Wythnos Gwrth-Fwlio 2017

Llun: criw Ymbarel Prifysgol Abertawe
Llun: criw Ymbarel Prifysgol Abertawe

Mae grŵp Ymbarel, grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi dod ynghyd gyda’r gobaith o estyn cymorth i helpu pobl yn eu harddegau â materion iechyd meddwl, a hynny’n y Gymraeg.

Gydag Wythnos Gwrth-Fwlio 2017 yn brysur mynd rhagddi, mae’n nhw wedi bod wrthi yn cynnig cyngor ar sut allwch CHI helpu i nodi’r wythnos a lledaenu’r neges.

Sut gallwch chi gymryd rhan yn wythnos gwrth-fwlio?

  • Gall plant enwebu eu hathro/ aelod o staff ar gyfer y wobr flynyddol ‘Power of Good’
  • lawrlwytho logos swyddogol wythnos gwrth-fwlio 2017 a rhannu ar eich gwefannau a chylchlythyrau
  • Ar wefan Anti Bullying Alliance mae syniadau ac adnoddau defnyddiol am wythnos gwrth-fwlio
  • Arddangos poster swyddogol wythnos wrth-fwlio 2017
  • Rhannwch eich cynlluniau a gweithgareddau wythnos gwrth-fwlio ar-lein (@ABAonline) gan ddefnyddio #AntiBullyingWeek #AllDifferentAllEqual
  • Codi arian ar gyfer gwaith Anti-Bulling Alliance

Parhau i ddarllen blog criw Ymbarel

Darllen rhagor am fwlio

Rhannu

Yoga a Fi

Laura Karadog
Laura Karadog

Pan fydda i’n dweud wrth bobl fy mod i’n ymarfer a dysgu yoga, mae’r sgwrs yn aml yn mynd i un o ddau gyfeiriad:

Dwi wastad wedi bod eisiau trio yoga. Dwi wedi clywed ei fod o’n helpu gyda: poen cefn/cwsg/arthritis ayb…

NEU

Allwn i byth wneud yoga. Tydw i ddim digon hyblyg / Dwin rhy hen / Rhy fawr / Rhy brysur / Alla i ddim ymlacio ayyb

Fy ateb i rhif 1 yw “Grêt, dewch!”

Fy ateb i sgwrs rhif 2 yw y gall RHYWUN wneud yoga. I ddefnyddio geiriau’r athro Krishnamacharya, “Os allwch chi anadlu, gallwch wneud yoga”.

Ond i ddeall y datganiad yma, mae’n rhaid i ni ofyn beth felly yw yoga?

Parhau i ddarllen

Rhannu

“OMG – Dwi mor OCD”

OMG dwi mor OCDDyna i chi frawddeg rwy’n ei glywed yn aml, yr un hen frawddeg sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio pa mor drefnus ydy person, neu sut bo’ nhw wrth eu bodda yn treulio amser yn sortio’i bocsyrs neu nicyrs i liwiau gwahanol.

Neu, sut bo’ nhw ‘mor OCD’ eu bod yn gorfod cael cyrtens i gyd-fynd â’r ryg neu mi fydd hyd yn oed y pysgodyn aur yn crio am flwyddyn, neu’r clasur; ‘O! Nei di sythu’r ffrâm ‘na – ma’n gyrru OCD fi’n nyts’. Ac. Yn. Y. Blaen. Ella eich bod chi wedi sylwi’n barod bo genai ychydig o broblem hefo’r mathau yma o frawddegau’n cael eu defnyddio mor ddifeddwl? Bron fel eu bod yn blwmonj o eiriau’n cael eu taflu ar hyd y lle…

Iestyn ydw i, ac ydw, ‘dwi mor OCD’. Naci, nid sortio fy mocsyrs neu nicyrs mewn i liwiau gwahanol ydy fy nyleit.  Ers yn 16 mlwydd oed a chyn hynny mae’n debyg, ond mod i heb sylwi ar y pryd, dwi wedi bod yn delio ag OCD.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Fy Nhaith gydag Anhwylder Deubegynnol – Gwen Goddard

gwenlanding-3108

Mae Gwen yn siarad am ei thaith gydag anhwylder deubegynol a’r hyn y mae wedi ei ddarganfod ar hyd y ffordd a sut y mae hi’n helpu i ofalu am ei hiechyd meddwl. Mae hyn wedi at arwain at yrfa ym maes iechyd meddwl.

Helo, Gwen ydw i.

Rwyf wedi cael problemau iechyd meddwl ers fy mod yn 18 oed. Es i weld y meddyg a chefais ddiagnosis o iselder ond weithiau byddwn yn teimlo yn eithaf ‘uchel’. Nid oedd fy ffrindiau na fy nheulu yn deall llawer am iechyd neu salwch meddwl felly pan fyddwn yn mynd yn orfywiog, roeddent yn arfer meddwl, ‘Dyna i chi ymddygiad arferol Gwen.’

