Ymdopi gydag Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)

dfsdfdfMae rhai ohonom yn sylwi nad ydym yn teimlo gystal yn ystod misoedd y gaeaf. Gall hyn effeithio ar ein bywyd – mae rhai yn dweud ei fod yn teimlo “fel gaeafgysgu”. Yr enw ar hyn yw Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Mae prif symptomau SAD yn debyg iawn i iselder, ond maent yn digwydd yn y gaeaf.

Os oes gennych SAD, efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd deffro ar fore yn y gaeaf, ac yn teimlo’n gysglyd yn ystod y dydd. Efallai y byddwch yn crefu am siocled a bwyd sy’n uchel mewn carbohydradau, fel bara gwyn neu fwydydd llawn siwgr. Mae SAD yn gwella yn y gwanwyn. Yn wir, mae tua thraean o bobl sydd â SAD yn cael cyfnod o deimlo fod ganddynt fwy o egni na’r arfer yn ystod y gwanwyn a’r haf.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Iselder: Sut a phryd i ofyn am gymorth

Iselder_ Sut a phryd iofyn am gymorthGall iselder fod yn salwch unig iawn. Gall ofyn am gymorth gan eraill ein helpu i gario ymlaen. Fodd bynnag, gall fod yn anodd gwybod pryd i ofyn amdano, a sut i wneud hynny.

Pryd i ofyn am gymorth

Mae’r GIG yn dweud ei fod yn bwysig i ofyn am gymorth gan feddyg teulu cyn gynted ag ydym ni’n credu ein bod yn dioddef ag iselder. Mae amrywiaeth o symptomau yn gysylltiedig ag iselder. Mae’r rhain yn cynnwys, ond nid yn gyfyng iddynt:

  • Teimlo’n isel neu’n drist
  • Teimlo’n emosiynol yn aml
  • Hunan-barch isel
  • Teimlo’n euog
  • Diffyg cymhelliant i wneud unrhyw beth
  • Diffyg wrth wneud penderfyniadau
  • Meddyliau o hunanladdiad
  • Poenau nad ydych yn gallu esbonio
  • Diffyg cwsg neu gysgu’n ormodol

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut i Oresgyn Perffeithiaeth?

perffeitheddMae perffeithiaeth yn golygu’r duedd i osod safonau sydd mor uchel nad oes modd eu cyrraedd, neu eu bod yn cael eu cyrraedd drwy gryn drafferth.

Mae perffeithwyr yn credu fod unrhyw beth nad yw’n berffaith yn ofnadwy a bod hyd yn oed mân ddiffygion yn drychinebus. Er enghraifft, tra bo’r rhan fwyaf o bobl yn credu ei bod hi’n bwysig gwneud eich gorau glas a pheidio â gwneud camgymeriadau, maen nhw’n cydnabod bod gwneud camgymeriadau o bryd i’w gilydd yn anorfod, ac nad yw un camgymeriad yn golygu eu bod nhw wedi methu yn llwyr. Fodd bynnag, mae pobl sydd â pherffeithiaeth yn meddwl na ddylent fyth wneud camgymeriadau a bod camgymeriad yn golygu eu bod yn fethiant llwyr neu eu bod yn berson gwael am iddynt siomi eraill.

Mae’r meddylfryd hwn yn golygu bod gwneud camgymeriadau yn frawychus iawn iddynt. Yn bur aml, mae’r ymgais i fod yn berffaith yn achosi straen a siomedigaeth oherwydd methu â chyrraedd y safonau rydych chi wedi eu gosod i chi eich hunan. O dipyn i beth, gallech chi ddechrau credu eich bod chi’n ddiffygiol o’ch cymharu â phobl eraill.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Brwydro anorecsia

_98280998_charlotte1Mae bywyd yn frwydr i un fyfyrwraig o Gaerfyrddin, a hynny ers iddi ddioddef o afiechyd bwyta am flynyddoedd.

