Technegau ymdopi gyda hunan-niweidio

23416151_10155753919630011_1702957728_n

Rhybudd: mae’r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio all eich atgoffa o deimladau anodd.

Fe all hunan-niweidio deimlo fel ffordd o ymdopi gyda rhywbeth anodd, ond mae yna ffyrdd arall o ymdopi. Pan fyddwch yn cael teimladau sy’n eich gwneud eisiau hunan-niweidio, mae’n dda ffeindio ffordd gwahanol o ymdopi.

Beth i wneud os ydych yn teimlo…

Yn unig neu’n ynysig

Beth am: siarad â rhywun, ysgrifennu eich teimladau, mynd a’r ci am dro, lapio eich hunan mewn blanced, cwrdd â ffrind, neu gwneud ymarfer corff.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut alla i helpu fy mhlentyn?

23364804_10155753919485011_1626299631_nGall darganfod bod plentyn yn cael trafferth ymdopi fod yn ofidus i rieni. Mae siarad â’ch plentyn mewn ffordd dderbyniol ac agored yn gam pwysig er mwyn goresgyn y sefyllfa.

Gwrandewch yn ofalus ar yr hyn maent yn ei ddweud

Gofynnwch sut y maent yn teimlo. Os byddwch yn ofalus ac yn ddigynnwrf mae’n iawn i drafod hunan-niweidio neu hunanladdiad.

Ceisiwch fod yn dderbyniol ac yn agored

Hysbyswch eich plentyn eich bod chi yna iddyn nhw, a’ch bod yn eu caru. Sicrhewch eu bod yn gwybod ei bod hi’n iawn i drafod eu gofidiau ac eich bod yn eu cefnogi.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut mae dechrau sgwrs anodd?

23414323_10155753919635011_1591827808_nOs ydych chi’n poeni am rywun a dydych chi ddim yn gwybod beth i’w wneud, dyma rai pethau y gallwch ei wneud i’w helpu.

Os ydych chi’n poeni am rywun ceisiwch eu cael nhw i siarad â chi.

  • Yn aml mae pobl eisiau siarad, ond maen nhw’n aros i rywun ofyn sut y maen nhw. Ceisiwch ofyn cwestiynau agored, fel ‘Beth ddigwyddodd am ……‘, ‘Dywedwch wrtha i am ……‘, ‘Sut ydych chi’n teimlo am……’
  • Ailadroddwch yr hyn maen nhw’n ei ddweud i ddangos eich bod yn deall, ac wedyn gofynnwch fwy o gwestiynau.
  • Canolbwyntiwch ar deimladau eich ffrind yn hytrach na cheisio datrys y broblem. Gall hyn fod yn fwy o gymorth a bydd yn dangos bod ots gyda chi.
  • Rhaid parchu’r hyn maen nhw’n ei ddweud wrthoch chi. Weithiau mae’n hawdd ceisio trwsio problemau pobl, neu roi cyngor iddynt. Gadewch iddynt wneud eu penderfyniadau eu hunain.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut i reoli pyliau o banig

23415983_10155753919625011_275648689_n

Gall pyliau o banig wneud i anadlu ymddangos yn anodd. Gallwch deimlo eich bod am lewygu neu hyd yn oed mygu. Weithiau, teimla pobol yn sâl neu’n chwyslyd pan maent yn cael pwl o banig. Ond sut bynnag bydd eich pyliau o banig yn effeithio arnoch, mae yna ffyrdd o ddelio â nhw. Gallwch ddysgu sut i reoli pyliau o banig a chadw rheolaeth arnynt.

3 ffordd i helpu rheoli pwl o banig

  1. Canolbwyntiwch ar eich anadlu – Cymerwch anadl ddofn ac araf drwy eich trwyn ac allan o’ch ceg
  2. Trowch eich sylw at rywbeth arall -Cyfrwch bethau, cyfansoddwch gerdd, dychmygwch am hafan ddiogel
  3. Meddyliwch am bethau positif

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

_98696094_maril_banana
Brên Babi

Ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

“Pan ges i Betsan yn 2014 es i’n reit manic. Diffyg cwsg a cholli gwaed oedd yn gyfrifol yn fwy na dim. Dwi ‘rioed ‘di profi dim byd tebyg cyn nac ers hynny! Mae o’n cael ei ddisgrifio fel y gwrthwyneb i Baby Blues neu PND (iselder ôl-enedigol).

Roedd gena’ i gymaint o egni ac o’n i mor mor brysur ond byth yn blino, er mod i ddim yn cysgu. Nes i orfod cael meddyginiaeth i fy helpu i gysgu a chael pethau i setlo. Doedd o ddim yn gyfnod hawdd o edrych nôl, ond ddes i drwyddi a dysgu lot am fy hun yn y broses.

Dwi’n trïo pwysleisio yn y llyfr pa mor bwysig ydy rhoi ein hunain gynta’ weithia (heb deimlo’n euog) a derbyn help – achos os nad ydach chi’n hapus fyddwch chi ddim lles i neb.”


Rhannu

‘Angen trafod iechyd meddwl ar-lein’ : BBC Cymru Fyw

_98744178_anya2Rhoi diwedd ar stigma iechyd meddwl. Dyna yw nod Amser i Newid Cymru wrth iddyn nhw ddechrau ymgyrch newydd #GallwnAGwnawn yr wythnos hon.

Yn ôl un sy’n rhan o’r ymgyrch, rhaid i bobl ifanc ddod at ei gilydd i newid safbwyntiau ynghylch iechyd meddwl a rhoi diwedd ar y stigma. Dyma stori Anya Gwynfryn…

“Mae e fel bod mewn môr garw a thrio nofio yn erbyn y tonnau a gorfod ymladd jest i gadw fy mhen rhag mynd o dan y dŵr,” meddai’r ferch o Gaerdydd sydd wedi bod yn brwydro iselder ers blynyddoedd.