Yna, pan oeddwn yn 25 cefais ddiagnosis o anhwylder deubegynol. Tua’r un amser, bu farw rhywun agos i mi drwy hunanladdiad ac achosodd hynny hyd yn oed fwy o ofid meddwl i mi. Roedd fy emosiynau’n rasio ac roeddwn yn cael pyliau deubegynol cymysg ac roeddwn yn cymryd llawer o dabledi. Ar yr un pryd, roeddwn hefyd yn hunan-niweidio.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Croen Denau

Mae Marged Elen wedi mynd ati i gofnodi rhai o’i meddyliau ar ei thaith yn cyd-fyw ag iselder.  Mae Croen Denau yn gofnod rhwydd i’w ddarllen sy’n berthnasol iawn i nifer ohonom;

MWDI MARGED

Moody_Margret

Ers i fi allu cofio ma iselder wedi effeithio ar fy mywyd i. Gesi yng ngeni’n grac. Ma’ Dad a Mam yn dal i sôn am y sgrechen byddarol diddiwedd gafo nhw am flwyddyn gyfan. Trio popeth – hyd yn oed gweld homeopath lan top y Rhondda i geisio datrys y llefen – dim llwyddiant. Be o nhw ddim yn gwbod odd, “it had only just begun”…..

Wrth dyfu lan ro’dd pethe’n mynd ar fy nerfe i yn rhwydd iawn, o ni’n rhan o bob cwmpo mas yn y ty ac yn barod i ffrwydro ar y pethe lleiaf. Odd dad arfer gweud bydde ni’n gallu cwmpo mas gyda ngysgod a gesi i sawl ‘nickname’ drw hwnna… “Moody Margaret” (esbonio ei hunan), “Kevin” (‘the moody teenager’ – cymeriad Harry Enfield) a Atila the Hun (tan o ni tua 16 mlwydd oed o ni’n meddwl ma’i brenhines o China odd Atila, nes i fi weld y film ‘The Night at the Musuem’ a gweld rhyw hen foi blin barfog yn ymosod ar bawb …. cheers mam!).

Dilynwch hanes Marged gan ddarllen ymhellach yma

Rhannu

Colli…Cwsg?

cymry yn colli

Mae hi wedi bod yn ddeuddydd nawr. Dau ddiwrnod ble nad yw’r ymennydd yn gallu mynd yn ôl i’w statws lleddf, niwtral achos mae yna ddigwyddiad mawr wedi ypsetio’r hormonau sy’n ymgasglu yn y corff o bryd i’w gilydd pan mae bywyd beunyddiol wedi newid.

Dau ddiwrnod o syllu yn fwyfwy gaeth i’r we i weld y diweddara ar y cyflwr.  Peidiwch byth edrych ar y we i gael hyd i fwy o wybodaeth ar gyflwr medde nhw, ond sut arall yn y byd ma dyn fod dod i hyd i docyn i gêm fawr Cymru?

Enghraifft gyffredin sydd yma o’r corff yn effeithio ar feddylfryd dyn achos newidiadau i amgylchedd y byd allanol sydd yn eu tro yn cael effaith ar y byd mewnol: ac er pob dim mae timau Cymru yn dweud ynghylch y Wal Goch sydd yn eu gyrru ymlaen, dim ond y cefnogwyr mwyaf brwd sydd yn dueddol o gredu bod eu hymddygiad allanol nhw – o godi’r gynnar yn gyffro i gyd, i ddewis pa sanau i wisgo ar ddiwrnod o hoe i’r hogia – yn mynd i gael unrhyw effaith ar allbwn a chanlyniad y gêm nesaf.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Weinstein a’r perygl o ail-drawmateiddio goroeswyr

FiHefydMae’n siŵr eich bod wedi clywed hanes yr holl honiadau o gam-drin ac aflonyddu rhywiol yn erbyn y cynhyrchydd ffilmiau, Harvey Weinstein erbyn hyn. Mae sawl menyw wedi dod ag achosion o gam-drin ac aflonyddu rhywiol yn nwylo Weinstein i’r amlwg yn ddiweddar, a hynny’n cynnwys honiadau o drais, ymosodiad rhywiol ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle.

Mewn ymateb i’r honiadau hyn, mae pobl ar draws y cyfryngau cymdeithasol wedi dechrau’r ymgyrch #MeToo, i rannu eu profiadau o’r fath ac i godi ymwybyddiaeth ynghylch pa mor gyffredin ydyw.

