Croen Denau

Mae Marged Elen wedi mynd ati i gofnodi rhai o’i meddyliau ar ei thaith yn cyd-fyw ag iselder.  Mae Croen Denau yn gofnod rhwydd i’w ddarllen sy’n berthnasol iawn i nifer ohonom;

MWDI MARGEDMoody_Margret

Ers i fi allu cofio ma iselder wedi effeithio ar fy mywyd i. Gesi yng ngeni’n grac. Ma’ Dad a Mam yn dal i sôn am y sgrechen byddarol diddiwedd gafo nhw am flwyddyn gyfan. Trio popeth – hyd yn oed gweld homeopath lan top y Rhondda i geisio datrys y llefen – dim llwyddiant. Be o nhw ddim yn gwbod odd, “it had only just begun”…..

Wrth dyfu lan ro’dd pethe’n mynd ar fy nerfe i yn rhwydd iawn, o ni’n rhan o bob cwmpo mas yn y ty ac yn barod i ffrwydro ar y pethe lleiaf. Odd dad arfer gweud bydde ni’n gallu cwmpo mas gyda ngysgod a gesi i sawl ‘nickname’ drw hwnna… “Moody Margaret” (esbonio ei hunan), “Kevin” (‘the moody teenager’ – cymeriad Harry Enfield) a Atila the Hun (tan o ni tua 16 mlwydd oed o ni’n meddwl ma’i brenhines o China odd Atila, nes i fi weld y film ‘The Night at the Musuem’ a gweld rhyw hen foi blin barfog yn ymosod ar bawb …. cheers mam!).

Dilynwch hanes Marged gan ddarllen ymhellach yma  

Rhannu

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban – Heledd Tomos

cai-ioan1Roedd wythnos 9fed – 15fed o Hydref yn Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban. Roedd yr wythnos yn gorffen  gyda’r ‘Wave of Light’ gyda phobl yn cynnau cannwyll er cof am fabanod a gollwyd yn rhy fuan.

Teimladau cymysg oedd gennyf wrth weld yr holl ganhwyllau, yr holl oleuni. Mor falch fod pobl yn rhannu y neges, yn rhannu eu colled, yn codi ymwybyddiaeth ac yn agor y drafodaeth o golli babanod. Ond ar y llaw arall mor drist i weld bod gymaint o bobl wedi bod trwy yr un profiad erchyll â ni.

Fe gollon ni ein mab annwyl Cai Ioan ar yr 31ain o Ionawr 2015 pan oeddwn yn 22 wythnos yn feichiog. Ein beichiogrwydd cyntaf, ein plentyn cyntaf. Gwnaeth fy nghalon dorri yn ddeilchion, doeddwn i ddim yn gwybod fod y fath boen yn bodoli. I feddwl fod gymaint o famau a thadau eraill wedi neu yn mynd trwy yr un boen a ninnau. Efallai gwnaf ysgrifennu eto am ein stori ni ond y tro hyn rwyf am ysgrifennu am yr Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban.

Mae’r wythnos yn gallu bod yn anodd, i ni rieni, sydd yn y ‘Clwb’ hyn. Y clwb does neb byth eisiau bod yn rhan ohoni. Ond wedyn mae bob wythnos yn anodd i ni. Nid ydym byth yn anghofio fod un o’n plant ddim gyda ni, fod un o’n plant ddim yn mynd i wenu arno ni y bore hwnnw, ein bod byth yn mynd i weld y plentyn hwnnw yn mynd i’r ysgol. Nid ydym yn anghofio y pethau hyn. Felly nid yw Wythnos Ymwybyddiaeth yn ein hatgoffa ni o’r pethau yma ond mae efallai yn atgoffa eraill.

Parhau i ddarllen

Rhannu

mae lle i iechyd meddwl mewn gwaith creadigol hefyd…

Cerdd a'i chyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.  Bardd: Iestyn Tyne
Cerdd a gyfansoddwyd yn rhan o #Her100Cerdd 2017 ar gais meddwl.org.
Bardd: Iestyn Tyne
Cerdd a'i chyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 Bardd: @osianrhysjones osian.cymru
Cerdd a gyfansoddwyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Bardd: Osian Rhys Jones
osian.cymru
Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 Dylunydd: @EfaLois
Delwedd a grewyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017
Dylunydd: Efa Lois
Parhau i ddarllen → Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi'i threisio. Bardd: Llinos Dafydd
Parhau i ddarllen →
Cerdd yn portreadu gwewyr meddwl unigolyn wedi'i threisio.
Bardd: Llinos Dafydd
Rhannu

Alaw Griffiths – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Mwy gan Alaw

  1. Lansio’r gyfrol gyntaf ar salwch meddwl yn y Gymraeg : Golwg360 – Awst 6, 2015
  2. Delio gyda salwch meddwl : BBC – Chwefror 16, 2016
  3. Wythnos o raglenni am iechyd meddwl : S4C – Mai 3, 2017
  4. Y gwirionedd erchyll am beth yw dioddef o iselder ôl-enedigol : WalesOnline – Mai 6, 2017
  5. Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn Gymraeg : Y Lolfa – Gorffennaf 24, 2017
  6. Lansiad meddwl.org : Alaw Griffiths – Mehefin 2, 2017
Rhannu

Cerdd i Meddwl.org: cyfraniad gan fardd Her 100 Cerdd 2017

Yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy am hanner dydd, dydd Mercher y 27ain o Fedi 2017, dechreuodd Her 100 Cerdd 2017 wrth i bedwar bardd ddod ynghyd i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr.  Beirdd 2017 yw Karen Owen, Rhys Iorwerth, Iestyn Tyne a Gwynfor Dafydd.

Gyda penblwydd cyntaf y wefan ar ei ffordd ynghyd â Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10fed Hydref), addas oedd gofyn i’r beirdd gyfansoddi cerdd i ddathlu llwyddiant Meddwl.org yn ein hymgais i lenwi’r bwlch mewn gwybodaeth, cyngor a chefngoaeth sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Iestyn Tyne yw’r bardd a gydiodd yn yr her o fynd ati i gyfansoddi ar y testun heriol hwn, ac yn bendant fe lwyddodd.  Cyfansoddodd gerdd hyfryd ac hynod berthnasol, sy’n taro deuddeg ag ystod eang o’n cynulleidfa a’n cefnogwyr.

Hoffem ddiolch o galon i Llên Cymru am greu’r cyfle, ac yn benodol i Iestyn am ymgymryd â’r dasg hon mewn modd mor sensitif.

Mwynhewch, a rhannwch!

Cerdd: Iestyn Tyne
Cerdd: Iestyn Tyne
Rhannu

Recriwtio staff iechyd meddwl i weithio mewn ysgolion : BBC Cymru Fyw

Llun BBC Cymru Fyw
Llun BBC Cymru Fyw

Bydd arbenigwyr iechyd meddwl yn cael eu recriwtio yn benodol i weithio mewn ysgolion fel rhan o gynllun newydd gwerth £1.4m.

Mewn tair ardal wahanol bydd y staff yn gweithio law yn llaw gyda athrawon fel rhan o’r cynllun peilot gan Lywodraeth Cymru.

Byddant yn cynnig cymorth i ddisgyblion sy’n isel eu hysbryd; yn bryderus neu’n bygwth niweidio’u hunain.

Y bwriad ydy cynnig help yn gynnar mewn ysgolion er mwyn atal unrhyw broblemau mwy difrifol wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn.

Parhau i ddarllen

Rhannu