Er bod Charlotte May bellach ar y llwybr at wellhad, a’i phwysau hi mewn man diogel, dyw bywyd ddim yn fêl i gyd.

“Dwi’n teimlo fel person drwg, ac nad ydw i’n haeddu dim byd mewn bywyd,” meddai’r ferch 26 oed, sydd wedi bod yn sâl ers oedd hi’n 11 oed.

“Dwi’n brwydro bob dydd, ond dydy pobl ddim yn ystyried hynna o gwbl.

“Mae wedi bod yn ofnadwy, ac ar un pwynt, ro’n i’n meddwl y byddai fy nghalon yn stopio, ond ro’n i mor sâl, ro’n i tu hwnt i boeni am y peth.”

“Dyw pethau ddim yn hawdd o bell ffordd – does dim pwynt i mi wadu. Mae dyddiau anodd iawn, gyda fy mhen i’n dweud wrtha i i gymryd camau yn ôl bob dydd. Ond mae’r risg o golli popeth – bywyd prifysgol, bywyd yn gyffredinol, fy nghar a phob math o bethau. Dyw e jyst ddim werth e.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Brwydro nôl – Cymry yn siarad yn onest am iechyd meddwl : BBC CymruFyw

_98248528_collageMae’n bwnc sy’n cyffwrdd â bywydau nifer fawr ohonon ni, ond tan yn ddiweddar ychydig iawn sydd wedi bod yn siarad yn agored am ddelio â phrofiadau o iechyd meddwl.

Mae 10 Hydref yn ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Dros y misoedd diwethaf mae Cymru Fyw wedi bod yn freintiedig iawn ac wedi cael y cyfle i rannu straeon nifer o Gymry am eu profiad o ddelio â chyflyrau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Dyma rai ohonyn nhw:

“Coelcerth yn gwrthod diffodd”

‘Sgwennodd Mathew Rhys am y pyliau o iselder y mae wedi delio â nhw yn ystod ei fywyd. Aeth trwy’r cyfnod tywyllaf pan oedd yn 21 oed ac yn y coleg.

“Roedd hi’n gyfnod anodd o or-wneud hi drwy weithio tair swydd rhan amser yn ogystal â gwaith coleg. Ro’n i’n meddwl am bopeth a dim byd ar yr un pryd. Roedd fel petai bod gwybodaeth yn rhuthro trwy fy mhen ar 500mya.

Darllen rhagor : BBC CymruFyw

Rhannu

Oes gyda chi’r argraff anghywir am sgitsoffrenia?

_97816523_gettyimages-541836000

Mae elusen iechyd meddwl wedi rhybuddio nad yw sgitsoffrenia yn golygu bod gennych chi bersonoliaeth ddeublyg nag eich bod yn dreisgar.

Yn ôl yr elusen Ailfeddwl Salwch Meddwl (Rethink) mae arolwg o 1,500 o bobl yn dangos fod y cyflwr yn cael ei gamddeall gan lawer.

Mae sgitsoffrenia yn aml yn achosi rhithweledigaethau, fel clywed lleisiau neu weld lledrithiau, ac mae’n gallu gwneud i bobl golli diddordeb mewn bywyd.

Ond, ni ddylai sgitsoffrenia fod “yn air budr neu’n sail i gam-drin geiriol” meddai’r elusen, a rhybuddiodd y sefydliad bod mythau felly’n beryglus.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Salwch meddwl a’r gweithle : Darwin Gray

Llun: Darwin Gray
Llun: Darwin Gray

Wrth i’r gwasanaeth iechyd ddatgelu bod dros 30% o nodiadau salwch bellach yn cael eu rhoi am resymau’n ymwneud â phroblemau iechyd meddwl, does dim ryfedd bod mwy o sylw’n cael ei roi i effaith salwch meddwl yn y gweithle.