Dwi’n falch bod cymaint o bobl yn teimlo eu bod yn gallu rhannu straeon mor bersonol. Mae’n hanfodol ein bod ni’n trafod trais ac aflonyddu rhywiol yn agored, er mor anodd ydyw. Trwy hyn, gall goroeswyr o drais a cham-drin o’r fath deimlo cysur a chefnogaeth o gymuned ar lefel anferth. Efallai byddant yn cael eu hysbrydoli i rannu eu profiad nhw; boed ag un ffrind neu ei adrodd i’r heddlu. Yn amlwg, dyma yw’r gobaith wrth greu’r fath ymgyrch, a dwi’n croesawu hynny. Dylai pob un sydd wedi cael eu cam-drin yn y ffordd hwnnw deimlo eu bod yn gallu rhannu eu stori; mae hyn yn gallu bod yn rhan o’u hadferiad. Ond, mae’n rhaid i mi ddweud, mae hyn yn wirioneddol amhosibl i rai.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban – Heledd Tomos

cai-ioan1Roedd wythnos 9fed – 15fed o Hydref yn Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban. Roedd yr wythnos yn gorffen  gyda’r ‘Wave of Light’ gyda phobl yn cynnau cannwyll er cof am fabanod a gollwyd yn rhy fuan.

Teimladau cymysg oedd gennyf wrth weld yr holl ganhwyllau, yr holl oleuni. Mor falch fod pobl yn rhannu y neges, yn rhannu eu colled, yn codi ymwybyddiaeth ac yn agor y drafodaeth o golli babanod. Ond ar y llaw arall mor drist i weld bod gymaint o bobl wedi bod trwy yr un profiad erchyll â ni.

Fe gollon ni ein mab annwyl Cai Ioan ar yr 31ain o Ionawr 2015 pan oeddwn yn 22 wythnos yn feichiog. Ein beichiogrwydd cyntaf, ein plentyn cyntaf. Gwnaeth fy nghalon dorri yn ddeilchion, doeddwn i ddim yn gwybod fod y fath boen yn bodoli. I feddwl fod gymaint o famau a thadau eraill wedi neu yn mynd trwy yr un boen a ninnau. Efallai gwnaf ysgrifennu eto am ein stori ni ond y tro hyn rwyf am ysgrifennu am yr Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban.

Mae’r wythnos yn gallu bod yn anodd, i ni rieni, sydd yn y ‘Clwb’ hyn. Y clwb does neb byth eisiau bod yn rhan ohoni. Ond wedyn mae bob wythnos yn anodd i ni. Nid ydym byth yn anghofio fod un o’n plant ddim gyda ni, fod un o’n plant ddim yn mynd i wenu arno ni y bore hwnnw, ein bod byth yn mynd i weld y plentyn hwnnw yn mynd i’r ysgol. Nid ydym yn anghofio y pethau hyn. Felly nid yw Wythnos Ymwybyddiaeth yn ein hatgoffa ni o’r pethau yma ond mae efallai yn atgoffa eraill.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Un Mewn Pedwar

6d5d0SiA_400x400

Dwi’n dallt.

Dwi’n gwbod sut beth ydi deffro heb egni. Dwi’n gwbod sut beth ydi dyheu ca’l mynd yn ôl i baradwys trwmgwsg, lle does ‘na’m cyfrifoldeba’, problema’ na disgwyliada’.

Dwi’n gwbod pa mor anodd ydi o i ti beintio’r wên ‘na ar dy wyneb 7 diwrnod yr wythnos. Dwi’n ‘nabod y blinder. Dwi’n ‘nabod y pwysa’. Ma’r tasgau bach yn ymddangos fel mynydd i ddringo ar rai diwrnoda’. Ma’ bob dim oeddat ti’n arfar ei fwynhau wedi troi’n llwyd. Does ‘na’m lliw. Ti’n teimlo fel bo’ chdi’m angen neb, ond ar yr un pryd, ti angen pawb. Ma’n anodd siarad am y peth.

Ti ‘sho dianc, ond ti’m isho gada’l.

Ti’n poeni lot ond eto ti’n poeni dim.

Ti ‘sho cwmni ond ti hefyd isho llonydd.

Tydi dy ora’ di byth ddigon da. (Wel, yn ôl y llais bach yng nghefn dy feddwl di beth bynnag)

Ma’n haws deud wrth bawb bo’ chdi’n “iawn sdi” na gorfod esbonio bo’ chdi’n teimlo fwy fflat na crempog. Ma’n haws beio bob dim o dy gwmpas yn lle cyfadda’ bod genti broblam. Ma’n haws smalio bo’ ‘na ddim byd yn bod, gwthio fo i’r ochr a gobeithio fydd o ‘di mynd os ti’n ei anwybyddu o ddigon. Ond dio’m yn gweithio fel ‘na. Do’dd o byth.

Parhau i ddarllen

Rhannu