha
Asha Iqbal

Mae pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn cuddio problemau iechyd meddwl oherwydd stigma diwylliannol.

Mae elusennau wedi dweud bod disgwyliadau ar sut y dylid ymddwyn ac anrhydedd teuluol yn atal rhai menywod rhag siarad yn onest.

Mae ffigyrau’n dangos bod pobl Brydeinig gwyn yn cael mwy o gymorth, tra bod menywod BME yn fwy tebygol o gael salwch meddwl.

Dywedodd yr ymgyrchydd Asha Iqbal bod ofnau ynghylch cywilyddio ei theulu a pheidio â bod “y wraig berffaith” wedi gwaethygu ei gorbryder.

Dywedodd Asha Iqbal, a ddechreuodd dioddef o orbryder yn 10 oed, bod tyfu fyny fel menyw Asiaidd wedi dod â disgwyliadau diwylliannol.

“Mae’n rhaid i chi gyflwyno eich hun mewn ffordd benodol er mwyn i chi fod yn addas i rywun eich priodi chi. Dydych chi ddim eisiau agor eich calon rhag ofn y bydd hynny yn difetha eich enw da ar sut ydych chi’n cyflwyno’ch hun – does neb eisiau gwraig ansefydlog.”


Rhannu

Argyfwng iechyd meddwl: yr heddlu yn achub menyw yn y Trallwng : BBC

_98760004_18155886_10154311899196946_6109691431171044972_o-2Mae heddlu ar draws y DU wedi gweld cynnydd o 40% yn y galwadau i helpu pobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl dros y pum mlynedd diwethaf, yn ôl y Prif Gwnstabl Mark Collins.

Roedd Georgia Lawson, sy’n 25 oed o’r Trallwng ym Mhowys, yn un o’r rhai a wnaeth ddibynnu ar yr heddlu pan oedd hi’n teimlo’n hunanladdol. Nawr, mae hi eisiau canolfannau arbenigol i helpu pobl sydd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Darllenwch ei hanes ar wefan y BBC (Saesneg yn unig)


 

Rhannu

Annog teithwyr i helpu atal hunanladdiadau drwy sgwrsio : BBC

Small Talk Saves LivesMae’r erthygl hon yn trafod hunanladdiad. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid.

Fel rhan o ymgyrch i atal hunanladdiad, caiff teithwyr eu hannog i gamu i mewn os ydynt yn gweld pobl fregus ger traciau rheilffyrdd.

Mae Network Rail, British Transport Police (BTP) a’r Samariaid yn gobeithio bydd yr ymgyrch yn rhoi hyder i deithwyr i ymyrryd petai angen.

Dywed y Samariaid y gallai rhywbeth syml fel gofyn cwestiwn dorri’r cylch o feddyliau am hunanladdiad. Maent yn awgrymu gofyn cwestiynau fel, ‘Mae’n noswaith gynnes, on’d yw hi?’ a ‘Ydych chi angen help?’ Mae gofyn beth yw enw rhywun neu gyflwyno eich hun hefyd yn ffordd o ddechrau sgwrs.


Rhannu

Neil McEvoy: “Mae angen trafod hunanladdiad ymysg dynion” : Golwg360

galwad-am-help-hunanladdiad-afiechyd-meddwl-llun-CC0-640x426

Mae angen siarad am hunanladdiad ymysg dynion yn ôl Aelod Cynulliad sy’n trefnu digwyddiad yn y Senedd ddydd Gwener (Tachwedd 17) i drafod y pwnc.

“Mae yna lawer o bethau sydd angen siarad amdanyn nhw a dw i’n meddwl y bydd y digwyddiad yn helpu pobol i wneud hynny.” meddai Neil McEvoy.

“Mae e’n dabŵ, dyw pobol ddim yn siarad amdano. Mae yna stereoteipiau rhywiaethol bod rhaid i chi “ymddwyn fel dyn” a delio â phob dim, felly mae dynion yn dueddol o beidio siarad am bethau wedyn.”

Hunanladdiad yw prif achos marwolaethau dynion rhwng 20 a 34 oed ac mae Neil McEvoy yn dweud ei fod am weld mwy o gymorth ar gael sydd wedi’i deilwra ar eu cyfer.

Rhannu

Galwadau am iechyd meddwl yn ‘atal gwaith yr heddlu’ : BBC Cymru Fyw

dfsdMae rhybudd bod rhai o heddluoedd Cymru yn methu atal troseddau oherwydd nifer cynyddol o alwadau’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Mae un llu – Heddlu’r De – wedi gweld cynnydd o dros 200% yn nifer y galwadau dros y pum mlynedd diwethaf.