Erbyn hyn, mae iechyd meddwl wedi dod yn rheswm mwy cyffredin na phroblemau cefn mewn llythyron salwch gan feddygon teulu pan na fydd rhywun yn gallu gweithio. Yn ôl yr adroddiad, roedd 573,000 o achosion o bobl yn cael llythyr meddyg am gyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys straen a gorbryder yn ymwneud â’u gwaith – ac fe barhaodd un ymhob pump o’r absenoldebau hynny am fwy na thri mis.

Darllen rhagor : Darwin Gray

Gwybodaeth ar iechyd meddwl yn y gweithle : meddwl.org

Rhannu

Dechrau yn y Brifysgol

dechrau-yn-y-brifysgolGall dechrau yn y brifysgol fod yn brofiad arbennig a chyffrous, ond gall hefyd ddod â’i heriau unigryw.

Mae’n naturiol i deimlo’n nerfus neu wedi eich llethu yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, a gall gymryd dipyn o amser i ddod i arfer.

Ein prif gyngor ydy: edrychwch ar ôl eich hun.

Yn ystod prysurdeb a newydd-deb bywyd prifysgol mae’n hawdd anghofio edrych ar ôl eich hun, yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae’r erthygl hon yn cynnwys cyngor ac adnoddau i’ch helpu wrth i chi ddechrau yn y brifysgol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

“Ti yn y lle mwyaf bregus…pam gosod rhwystr yna?”

IMG_20160430_103050

“Ti yn y lle mwyaf bregus…pam gosod rhwystr yna? Dyna pryd ma’ iaith yn dod yn rhwystr, ond dyna pryd ddylia iaith fyth fod yn rhwystr.”

Pan ddois i wybod am wefan meddwl.org, ro’n i’n eithriadol o falch a diolchgar i’r sylfaenwyr am greu adnodd mor angenrheidiol.  Mae’n rhyfedd a dweud y gwir dydi, sut ein bod ni’n ymateb i adnodd Cymraeg fel tasa ni ‘di darganfod aur, a ninna’n cymryd y mynydd o adnoddau Saesneg yn gwbl ganiataol.

Yn anffodus, dyma adlewyrchiad perffaith o’r sefyllfa yn ei chyfanrwydd.  ‘Da ni gyd yn gwybod am fodolaeth gwasanaethau iechyd meddwl, am psychiatrists, psychologists, counsellors, meds. Ond gofynna am seiciatrydd, seicolegydd neu gwnselydd, ac mi wyt ti wirioneddol yn cloddio am aur.

Beth am y rheiny felly sydd angen gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg?

Penderfynais fynd ati i gwblhau darn o waith ymchwil ar arferion ac anghenion cyfathrebu siaradwyr Cymraeg wrth iddyn nhw dderbyn gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngwynedd fel rhan o’m cwrs MA yn 2015, ac roedd canfyddiadau arwyddocaol sy’n gofyn am newid.

Darllen mwy….

 

Rhannu

Galar a Fi – Beth ddylwn i ei ddweud wrth rywun sy’n galaru? : Y Lolfa

Daw’r darn isod o gyfrol newydd Y Lolfa, ‘Galar a Fi‘, sy’n trafod profiadau ingol o fyw gyda galar.

Beth ddylwn i ei ddweud wrth rywun sy’n galaru?

galar-a-fi-esyllt-maelorMae geiriau fel hyn yn gallu brifo:

Maen nhw yn well eu lle.

Rhaid i ti symud mlaen.

Dwi’n deall sut wyt ti’n teimlo.

Paid â bod yn ddigalon.

Rhaid i ti ddechrau mynd allan eto.

Mae angen i ti ailafael mewn pethau.

Byddi di’n well ar ôl y flwyddyn gyntaf.

Bydd pethau’n gwella gydag amser.

Mae yna reswm tu ôl i bopeth.

Mi gei gau’r drws rŵan, yn cei.

Bydd ddewr.

Paid â throi pob dim yn dy feddwl.

Mi ddoi di drosto.

Ti yw ‘dyn’ y tŷ rŵan. Rhaid i ti fod yn gefn i…

Parhau i ddarllen

Rhannu