“Mae’n cymryd gymaint o egni i ymladd pan mae rhywbeth fel iselder yn neud i chi deimlo mor anobeithiol.”

“Roedd y meddyliau bach wnaeth ddechrau pan o’n i’n 16 droi i fod yn feddyliau am hunanladdiad.”

Ar gyfryngau cymdeithasol, bydd yr ymgyrch #GallwnAGwnawn yn cynnwys fideos gyda hyrwyddwyr ifanc Amser i Newid Cymru yn siarad yn agored am eu profiadau eu hunain gyda’r bwriad o helpu pobl ifanc eraill i ddatblygu’r hyder i siarad yn fwy agored am y pwnc.

Stori: Llinos Dafydd


Rhannu

“Dim cywilydd mewn llefain” : BBC Cymru Fyw

_98696604_gwenanRoedd colli Ray Gravell yn ergyd fawr i nifer o Gymry, ond doedd y golled yn ddim i’w chymharu â’r golled bersonol i Mari, ei wraig, a’i ferched, Manon a Gwenan.

Dim ond naw oed oedd Gwenan pan fu farw ei thad, ac roedd Manon yn 12. Ddeng mlynedd ers ei phrofedigaeth mae Gwenan, sy’n astudio Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod ei phrofiad o ddelio gyda galar a’r angen am gefnogaeth i blant eraill yng Nghymru sy’n canfod eu hunain mewn sefyllfa debyg.

 


Rhannu

‘Nid problem gynnau yw hon…’

Ddydd Sul, yn ystod gwasanaeth yn yr Eglwys yn Sutherland Springs, Texas UDA, lladdwyd 26 unigolyn yn y digwyddiad saethu torfol mwyaf erchyll yn hanes y dalaith gyfoes.

TrumpDdydd Llun pwyntiodd eu harweinydd, yr Arlywydd Donald Trump, ei fys at iechyd meddwl gan honni mai dyma’r ‘broblem’ sy’n gyfrifol am golled bywyd y 26 yma.  Dim problem gynnau oedd wrth wraidd y digwyddiad erchyll, yn ôl Trump, ond problem iechyd meddwl.

Wrth reswm, mae’n anghywir.  Ac o be allwn ni ei ddarganfod, does dim tystiolaeth i gefnogi’r haeriad bod llofruddion sy’n lladd mewn torfeydd fel hyn yn fwy tebygol o fod yn byw â phroblemau iechyd meddwl nag unrhyw un arall.  Yn hytrach, yn ôl Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr Unol Daliaethau dydi pobl sy’n byw â salwch meddwl ddim mwy tebygol o ymddwyn yn dreisgar na’r boblogaeth ehangach, a dim ond 3% i 5% o achosion trais yn yr UDA sy’n gallu cael eu cysylltu â salwch meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

“Mae hi’n iawn i grio” : BBC Cymru Fyw

_96284766_39960f99-bdcb-4fbf-841b-5d52dfb4d850Mae hi wedi bod yn bum mis anodd i Rebecca Williams a’r plant ar ôl colli Irfon Williams fis Mai.

“Mae’n bwysig iawn siarad am alaru a bod yn onest. Mae galar yn brofiad anodd iawn, mae’n cael effaith mawr ar y corff a iechyd meddwl. Mae’n bwysig i bobl siarad am hynny a bod yn onest.Mae’n bwysig i grio, mae’n bwysig i adael i’r emotions fynd allan. Y neges dwi’n ceisio rhoi i’r hogiau ydy ei bod hi’n iawn i hogyn mawr i grio ac i ddweud dy fod ti’n teimlo’n drist. I ddweud fod ti’n methu Dad. Hynna ydy’r peth dewr i’w wneud.

“Dwi ddim yn licio’r neges, ‘tyrd rŵan, hogyn mawr, paid â crio’… ‘di hwnna ddim yn iawn, ac mae ‘na dal stigma o gwmpas crio dwi’n meddwl, yn enwedig efo hogia.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw

Gwybodaeth am Brofedigaeth a Galar ar meddwl.org

Rhannu

Delio efo panig : CymruFyw

1 (21)

Mae dadwireddu yn fath o anhwylder datgysylltiol ac yn perthyn i Anhwylder Dadbersonoli-Dadwireddu (Depersonalisation-Derealisation Disorder). Dyma Manon Elin, un o sylfaenwyr Meddwl.org yn rhannu ei phrofiad gyda Cymu Fyw:

Cefais fy mhwl cyntaf o banig ddeng mlynedd yn ôl, pan o’n i’n 12 oed. Ar y pryd, ac am flynyddoedd wedyn, doedd dim syniad gen i beth oedd y teimladau hyn. Wnes i ddim sôn wrth braidd neb am hyn am flynyddoedd.

Gyda fi, mae’r dadwireddu yn symptom o or-bryder a phyliau o banig yn hytrach nag yn anhwylder yn ei hun. Mae’n deimlad o fod mewn breuddwyd, fel bod pethau o fy nghwmpas yn ymddangos yn ddieithr, yn bell ac yn afreal. Fel nad ydw i wir yno. Dwi’n teimlo fel ‘mod i ar goll, er fy mod i’n gwybod yn iawn ble ydw i, teimlo fel petawn i  mewn swigen, a bod pawb a phopeth o’m cwmpas yn teimlo’n bell. Fel petawn i’n breuddwydio, ond yn ymwybodol o beth sy’n digwydd ar yr un pryd.

Parhau i ddarllen

Rhannu