Ac o ran lles y claf, mae rhaglen Newyddion 9 wedi clywed profiad un ddynes ifanc sy’n dweud mai galw’r heddlu yw’r peth diwethaf ddylai ddigwydd.

Darllen rhagor a gwylio’r eitem newyddion : BBC Cymru

Rhannu

“Taclo Unigrwydd” – BBC Cymru Fyw

UnigrwyddAr raglen Taro’r Post BBC Radio Cymru prynhawn dydd Llun y 6ed o Dachwedd, fe glywsom am effaith unigrwydd ar iechyd unigolion.

Bu Garry Owen yn sgwrsio ag unigolion yn ardal Y Fenni fel rhan o gynllun a luniwyd i ymateb i’r nifer uchel o unigolion yn yr ardal sy’n ymweld â meddyg teulu am eu bod nhw’n unig.  Enw’r cynllun yw ‘Ffrind i mi’.  Bu Rhiannon Davies, Swyddog Iaith Gymraeg Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan hefyd yn rhan o’r drafodaeth.

Gallwch ddarllen am y drafodaeth ar wefan BBC Cymru Fyw.

Rhannu

Pryder am swyddi ‘yn cael effaith ar iechyd meddwl’ : BBC Cymru Fyw

Llun: BBC
Llun: BBC

Mae gwaith ymchwil gan un o raglenni BBC Cymru yn awgrymu bod pryderon am swyddi yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl rhan helaeth y boblogaeth.

Yn ôl croestoriad o weithwyr a holwyd gan raglen deledu The Hour, roedd 74% yn cytuno bod poeni am waith neu arian yn cael effaith negyddol.

Dywedodd yr Athro David Blackaby o adran economeg Prifysgol Abertawe mai natur gyfnewidiol y byd gwaith ac ansicrwydd ehangach oedd yn cyfrannu at yr anfodlonrwydd.

“Mae hyn yn dangos effaith swyddi tymor byr neu swyddi dim oriau ar weithwyr yng Nghymru, a diffyg sicrwydd pobl yn eu swyddi,” meddai.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am iechyd meddwl yn y gweithle ar meddwl.org

Rhannu

Galw am asesiadau iselder ôl geni i dadau newydd : BBC Cymru Fyw

Llun: Mark Williams
Llun Mark Williams

Dylai tadau newydd gael eu sgrinio ar gyfer arwyddion o iselder ar ôl genedigaeth eu plant, medd un ymgyrchydd iechyd meddwl.

Yn ôl Mark Williams, o’r elusen Fathers Reaching Out sydd wedi ei leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae angen gwell cydnabyddiaeth o’r effaith y gall genedigaeth anodd ei gael ar ddynion.

Mae’n galw am asesiadau i’r holl dadau newydd ar gyfer iselder ar ôl geni yn yr un modd â mamau newydd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod iselder ar ôl geni ymhlith tadau yn gallu chwarae “rôl bwysig” ond does dim cynlluniau ar hyn o bryd i wneud yr asesiadau yn rhai gorfodol. Y sefyllfa bresennol yw bod modd mesur os yw mam newydd yn dioddef iselder wedi genedigaeth trwy ddefnyddio Graddfa Iselder ar ôl geni Caeredin, sef holiadur sydd yn gofyn i fenywod fesur eu cyflwr iechyd.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Dolenni perthnasol:

Rhannu

Adroddiad ar iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

_98341608_gettyimages-645276762Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru.

Yn ôl yr adroddiad, mae angen mwy o fuddsoddiad i fynd i’r afael ag amrywiadau mewn gofal a gaiff ei brofi gan fenywod sy’n wynebu salwch meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth.

Rhybuddiodd y pwyllgor hefyd fod y diffyg gofal arbenigol i gleifion mewnol yng Nghymru, ar gyfer y rheiny sydd â’r symptomau mwyaf difrifol, yn annerbyniol.

Mae’r Aelodau Cynulliad wedi galw am ailagor uned mam a baban (MBU) yn ne Cymru – ers 2013 mae mamau wedi gorfod teithio i Loegr am wasanaeth.

Darllen rhagor : Cynulliad Cymru

Darllen yr adroddiad : Cynulliad Cymru

Iselder ôl-enedigol : meddwl.org

Rhannu